Türk Siyaseti ve Türkiye Siyasi Tarihi - Video Projesi - Türk ve İslam Tarihi - Türk Dna'sı

XVIII. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nda İskan Bölgeleri

Burada Türkmen Aşiretleri hakkında önemli başlıklar bulabilirsiniz.

Re: XVIII. YÜZYILDA OSMANLI İMPARATORLUĞU'NDA İSKaN BÖLGELER

Mesajgönderen TurkmenCopur » 13 Ara 2010, 05:00

c) Harran-ovası:

Belih Nehri canibinde olduğu gibi, Harran-ovası'na da, Erzurum, Kars, Çıldır, Diyarbekir, Kütahya eyaletlerinde; Aydın, Saruhan, Kalecik, Keskin tarafları ile Sivas, Maraş ve Karaman caniblerindeki cemaat perakendelerinin, eşkıyalara karşı olmak üzere, yerleştirilmesi için 1720 yılında karar alınmıştı. Bunun üzerine Mamalı Türkmenleri içinde bulunan Boz-ulus'a tabi cemaatlerden 150, Keskin sakinlerinden Silsüpür Ceridi cemaatinden 150, yine Keskin sakinlerinden Köçeklü, Tacirlü, Horbendelü ve İnallu cemaatlerinden 150'şer hane, Anadolu'da Musacalu cemaatinden 150 nefer, Maraş eyaletine tabi İzzeddinlü ve tevabii cemaatlerinden 50, yine Maraş eyaletinde Receblü Afşarı, Feclü aşireti, İfraz-ı Zülkadriye'ye tabi Tacirlü, Receblü Afşan'na tabi Çepni, Dokuz ve tevabii cemaatlerinden 50'şer hane, Diyarbekir bölgesinden Afşar ile Aneze, Acurlu ile Harpu cemaatlerinden de 5o'şer hane olmak üzere, Keskin sakini olup Cerid'e tabi Bab-ı Altun, Malatya'da Cihanbeylü aşiretine tabi Koyun-oğlu ile Güllü-corlu, Koyun-oğlu Koçur Bey, Atmalı aşiretinden Göçer Elhac Kethüda, Koyun-oğlu Ali ve oğlu Çolak Mehmed, Mustafa-oğlu Hüseyin ve tevabii, Çoban-oğlu ve tevabii, Receblü Afşan'na tabi İmam Fakih-uşakları cemaatlerinden de birer miktar hane yerleştirilerek, bölgeyi eşkıyadan korumak ve ziraatle uğraşmak üzere iskan olunmuşlardır1019. 1737 yılında da, İl-beylü cemaatinin Harran'a iskanları için ferman sadır olmuştu1020.
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Re: XVIII. YÜZYILDA OSMANLI İMPARATORLUĞU'NDA İSKaN BÖLGELER

Mesajgönderen TurkmenCopur » 13 Ara 2010, 05:00

d) Menbic Nahiyesi:

Haleb eyaletine tabi Menbic nahiyesi de, diğer bölgelerde olduğu gibi, XVII. yüzyıl sonlarından itibaren iskan hareketlerine sahne olmuştur. Nitekim, şakavet hareketlerinde bulunan Lekvanik aşiretiyle, Aktaş, Kızıl-koyunlu, Hacılar ve Nureler cemaatlerinin, 1707'de Menbic nahiyesinde boş ve harabe köylere yerleştirilmesi için teşebbüse geçilmişti. Ancak Lekvanik aşiretinden pek azının yerleştirilebildiği, kalanlarının da dağılarak Pehlivanlı torunları, Boz-ulus'dan Tabanlu, Danişmendlü ve Ketiş-oğlu ile Salurlu-i Kebir ve sagir cemaatleri yanına yerleştikleri görülmektedir. 1693 yılında, Menbic nahiyesine yerleştirilen İl-beyli Türkmenlerine bağlı teşekküllerden Karataşlı, Tarikli ve İl-beyli cemaatlerinden 32 hane, 1729'da, yerlerini terkederek Maraş, Antakya, Adana, Lazkiye ve Trablus-şam'a giderek orada yerleşmişlerdir.
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Re: XVIII. YÜZYILDA OSMANLI İMPARATORLUĞU'NDA İSKaN BÖLGELER

