Türk Siyaseti ve Türkiye Siyasi Tarihi - Video Projesi - Türk ve İslam Tarihi - Türk Dna'sı

Fethullah Gülen Grubu'nun Faaliyetleri

Burada Nurettin Veren'in Onurlu ve Şerefli Çalışmaları hakkında bütün konuları başlıklar halinde bulabilirsiniz. Yıllardır Fethullah Gülen'le beraber çalışmış olan Nurettin Veren Fethullah Gülen Terör Örgütü hakkında bütün gerçekleri açıklıyor.

Fethullah Gülen Grubu'nun Faaliyetleri

Mesajgönderen TurkmenCopur » 29 Ara 2010, 19:30

FETHULLAH GÜLEN GRUBU

Amacı Devletin tüm sistemlerinde İslam hükümlerini egemen kılarak teokratik bir İslam diktatörlüğünü kurmaktır. Fethullah GÜLEN laik, demokratik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ni sona erdirip, yerine şer'i yasaların hâkim olduğu İslam devletini kurmak için okullarında beyinlerini yıkadığı gençlik ile oluşturacağı toplumu kullanmayı planladığı tespit edilmiştir. Fethullah GÜLEN, demokratik usuller ile ılımlı İslam görüntüsü ile kamufle edilmiş yöntemi, Toplumun önemli bir kısmı tarafından kabul görmesine nemden olan yurt içi ve yurt dışındaki okulları vasıta kullanması,

Papa ile görüşerek sadece Türkiye'de değil, dünyadaki Müslümanları yönetmeyi amaçlayan ruhani liderliğe olan ilgisi, Siyasi parti, kişi ve bazı devlet kadroları tarafından kabul görmesi nedeniyle hedefine ulaşmada devlet rejimini istismar etmesi, dini ve siyasi yapısını sürekli canlı tutan kaynağı belirsiz finans desteği ile, Ülkemizdeki en güçlü ve etkin irticai yapılanma olarak değerlendirilmiştir.

Stratejisi

Fethullah GÜLEN, İslamcı ideolojik bir yaklaşımla, bulunduğu legal yolu muhafaza ederek, sahibi olduğu etkin mali gücü ile:


A- Bünyesinde bulunan vakıf, okul ve dershaneleri kullanacak eğitilmiş gençlerden oluşan bir taban oluşturmak,

B- Devletin bütün kadrolarında, bütün bürokraside, Milli Eğitim Bakanlığı ve Emniyet Teşkilatında kadrolaşmak,

C- Yurt dışında Türkiye'de kurulacak siyasal İslama sem¬pati ile bakacak bir gençlik oluşturmak istemektedir. Çizilen hoşgörü ve barış tabloları ile bazı devlet çevrelerini etkileyen Fethullah GÜLEN, hedefine ulaşıncaya kadar kamuoyunun faaliyetlerine destek verdiği imajını yaratarak, toplumun gerçeği görmesinin önünü, ılımlı görünüşü ve demokrasi şemsiyesine sığınarak kesmektedir. Cumhuriyet düzenine "Kefere düzeni" diyen bu şahıs, bugün bu düzeni ister görünerek, bazı kesimleri bu davranışına inandırabilmektir.

Fethullah GÜLEN oluşturduğu örgenci seçme ekipleri ile köy ve semtleri dolaşarak zeki ve becerikli öğrencileri seçmekte, sağladığı imkânlar ile kendisine bağlamaktadır. Fethullah GÜLEN'in düşünceleri öğrencilere evlerde, okullarda, kamplarda beyin yıkama metodları ile öğretilmektedir. Bu toplantılarda Atatürk, devrimleri ile toplumun İslam'dan ve inançtan uzaklaştırıldığı için Deccal (Ahir zamanda ortaya çı kaçak fitnenin başı) olarak tanıtılmaktadır. Fethullah GÜLEN sahip olduğu imkânlar ile semavi dinlerin temsilcileri ile başlattığı diyalog vasıtası ile "Dünya Dinler Birliği" adlı altında bir oluşuma zemin hazırlamış ve bu oluşum yönünde İslam Dini'nin temsilcisi olma yönünde uluslararası alanda izlenen ve karşılıklı çıkarlara dayanan bir stratejinin ilk sayfalarını da açmıştır. Fethullah GÜLEN faaliyetlerinde gösterdiği gizlilik, taraftarlarının kendisine bağlılığı etkili, kararlı ve merkeziyetçi yönetimi ile ülkemizin en güçlü irticai yapılanmasıdır. Fethullah GÜLEN şeriat düzeni hedefine ulaşmak için özellikle gençlik kesimini sabırlı bir yöntem ile kendisine bağlamayı hedefleyen bir strateji takip ederek, bunlar vasıtasıyla toplumun bütününe hâkim olmayı ve diğer yönden yürütme ve yasama erklerini hedefi doğrultusunda kullanmayı amaçlayan bir politika izlemektedir.
Teşkilat

