Türk Siyaseti ve Türkiye Siyasi Tarihi - Video Projesi - Türk ve İslam Tarihi - Türk Dna'sı

Hollanda'da Gülen Hareketinin Ortaya Çıkışı ve Gelişimi

Burada Hollanda'da Fethullah Gülen Örgütlenmesi Hakkında Raporlar hakkında önemli başlıklar bulabilirsiniz.

Hollanda'da Gülen Hareketinin Ortaya Çıkışı ve Gelişimi

Mesajgönderen TurkmenCopur » 08 Nis 2011, 23:43

De Gülenbeweging in Nederland

Ontstaan en ontwikkeling


De activiteiten van de Gülenbeweging in Nederland begonnen in de tweede helft van de jaren negentig duidelijk vorm aan te nemen. Turkse studenten van de tweede generatie - geboren of voor een belangrijk deel opgegroeid in Nederland - waren de zichtbare initiatiefnemers. De rol hierbij van abis uit Turkije, die wel aanwezig waren in Nederland, al was het maar om sohbets te geven, is niet geheel duidelijk. Rond 1990, en waarschijnlijk al eerder, werden er door abis bij mütevellis thuis (d.w.z. bij sympathisanten die de beweging financieel ondersteunden) sohbets gegeven waarin voornamelijk uit het werk van Said Nursi, de Risale-i Nur, gelezen werd. De activiteiten en de doelgroep onderscheidden zich toen niet noemenswaardig van die van andere vleugels van de Nur-beweging, met voornamelijk conservatieve mannen van middelbare leeftijd en ouder als aanhang, zoals wordt gesuggereerd door de herinneringen van deze respondenten:
C. kwam in 1989 op 26-jarige leeftijd naar Nederland op zoek naar werk. Hij is een Koerd uit Oost-Turkije en komt uit een conservatief-religieuze familie; hij heeft een grondige religieuze scholing gehad en leerde als jongeman al de werken van Said Nursi kennen. In Nederland vestigde hij zich in Den Haag, dat een grote Koerdische gemeenschap heeft. In 1993 hoorde hij dat er bij iemand thuis sohbets werden gegeven waar leerlingen van Fethullah Hocaefendi de Risale-i Nur lazen, en hij sloot zich aan bij deze groep. Hier beluisterde hij ook voor het eerst videobanden van preken van Fethullah Gülen zelf en raakte diep onder de indruk. Wanneer Hocaefendi het had over Allah, de Profeet, of diens Metgezellen raakte hij zo door emotie meegesleept dat hij begon te huilen, en hij wist bij de toehoorders dezelfde emotionele devotie wakker te roepen. Na twee jaar begon C. zijn vrouw mee te nemen naar de sohbets (de vrouwen zaten daarbij in een aparte kamer, onder begeleiding van een abla). Daar heeft zijn vrouw, die alleen maar Koerdisch kende, van de ablas Turks geleerd.

K. kwam met zijn moeder in 1980 als 12-jarige jongen naar Nederland in het kader van gezinshereniging; zijn vader werkte al sinds 1972 in de haven van Rotterdam. De familie was vanouds aan de Nur-beweging gelieerd, en K.'s vader was al vanaf 1973 bekend met Gülen, die hij als de meest inspirerende prediker van de Nur-beweging beschouwde. Begin jaren tachtig kwamen voor het eerst abis uit Turkije op bezoek in Nederland en ontstond er een eerste kern van Gülen-volgelingen. In de hele regio Rotterdam betrof dat toen zo'n 20 tot 30 personen. K. is trots op de snelle groei van de beweging, waar zijn vader en hijzelf een bescheiden bijdrage toe hebben geleverd. Zijn vader is inmiddels naar Turkije teruggekeerd en heeft zijn huis in Nederland gratis ter beschikking gesteld van de beweging als dersane voor studenten. K. zelf wilde niet als zijn vader in loondienst werken en besloot in de handel te gaan; hij opende een winkel en is nu een succesvol zakenman, en een trouw mütevelli van de Hizmet.

Het is door de publieke activiteiten, door studenten geînitieerd, dat de beweging een ander karakter begon te krijgen. De studenten die tot de beweging waren toegetreden moeten wel een sleutelrol gespeeld hebben, want zij waren het die de taal en cultuur kenden en die systematisch de contacten binnen de Nederlandse samenleving opbouwden die de andere activiteiten mogelijk maakten. Sommige van de geînterviewde activisten van het eerste uur kwamen uit families die al in Turkije een band met de Gülenbeweging of een andere tak van de Nur-beweging hadden, maar een aanzienlijk deel zegt pas tijdens de studie met de beweging in contact gekomen te zijn.
Het eerste contact met de beweging kwam in een aantal van die gevallen tot stand via een eraan verbonden studentenhuis (dersane / ışık evi) en/of via de studentenorganisatie Cosmicus. De studentenvereniging Cosmicus richtte zich specifiek op Turkse studenten en organiseerde activiteiten die de leden hielpen contacten in de Nederlandse samenleving op te bouwen en te leren hoe met Nederlandse instanties kon worden samengewerkt. Het vormt de kern van een snel groeiend 'old boys network' waarvan de leden elkaar effectief in de carriere helpen. De eerste afdeling van Cosmicus werd opgericht in Amsterdam, door studenten aan de VU; daarna volgden afdelingen in zeven andere steden: Rotterdam, Den Haag, Tilburg, Utrecht, Leiden, Nijmegen en Enschede.

De beweging had al vroeg de beschikking over een aantal huizen in verschillende universiteitssteden die als dersane werden gebruikt: een gemeenschappelijke ruimte, en voldoende kamers voor vier tot zes studenten, het geheel onder supervisie van een oudere persoon, de abi van de dersane. Studenten die werden uitgenodigd konden hier goedkoop verblijven en vonden er een atmosfeer die de studie bevorderde maar weinig privacy toeliet. De abi van de dersane lette op de studieresultaten en hielp ook, als er problemen met de studie waren, te zoeken naar een passendere opleiding. Het netwerk van de beweging vormde voor de eerste golf van Turks-Nederlandse studenten waarschijnlijk de beste informatiebron over mogelijkheden in het hoger onderwijs in Nederland die er te vinden was.

Studenten die werden uitgenodigd in een dersane te verblijven waren niet in alle gevallen al strikt praktiserende moslims; in de beweging actieve studenten rekruteerden met name intelligente en serieuze medestudenten van wie ze verwachtten dat ze met enige overreding tot goede volgelingen van de beweging te maken zouden zijn. Van de studenten die in de jaren negentig in de Gülenbeweging actief waren hadden relatief veel een andere achtergrond -hoewel doorgaans wel nationalistisch en sociaal conservatief. De levensgeschiedenissen die we hebben opgetekend laten in veel gevallen wisseling van studie zien, verhuizing naar een andere stad, kennelijk onder invloed van de beweging, maar ook relatief maatschappelijk succes. Een deel van de actieve studenten uit die periode heeft sindsdien voornamelijk bij instellingen van de beweging gewerkt, maar daarnaast hebben ze ook emplooi gevonden bij gemeentelijke instellingen of in de gemeentelijke politiek, aan universiteiten of in het zakenleven.

Enkele voorbeelden:

-- E. is in 1972 in Nederland geboren en werd nadat hij hier de lagere school doorlopen had door zijn ouders, die bezorgd waren over slechte invloeden op de middelbare school in Nederland (drank, drugs, kleine criminaliteit en seks) naar een middelbare school met internaat in Turkije gestuurd. Dit internaat behoorde tot de conservatief-religieuze Süleymancı-beweging; vanaf de jaren zeventig stuurden veel Turkse ouders in Europa hun kinderen naar deze internaten. In zijn jeugd was E. ook naar een Korancursus van de Süleymancı-beweging geweest - dat waren de eerste die in Europa werden georganiseerd - en hij bewaart warme herinneringen aan de imam die hem lesgaf. Rond 1990 kwam E. terug naar Nederland en volgde een paar jaar een MBO-opleiding waarna hij doorstroomde naar een opleiding natuurkunde aan een HBO. Het was in die jaren dat hij voor het eerst met de Gülenbeweging in contact kwam, via imam die regelmatig naar zijn stad kwam en over de ideeen van Nursi en Gülen sprak; zijn vader had ook cassettes van preken van Gülen, die hij beluisterde. Geleidelijk raakte E. betrokken in een kring van andere bewonderaars van Gülen, en samen met hen besloot hij een programma van huiswerkhulp en later een internaat voor Turkse scholieren op te zetten. Er was toen al een (Gülen-) internaat in Rotterdam dat als model diende; de vriendengroep bezocht Rotterdam regelmatig en leerde veel van de ervaringen van Rotterdamse groep. E. zelf maakte zijn eigen studie nooit af maar nam samen met zijn twee broers het door zijn vader opgerichte familiebedrijf over, dat hij tot een modern, succesvol en internationaal georienteerd bedrijf wist om te vormen. Hij reist de hele wereld over en heeft daardoor niet altijd veel tijd voor de Hizmet - maar hij blijft actief als bestuurder van het door hem mede opgerichte internaat annex huiswerkcentrum.