Mesajgönderen TurkmenCopur » 13 Ara 2010, 05:01

g- Kıbrıs Adası:

Rakka bölgesinde olduğu gibi, bir sürgün mahalli olarak seçilen Kıbrıs'a da, çeşitli grupların şevkine teşebbüs edilmiştir. Ada'ya umûmiyetle İç-el yöresine mensup teşekküller sürülmüştür. Mesela, İç-el sancağına iskan olunan Kara-Hacılu, Eski-Yörük, Kiseli-oğlu (Ketiş-oğlu), Şeyhlü, Sendil, Patralı, Solaklı, Gediklü, Toslaklı, Cerid, Saçı-kara ve Şamlu cemaatlerinin, taahhüdleri hilafına hareketlerinden dolayı, 1713'de Kıbrıs'a sürülmeleri için karar alınmıştır. 1727'de de, Şeyhlü, Hardal, Paşmaklı, Yazıcılı, Hacı-isalu, Tatar-oğlu, (Gediklü), Kaçı ve Horzem cemaaderinin de Kıbrıs'a sürülmesi için harekete geçilmiştir, ilk gruptaki cemaatler Kıbrıs'a gönderilmiş ; ancak, bunlardan Kiseli-oğlu ve Şeyhlü cemaatleri, gemi reislerini öldürerek firar etmişlerdir.

1702'de ise, Rakka'ya iskanları ferman olunan Güngördü, Delili ve Kırınülı cemaatlerinin Niğde, Bor, Ürgüp ve Ereğli'de yaptıkları şakavetden dolayı, Kıbrıs Adası'na sürülmek üzere, Ayas iskelesinden gemilerle nakledilmeleri kararlaştırılmıştı. Nakledilecek cemaatlerden hiçbir şahsın, ada haricine çıkması hususunda da Kıbrıs valisi Vezir Osman Paşa'ya emir verilmiştir.
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Re: XVIII. YÜZYILDA OSMANLI İMPARATORLUĞU'NDA İSKaN BÖLGELER

Mesajgönderen TurkmenCopur » 13 Ara 2010, 05:01

10- Rumeli Bölgesi:

imparatorluğun XVII. yüzyıldan itibaren maruz kaldığı karışıklıklar sonunda, Rumeli tarafında da kısmi bir iskan meselesinin ortaya çıktığı görülmektedir. Keyfiyet, eşkıya tecavüzleri ve vergi adaletsizliğinin bir neticesi olarak kabul edilebilir.

Daha önce Halil Paşa Yurdu'na yerleştirilen Nogay cemaatlerinin yerleriyle kanaat etmeyerek, Boğdan arazisine tecavüzleri üzerine, hükümet, 1726-27'de, onları Akkerman ve İsmail-Geçidi kazalarına iskan ederek, fesadlarını önlemek istemiştir. 1700 yılında da, Kırım ve Kuban canibelerinden gelen Kazaklar, Tuna Nehri sahilinde Beş-tepe mevkiine kadar olan Baba-dağı köyü ve civarlarına yerleştirilmişlerdir. 1794 yılından itibaren ise Tatarlar, Bucak'a iskan edilmeye başlanmıştır.