Zirvede Fethullah GÜLEN olmak üzere, silsile yolu ile bir yere kadar inen bir yapılanmayı kapsamaktadır. Tarikatın başı: Fethullah GÜLEN / Danışman Kadrosu / Şehir İmamları / Esnafı organize eden imamlar / Semtlerden sorumlu imamlar / Ev düzeyinde görevli imamlar / Bireyleri kontrol eden imamlar. Fethullah GÜLEN öğrencilerin örgütlenmesine özel bir önem vermektedir. Fethullah GÜLEN yapılanmasının özünü teşkil eden ışık Evleri'nde tecrübesiz öğrenciler, kendilerini Fethullah GÜLEN'e tam bir teslimiyete götürecek eğitimden geçmektedirler.

Yurt içi Faaliyetleri

Fethullah GÜLEN Grubunun faaliyetleri bütün yurt sathında yaygın bir görünüm arz etmekte ise de, özellikle Samsun-Adana hattının batısında kalan illerde, üniversite çevrelerinde ve Doğu'da Erzurum ilinde yoğunlaşmıştır. Fethullah GÜLEN Grubu yurt sathına yaygın 88 vakıf, 20 dernek, 128 özel okul, 218 şirket, 129 dershane ve yaklaşık 500 öğrenci yurdunun yanı sıra biri İngilizce olmak üzere 17 yayın yapan ortalama 250 bin tirajlı gazete, TV istasyonu, ulusal düzeyde yayın yapan 2 radyo istasyonu, faizsiz finans kurumu, bir sigorta şirketini denetimi altında bulundurmaktadır. Fethullah GÜLEN Grubu'nun özellikle eğitim alanında zaman zaman devletten de ileri imkânlara sahip olduğu gözlenmektedir. Fethullah GÜLEN Grubu, planlı, programlı, sinsi çalışmalarının önünde tek engel olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'ni görmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne karşı uyguladığı politika, hoş görünme, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne karşı bazı politikacılardan alınmış tavizlerle polisi güçlendirme, böylece denge sağlama, etkinleştiği polis camiasını gerektiğinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne karşı kullanma şeklindedir. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni ele geçirme amacıyla sızma politikasını sessiz ve derinden devam ettirmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları arasına sızma çalışmalarının yanı sıra subay ve astsubay çocuklarını kendi okullarına ve dershanelerine kaydettirmeye, yetiştirilen bu çocukları askeri okullara sokmaya çalışmaktadır.

Fethullah GÜLEN tarafından, Silahlı Kuvvetler içinde yapıt anabilmek ve ileride etkinliğe kavuşabilmek amacıyla yeni projeler üretilmeye başlanmış, bu çerçevede askeri okullarda okuyan öğrenciler önce fiili hedef olarak belirlenmiş, kültür düzeyi yüksek, kendine bağlı, türban takmayan bayanların askeri öğrenciler ile tanışmaları ve evlenmelerinin sağlanabilmesi için gerekli vasatı sağlayacak bir yapılanmaya gitmiştir. Fethullah GÜLEN, bu yöntem ile 10 yıl içinde Türk Silahlı Kuvvetleri içinde söz sahibi olacağı bir konuma gelmeyi planlamaktadır.