-- A. groeide op bij familie in Turkije, terwijl zijn vader in Nederland werkte. Na zijn middelbare school kwam hij ook naar Nederland, in de hoop hier verder te kunnen studeren. Hij leerde in korte tijd Nederlands, en toen hij hoorde dat de politie allochtone agenten zocht solliciteerde hij en werd aangenomen. Na een paar jaar bij de politie schreef hij zich in aan een sociale academie en behaalde daar zijn HBO-diploma; vervolgens werkte hij een jaar bij een grote instelling op het gebied van immigratie en integratie. Zijn familie had geen eerdere banden met de Nur- of Gülenbeweging, en in Turkije had hij daar naar eigen zeggen ook nog geen kennis van. In Nederland was hij in diverse Turkse kring actief, van Milli Görüş tot de 'Grijze Wolven', voordat hij actief werd in de Gülenbeweging. Hij werd mede-oprichter van een internaat en is sindsdien bij diverse andere instellingen van de Gülenbeweging betrokken geweest. A. heeft grote sociale vaardigheden en heeft een uitgebreid netwerk van contacten opgebouwd. Hij stortte zich ook in de gemeentelijke politiek en werd voor twee perioden (2002-10) tot gemeenteraadslid gekozen.

-- M. is in Nederland geboren, waar zijn vader werkte, en werd als kind naar Turkije gestuurd om zijn school af te maken. Toen hij in 1992 met een middelbare schooldiploma naar Nederland terugkwam, moest hij opnieuw Nederlands leren. Na een conflict met zijn vader ging hij op kamers wonen en begon op eigen gelegenheid aan een HBO-opleiding. Hier was het dat hij met studenten van de Gülenbeweging in contact kwam. (Zijn vader is eerder Milli Görüş-aanhanger, en in Turkije had hij ook geen kennis met de Gülenbeweging gemaakt, hoewel hij er woonde in een stad waar die sterk is.) Met de ondersteuning van deze vrienden veranderde hij van woonplaats en van opleiding. Toen hij die met succes afsloot kreeg hij leidende functies in diverse met de beweging geaffilieerde initiatieven. Ook hij ging in de gemeentepolitiek en was enkele jaren gemeenteraadslid.
Rond het midden van de jaren negentig kwamen ook enkele jonge in Turkije opgeleide activisten van de beweging naar Nederland. Anders dan de eerdere abis waren dit ook mensen met een hogere niet-religieuze opleiding. Ze konden zich hier vestigen door huwelijken met Turks-Nederlandse jonge vrouwen. Zij speelden aanvankelijk vooral een rol op de achtergrond, maar naarmate ze beter Nederlands leerden namen ze ook formele posities in de besturen van diverse met de beweging verbonden instellingen in.