1730 yılında, Havass-ı Mahmud Paşa (Hasköy) kazası dahilindeki üç-kilise, Topçular, Kanber, Servir (?), Yusuf Şeyhli, Boranlı, Kanber Şeyhli, Kanacı, Naib Yusuf, Giremedi, Yeni Çiftlik, Monogeldi ve Kanber Namık köylerinden yerlerini terkedenlerin, eski mahallerine yerleştirilmesi için harekete geçilmiştir. Yine, Hatuneli kazasında bulunan Koca-Bük, Mihaliç, Bahişli, Aşıklar, Oruçlu, Küblüce, Doğar, Kobadin, Hasan-oğlu, diğer Küblüce, Orhan, Derbend-dere, Soğucak, Kabaklı-pınarı, Duruklu, Kuru-dere, Kaba-öyük, Hassa, diğer Duruklu, Göklüce ve diğer Kuru-dere köylerine, yerlerini terkeden ahaliye karşılık olmak üzere, 1731 yılında, toplam 545 nefer Müslim ve zımmi reaya iskan olunmuştur. Aynı şekilde Kavala mülhakatından Drama kazasına tabi Belyan, Murre, Belan, Movakcı, Astan, Ilıca, Yokun, Makova ve Hilvan karyelerinde yapılan tahrir neticesinde , pek az ahali kaldığı tesbit edilmiştir. ayanlann fazla vergi talebi sebebiyle yerlerini terkeden ahalinin, 1735 yılında, eski yerlerine nakledilmesi için Drama ve Kavala kadılarına birer hüküm gönderilmiştir. Tulça kazası reayası da, vergilerini veremeyecek bir durumda olmaları sebebiyle firar ederek, civar kazalardan İsmail-Geçidi, Baba-dağı ve Isakcı'ya yerleşmişlerdi. Bunların da, 1737'de, eski kazalarına nakli için emir verilmiştir.

Niğbolu sancağı dahilinde bulunan Rusçuk kazası ahalisi, Silistre, Çardak, Hezargrad, Tırnova, Yergöğü ve Ziştovi kazası köylerine iskan olun-muşlardır. Ancak çıkan karışıklıklar sebebiyle, bazılan, iskan mahallerini terketmişler, bundan dolayı 1781'de, iskan mahallerine getirilmeleri için karar alınmıştır.

Tırhala sancağında Yenişehr-i Fener kasabası köylerinden Burak Bey evkafına tabi Mehban, Kur (?) ve Fulube karyeleri reayası, ayanlık iddiasında bulunan Ni'meti Bey-zade Ömer Bey'in fazla vergi talebi sebebiyle yerlerini terketmişler ve bundan dolayı vakıf gelirinde büyük bir düşüş meydana gelmiştir. Bu durum karşısında, firar eden ahalinin tesbit edilerek köylerine nakledilmesi için 1786 yılında emir verilmişti.

Paşa sancağının Razlık kazasında, Sultan Süleyman Han evkafı karyelerinden Belic-i Kebir ve Sagir, Tedupirişka, Avodlova, Prağlişte-i Bala, Palov, Baçova vesairlerin reayası, yerlerini terketmişlerdi. Bu sebeple zikredilen reayanın, eski köylerine yerleştirilmesi için, 1787'de, Razlık Kadısı'na ve zabitlerine emir gönderilmiştir. Aynı şekilde Köstence ahalisinden de yerlerini terkeden reayanın, 1790-91 tarihinde verilen bir emirle yerlerine nakledilmesi istenmişti.

Görüldüğü üzere, İmparatorluğun XVIII. yüzyıldaki iskan bölgeleri Anadolu canibinde toplanmıştır. Bununla beraber, Rumeli tarafında, yeni iskan sahaları veya konar-göçer tabir edilen grupların iskanı mevzubahis olmadığı için, kısmi bir iskan hareketiyle karşılaşılmıştır. Buna karşılık Anadolu cihetinde büyük oranda boş sahaların bulunması, yine, buralara yerleştirilebilecek serbest bir insan topluluğu mevcudiyeti, çalışmaların bu bölgeye kaymasına yol açmıştır. Böylece, konar-göçer unsurlarla, harab yerlerin de şenlendirilmesi imkanı hasıl olmuştur.
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Re: XVIII. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nda İskan Bölgeler

Mesajgönderen avşar » 25 Nis 2011, 12:24

Güzel bilgilerle bizi aydınlattığın için sağol anda.
Kullanıcı avatarı
avşar
Çavuş
Çavuş
 
Mesajlar: 75
Kayıt: 25 Nis 2011, 11:45

Re: XVIII. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nda İskan Bölgeler

Mesajgönderen TurkmenCopur » 25 Nis 2011, 13:22

avşar yazdı:Güzel bilgilerle bizi aydınlattığın için sağol anda.