Yurt Dışı Faaliyetleri

Fethullah GÜLEN, planlı bir şekilde yurtdışı örgütlenmesine yönelmiştir. Bu yönelişte: Sosyo ekonomik ihtiyaçları fazla olan yeni Türk Devletlerinde taban oluşturmak, İran'ın Şii propagandasının etkisini kurmak, Finans ihtiyacını karşılayacak olan ticari şirketlerinin ticari atılımlarını sağlamak, Bu devletlerde ihtiyaç duyulacak bürokratik kadroları yetiştirmek, Türk İslam Birliğini oluşturmak, gayeleri güdülmüştür. Dünya İslam Birliğini sağlamak amacını güden Fethullah GÜLEN, Türk ve Müslüman olmayan ülkelerde de faaliyet göstermektedir. Bu faaliyetlerinin amacı: Kendisine bağlı bürokratik kanalların oluşturulması, Globalleşmenin sonucu oluşan bilgi transferini hedefi doğrultusunda kullanma, Kendisine bağlı kişilerin refah düzeylerini artırmak ve etki alanlarını genişletmektir. Fethullah GÜLEN Grubu, 1992 yılında başlattığı yurt dışı açılımı sonucu 35 ülkede; 6 üniversite ve yüksekokul, 236 lise, 2 İlkokul, 8 yabancı dil ve bilgisayar merkezi, 8 üniversiteye hazırlık kursu, 21 öğrenci yurdu olmak üzere toplam 279 eğitim kurumunu faaliyete geçirmiştir. Yurtdışındaki okulların kuruluş amaçlan: Kuruldukları ülkelerde ileride devleti yönetecek nitelik ve nicelikli kadroları yetiştirmek, Bu kesimin Türkiye'de kurulması planlanan siyasal İslam'a uluslar arası alanda siyasi destek sağlamak.

Fethullah GÜLEN, hükümetin bilgisi dahilinde Papa 2'nci Jean Paul'un daveti üzerine 9 Şubat ı998 tarihinde Vatikan'da Papa ile görüşmüştür. Görüşme İslam ve Hristiyan dünyalarını temsilen dinlerarası diyalog zemininde oluşmuş ve Fethullah GÜLEN, uluslararası platformda Türkiye'de İslarni kesimin lideri olarak gösterilmiştir. Finans Kaynakları Fethullah GÜLEN yoğun ve kapsamlı faaliyetlerini yürütebilmek için geniş finans kaynaklarına sahiptir. Bu finans kayrakları genel olarak bilinmekle birlikte diğer irticai gruplara oranla mali ilişkilerini büyük bir gizlilik içinde yürütmektedir. Fethullah GÜLEN Grubunun büyük bir gayrimenkul vardığı vardır. Bu gayrimenkullerden yüksek rakamlara varan kira geliri elde etmektedir.

Örneğin gruba bağlı Akyazılı Vakfı'nın 23 ilde çok miktarda konut, dükkan, büro, okul, mağaza, dershane, yurt binası bulunmaktadır, o Fethullah GÜLEN Grubu'nun siyasi partilere destek sağlandığı yolunda duyumlar mevcuttur. 1997 yılı Eylül ayında kendisine bağlı Asya Finans Kuru mu, devletten 553 milyar Türk lirası teşvik almıştır. Bu iki husus birlikte değerlendirildiğinde finans desteği için siyasi partileri ve bürokratları kullandığı, böylece bu kişiler vasıtalıyla devlet imkânlarından yararlanmasına göz yumulduğu sonucuna varılmıştır.

Fethullah GÜLEN eğitime finans sağlamak amacıyla kendisine bağlı kişi ve kuruluşlardan vergilendirme adı altında aylık ve yıllık aidat toplamaktadır. Özellikle Fethullah GÜLEN'in Kazakistan'daki okulları için Denizli'deki taraftarlarınca 1 milyon dolarlık kaynak aktarıldığı, Afyon, Malatya, Kayseri ve İzmir illerinde de bu yolda faaliyetler yürütüldüğü bilinmektedir. Fethullah GÜLEN Grubu yurt dışındaki üniversite, orta dereceli okul, ilkokul ve dil eğitim merkezlerinden büyük gelir elde etmektedir. Bu gelirlerin, bu kurumların finansmanı ve geliştirilmesinde kullanıldığı düşünülmektedir. ışık Sigorta, Asya Finans gibi büyük kuruluşların gelirleri, İş Hayatı Dayanışma Derneği (İŞHAD) ve Genç İşadamları Demeği (GİAD) bünyesindeki işadamlarının bağışları da Fethullah GÜLEN'in finans kaynakları arasında büyük bir yer tutmaktadır. Ayrıca televizyon, radyo, gazete, dergi gibi yayıncılık alanından da büyük gelir sağlamaktadır. Fethullah GÜLEN'in çalışma sisteminde "imkânlar nispetinde maddi yardım yapmak, yapamayacaksa bedenen çalışmak" kuralı mevcuttur. Bu bedeni çalışma karşılığında ücret alınmaması veya ucuz ücret alınması maliyeti düşürmektedir. Dış güçlerin Fethullah GÜLEN'e verdikleri yurt dışı desteği karşılığında, onu kendi menfaatleri doğrultusunda yönlendirmelerinin kuvvetle muhtemel olduğu unutulmamalıdır.

