1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

Hezargrad'da Suca Veli Dervişi Balı Baba Dergahı

MesajGönderilme zamanı: 23 Ara 2010, 21:13
gönderen TurkmenCopur
HEZARGRAD'DA SUCA VELİ DERVİŞİ BALI BABA DERGAHI

YAZI


6 Şevval sene 990 (03.Kasım.1582-Çarşamba), Padişah III. Murat dönemi, Sadrazam Koca Sinan Paşa, İran'da Şah I.Tahmasb'tır.

KİMDEN

Padişahtan

KİME

Hezargrad (Razgrad-Bulgaristan'da) Kadısına HÜKÜM

KONU

Hezargrad kazasının Kara Lom (Çay) yöresinde müteveffa Yahya Paşa Oğlu Bali Baha'nın zaviyesinin geliri zaviyeye karşı bazı müderrislere verildiği, bu ise vakıf edenin koşullarına aykırı olduğu, buna engel olunması istenmektedir.

BELGENİN MEALİ

Südde-i saadetime arz-ı hal sunub kaza-i mezburda (adı geçen) Kara-Lom mevkiinde Mütevveffa Yahya Paşa oğlu Bali Baba Zaviyesi'rıin ve (boş bırakılmış, bu kasaba Rusçuk olabilir) ve kasabasında Hezargrad Kadısı'na HÜKÜM Kİ,
zaviye-i mezbûre (yukarıda adı geçen) Şeyh Şüca dervişlerine vakf olub mahsûl-i vakf derununda (içinde) kendü maişetlerine (yaşama ve geçinmek için gerekli olan şeyler) vefa itmez iken ba'zı hükkam (kadılar) hilaf-ı şart-ı vakıf (vakf eden) kimi müderrise cibayet (devlet gelirlerinin toplanması) ve tevliyete (mütevvelliye) arz idüb de atla şekva (şikayet etme) olınub hilaf-ı şart-ı vakıf (vakf edenin koşuluna ters-aykırı) derhal cemaatın ref ine emir şer'le virilmiş iken men olmayub vakf harab olmışdır ilam olınmağın şart-ı vakıfa (vakfı yapanın koştuğu şart) muhali olan cemaat def olınmasını emridüb

BUYURDIMKİ,

Şart-ı vakıfa (vakfedenin koşuluna aykırı) olan ref (kadırıp) min ba'd (bundan sonra) hilaf-ı şart-ı vakıf mahsul-ı vakf kimesne dahi (karışma) itdirmeyesin.

Kaynakça
Kitap: Osmanlı Belgelerinde KIZILBAŞLAR HAKKINDA İDAM ve SÜRGÜN FERMANLARI
Yazar: Cemal CANPOLAT