Türk Siyaseti ve Türkiye Siyasi Tarihi - Video Projesi - Türk ve İslam Tarihi - Türk Dna'sı

Amasya'daki Kızılbaş Türkmenlerin Cezalandırılması

Burada Kızılbaş Türkmenleri hakkında önemli başlıklar bulabilirsiniz.

Amasya'daki Kızılbaş Türkmenlerin Cezalandırılması

Mesajgönderen TurkmenCopur » 23 Ara 2010, 21:07

AMASYA'DAKİ KIZILBAŞ TÜRKMENLERİN CEZALANDIRILMASI

YAZI


28 Receb sene 989 (Ağustos 1581), Padişah 3.Murad dönemi, Sadrazam Koca Sinan Paşa, İran Şahı I.Tahmasb'tır.
O yıl Fransa'ya 3. defa kapitülasyon verilmesi İspanya ile üç yıllık silah bırakışması imzalandı.

KİMDEN

Padişah 'tan

KİME

Amasya Kadısı ve Amasya Beği'ne, Çorum, zile, Turhal, İskilip, Osmancık, (Ortova) Artuk-Abad, Hüseyin Abad (Alaca), Güleş, Ortapare, Emine-Pazarı, Mahd-Uzeb, Kazabad Katar, Kara-Hisar, Murle, Musa Kadılarına HÜKÜM

KONU

Amasya sancağı ilçelerine bağlı kasaba ve köylerde çok KIZILBAŞ olup geceleyin kadın, kız oğlanlarla toplanıp cem' ettikleri, Hazret-i Ebu Bekir, Ömer ve Osman'a hakaret edip, Sünnilere Yezid dedikleri, sapık inançlı oldukları, bu Kızılbaşları tukuklayıp yargılayın söylendiği gibi iseler vereceğim emrim üzere cezalandıracaksınız buyurulmaktadır.

BELGENİN MEALİ

Merkum Çavuş'un biraderi Hasan'a verildi Amasya Kadısı ve Amasya Beği'ne ve Çorum ve Zile ve Turhal ve İskilip, ve Osmancık ve Artukabad ve Alaca Hüseynabad ve Güleş ve Orta-Pare ve Emine-Pazan ve Mahd-Uzeb ve Kazabad ve Katar ve Kara Hisar ve Murlu ve Musa kadılarına HÜKÜM Kİ, zikr olman kasabat ve kuralarda (köylerde) ba'z-ı mülhid ve KIZILBAŞ TAİFESİ olub Çhar-ı Yar-i güzini (dört dost) Hazret-i Ebu Bekir, Ömer ve Osman) ridvanü-lahi teala aleyhim ecma'ine sebb ü şetm (sövüp sayma) idüb müselmanlara alaniyen Yezid geldi deyü kelemat idüb ve gece cem'iyyet idüb avretlerini ve kızlarını meclislerine getürüb birbirlerinin avretlerini kızlarını tasarruf idüb salat ve savm (namaz, oruç) bilmeyüb ve oğullarına Ebu Bekir, Ömer ve Osman isimleri ıtlak itmeyüb ve içlerinde dahi bu isimler ile müsemma (adlanmış) kimesne olmamağla mülhid oldukları (sapık inançlı) zahir içlerinde Halife namına olan kimesneler yukaru Canibiden Şahlarından çizme ve esbab getürüb birbirlerine gezdirüb ziyaret idüb ve taife-i mezbüreden (yukarıda adlan gaçen) CELaL HALİFE ve RESUL HAiFE din uğruna çıkub cem'iyyet eylemişlerdir biz dahi idelim deyü fesada mübaşret idüb ve bi-l cümle dahi bunların emsali şer'-i şerife muhalif efal-i kabihadan (kötü işler) hali olmadıktan istima' olunmağın (duyulduğu) bu babda dergah-ı muallam çavuşlarından Solak-Zade Ahmed Çavuş zide kadruhü (itibarı çığalsın) mübaşeretiyle (görevlendirildiği) ahvallerini teftiş olmub görilmesini emir idüb BUYURDIM Kİ, vusul buldukda müşarün-İleyh (adı geçen) çavuşım mübaşeretiyle taht-ı kazanızda ol ehli kimesnelerin ahvallerini tefitişidüb geresin fi-l-vaki' zikr olunan kasabat ve kurhalarda (köylerde) ol makule kimesneler olub vech-i meşrüh üzere şer'-i şerife muhalif efalleri (şeriata aykın hareketleri) olub haşa çar-ı yar-ı güzini ridvanüllahi teala aleyhim ecma'in şer'-i şerife muhalif (şeriata aykın) itale-i lisan eyledikleri (dil uzattıklan, sövüp saydıklan) arz ve mu'temedü-n-aleyh (güvenilen kişi) kimesnelerin şehadetleriyle bi-hasebe-ş-şer' (mahkemece) sabit ve zahir olur ise üzerlerine sabit ve zahir olduğı gibi sicili idüb dahi anin emsali mül-hidlari (sapık inançta olanlan) muhkem habs idüb (tutuklanıp zincire vurulma) vuku'ı üzere (olduğu gibi) arz eyliyesin sonra haklarında emr-i şerifim ne veçhile sadır olur ise mücibiyle (gereği gibi) amel idesin amma bu bahane ile kendü hallerinde olanlan mücerced celb ü ahz içinde (yakalamaya çalışırken) rencide ve remide (incitmeme) itdirmeyüb dahi hin-ı teftişde temam-ı hakk üzere olub tezvir ü telbisden (yalan dolan) şuhüd-ı zordan (baskıyle tanıklık yapmak) ve nisbit ve taassub ile (düşmanlık) kendü hallerinde olanlar zülm ve teadi olınmakdan (baskı ve düşmanlıktan) ziyade hazer idesin (sakınasın).

Kaynakça
Kitap: Osmanlı Belgelerinde KIZILBAŞLAR HAKKINDA İDAM ve SÜRGÜN FERMANLARI
Yazar: Cemal CANPOLAT
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Re: AMASYA'DAKİ KIZILBAŞ TÜRKMENLERİN CEZALANDIRILMASI

Mesajgönderen TurkmenCopur » 23 Ara 2010, 21:11

Bu belgede (Mühimme Defteri, Cilt: 42, Sayfa: 123) Padişahtan Amasya kadısına ve beyine, Çorum, Zile, Turhal, İskilip, Osmancık, (Ortova) Artuk Abad, Hüseyin Abad (Alaca) Güleş, Ortapare, Emine-Pazarı, Mahd-Uzeb, Kazabad Katar, Kara-Hisar, Murle, Musa kadılarına hüküm ki, yukarı da bahsedilen yerlerde bulunan Kızılbaşların kadın, kız ve erkeklerin bir araya gelerek yaptıkları Ayin-i Cem'i "mum söndü" olarak gören hakim anlayış bu insanların inançlarından ötürü belirlenip cezalandırılmalarını istiyor. Kızılbaşların Hz. Ebubekir, Hz. Osman ve Hz. Ömer'in halifeliklerini kabul etmediklerini ve Müslümanlara Yezid dediği öne sürülüyor. Ancak tarihsel olarak bakıldığında Kerbela olayındaki Yezid'in tutumu isim, mekan ve kişiler değişse de devam ediyor. Kızılbaşlar da tarihsel olarak böyle bir zulüm sürecinden geçtiklerinden kim kim olursa olsun zulüm edene Yezid demişlerdir. Padişah Kızılbaş olanların yakalanıp zincire vurulmasını ve emirlerinin beklenmesini istiyor.
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26


Dön Alevi-Kızılbaş Türkmenleri

Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir