1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

Tarsus'ta Bin Kişinin Başı Olan Kızılbaş Nur Babanın İdamı

MesajGönderilme zamanı: 23 Ara 2010, 21:01
gönderen TurkmenCopur
TARSUS'TA BİN KADAR KİŞİNİN BAŞI OLAN KIZILBAŞ NUR BABANIN İDAM EDİLMESİ

YAZI


9 Zilhicce sene 985 (17.02.1578), Padişah 3. Murat dönemi, Sadrazam Sokollu Mehmet Paşa, İran'da Şah 1. Tahmasb'tı.
O yıl, Osmanlı - İran (1578-1590) savaşı devam etmekte, Lala Mustafa Paşa ve Özdemir oğlu Osman Paşa'lann Gürcistan, Şirvan ve Dağıstanı almaları. Faşta Portekizlere karşı Vadiyüssebil zaferi Toskana (italya) ile ticaret antlaşması imzalandı.

KİMDEN

Padişah'tan

KİME

Tarsus Begi'ne ve Fason Kadısı'na HÜKÜM

KONU

Tarsus yöresinde Nur Baba adındaki kişinin Kızılbaş olub Yukarı Canib (iran) ile ilgisi olduğu, bunu denetleyip söylenenler gerçek ise hemen hakkından gelinmesi.

BELGENİN MEALİ

Beğler ademi Girava virildi
Tarsus Beği'ne Fason Kadısı'na HÜKÜM Kİ, Sen ki, kadısın, sûret-i sicili gönderüb kaza-i mezbhure (adı geçen)'tabi* Cemaat dokuz'dan NUR BABA nam kimesne KIZILBAŞ olub ayin bi-l-ilhad üzere hafiyyeten (gizli) cem'iyyet üzere iken izhar eylemek oldığını arz olındıkda a'yan-ı vilayetden teftiş olınub Yukarı Canible (İran) alakası olub KIZILBAŞ idüğini sabit olursa hakkından (yok edilme) gelinmek içün irsal olman emri şerif mûcebinde teftiş olındıkda bi-garaz (yansız) Müslümanlardan hiç kimseler mezbûr içün KIZILBAŞ olub vilayetde bin kadar mikdarı kimesnenün başı olub nice da'valarda teslimi vilayete ihtilalden olmayub rafızi ve mülhiddir (sapık inançlı) deyû şehadet (tanıklık etme) eylediklerin bildirmişsin

BUYURDIM Kİ, (boş bırakılmış)

vardıkda NUR BABA vech.i meşruh (gereği gibi) KIZILBAŞ olub ve eli altında nice kişileri olub fitne ve fesad ve rafızi ilhad (sapık inançlı)dır deyû a'yan-ı vilayetden Müslümanlar şehadet idüb tahte-ş-şer' sabit olursa emr-sabık üzere hakkından gelesin (yok edesin).

Kaynakça
Kitap: Osmanlı Belgelerinde KIZILBAŞLAR HAKKINDA İDAM ve SÜRGÜN FERMANLARI
Yazar: Cemal CANPOLAT