Türk Siyaseti ve Türkiye Siyasi Tarihi - Video Projesi - Türk ve İslam Tarihi - Türk Dna'sı

İsim isim emniyetteki Fethullahçılar

Burada Ergenekon Tertibinde tutuklanan Ahmet Sık'ın "İmamın Ordusu" adlı çalışmasının bütün konularını başlıklarıyla bulabilirsiniz.

İsim isim emniyetteki Fethullahçılar

Mesajgönderen TurkmenCopur » 02 Nis 2011, 03:43

İsim isim emniyetteki Fethullahçılar

Bunun üzerine İdare Mahkemesine başvuran R.Y.'nin, 1991 yılında Emniyet Genel Müdürü olan Ünal Erkan'ın Emniyet Teşkilatında geniş çaplı yönetim değişikliği yapması üzerine de, okuldaki faaliyetler hakkında bir ihbar mektubu yazdığı anlatılan fezleke şöyle devam ediyordu:


"Müşteki R.Y. gerek tarafımıza verdiği ifadede gerekse kendi el yazısıyla yazdığı mektuplarda, Polis Akademisi başta olmak üzere, Emniyet teşkilatının birçok kademesinde bulunan şahısların Fethullah Gülen grubunun görüşleri doğrultusunda faaliyet gösterdiğini açıklamıştır. Bu örgütlenmenin yapılanması eğitim faaliyetleri ve illegalitesi hakkındaki hususlarda itiraflarda bulunmuş olan R.Y. 'nin verdiği bilgiler ışığında itiraf ve mektuplardaki konular üzerinde tarafımızdan geniş bir araştırma çalışması yapılmış ve ifadelerinin doğruluğu elde edilen belge ve tanık ifadelerinden anlaşılmıştır. Elde edilen bilgi ve verilere göre operasyona yönelik daha geniş bir inceleme ve tespitin yapılması amacıyla, makamın emirleri üzerine konu İDB'ye aktarılmış, bu birimin yaptığı araştırmalarda da R.Y. tarafından verilen bilgilerin doğru olduğu saptanmıştır. R.Y. 'nin ifadesinde belirttiği ve devre imamı İ.K. ile birlikte gittiği Demetevler ve diğer semtlerdeki değişik amaçlarla kullanılan konutların, İDB'nin tespitlerinde de yer aldığı anlaşılmaktadır. Devletin temel nizamını dini inanç ve esaslar üzerine oturtmak amacıyla faaliyet gösteren ve stratejik amacına ulaşmak için bir örgüt yapılanması içerisine giren, siyasi iktidarı bir ihtilal hareketiyle ele geçirmek için teorik ve pratik eğitim aşamasına giren bu örgütün, temel hareket noktası Said-i Nursi tarafından kurulan ve onun çeşitli fonksiyonlarından biri olan Fethullah Gülen tarafından organize edilmektedir.
Teori bir siyasi hareket için gereklidir. Amaca ulaşmak için pratiğin esas hareket noktası olarak kabul edilir. Bu grubun nihai hedefi olan siyasi iktidarı ele geçirmek amacıyla çeşitli örgütlenme birimlerine girdiği gözlenmektedir. Örgüt içerisinde çalışmış R.Y. 'nin de ifade ettiği gibi mevcut durumdaki amacın hedefe ulaşacak ve devlet kademesindeki belli kadrolara yeterli elaman yetiştirmek olduğu ifade edilmektedir. Bu amaçla, devletin varlığının temel koruyucusu ve kollayıcısı olan Emniyet Teşkilatında da amaca uygun bir örgütlenmeye gidildiği müşahade edilmektedir.
Başta Emniyet Teşkilatının gelecekte lokomotifi olacak olan ve teşkilata yön verecek, amir kadrosunu yetiştiren Polis Akademisinde illegal bir yapılanmaya gidildiği, kademe kademe mezun olan örgüt görüşüne göre militan veya sempatizan durumuna getirilen kişilerin, teşkilattaki diğer eğitim kurumlarına atanarak, uzun vadeli bir program uygulanmaya koyduğu gözlenmektedir. Yine Akademi son sınıfta branşlar uygulanmaya koyduğu gözlenmektedir. Yine Akademi son sınıfta branşlar ayırımında, bu gruba mensup öğrencilerin daha çok siyasi kısıma ayrıldığı belirtilmektedir.

