Türk Siyaseti ve Türkiye Siyasi Tarihi - Video Projesi - Türk ve İslam Tarihi - Türk Dna'sı

Kızılbaşlar'ın Saldırıları Ve Solak Mehmet Paşa

Burada Kızılbaş Türkmenleri hakkında önemli başlıklar bulabilirsiniz.

Kızılbaşlar'ın Saldırıları Ve Solak Mehmet Paşa

Mesajgönderen TurkmenCopur » 23 Ara 2010, 21:44

KIZILBAŞLAR'A SALDIRILARI KARŞILIĞINDA SOLAK MEHMET PAŞAYA KOCAİLİ SANCAĞI ARPALIK OLARAK VERİLMİŞTİR.

YAZI:

Evahir (1-10) Receb sene 1146 (Aralık 1733 Padişah I.Mahmud dönemi, o yıl Bağdad'a hücum edip şehri kuşatan İran Şahı, Nadir Şahı Topal Osman Paşa yenerek şehri kurtardı. 20 Mayıs 1733'te Venedikliler ile Pasarofça Antlaşmasının şartları yenilendi. Avrupa tarzı ordu yetiştirme işi ele alındı.

KİMDEN:

Divan-ı Hümayün'dan

KİME:

Kocaili (İzmit) Sancağı Mutasarrıfı Solak Mehmet Paşa'ya

KONU:

Irak'a saldıran İranlılar (Kızılbaşlar) birçok defa Osmanlı Ordusu tarafından yenildikleri halde yine saldırılarını sürdürmekte oldukları bunları iyice çökertmek için Solak Mehmet Ali Paşa ile birlikte 1734 yılı İranlılar'ın üzerine yürümeleri padişah tarafından buyurulurken Solak Mehmet Paşa'ya Kocaili sancağı ARPALIK (ESKİDEN memurlara ücretine ek olarak 19.999 akçe - 166.66 kuruştan ibaret tımara denirdi) olarak verildiğine ilişkin Ferman verilmiştir.

BELGENİN MEALİ

SAHH BUYURULDU
BER-VECH-İ ARPALIK KOCAİLİ SANCAĞI
MUTASARRIFI SOLAK MEHMED PAŞA DAMET MUALLAYA HÜKÜM Kİ

Bu defa Kerkük (Irak'ta) vak'asında Ser-Asker Osman Paşa (Topal) bi-kaza-i Allah'ü Teala vasıl-ı gülşen-saray-ı ukba (öbür dünyayı kazandı olub bu ane gelince avn-ı milk-i gayur (vatan uğruna) ile KIZILBAŞ ilhadı, maaş (gerçek inançtan dönenler) kerrharen ve arraren münhezim (bozguna uğrama) ü makhür (yenik) olagelmişler iken yine hadlerini bilmeyub bu güne hareket-i habis-i (kötü) nihayete cesaret eylemeleri teheyyüc-i (coşma) gayret-i şahane ve ateş,i hamiyyet-i hüsrev-aneme (padişahın onuru) baıs u bhadi (neden olan) olmağla in-şaallahüteala bundan böyle mela'in-i esfure (lanetlenmiş kişilerdin gereği gibi kahr u tenkilleriyle (örnek olacak ceza verme) hadlerini bildirmek aksay-ı metalib (son isteği) pad-şahanem oldığına binaen müretteb ve mükemmel sefer-i hümayünım mukarrer (kararlaşmış) ve in-şa' -allahüteala destür-ı ekrem şir,ı efhem (büyük arslan) nizam-ı alem nazm-ı menazımu (sıraya koyan) ümem (müslümanlar) mükemmel-i namüsu-l-saltanatü-l-uzma (padişahlık namusu) feth-i me-ratibü-l-hallaku-l-kübra vezir-i a'zam ahsen-i şeym-i zafer-i medar ve serdar-ı ekrem nusret-i alem-celilü-l-mikdanm ALİ PAŞA edame Allahüteala iclalühü ve zı'fe bi-n-nasr ve -t-te'bid (gücü iki kat artsın) iktidaruhu ve ıkbalühünün alem-i zafer-i tev'em Hazret-i Rasül-i Ekrem ve habib-i muhterem sallallahü teala aleyhi ve sellemin zir-i saye-i hüma (kutluluk) paye-i meymenet ivayelerinde (yüksek derece kısmet etsin) mukarenet-i yümn ü ikbal ü (uğurlu nasıl olsun) fevz ü iclal ile (saygısı artsın) bi-zzat hareket ve nühfeti (gizlüik) muhakkak olub bi-avn-i teala mükemmel kapulan halkıyle ol vusul ü luhük (ulaşma) eylemek üzere Anadolu ve Rumeli'nde va ki' vüzeray-ı ızam (büyük vezirler) ve mir-miran-ı kiram (beylerbeyi) ve shair asakir-i zafer-ı irtisamımın (?) bir an akdem hareket ve ol savbe (tarafa) vusule müsaraatlan hususları evamir-i aliyyemle kendülere tenbih-i ekid ü teşdit ü te'kid olındığın-dan başka shair tedarikat-ı kaviyye ve levazım ve mühimmat-ı seferiyyenin i'dat u tertibine (hazırlayıp düzenleme) ibtidar olunmağla (işe başlama) Senki Mirmiran-ı müma-ileyhsin mirmiran-ı kiramın yarar u nam-dan oldığma binaen avatıf-ı (iyilik) aliyye-i mül kanemden Kocaile sancağı sana tevcih (verildi) olınub nefer-i pak ü güzin-i tamü-s-silah (seçkin asker) ve kaviyyü-l-kader (güçlü mikdarda) kapun halkıyle sefer-i hümayünuma me'mür ta'yin kılını gele kırk yedi senesine mahsuben liva-i mezbürdan (adı geçen sancaktan) muayyen olan efrad-ı seferiyyen şimdiden tescil ve tarafına teslim olmub kat'an teallül (işten kaçma) ve tereddüt olıhmamak üzere seferiyyen emr şerifi ısdar ve işbu emr-i şerifimle mübaşir ta'yin olman (boşbıraküan) ile irsal olınmışdır vusülinde Sen ki Mirmiran-ı müma-üeyhsin kırk al-ti senesini zariyyesinden zaman ki iktiza iden hazariyye ile kırk yedi senesi seferiyyesini bi-t-temam tescil ve ol mikdar nefer kapun halkını tammü-s-süah ve kaviyyü-. kaderde darb ü harbe kadir tüvana (güçlü) ve bahadır richal-i girüdar (savaşçı) dan olmak şartıyle techiz (silahlama) ve tekmhil ve levhazım-ı seferiyyeneki tamamen görüb hazır ve üheyya turub ba'de ne güne emri şerifim varid olur ise mhucebin-ce amel ve hareket eylemen babında ferman-ı ali-şanım sadır olmışdır

BUYURDIM Kİ

Fi Evahir (1-10) Receb sene 1146 (aralık 1733)

BUYURDIM Kİ

Bir sureti: Kocaeli sancağında vaki' Kadılara ve a'yan vilayete Mirmirar müma-ileyhin kırk yedi senesine mahsuben efrad-ı seferiyyesinin şimdide aceleten tahsili ve tarafına bila, tered-düd tamamen eda ve teslimi içün.

Kaynakça
Kitap: Osmanlı Belgelerinde KIZILBAŞLAR HAKKINDA İDAM ve SÜRGÜN FERMANLARI
Yazar: Cemal CANPOLAT
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Dön Alevi-Kızılbaş Türkmenleri

Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 2 misafir