Rica ederim Soydaşım, sitemizin hedefi insanlarımızı bütün hassas konularımız hakkında sürekli yeni bilgiler ekleyerek aydınlatmaktır.
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Re: XVIII. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nda İskan Bölgeler

Mesajgönderen Avşaroğlu » 30 Nis 2011, 11:42

1700 ve 1800'lü yıllarda Anadolu'dan Rumeli'ye göç olmuş mu? Bizim Karalılar o tarihte gitmiş çünkü Rumeli'ye.
Kullanıcı avatarı
Avşaroğlu
Çavuş
Çavuş
 
Mesajlar: 62
Kayıt: 16 Mar 2011, 00:17

Re: XVIII. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nda İskan Bölgeler

Mesajgönderen TurkmenCopur » 30 Nis 2011, 16:43

Avşaroğlu yazdı:1700 ve 1800'lü yıllarda Anadolu'dan Rumeli'ye göç olmuş mu? Bizim Karalılar o tarihte gitmiş çünkü Rumeli'ye.


Mutlaka olmuştur, ki üstteki yazıdada 18. yy'daki iskanlar hakkında bilgi var.

10- Rumeli Bölgesi:

imparatorluğun XVII. yüzyıldan itibaren maruz kaldığı karışıklıklar sonunda, Rumeli tarafında da kısmi bir iskan meselesinin ortaya çıktığı görülmektedir. Keyfiyet, eşkıya tecavüzleri ve vergi adaletsizliğinin bir neticesi olarak kabul edilebilir.

Daha önce Halil Paşa Yurdu'na yerleştirilen Nogay cemaatlerinin yerleriyle kanaat etmeyerek, Boğdan arazisine tecavüzleri üzerine, hükümet, 1726-27'de, onları Akkerman ve İsmail-Geçidi kazalarına iskan ederek, fesadlarını önlemek istemiştir. 1700 yılında da, Kırım ve Kuban canibelerinden gelen Kazaklar, Tuna Nehri sahilinde Beş-tepe mevkiine kadar olan Baba-dağı köyü ve civarlarına yerleştirilmişlerdir. 1794 yılından itibaren ise Tatarlar, Bucak'a iskan edilmeye başlanmıştır.

1730 yılında, Havass-ı Mahmud Paşa (Hasköy) kazası dahilindeki üç-kilise, Topçular, Kanber, Servir (?), Yusuf Şeyhli, Boranlı, Kanber Şeyhli, Kanacı, Naib Yusuf, Giremedi, Yeni Çiftlik, Monogeldi ve Kanber Namık köylerinden yerlerini terkedenlerin, eski mahallerine yerleştirilmesi için harekete geçilmiştir. Yine, Hatuneli kazasında bulunan Koca-Bük, Mihaliç, Bahişli, Aşıklar, Oruçlu, Küblüce, Doğar, Kobadin, Hasan-oğlu, diğer Küblüce, Orhan, Derbend-dere, Soğucak, Kabaklı-pınarı, Duruklu, Kuru-dere, Kaba-öyük, Hassa, diğer Duruklu, Göklüce ve diğer Kuru-dere köylerine, yerlerini terkeden ahaliye karşılık olmak üzere, 1731 yılında, toplam 545 nefer Müslim ve zımmi reaya iskan olunmuştur. Aynı şekilde Kavala mülhakatından Drama kazasına tabi Belyan, Murre, Belan, Movakcı, Astan, Ilıca, Yokun, Makova ve Hilvan karyelerinde yapılan tahrir neticesinde , pek az ahali kaldığı tesbit edilmiştir. ayanlann fazla vergi talebi sebebiyle yerlerini terkeden ahalinin, 1735 yılında, eski yerlerine nakledilmesi için Drama ve Kavala kadılarına birer hüküm gönderilmiştir. Tulça kazası reayası da, vergilerini veremeyecek bir durumda olmaları sebebiyle firar ederek, civar kazalardan İsmail-Geçidi, Baba-dağı ve Isakcı'ya yerleşmişlerdi. Bunların da, 1737'de, eski kazalarına nakli için emir verilmiştir.