Polis akademisinde genellikle üyesi olan A.Ş, İ.T, R. F, C.Y, A.T, A.K, İ.B, M.K, R.K, B,C, H.İ.O, Emniyet Müdürü A.Ö ve A.E'den oluşan bir teorisyen kadronun bulunduğunu, bu kişilerin şeriat düzeninin daha iyi olduğunu empoze ettiklerini bütün tanıklarca ifade edilmiştir. Bu teorisyen kadrosuna okul idarecisi durumunda olan H.B.E ve İ.T'ın yardımcı olduğu belirtilmektedir.
Öğretim üyelerinden sanık durumunda olan, İ.Y.TA.Ş, R.F, B.C, A.K, H.İ.O, R K ve C.Y'nin ders konularının işledikleri sırada mevcut rejimi yererek şeriat düzenini övmek suretiyle hoş göstermeye çalıştıklarını ifadesine başvurulan, H.B, E.G,C.K, İ.Ç, S.Y, E.B, K. Ö, L.S, F. R. A, A.T, S.Y, A.T, M.İ.Y, C.A., E. M., A. T., A.U., L.. C. Y., adlı tanıklar tarafından açıkça ifade edilmektedir. Yine tanık İfadelerinde bu öğretim üyelerinin öğrenciler arasında ayırım yaptığı, derslerle ilgisi olmasa bile sürekli şeriat düzenini övmeye gayret sarf ettiklerini belirtmiştir. Her ne kadar sanık sıfatı ile ifadesine başvurulan söz konusu öğretim üyeleri iddia ve isnatları reddetseler bile tanık ifadelerine göre, ders verdikleri sırada şeriat düzenini savunduklarını öğretim üyelerinin din ve felsefi inanç ayırımı yaptıkları hususu, açıkça görülmektedir.
R.Y.'nin ifadesinde, şeriat düzenin kurallarının daha iyi, T.C. kanunlarının ve nizamlarının derme çatma olduğunu belirten öğretim üyesi kişiler haklarında tanıklık yapabilecek aynı dönemlerde Akademi'de okumuş, şahısların tanık olarak bilgilerine başvurulmuş, söz konusu tanıkların tamamına yakını R.Y.'nin ifadelerini doğrulamıştır.

Müşteki tanık R.Y. ifadesinde bu örgüt tarafından tehdit edildiğini, İDB'de görevli A.T.'yle karşılaştığını ve kendisine cemaati karşısına almaması gerektiğini söylediğini, bu örgüt hakkında yazmış olduğu mektuptan haberleri bulunduğunu belirttiğini, kendisinin de bu teşkilatın gücünden korktuğunu, çünkü bu örgütün kendisini okuldan attırdığını, ifade etmiştir.
Uyarı üzerine endişeye kapıldığını, ne yapmam gerekiyor diye sorduğunda da, A.T.'nin notere giderek, önceki yazdığı ihbar mektubunun yalandan ibaret olduğu konusunda tutanak tanzim ettirilmesi gerektiğini belirttiğini, bunun üzerine A.T.'nin Altındağ Emniyet Amirliğindeki Lojmanlarda bulunan evine giderek, birlikte ihbar mektubunu inkâr eden bir rapor yazdıklarını, bilahare Maltepe semtinde bulunan 18. Notere birlikte giderek bu raporu 'ifade beyannamesi' başlığı altında noter kâtibine yazdırdıklarını ifade etmiştir. Daha sonra alınan bilgiler üzerine Ankara 18. Noterliğine tarafımızdan müracaat edilerek, bu belge elde edilmiştir.

Noterde A. T. 'yle birlikte yaptıkları belge, müşteki tanık R.Y. tarafından A.T. 'nin evinde el yazısıyla yazılarak, müfettişliğimize sunulan belgedir. Bu durum R.Y.'nin ifadesinin doğruluğunu belgeleyen bir husustur.
A. T.'nin, R.Y.'nin nişanlısının evine gitmesi müştekiyi, 'Cemaati karşına alma' diyerek dolaylı olarak tehdit etmesi, kendi evinde ' İhbar mektubuna neler yazmıştın?' diyerek defalarca sorduktan sonra, tutanak düzenletmesi bilahare resmiyet kazandırmak için birlikte notere gidilmesi ve önceden belirlenip, ayarlandığı anlaşılan noter kâtibine belge tanzim ettirilmesi A.T. 'n in anılan grupla bağlantısını açıkça ortaya koymaktadır.
Bahse konu teşkilatla bağlantısı olmayan birinin kendisini ilgilendirmemesi gereken bir konuda, bu kadar aktif davranması düşündürücüdür. A.T.'nin gizli kalması gereken hususların açıklığa kavuşmaması için böyle bir faaliyet göstermesi dikkate şayandır. Kaldı ki talimatlı olarak alınan ifadesinde, sorulan soruya senaryo olarak nitelendirmekte ve R.Y. 'yle birlikte noterde düzenlettiği belgeyi ifadesine eklemektedir. Bu da göstermektedir ki A.T., bahse konu grubun bütün faaliyetleri konusunda bilgi sahibidir ve ilgilidir. Bu sebeple Sanık A.T. de diğer sanıklar gibi belirtilen suçu işlemiş bulunduğu mevcut bilgi ve delillere göre sübuta ermektedir.
Müfettişliğimizce soruşturmanın derinleştirilmesi üzerine söz konusu grup içersinden rahatsız olanlar olmuş, (R.Y.)'nin ifadesinde belirttiği örgütün yayın organı olan Zaman gazetesinde soruşturmayı yürüten müfettişler aleyhine 'Komplocular ne yapmak istiyor?' başlığı adı altında iftira ve isnatlarda bulunulmuştur. Genel Müdürlüğümüzce Genel Müdür adına yapılan açıklama ile müfettişlerin soruşturmayı usulüne uygun ve hukuk kuralları içersinde yürüttüğüne dair haber ile iddialar tekzip edilmiştir.

(R.Y.)'nin ifadesine göre, bahse konu örgütün Fethullah Gülen' in görüşleri doğrultusunda hareket ettiği, mevcut T.C. Anayasa ve düzenini değiştirmek isteyen yerine şeriat düzenini hâkim kılmak arzusunda olan ve bunu bir ihtilalle gerçekleştirmek isteyen, bu amaçla eğitim yapan, yurtlar açan, dershane adı verilen evlerde eğitim yaptıran bu yurtların altında karate kursu adı altında yakın dövüş öğreten eyleme dönük pratik eğitim yaptıran bir örgüt olduğu ifade edilmektedir.
Söz konusu örgütün amacına ulaşmak için ve bir örgüt niteliği kazanmak için hiyerarşik ölçüler içersinde gerek sivil gerekse Emniyet Teşkilatı 'nda örgütlendiği elde edilen bilgilerden anlaşılmaktadır.
Bu amaçla, Fethullah Gülen'in genel sorumlu, buna bağlı bölge sorumluları bunların altında da il sorumluları olduğu anlaşılmaktadır. Vali diye adlandırılan il sorumlularının altında birçok kurum ve olanda örgütlenmeye gittikleri müşahade edilmektedir.

Genel bir teşkilatlanma, illegalite, sorumlu tayini, görev bölümü, aidat toplanması şakirde dedikleri mensuplarına kod isim verilmesi yayın faaliyeti, üyelere para cezası uygulanması mensuplarının kişisel haklarını müdahale, teorik ve pratik eğitim yaptırılması gibi hususların uygulanması tam anlamıyla ideolojik literatürde illegal bir örgütlenmenin varlığını ortaya koymaktadır. Örgütün koyduğu kurallar çerçevesinde de Emniyet Teşkilatında illegal bir örgütlenmeye gidildiği, elde edilen bilgilerden anlaşılmaktadır. Fethullah Gülen'e bağlı olarak İç Anadolu bölge sorumlusu K.Hoca'nın, Bu şahsa bağlı olarak da Polis Akademisi'nde İ.T. ve H.B.E.' nin adı geçmektedir. Yine öğretim üyeleri olarak A.Ş., .İ.T, R. F., C. Y., A.T, A.K., İ.B., M. K., R.K., B. C., H.İ. O., A. Ö.' nün yer aldığı, EGM'de de M.T. ve S.T. 'nin bulunduğu yine Polis Akademisi öğrenci kesiminde 3 ve 4 sınıflar sorumlusu olarak Kom. Yrd. C.M, 1. ve 2. sınıflar sorumlusu olarak da Kom. M.E. 'nin bunların altında da 4. sınıflar sorusu Devre imamı İ.K., buna bağlı olarak para sorumlusunun M.K., yardımcı imamın İ.Ö. kitap sorumlusunun Z.A., yine bunların altında yardımcı imama bağlı olarak siyasi sınıf imamının M.S.,Adli Sınıf imamının A.K.D.,Trafik Sınıfı imamının Z.K. ,İdari Sınıf imamının M.K. 'nin sorumlu olarak görev aldığı alınan ifade ve belgelerden anlaşılmaktadır.

T.C. Anayasasının Demokratik, Laik, Sosyal bir Hukuk devleti niteliklerini değiştirerek yerine şeriat düzenini getirmeyi amaçlayan illegal Fettullah Hoca'nın talebeleri adlı örgütün, ülke genelinde olduğu gibi, teşkilatımız içerisinde örgütlendiği bu sebeple devlet güvenliğini ilgilendiren bir faaliyetin akamete uğratılması ve suçluların fiillerinin subuta erdirilmesi amacıyla yapılacak operasyondan sonra, yukarıda bahsedilen meslek mensuplarının suçları kanıtlanmış olacaktır."

Kaynakça
Kitap: İmamın Ordusu, “Dokunan Yanar”, Cemaat emniyette nasıl örgütlendi?
Yazar: Ahmet Şık
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Dön İmamın Ordusu

Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 2 misafir