De activiteiten van de beweging zijn van een grote gevarieerdheid. Naast een groot aantal dersanes (dat we niet hebben kunnen inventariseren omdat de informatie te ondoorzichtig is) zijn er in diverse steden internaten geweest voor jongeren van middelbare schoolleeftijd, vaak in combinatie met een educatief centrum dat huiswerkbegeleiding voor thuiswonenden, en andere diensten verleent. Recenter heeft de Stichting Cosmicus, een van de vele met de beweging geaffilieerde instellingen, een aantal scholen opgericht. Zowel de internaten als de scholen zijn tot stand gekomen in een proces van intensieve interactie met gemeentelijke en nationale instellingen, waardoor ze nogal afwijken van vergelijkbare instellingen in Turkije en andere landen waar de beweging actief is. Een geheel ander type instelling is de vereniging van Turks-Nederlandse ondernemers, HOGIAF (met verschillende plaatselijke afdelingen). In Rotterdam zijn maar liefst twee verschillende stichtingen die zich met 'dialoog' bezighouden en diverse soorten lezingen en debatten organiseren, de Stichting Dialoog en de Dialoog Akademie. Time Media Centre is de mediatak van de beweging; het gaf de Nederlandse versie van de krant Zaman uit, en beheerde enige tijd een regionaal televisiestation (Feza TV) in de regio Rotterdam. Er is verder een gezondheidscentrum in Rotterdam (Sanitas), en een boekhandel (Berk).
Deze opsomming is ongetwijfeld nog incompleet; aanhangers van de beweging zijn niet geneigd spontaan informatie te verschaffen waar niet expliciet naar gevraagd wordt. De verschillende instellingen en initiatieven presenteren zich niet als deel van de Gülenbeweging, en wekken bij voorkeur de indruk onafhankelijk van elkaar door verschillende individuele initiatiefnemers te zijn opgericht. Maar de meest prominente leden van de beweging hebben allen in meer dan een van deze instellingen functies vervuld en blijken gemakkelijk van de ene naar de andere instelling over te stappen.

Het is een relatief klein aantal personen dat we vanaf de tweede helft van de jaren negentig regelmatig zien optreden namens organisaties die aan de Gülenbeweging verbonden zijn. Het zijn onmiskenbaar intelligente, bekwame mensen met uitmuntende studieresultaten en opvallende ondernemingszin. Ze beheersen de Nederlandse taal en cultuur uitstekend, weten hoe ze met Nederlandse ambtenaren, bestuurders en beleidsmakers moeten spreken, en ze slaagden erin bij een deel van de Nederlandse politieke en economische elite enthousiasme te wekken voor de verschillende plannen die zij ontvouwden. En niet ten onrechte, want hun voorstellen hadden steeds wel iets te maken met de vorming van een goed geintegreerde Turks-Nederlandse elite die een voorbeeld zou kunnen vormen voor andere migrantenkinderen. Op de gemeenteambtenaren en bestuurders die deze jonge mensen leerden kennen maakten ze indruk als verlichte, moderne moslims, die zich uitstekend op hun gemak voelden in een geseculariseerde omgeving.

De afgelopen tien jaar zijn verschillenden van deze prominente jonge activisten van de Gülenbeweging ook actief betrokken geraakt bij gemeentelijke politiek en zijn een of twee periodes gemeenteraadslid geweest. Hoewel van de Nederlandse politieke partijen het CDA -vanwege de religieuze achtergrond en de sterke bestuurlijke traditie - de meest voor de hand liggende partner is, vinden we naast drie raadsleden die het CDA vertegenwoordigen ook actieve leden van de beweging als raadslid voor Groen Links en de VVD (elk een). Woordvoerders van de Gülenbeweging voeren dit wel aan ter ondersteuning van de stelling dat de beweging verre van homogeen is, dat er plaats is voor mensen van zeer uiteenlopende achtergrond, en dat de beweging geen politieke voorkeur uitspreekt. Een andere verklaring, door enkele respondenten geopperd, is dat de beweging er bewust naar heeft gestreefd de contacten met politieke partijen te diversifieren.
Het streven naar diversificatie van de sociale contacten laat zich ook duidelijk zien aan de samenstelling van de adviserende lichamen van de verschillende instellingen van de beweging. Men is zich zeer goed bewust van het belang van een raad van advies, en de initiatiefnemers laten zich steevast adviseren door Nederlanders die ter zake kundig zijn, over een uitgebreid netwerk van contacten beschikken en indien nodig invloed kunnen uitoefenen. De Comites van Aanbeveling en Raden van Advies zijn met name bij de Stichting Cosmicus en HOGIAF een belangrijke factor geweest in het succes van deze instellingen. Het feit alleen al dat de initiatiefnemers wisten wie ze als adviseurs moesten aantrekken, laat zien hoe goed ze de Nederlandse samenleving kennen en begrijpen. Het feit dat zeer vooraanstaande Nederlanders bereid bleken in raden van advies of aanbeveling zitting te nemen, zegt ook iets over hun overredingskracht en de positieve indruk die ze weten te maken.

Kaynakça
Kitap: De Fethullah Gülenbeweging in Nederland
Yazar: Martin van Bruinessen
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Dön Hollanda'da Fethullah Gülen Örgütlenmesi Hakkında Raporlar

Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir