Türk Siyaseti ve Türkiye Siyasi Tarihi - Video Projesi - Türk ve İslam Tarihi - Türk Dna'sı

İngiltere ile Kaşgar Arasındaki Ticaret Andlaşması

Burada Doğu Türkistan Uygur Türkleri hakkında önemli başlıklar bulabilirsiniz.

İngiltere ile Kaşgar Arasındaki Ticaret Andlaşması

Mesajgönderen TurkmenCopur » 20 Ara 2010, 17:38

İngiltere ile Kaşgar Arasındaki Ticaret Andlaşması

İngiltere Hükümeti ve Kaşgar Hükümdarı Emir Muhammed Yakub Han arasındaki işbu antlaşma, Thomas Doglas ile Seyyid Muhammed Han Töre tarafından imza edilmiştir.

Bu antlaşmaya taraftar olanlar arasındaki mevcut dostane münasebetlerin teyidi ve sağlamlaştırılması ile her iki tarafın tab'aları arasında ticari temasın arttırılması uygun görülmüş ve aşağıdaki hususlarda antlaşmaya varılmıştır:

Madde 1:

Bu antlaşmaya taraftar olan devletlerin vatandaşları, karşı tarafın topraklarına serbestçe girebilir, barınabilir, meslek edinebilir ve ticari mallar getirip götürebilir. Kendilerine ticarette ve her türlü hakların korunması hususunda en çok dost olan memleketin vatandaşlarına gösterilen imkan ve kolaylıklar tanınacaktır.

Madde 2:

Taraflardan birinin topraklarına girecek olan ticari mallar için tüccar hangi millete mensup olursa olsun, transit tanınır. Transit malların geçit yolu v.s. Hususlarda her hangi bir kayıd konulmayacaktır. Ancak, olağanüstü siyasi nedenlerle önceden haber vermek suretiyle transit serbestisi sınırlandırılabilecektir.. Bunu gerektiren durum ortadan kalkar kalkmaz transit serbestisi iade edilecektir.

Madde 3:

Emir'in topraklarına ticari veya herhangi bir maksatla girecek olan Avrupa asıllı ingiliz tab'asına kimliğini gösteren pasaport verilir. Aksi halde, bu gibi kişiler için işbu antlaşmanın sağladığı imkanlardan faydalanamazlar.

Madde 4:

Emir'in topraklarından, Himalayalar üzerinden geçirilerek Hindistan'a ulaştırılan mallardan ingiliz Hükümeti vergi almayı taahhüd eder.
Hindistan'dan Emir'in topraklarına götürülen ticari mal, değer fiyatının % 2,5'nu geçmemek üzere gümrük resmine tabi tutulacaktır. Taraflarca ihraç veya ithal edilen mallar, tarafların topraklarında serbestçe bir yerden diğer bir yere nakledilebilecektir. Ancak, dahili vergi ve rüsümden,muaf tutulamaz.

Madde 5:

Hindistan'dan Emir'in topraklarına ithal edilen mallar gönderilen yere varmadan açılıp bakılamaz. Emir'in topraklarına ithal edilen malların değeri üzerinde herhangi bir anlaşmazlık olduğu takdirde, gümrük memuru veya Emir tarafından tayin edilen yetkili bir memur, malın 1/40'na el koyabilir. Yetkili memur malın bundan daha büyük bir kısmına el koyduğu takdirde veya mal bölünmeye müsait değilse, mesele iki arabulucuya intikal ettirilir. Arabuluculardan biri, yetkili memur tarafından, diğeri ise ithalatçı tarafından tesbit edilir. Bu iki arabulucu malın değerini takdir eder. Arabulucular da anlaşmazlığa düştüğü takdirde bir hakime müracaat edilir ve onun takdir edeceği değer üzerinden gümrük vergisi tesbit edilir.

Madde 6:

ingiltere hükümeti, Emir'in sarayından bir temsilci ve Emir'in topraklan içinde uygun bir yerde vazife görmek üzere ticari bir mümessil tayin eder. Mümessil Elçiye bağlıdır. Emir Hazretleri de, Hindistan'ın Genel Valisi nezdinde bir temsilci ve ingiliz-Hindistan'ının herhangi bir yerinde ikamet etmek üzere bir ticari temsilci tayin edebilir. Söz konusu olan temsilciler, protokol ve mesuliyetler bakımından milletlerarası kanun gereğince büyükelçilik payesine sahip olacaklardır. Ticari mümessiller ise, en çok itibara sahip devletin konsoloslarına tanınan hak ve imkanlara sahip olacaklardır.

Madde 7:

ingiliz tab'aları Emir'in toprakları içerisinde mülk sahibi olmaya, ev ve depo kiralamaya ve satın almaya yetkilidir, ingiliz tab'alarına alt evler, depolar v.s. emlak, mülk masuniyetine sahip olup, zorla girilemez ve araştırma yapılamaz. Bina mesuniyeti ancak sahibinin rızasıyla veya ingiliz temsilcisinin müsaadesiyle ve güvenilir bir kişinin huzurunda kaldırılabilir.

Madde 8:

ingiliz tab'alarını ilgilendiren sulh ve ceza davaları hususunda aşağıdaki muvafakata varılmıştır:

a) Sulh davaları, davacı ve dava edilen şahısın her ikisi ingiliz vatandaşı oldukları takdirde, ceza davalarında savcı ve sanık ingiliz vatandaşı ise, ingiliz temsilcisi tarafından Emir'in bir temsilcisi tarafından bakılır.

b) Eger taraflardan biri Emir'in vatandaşı, diğeri ingiliz vatandaşı olanların sulh davalarına mahalli mahkemelerce bakılacaktır.

c) Taraflardan biri Emir'in tab'ası olan kamu davaları, aksi gerekmedikçe mahalli mahkemelerce bakılır ve ingiliz temsilcisi tarafından bir kişi müşahit olarak bulunacaktır.

d) Sulh ve amme (kamu) davalarında taraflardan biri ingiliz tab'ası, diğeri yabancı bir devlet tab'ası ise, ve taraflardan biri Müslüman ise, davaya mahalli mahkemelerce bakılır. Tarafların her ikisi gayri müslim ise, mahkemesi ingiliz temsilciliği tarafından bakılır. Şayet taraflar buna rıza göstermedikleri takdirde, davaya Emir hazretlerinin mahkemesi bakar.

e) Taraflardan biri ingiliz tab'ası olan ve mahalli mahkemelerce bakılan davalarda verilen hüküm, ingiliz temsilcisi tarafından haksız bulunduğu takdirde Emir Hazretlerine baş vurulur, ingiliz temsilcisi huzurunda tekrardan bakılması sağlanacaktır.

Madde 9:

Emir'in topraklarında ingiliz tab'alarına işbu antlaşma hükümleri ile tanınan hak ve imkanlar, ingiliz Kraliçesi ile ittifak halinde bulunan bütün Hint prenslikleri tab'alarını da ihtiva eder. Mezkur prensliklerle, antlaşma şartları veya herhangi bir hususta Emir ile yapılacak temas ve müzakere ingiltere hükümeti vasıtasiyle yürütülür.

Madde 10:

işbu antlaşmaya iştirak eden devletlerin mahkemelerine veya Ladakh Ortak Komiserligi'ne sunulacak bütün belge ve şehadetnamelerln asıl nüshası belgeyi veren yetkili mahkemenin mührünü, yoksa mezkur mahkemedeki Hakim'in imzasını taşıyacaktır.

Madde 11:

Emir'in topraklarında ölen ingiliz tab'asının mal ve mülkü hukuki mirasçılarına, yoksa vekiline, o da yoksa hak sahiplerine verilmek üzere ingiliz temsilciliğinde saklanır. Bu hükümler, ingiliz topraklarında ölen Emir'in tab'alarına da aynen uygulanır.

Madde 12:

Emir'in toprağında yaşayan bir kimse mahkeme ilamiyle tesbit edilen borcunu, mahkemece tayin edilen zaman zarfında ödemediği takdirde, alacaklıların hakkı müflisin mal ve mülkünden ödenir. Gerekirse ingiliz temsilcisi, müflisin Hindistan'da bu borcunu kapatacak mal ve mülkü olup-olmadığını araştırmak üzere tavassutta bulunabilecektir. işbu maddedeki hükümler, Hindistan'da ikamet eden veya ticaretle meşgul olan Emir'in tab'alarına da aynen uygulanır.

Bugünkü tarih ile iki nüsha olarak imzalanan ve Emir Hazretleri tarafından onaylanan işbu antlaşmanın bir nüshası Emir Hazretleri nezdinde saklanacak, ikinci nüshası ise, Hindistan 'dala İngiliz Genel Valisi onayladıktan sonra altı ay içinde Emir Hazretleri nezdinde saklı bulunan nüsha ile değiştirilmek üzere Emir hazretlerine takdim edilecektir.
İşbu antlaşma, 02 Şubat 1874 tarihinde Kaşgar'da imzalanmıştır.

Elçi ve yüksek yetki sahibi T. Douglas FORSYTH. İmza ve Mühür Tarih: 2 Şubat 1874
2 Şubat 1874 tarihinde Kaşgar'da, selahiyetll İngiliz Ellsl T. Douglas Forsyth İle Kaşgar Emirl Muhammed Yakub Han arasında İmzalanan işbu dostluk antlaşmasını, ben Baron Northbrook İngiliz Hükümeti adına tasdik eder ve mührümü basarım.
Northbrook.
İmza ve Mühür.
Tarih, 13 Nisan 1874
Calcutta

Kaynakça
Kitap: DOĞU TÜRKİSTAN TÜRKLERİ TARİHİ
Yazar: Mehmet SARAY
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Dön Doğu Türkistan Uygur Türkleri

Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Google [Bot] ve 1 misafir