Niğbolu sancağı dahilinde bulunan Rusçuk kazası ahalisi, Silistre, Çardak, Hezargrad, Tırnova, Yergöğü ve Ziştovi kazası köylerine iskan olun-muşlardır. Ancak çıkan karışıklıklar sebebiyle, bazılan, iskan mahallerini terketmişler, bundan dolayı 1781'de, iskan mahallerine getirilmeleri için karar alınmıştır.

Tırhala sancağında Yenişehr-i Fener kasabası köylerinden Burak Bey evkafına tabi Mehban, Kur (?) ve Fulube karyeleri reayası, ayanlık iddiasında bulunan Ni'meti Bey-zade Ömer Bey'in fazla vergi talebi sebebiyle yerlerini terketmişler ve bundan dolayı vakıf gelirinde büyük bir düşüş meydana gelmiştir. Bu durum karşısında, firar eden ahalinin tesbit edilerek köylerine nakledilmesi için 1786 yılında emir verilmişti.

Paşa sancağının Razlık kazasında, Sultan Süleyman Han evkafı karyelerinden Belic-i Kebir ve Sagir, Tedupirişka, Avodlova, Prağlişte-i Bala, Palov, Baçova vesairlerin reayası, yerlerini terketmişlerdi. Bu sebeple zikredilen reayanın, eski köylerine yerleştirilmesi için, 1787'de, Razlık Kadısı'na ve zabitlerine emir gönderilmiştir. Aynı şekilde Köstence ahalisinden de yerlerini terkeden reayanın, 1790-91 tarihinde verilen bir emirle yerlerine nakledilmesi istenmişti.

Görüldüğü üzere, İmparatorluğun XVIII. yüzyıldaki iskan bölgeleri Anadolu canibinde toplanmıştır. Bununla beraber, Rumeli tarafında, yeni iskan sahaları veya konar-göçer tabir edilen grupların iskanı mevzubahis olmadığı için, kısmi bir iskan hareketiyle karşılaşılmıştır. Buna karşılık Anadolu cihetinde büyük oranda boş sahaların bulunması, yine, buralara yerleştirilebilecek serbest bir insan topluluğu mevcudiyeti, çalışmaların bu bölgeye kaymasına yol açmıştır. Böylece, konar-göçer unsurlarla, harab yerlerin de şenlendirilmesi imkanı hasıl olmuştur.
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Re: XVIII. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nda İskan Bölgeler

Mesajgönderen avşar » 21 Kas 2011, 21:32

Aynı tarihlerde, Ereğli ile Karapınar arasında bulunan Horti Hanı'nın şenlendirilmesine çalışılmaktaydı. Bu hana, ilk olarak, Şeyhlü vesair Ereğli'ye tabi cemaatlerden 131 hane yerleştirilmiştir. Daha sonra, Ma-raş'da Mektubiyye Medresesi reayasından Kara Beydil cemaatinin handa yeterli nüfusun sağlanması amacı ile sevk edildiği görülmektedir.

Atmalının Çıplakoğlu Yukarı Atma Aşireti-Hortoğlu Aşağı Atma Aşireti.Burdaki Horti Hortoülu ile alakalı olabilir çünkü Beğdilli boyu ile ilgili bilgiler var.
Kullanıcı avatarı
avşar
Çavuş
Çavuş
 
Mesajlar: 75
Kayıt: 25 Nis 2011, 11:45

Önceki

Dön Türkmen Aşiretleri

Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 2 misafir

cron