Türk Siyaseti ve Türkiye Siyasi Tarihi - Video Projesi - Türk ve İslam Tarihi - Türk Dna'sı

Hollanda'da Gülen Hareketi: Yatılı Okullar ve Ödev Yardımı

Burada Hollanda'da Fethullah Gülen Örgütlenmesi Hakkında Raporlar hakkında önemli başlıklar bulabilirsiniz.

Hollanda'da Gülen Hareketi: Yatılı Okullar ve Ödev Yardımı

Mesajgönderen TurkmenCopur » 08 Nis 2011, 23:47

Internaten en huiswerkbegeleiding

In de oprichting van internaten in de jaren negentig leken wensen en zorgen van Turkse ouders en de integratieverlangens van Nederlandse instanties een redelijk compromis te hebben aangegaan. Het internaat is voor Turken geen onbekende instelling. Turkije heeft zoveel dorpen en kleine gehuchten, dat het onmogelijk is de plattelandsbevolking onderwijsvoorzieningen van voldoende kwaliteit in de eigen woonplaats te bieden. Vanaf de jaren vijftig zijn er op grote schaal door de overheid regionale kostscholen (yatılı bölge okulları) gesticht, die het mogelijk moesten maken dat ook de dorpsbevolking modern onderwijs kreeg - en, in het geval van de Koerden, geassimileerd werd aan de Turkse cultuur. Later kwamen daar kostscholen van een ander type bij. Met name de Süleymancı-beweging, die al bekend was door haar Korancursussen, kon in de jaren zeventig, toen de Turkse politiek werd gedomineerd door de conservatief-liberale Gerechtigheidspartij, en later weer onder Özal, internaten voor middelbare scholieren oprichten, die een omgeving boden waaraan conservatief-religieuze families hun kinderen graag toevertrouwden.
Veel Turkse ouders in Europa die zich zorgen maakten over de schadelijke invloed die de schoolomgeving in Nederland op hun kinderen zouden kunnen hebben (drank, drugs en seks), stuurden hun kinderen voor de middelbare schoolopleiding naar Turkije, waar ze bij familie of in een internaat woonden. Vanaf het eind van de jaren zeventig nam het aantal Turkse kinderen uit Duitsland en Nederland die naar Turkije gingen voor hun middelbare schoolopleiding geleidelijk toe. Vooral de internaten van de Süleymancı-beweging waren populair. Het gevolg was natuurlijk wel dat de kinderen daardoor weer vervreemd raakten van de Europese omgeving waarin ze in hun eerste jaren waren opgegroeid en waarheen ze na hun schooltijd terugkeerden. Dat leverde voor de meesten van hen jaren tijdsverlies op.

Dit moet een van de redenen geweest zijn waarom de idee van internaten bij veel grote gemeenten in Nederland aantrekkelijk klonk als een middel om de integratie en onderwijsparticipatie te bevorderen. Scholieren zouden hierbij immers naar een gewone Nederlandse school kunnen gaan en begeleiding krijgen die gericht was op het functioneren binnen de Nederlandse samenleving. Actieve leden van de Gülenbeweging, voor het merendeel studenten, slaagden erin ouders en gemeentebesturen te interesseren in dit concept. Ze zagen zichzelf als een voorhoede met de morele plicht jongere migrantenkinderen te helpen. Door huiswerkbegeleiding en het aanbieden van een strakke structuur hoopten ze jongeren met leer- en gedragsproblemen te helpen de kans op schoolsucces te vergroten.

Jongens- en meisjesinternaten voor middelbare scholieren, gefinancierd door ouders en soms met gemeentelijke subsidies, werden vanaf de tweede helft van de jaren negentig opgericht in Rotterdam, Amsterdam, Zaandam, Utrecht, Nijmegen, Tilburg, Breda, Eindhoven, Deventer en Leiden - en mogelijk ook nog in andere steden. Huiswerkbegeleiding wordt in nog meer steden aangeboden. Het waren overigens niet alleen volgelingen van de Gülenbeweging die in de jaren negentig internaten oprichtten; ook de Süleymancı-beweging en later Milli Görüş richtten internaten op.

Volgens de geînterviewde oprichters waren de internaten bedoeld voor alle allochtone jongeren met leer- of gedragsproblemen, en voor leerlingen van alle schooltypen - vooral waar gemeentesubsidie in het spel was. Waarschijnlijk heeft men ook serieus geprobeerd niet-Turkse scholieren en VMBO-leerlingen erbij te betrekken, maar in de praktijk bleken het uitsluitend kinderen van Turkse (en Turks-Koerdische) afkomst te zijn die de internaten bevolkten, en alleen HAVO- en VWO-leerlingen. In de internaten werden de scholieren intensief beziggehouden, met huiswerk, sport en bestudering van de werken van Nursi en Gülen. De begeleiding werd door student-vrijwilligers verzorgd. Begeleiders onderhielden ook contacten met de scholen, en in gevallen waar leerlingen op een verkeerd schooltype zaten, hielpen ze hen een geschiktere school te vinden.
De respons van betrokkenen - ouders, scholen, gemeentes - was aanvankelijk overwegend positief, al waren er ook toen al stemmen die waarschuwden voor de 'mono-etniciteit' van deze internaten. In een krantenreportage uit 1998 zegt een schoolcoördinator, dat de leerlingen van het internaat Beatitas in Utrecht beter geîntegreerd zijn dan hun allochtone leeftijdgenoten, met name in de respectvolle houding naar meisjes toe.
Een van de scholieren die behoorde tot de eerste generatie die een hele middelbare schoolperiode in een (Gülen-) internaat doorbrachten is respondent F.

F. verbleef van zijn 11e tot zijn 18e in een van de internaten. Hij was in 1986 in Nederland geboren, in een religieuze familie. Zijn ouders scheidden en hij werd door zijn moeder opgevoed; toen zij meende hem niet voldoende te kunnen helpen met zijn huiswerk voor school deed ze hem op een internaat, in de verwachting dat dat zijn kansen op het voltooien van een goede schoolopleiding zou verbeteren. De eerste twee jaar vond hij het internaat verschrikkelijk en hij verlangde sterk naar huis. Maar hij ondervond veel steun van de student-vrijwilligers die als begeleiders in het internaat hielpen. Die offerden al hun vrije tijd op en stonden altijd klaar om de scholieren te helpen; vaak bleven ze tot laat en overnachtten in het internaat, en stonden na een paar uur slaap weer klaar. Met die begeleiders heeft hij nog steeds contact. Dankzij hen heeft hij het VWO kunnen voltooien en daarna een universitaire studie kunnen doen, die hij bijna afgerond heeft. Hij woont nu in een dersane van de Hizmet en heeft dankzij bemiddeling van de Hizmet voor zijn studie een stage kunnen doen in Istanbul.
Anderen spreken ook van de bewonderenswaardige toewijding van de vrijwilligers, maar een criticus uit eigen kring merkte op dat enthousiasme niet hetzelfde is als professionaliteit, en dat het aan dat laatste wel eens ontbrak. De internaten waren op langere termijn geen onverdeeld succes. In de beginjaren was er zoveel belangstelling voor dat er lange wachtlijsten waren, maar in de laatste paar jaar zijn de meeste internaten niet tot hun volle capaciteit benut. Alleen de betere leerlingen leken werkelijk te profiteren van de intensieve begeleiding die ze kregen.

Een voor een worden de internaten gesloten, en met ingang van het schooljaar 2010-11 functioneert, voor zover de onderzoekers bekend, geen enkel internaat meer als zodanig. Wel wordt in de voormalige internaten huiswerkbegeleiding gegeven in het weekend en/of een doordeweekse avond. De sluiting van alle internaten lijkt te wijzen op een ingrijpende beleidswijziging - enkele respondenten meenden dat het een besluit betrof dat door abis in Turkije is genomen - maar de betrokken bestuurders doen er bagatelliserend over. Volgens het bestuur van het internaat Beatitas in Utrecht zou er een snel dalende belangstelling zijn onder Turkse ouders - zoals ook Nederlandse katholieken hun kinderen nog nauwelijks meer naar een internaat sturen. Volgens de vroegere coördinator van alle internaten was al ruim vijf jaren geleden duidelijk geworden dat de behoefte afnam, doordat de ouders van schoolgaande kinderen zelf inmiddels een betere kennis van de Nederlandse maatschappij hebben en geen instelling nodig hebben die tussen henzelf en de school in staat. Uit diverse andere gesprekken kregen we de indruk dat de beweging besloten heeft de internaten op te geven omdat die teveel negatieve belangstelling getrokken hebben.

De huiswerkbegeleiding wordt, zoals hierboven reeds opgemerkt, wel voortgezet en blijft belangstelling van ouders en leerlingen genieten. Deze vindt op tal van locaties in het hele land plaats, en ouders zijn bereid hiervoor een aanzienlijke bijdrage te betalen omdat ze overtuigd zijn van het positieve effect op de schoolprestatie. De huiswerkbegeleiding houdt echter slechts een beperkt aantal contacturen tussen leerling en begeleider in, en er is veel minder mogelijkheid daarbij ook nog iets van een religieuze grondhouding over te dragen. Er zijn in de centra doorgaans ook sohbets voor volwassenen en jongeren, vergelijkbaar met de christelijke zondagsschool, maar die activiteit lijkt gescheiden van de huiswerkbegeleiding en deelname is niet verplicht voor de cursisten.
Hoewel woordvoerders benadrukken dat de huiswerkbegeleiding openstaat voor scholieren van alle etnische achtergronden zijn het in de praktijk uitsluitend Turkse kinderen die eraan deelnemen. De vrijwillige begeleiders zijn niet uitsluitend, maar wel grotendeels, ook van Turkse achtergrond.
De aandacht bij de vorming van de vrome persoonlijkheid lijkt definitief verschoven van de leeftijdgroep van de scholieren naar die van de studenten. De dersane is daarmee de belangrijkste persoonlijkheidsvormende instelling geworden.

Kaynakça
Kitap: De Fethullah Gülenbeweging in Nederland
Yazar: Martin van Bruinessen
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Dön Hollanda'da Fethullah Gülen Örgütlenmesi Hakkında Raporlar

Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 2 misafir