Fethullah Gülen'in Siyasi Hedefleri


Fethullah GÜLEN ilk etapta devlete karşı savaş vererek hedeflere ulaşmanın yıpratıcı olacağını teşhis etmiş, bu nedenle mevcut sistemi yıkma yerine, devlet modeline uygun bir örgütlenme ile devlete alternatif bir sistem kurmayı hedeflemiştir. Bu nedenle tüm devlet organlarında, yerel yönetimlerde, sivil sektörde örgütlenmeyi hedeflemiştir. İleride devlet yönetimini kontrol altına alabilmek için kısa vadede tüm kadrolara yandaşlarının getirilmesi veya bu kadroları işgal edenlerin kendisine bağlanmasını hedeflemektendir. Uzun vadede ise tam bir kontrol sağlayabilmek amacıyla eğitim sektöründe yoğun bir faaliyet göstererek teşkilatlanma ve kadrolaşmayı yaygınlaştırmayı amaçlamaktadır. ılımlı ve modern imajı ile siyasi partiler ve hatta Atatürkçü laik kesim içinde desteğini artırmaya çalışmaktadır. Böylelikle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yandaşlarının mutlak çoğunluğu elde etmelerini sağlarken, hedeflediği teokratik diktatörlüğe yumuşak geçişi sağlamak için başkanlık sistemini desteklemektedir. Fethullah GÜLEN hiçbir kuvvet tarafından geri adım atmaya zorlanamayacağı bir duruma ulaştığında Atatürk ilke ve inkılaplarını ortadan kaldırmayı; laik, demokratik, sosyal hukuk devletini ortadan kaldırarak şeriat devleti kurmayı hedeflemektedir. Fethullah GÜLEN tüm dinler ve uluslar ile iyi ilişkiler kurarak onlardan gelecek karşı girişimleri engellenmeyi, hatta kendini desteklemelerini sağlamayı düşünmektedir. İleride kuracağı şeriat devletini desteklemek üzere birçok ülkede ileride yönetime gelecek gençleri yetiştirmektedir.

Fethullah Gülen Grubunun Büyük Kuruluşları

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün tespitlerine göre Türkiye'nin dört bir yanında, bütün illerimizde şirketlerini, okullarını, yurtlarını, dershanelerini, vakıflarını, yayın organlarını kurarak faaliyete geçirmiş bulunan Fethullah GÜLEN Grubu, ülkemizin her yanını bir ağ gibi sarmış bulunmaktadır.

Bu kuruluşların en önemlilerini şu şekilde sıralayabiliriz:

a) Zaman Gazetesi:

Feza Gazetecilik AŞ Adına İstanbul ili, Bahçelievler, Çobançeşme Mahallesi Kalender Sokak, No:21 sayılı yerde gündelik olarak yayınlanır.

b) Samanyolu TV:

Samanyolu Yayıncılık Hizmetleri AŞ. Adına İstanbul ili, Ferah Mahallesi, Ferah Caddesi, Reşitbey Sokak, No: 12/22, Çamlıca adresinde faaliyet gösterir.

c) CHA (Cihan Haber Ajansı):

Cihan Haber Ajansı ve Rek-lamcılık AŞ Adına İstanbul İli, Bahçelievler, Çobançeşme Mahallesi, Kalender Sokak, No: 19 sayılı yerde faaliyet gösterir. Günlük olarak yayın yapar.

