Türk Siyaseti ve Türkiye Siyasi Tarihi - Video Projesi - Türk ve İslam Tarihi - Türk Dna'sı

Irkçı Düşman Partinin 4 Temmuz 2008'deki Gülen Raporu

Burada Hollanda'da Fethullah Gülen Örgütlenmesi Hakkında Raporlar hakkında önemli başlıklar bulabilirsiniz.

Irkçı Düşman Partinin 4 Temmuz 2008'deki Gülen Raporu

Mesajgönderen TurkmenCopur » 09 Nis 2011, 00:56

Irkçı Düşman Partinin 4 Temmuz 2008'deki Gülen Raporu
Beantwoording schriftelijke vragen 4 juli 2008


Rotterdam, 7 oktober 2008.

Onderwerp:


Beantwoording van de schriftelijke vragen van het raadslid A.G. Fahmel (Leefbaar Rotterdam) over Fethullah Gülen.

Aan de Gemeenteraad.
Op 4 juli 2008 stelde het raadslid A.G. Fahmel (Leefbaar Rotterdam) ons schriftelijke vragen over Fethullah Gülen.

Inleidend stelt mevrouw Fahmel het volgende:

"Geacht College,
Naar aanleiding van de berichtgeving in het actualiteitenprogramma Nova van hedenavond 4 juli 2008, hebben wij voor U weer de volgende vragen.
Leefbaar Rotterdam heeft bij herhaling, twee keer in de commissie JOC, twee keer tijdens een Raadsvergadering en één keer middels schriftelijke vragen, de verbondenheid proberen aan te tonen tussen de Stichting Cosmicus, de Turkse schoolinternaten en de Fetullah Gulen organisatie. De Fetullah Gulen organisatie die volgens Leefbaar Rotterdam duidelijk een dubbele agenda hanteert.
Het antwoord van uw College was herhaaldelijk dat U geen "reden had en heeft om aan de oprechtheid van de doelstelling van de stichting Cosmicus, c.q. Fetullah Gulen organisatie te twijfelen." Onze visie wordt nu door de uitzending van Nova bevestigd, waardoor Leefbaar Rotterdam niet langer meer de enige roepende in de woestijn is."

Hieronder volgen de vragen en onze beantwoording:

Opmerking voor beantwoording:


Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 17 juli jongstleden is de motie "De onderste steen boven" aangenomen (zie bijlage A). In deze motie wordt opgedragen inzichtelijk te maken hoeveel gemeentelijke en deelgemeentelijke geldoverdrachten, met welke doelstellingen op wat voor gronden vanaf 2001 verstrekt zijn aan Turkse schoolinternaten, De Dialoogacademie, de Stichting Islam en Dialoog, de Stichting Hogiaf, de Time Media Groep en het Cosmicus College. In de beantwoording van onderstaande vragen wordt aan deze motie gerefereerd. Er dient rekening gehouden te worden met de mogelijkheid dat de beantwoording van de motie een ander licht kan werpen op onderstaande beantwoording.

Vraag 1:

Is deze nieuwe informatie voor het college reden om haar visie en standpunt aan te passen en te herzien?
Zo ja, wat is uw huidige visie en standpunt t.a.v. dit onderwerp?

Antwoord:

Nee, op dit moment niet. In de beantwoording van de op 8 juli 2008 gestelde Kamervragen door het lid Van Toorenburg en aanvullende vragen door het lid Karabulut staat dat er geen landelijk onderzoek gestart wordt naar de beweegredenen van door Fethullah Gülen geïnspireerde organisaties en de effecten daarvan op de Nederlandse samenleving.

De toelichting waarom er geen onderzoek gestart wordt, is verwoord in de beantwoording van de vragen 2 tot en met 4:

"Nee, er is op dit moment geen reden een onderzoek te starten naar de beweegredenen van door Fethullah Gülen geïnspireerde organisaties en de effecten daarvan op de Cr Nederlandse samenleving. De Fethullah Gülenbeweging bestaat uit juridisch autonome organisaties die slechts door persoonlijke en ideologische banden gelieerd zijn aan elkaar en aan Fethullah Gülen. De Fethullah Gülenbeweging is dan ook niet te zien als een monolithische organisatie; er is sprake van een veelheid van lokale organisaties met verschillende doelstellingen die naar plaats en tijd verschillen. Gezien de diversiteit van de door Fethullah Gülen geïnspireerde organisaties, kunnen er geen algemene uitspraken gedaan worden over de beweegredenen en invloed van de Fethullah Gülenbeweging op de Nederlandse samenleving.(zie bijlage B)
Rotterdam volgt op dit moment de lijn van de minister ten aanzien van de Fethullah Gülenbeweging. Wel geldt dat in het kader van het uitvoeren van de motie inzichtelijk gemaakt wordt voor Turkse schoolinternaten, de Dialoogacademie, de Stichting Islam en Dialoog, de Stichting Hogiaf, de Time Media Groep en het Cosmicus College hoeveel (deel)gemeentelijke geldoverdrachten, met welke doelstelling en op wat voor gronden deze zijn verstrekt. Indien naar aanleiding van de uitvoering van de motie meer inzichten naar voren komen over de beweegredenen van de Fethullah Gülenbeweging en de mogelijke betrokkenheid van bovengenoemde organisaties daarbij, wordt uw Raad daar uiteraard over geïnformeerd.

Inleidend memoreert mevrouw Fahmel

"Professor Zurcher, een internationaal erkend wetenschapper, die Turkije door en door kent, verklaart in deze uitzending klip en klaar dat het Cosmicus College een onderdeel is van de F. Gulen Organisatie en dat dit schoolconcept ingaat tegen onze westerse normen en waarden en dus ook segregatie bevordert."

Vraag 2:

Deelt het college de mening van deze professor en is het college samen met Leefbaar Rotterdam van mening dat het Cosmicus College segregatie bevordert?

Antwoord:

Zoals eerder is aangegeven in de beantwoording van de raadsvragen van mevrouw Fahmel (25 maart 2008) inzake het Cosmicus College beweegt het Cosmicus College zich binnen het kader van de Nederlandse wet- en regelgeving en valt het Cosmicus College, evenals andere scholen, onder toezicht van de rijksinspectie.
Tot op heden zijn er geen berichten ontvangen dat het Cosmicus College zich niet houdt aan de regelgeving zoals die voor erkende scholen geldt. Zie tevens beantwoording van Kamervragen van het lid Karabulut (8 juli 2008) vraag 10. (bijlage C)
Zoals in de beantwoording van vraag 1 is aangegeven, wordt uw Raad geïnformeerd indien naar aanleiding van de uitvoering van de motie meer inzichten naar voren komen over de beweegredenen van de Fethullah Gülenbeweging en de mogelijke betrokkenheid van genoemde organisaties, waaronder het Cosmicus College.

Mevrouw Fahmel vervolgt:

"Leefbaar Rotterdam is van mening dat de overheid, dus ook dit College, zich te makkelijk laat verleiden door prachtig plannen en woorden, zonder zich er diepgaand van te vergewissen of men zaken doet of gaat doen met betrouwbare partijen.
U zult begrijpen dat Leefbaar Rotterdam niet langer wil dat nieuwe vestigingen van het Cosmicus College in Rotterdam vaste voet aan de grond krijgen. De 300.000 euro subsidie voor het Cosmicus College is helaas al verleend."

Vraag 3:

A. Bent u bereid om in overleg met het Rijk te treden om deze subsidie terug te vorderen?
B. Bent u samen met Leefbaar Rotterdam van mening dat alle plannen voor nieuwe vestigingen en verhuizingen op 'hold' gezet moeten worden?

Antwoord:

De gemeente Rotterdam heeft, evenals het Rijk geen zeggenschap heeft over de subsidieverstrekkingen door gemeente, geen zeggenschap over de subsidierelatie tussen het Rijk en het Cosmicus College en is derhalve niet in positie om het Rijk hierop aan te spreken. Zie tevens beantwoording van Kamervragen van het lid Karabulut (8 juli 2008) vraag 4 (Bijlage C). Voor elke aanvraag voor het opstarten van een nieuwe school en/of nieuwe vestiging geldt uiteraard dat deze 1 kritisch bekeken en getoetst wordt op regelgeving en/of beleid hieromtrent.

Mevrouw Fahmel vervolgt:

"Het zelfde geldt voor De Dialoog Academie met in het bestuur de heer G. Celik.
Na een bezoek aan de website van deze organisatie, verschijnt ook hier weer de naam van F. Gulen en worden zijn geschriften en boeken gepromoot (zie bijlage)."

Vraag 4:

Welke subsidie- en financiële relatie heeft dit College met deze organisatie? Antwoord:
Deze vraag is opgenomen in de motie "De onderste steen boven" en wordt beantwoord bij de afdoening van deze motie.

Mevrouw Fahmel vervolgt:

"Over de Turkse internaten zijn er in de uitzending van Nova verklaringen door getuigen afgegeven die het brainwashen van kinderen bevestigen. Er wordt gehamerd op strenge leefregels, geen TV, minimaal gebruik van internet, Nederlanders zouden onrein zijn, goede Nederlanders zijn bekeerde Nederlanders, in de zomer niet te veel in de stad, want te veel bloot, Nederlanders zijn dubieus en moeten Islamiseren."

Vraag 5:

Is het College het met Leefbaar Rotterdam eens dat deze centra in Rotterdam met onmiddellijke ingang gesloten moeten worden? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:

Er bestaan in Nederland verschillende levensbeschouwelijke organisaties die kiezen voor een orthodoxe benadering van hun geloof en strenge leefregels voorstaan. Dit beperkt zich niet tot Turkse internaten. In Nederland zijn van oudsher opleidingsinstituten met een religieus karakter een geaccepteerd verschijnsel. Ingrijpen op basis van onderwijs wetgeving behoort meestal niet tot de mogelijkheden omdat dergelijke instituten geen school zijn in de zin van de leerplichtwet. Rechtspersonen kunnen wel ontbonden worden indien de werkzaamheden en/of het doel in strijd zijn met de openbare orde.
Zoals in de beantwoording van vraag 1 is aangegeven, wordt uw Raad geïnformeerd indien naar aanleiding van de uitvoering van de motie meer inzichten naar voren komen over de beweegredenen van de Fethullah Gülenbeweging en de mogelijke betrokkenheid van genoemde organisaties, waaronder Turkse schoolinternaten. Vooralsnog is er geen aanleiding om centra te sluiten.

Mevrouw Fahmel vervolgt:

"Ons vermoeden dat de F. Gulen beweging als doelstelling heeft om middels eigen opleidingen geleidelijk aan in de Nederlandse samenleving te infiltreren door mensen geschikt te maken en te positioneren op maatschappelijk belangrijke (top)functies, wordt door deze uitzending eerder bevestigd dan ontkracht. Leefbaar Rotterdam heeft al eerder gewezen op deze doelstellingen. Wij zouden graag zien dat in het kader van het MOA programma onderzoek wordt uitgevoerd of en in hoeverre deze vermoedens kloppen."

Vraag 6:

Is dit College hiertoe bereid? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:

Nee, op dit moment niet. Ons College volgt nu het landelijke inzicht ten aanzien van de Fethullah Gülenbeweging zoals gesteld in de beantwoording van vraag 1. Tenzij uit de uitvoering van de motie blijkt dat daar aanleiding toe bestaat, zal er geen nader onderzoek worden uitgevoerd.

Mevrouw Fahmel vervolgt:

"Gezien het artikel in Turkish Daily News van 26 juni j.l., (zie bijlage) waarin geschreven staat dat de aanvraag van de Green Card van de heer Gulen is geweigerd door de 'U.S.Citizenship and Immigration Services' en het feit dat de heer Gulen binnen 1 maand de Verenigde Staten moet verlaten, zouden wij ons kunnen voorstellen (al is Leefbaar Rotterdam uiteraard niet op de hoogte van de verhuisplannen van dhr. Gulen), gezien de intense relaties en contacten, die de heer Gulen hier in Nederland heeft, dat hij mogelijkerwijs zou kunnen overwegen om zich in Rotterdam te vestigen."

Vraag 7:

Wij willen graag dat dit college de geruststellende woorden uitspreekt, dat de heer F. Gulen niet welkom is in Nederland en meer specifiek in Rotterdam. Kunt u ons op dit punt geruststellen?

Antwoord:

Nee. In de beantwoording van de kamervragen Van Toorenburg (8 juli 2008), vraag 8 wordt het volgende gesteld: "De Nederlandse autoriteiten beschikken niet over informatie waaruit kan worden afgeleid dat Fethullah Gülen activiteiten verricht op grond waarvan hem de toegang tot Nederland zou moeten worden ontzegd." (zie bijlage B). De Gemeente Rotterdam heeft geen verblijfsrechtelijke bevoegdheden en kan derhalve Fethullah Gülen geen verblijf of vestiging in Rotterdam ontzeggen.

Burgemeester en Wethouders van Rotterdam,
De secretaris, De burgemeester,

A.H.P. van Gils I.W. Opstelten

Bijlage A: Motie "De onderste steen boven" van het raadslid Fahmel - LR (17 juli 2008) Bijlage B: Beantwoording Kamervragen van het lid Van Toorenburg - CDA (8 juli 2008) Bijlage C: Beantwoording Kamervragen van het lid Karabulut - SP (8 juli 2008)

NB: De genoemde bijlagen B en C vormen geen onderdeel van dit dossier - Anita Fahmel

Kaynakça
Kitap: DOSSIER FETHULLAH GÜLEN
Yazar: A.G. Fahmel
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Re: Irkçı Düşman Partinin 4 Temmuz 2008'deki Gülen Raporu

Mesajgönderen TurkmenCopur » 09 Nis 2011, 01:12

Brief n.a.v. Nova 4 juli 2008

Brief gulen symp. n.a.v.nova bron weg


Reactie:

Het gaat om 3 essentiële punten waar men zeker op afgerekende danwel aangesproken zal worden.
1- ontkennen van een verband tussen cosmicus, dialoog academie, hogiaf en Time Media Group (Zaman) aan de ene kant en Fethullah Gulen aan de andere kant. Dat is bepaald niet slim geweest om dit te ontkennen, wie gelooft dit nou. 3e kunt nog wel even verder gaan. in ieder geval behoren de volgende organisaties c.q. bestuurders ook bij de Fethullah Gulen beweging, uiteraard zul je dit niet van zich zelf horen. Maar iedere turk (prof. zurger is zelfs hiervoor overbodig) weet de inspiratie van iedere organisatie in NL. Bijv. de stichting Witte Tulp (waarvan de website opeens niet meer online is), islam en dialoog, st. cemin, st. Animo, EBA (Educatief centrum Amsterdam), st. Candela, Hogiaf (en zijn lokale afdelingen), Centrum voor Emincipatie en Innovatie, St. Educatief Centrum utrecht, De collage (zie www.taskan.nl, website van dhr Taskan (raadslid CDA Utrecht)), etc. etc... (help me even aanvullen).
2- het doel om een islamisering van de samenleving. 3e kunt verwachten dat iedere inlichtingen dienst zulke pogingen op je juiste moment zal tackelen
3- wie betaald bepaald. Geld van de overheid, daar zul je nu of later altijd op afgerekend kunnen worden.
dit is minder relevant en zeker de onderzoek of het geld wel besteed is aan integratie. Het onderzoek levert niet zo veel belangrijks op.
Belangrijk is je kleur bekennen

Reactie advocaat dhr. Gülen n.a.v. Nova 4 juli 2008

GEDEELTE VAN DE VERKLARING NAAR AANLEIDING VAN HET PROGRAMMA NOVA, UITGEZONDEN OP 4 JULI 2008 OP NEDERLAND 2
Verzonden door de advocaat van dhr. Gülen in Nederland
De door Turkse ondernemers opgerichte scholen

Tevens maak ik gebruik van deze gelegenheid om het ontstaansverhaal van de door Turkse ondernemers wereldwijd opgerichtte scholen uiteen te zetten: Toen in de jaren 1980 de Turkse overheid met een onderwijscampagne begon en de Turkse bevolking hierbij verzocht om hun steun, heeft cliënt zijn verantwoordelijkheid als intellectueel genomen. Hij heeft tijdens zijn toespraken en conferenties iedereen opgeroepen en aangemoedigd om dit initiatief te steunen. Sommigen die door de aanmoediging van cliënt zijn geïnspireerd hebben particuliere scholen opgericht. Dankzij de grote belangstelling en success van deze scholen, zijn soortgelijke initiatieven later ook in andere landen ondernomen. Cliënt heeft zelf geen enkele school, noch in Turkije noch in het buitenland. Ook heeft hij geen enkele verantwoordelijkheid en bevoegdheid over deze scholen. Buiten zijn steun en de aanmoediging van het volk, heeft cliënt geen enkele band c.q. relatie met deze scholen.
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26


Dön Hollanda'da Fethullah Gülen Örgütlenmesi Hakkında Raporlar

Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 0 misafir

cron