ç) Sızıntı Dergisi:

Türkiye Öğretmenler Vakfı (TÖV) adına 1374'ncü sokak No. 10, Kati, Durmaz İşhanı, İzmir adresinrle faaliyet gösterir.

d) Aksiyon Dergisi:

Feza Gazetecilik AŞ Adına Bahçelievler, Çobançeşme Mahallesi, Kalender Sokak, No:21 sayılı yerde haftalık olarak yayın yapar.

e) İş Hayatı Dayanışma Demeği (İSHAD):

Emniyet Evleri Mahallesi, Yeniçeri Sokak, Emir Han İş Merkezi, No:6/5, 4. Levent adresinde faaliyet gösterir. Asya Finans Kurumu: Altunizade, Kısıklı Caddesi, Kuşbaşı Sokak, İlim Yayma Vakfı Blokları, A-13 Blok, No: 12, Üsküdar, İstanbul adresinde faaliyet gösterir.

f) Işık Sigorta AŞ:

Kozyatağı Ankara asfaltı, Yanyol, Mega Plaza B Blok, Kadıköy, İstanbul adresinde faaliyet gösterir.

g) Çağ Öğrenim İşletmeleri AŞ:

Derviş Ali Mahallesi, Dolaplı Bostan Sokak, No:25, Fatih, İstanbul adresinde bulunur.

ğ) Fatih Eğitim ve Öğrenim Kurumları AŞ:

Atatürk Mahallesi, Alemdar Caddesi No:804-51, Ümraniye, İstanbul adresinde bulunur.

h) Samanyolu Basın Yayın Sanayi ve Ticaret AŞ:

Kocaüveys Mahallesi, Sarıgüzel Caddesi, No:78/1, Fatih, İstanbul adresinde bulunur.

ı) Feza Gazetecilik AŞ:

Çobançeşme Mahallesi, Kalender Sokak, No:2ı, Yenibosna, Bahçelievler, İstanbul adresinde bulunur.

i) Ufuk Eğitim İşletmeleri Ticaret AŞ:

Merkez Mahallesi, Ali Galip Caddesi, No: 19, Gaziosmanpaşa, İstanbul adresinde bulunur.

j) Fırat Eğitim Merkezi İstanbul Ticaret AŞ:

Küçükçamlıca Caddesi No:20, Altunizade, Üsküdar, İstanbul adresinde faaliyet gösterir.

k) İstanbul FEM Dershaneleri:

Ufuk Eğitim Hizmetleri Tiraret AŞ: adı altında İstanbul İlinde 21 adet şubesi bulunmakladır.

l) Akyazı Orta ve Yüksek Eğitim Vakfı:

Genel Merkezi İzmir Bahçelievler, 50272'nci Sokak, No:39 adresinde faaliyet gösterir. Nafi Akyazılı ve Eşi Pambe Zehra Akyazılı isimli şahısları tarafından kurulmuştur.

m) Türkiye Öğretmenler Vakfı (TÖV):

Ankara 11 Merkezinde faaliyetlerini sürdürmektedir.

n) Türkiye Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı:

Ankara 11 Merkezinde faaliyetlerini sürdürmektedir.

o) Özel Maltepe Dershaneleri:

Ankara İl Merkezinde 12 adet şubesi bulunmaktadır.

ö) Fatih Üniversitesi:

Merkezi İstanbul'da bulunmaktadır. Ankara İli Yenimahalle İlçesi Şenyuva Mahallesi, Alparslan Türkeş Caddesi, No:53 adresinde faaliyet gösteren üniversitenin 128 yatak kapasiteli Tıp Fakültesi hastanesi vardır. Aynaca üniversiteye bağlı Çankaya Tıp Merkezi bulunmaktadır.

4-FETHULLAH GÜLEN HAKKINDA ASKERİ YARGITAY 3'NCÜ DAİRESİNİN 1973/146 ESAS, 1973/242 SAYILI KARARI:

Devletin temel nizamlarını dini esas ve inançlara uydurmak maksadıyla propaganda yapmak suçundan sanık Fethullah GÜLEN'in TCK'nın 163/4 maddesi gereğince 3 yıl müddetle Ağır Hapsine, aynı kanunun 31'nci maddesi uyarınca aynı müddet kadar Hidamatı Amme'den Memnuiyetine, TCK'nın 173'ncü maddesi gereğince ı sene müddetle Sinop'ta genel güvenlik gözetimi altında bulundurulmasına, İzmir Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Mahkemesi'nin 20.09.1972 gün ve 1972/3-36 sayılı kararıyla karar verilmiştir. Bu hükmün askeri savcı tarafından temyizi üzerine yapılan incelemede; Sonuç ve Karar Sanık Fethullah GÜLEN Grubu hakkında tesis edilen mahkeme hükmünde usul, kasıt, sübut, vasıf ve uygulama yönlerinde bir isabetsizlik görülmediğinden sanık vekillerinin usule, kasta, sübuta, vasıf ve uygulamaya ilişkin bir cümle temyiz sebeplerinin 353 sayılı kanunun 217/2 maddesi gereğince reddine, Ancak bu sanıkla ilgili bölümde izah edildiği veçhile sanık hakkında TCK'nın 163/4 maddesi gereğince tayin edilen ceza miktarının takdirinde isabet görülmediğinden hükmün yalnız bu yönden 353 sayılı kanunun 221'nci maddesi gereğince itirazen ve re'sen bozulmasına, karar verilmiştir. Mahalli mahkemenin direnmesi üzerine: Sanık Fethullah GÜLEN hakkında; Sanığın İzmir dahilinde Nurcu olarak bilinen ve gerekçeli hükümde isimleri açıklanan kişilerin evlerinde gruplar halinde yapılan Nur toplantılarına iştirak ettiği, bu toplantılarda Nur risalelerinden muhtelif parçalar okuyup açıklamalarda bulunduğu, kendi evinde de bu tip toplantılar tertiplediği, öğretmenliğini yaptığı Kur'an kurslarında öğrencilerine Nurculuk propagandası yaptığı, 1969 yılı yaz aylarında İmam Hatip ve İlahiyat Fakültesi öğrenci yetiştirme derneği tarafından Buca yakınlarında açılan dinlenme kampında yöneticilik görevi yaptığı sırada öğrencilere Risale-i Nur okuttuğu, aynı öğrencilere Nurculuk usulü veçhile maşlah giyip, başlarına sarık sarmalarına ve sarıkların uçlarını "taylaşan" tabir edilen bir şekilde sarkıtmalarına ve sarıklı bir imam imametinde namaz kılmalarına müsaade ettiği gibi kendisi de aynı şekilde bir kıyafet ile kamp dahilinde dolaştığı, namaz esnasında sarık sarmak suretiyle şeklen de öğrencilere örnek olduğu, giyimi ile Said-i Nursi'yi örnek almaya çalıştığı, Nurculuğun ilkellerinden biri olan, Atatürk'ü gençliğe din düşmanı olarak tanıttığı ve bu şekilde laikliğe aykırı olarak devletin içtimai veya iktisadi veya siyasi veya hukuki temel nizamlarını kısmen de olsa sinsi esas ve inançlara uydurmak maksadıyla propaganda da bulunduğu, şahadet, arama zabıt varakası ve dosya münderecatım teşkil eden diğer deliler ile sübuta erdiği sabit bir keyfiyet olup mahkemece delillerin değerlendirilmesinde suçun sübutunun kabulünde, suç vasfının tayininde ve kabul edilen vasfa göre TCK'nın 163/4 maddesinin uygulamasında bir isabet görülmemiştir. Ancak TCK'nın 163/4 maddesinde yazılı olan cezanın asgari haddinden uzaklaşılarak sanık hakkında 3 sene, buna mukabil propagandadan daha ağır olan aynı maddenin birinci fıkrasında yazılı olan cemiyet kuranlar için 2 sene ağır hapis cezası tayin edildiği anlaşılmıştır.

Aynı karar içinde daha ağır suç olarak kabul edilen suç için maddede yazılı olan cezasının asgari haddi üzerinden iki sene, bu suça nazaran daha hafif olan suç için asgari hadden uzaklaşılarak 3 sene ağır hapis cezası hükmedilmesi, her iki suç için ceza miktarının tayini yönünde tezat teşkil etmektendir. Her ne kadar takdir hakkına istinaden maddede yazılı cezanın asgari haddi ile azami haddi arasında sebep göstermek suretiyle ceza tayini mahkemenin takdir hakkına giriyor ise de, aynı karar içinde aynı maddenin muhtelif fıkralarının uygulaması mevzubahis olduğu hallerde ceza miktarının işlenen suçların ağırlık derecesine göre dengeli bir şekilde ceza miktarının tayin edilmesinde isabetsizlik görülmüştür.

Kaynakça
Kitap: Kuşatma, ABD'nin Truva Atı Fetullah Gülen Hareketi
Yazar: Nurettin Veren
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Dön Nurettin Veren Bütün Gerçekleri Açıkladı

Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir