Türk Siyaseti ve Türkiye Siyasi Tarihi - Video Projesi - Türk ve İslam Tarihi - Türk Dna'sı

AVŞARLAR'IN KISA TARİHİ

Burada Avşar Türkmenleri ve Dadaloğlu hakkında önemli başlıklar bulabilirsiniz.

AVŞARLAR'IN KISA TARİHİ

Mesajgönderen TurkmenCopur » 16 Ara 2010, 15:24

Resim

Avşarlar, İslamlıktan önce de İslamlıktan sonra da Türk ulusu içinde önemli bir boydur. Oğuz Efsanesi'ne göre Av-şarlar, Bozoklar denilen Oğuz Kağan'ın büyük oğullarından Yıldız'ın en büyük oğlunun adı olan Avşar'dan gelmektedir.

Avşarlar diğer Oğuz boylarıyla birlikte Ortaasya'dan göç ederek Anadolu'nun çeşitli yerlerine, bu arada İran, Irak, Suriye, Afganistan ve Azerbaycan'a yayılmışlardır. Avşarlar, Oğuzlar'ın öteki torunları Kınıklar, Kayılar gibi devlet kurmuş, büyük hükümdarlar ve sülaleler yetiştirmişlerdir. Karamanoğulları, Akkoyunlular, Aksungurlar, Zengiler bunlardan bazılarıdır. Ayrıca Gündüzoğulları, Özeroğulları, Küçük Ali Oğulları ve Kozanoğulları gibi Avşarlar'dan kurulu ya da onların güçlü desteğiyle yaşamış sülaleleri de sayabiliriz.

Türk boylan içinde İslamlıktan önce de İslamlıktan sonra da siyasal üstünlük Kınık, Kayı ve Avşar boylarında olmuştur.
Avşar sözcüğü eski metinlerde "Avşar" ya da "Afşar" biçiminde yazılırdı. Avşar sözcüğünü ilk kez Arap tarihçisi Makrizi'de görüyoruz. Bu sözcük onda bir köy adı olarak geçer. Ama yazıya geçmese bile halk arasında bu sözcüğün sıkça kullanıldığını tahmin etmek güç olmasa gerektir. Kaşgarlı Mahmut bu sözcüğü Afşar biçiminde yazıyor. Burada Afşar, "işlerini çabuk yapan" anlamında kullanılmaktadır.

Reşid-al Din ise bu sözcüğü "Avşar" biçiminde yazmıştır. Reşital Din'e göre Avşar sözcüğü, "Çevik ve vahşi hayvan avına hevesli" anlamına gelmektedir.
Yazıcıoğlu'nun listesinde de bu sözcük "Avşar" biçiminde yazılmış olup, "Yani cüsta ü çalak ve ava ve canavara ve kuşa hevesli" anlamında kullanılmıştır.

Vambery, Avşar adının "toplayıcı, zaptiye neferi, mübaşir anlamında olduğunu söylüyorsa da bunun gerçekle bağdaşmadığı ortadadır.
G. Nemeth, Avşar adının Kırım lehçesinde auş fiilinden geldiğini ve bu sözcüğün "itaat etmek, müsaade etmek" anlamında olduğunu belirtiyor. Fakat, bizce bu açıklama zorlamadan ve uydurmadan başka bir şey değildir.

Yaptığımız araştırmalara göre, Avşar sözcüğünün, İslam'dan önce ALPŞAR biçiminde söylendiği anlaşılmaktadır.

ALP: Yiğit, kahraman, er...

ŞAR: Şarlamak'tan çağlamak, kükremek...

Böylece Alpşar-Avşar:

Kükreyen yiğit, çağlayarak giden kahraman anlamlarına gelmektedir. Avşarlar'ın orta totemleri tavşancıl, şölenlerde koyunun sağ umacası (kısmı) dır.

Avşarlar'ın, Dede Korkut Destanlarında geçen ve Oğuzeli diye bilinen Sir-Derya bölgesinde yaşadıklarını biliyoruz. Büyük göçle birlikte oradan Huzistan, Horasan yoluyla Anadolu'ya gelmişlerdir. Bunlardan bir kol da Irak, Suriye yoluyla yine Anadolu'ya gelmişlerdir.

İncelemede kolaylık olması bakımından Anadolu Avşarları'nı iki bölüme ayırmak yerinde olur:

Bunlardan birinci bölüm, Selçuklular zamanından itibaren ve daha sonraki yıllarda yurdumuzun çeşitli illerine dağılmış, oralarda çok eskiden beri yerleşik düzene geçmiş olan Avşarlar. Ki bu Avşarlar daha önce yerleşik düzene geçtiklerinden, bunların bir kısmı Avşarlıklarını unutmuşlardır. Germiyenoğulları, Karamanoğulları gibi.

İkinci bölüm Avşarlar ise 1865 yılında Derviş ve Ahmet Cevdet Paşalar'ın Fırka-i İslahiyye harekatıyla iskan edilen (yerleştirilen) Avşarlar'dır. Bu Avşarlar, Recepli Avşarları diye bilinir.

Bu kitapta söz konusu edilen Avşarlar bu ikinci bölüme giren Recepli Avşarları'dır. Çünkü Dadaloğlu bu göçebe Avşarlar'ın içinden çıkmış, onlarla birlikte dolaşmış, onlarla birlikte yaşamıştır.

Dadaloğlu ve bağlı bulunduğu bu Avşarlar 1865 yılından sonra yerleşik düzene geçtiklerinden, Ortaasya'dan beri gelenek ve göreneklerini en canlı biçimde yaşatan Oğuz boylarından biri olmuşlardır.

Bugün bu Avşarlar, Kayseri'nin Pınarbaşı, Sarız, Tomarza ilçeleriyle bu ilçelere bağlı yüz on kadar köye iskan edilmişlerdir. Ayrıca Çukurova'nın bazı köyleriyle Tufanbeyli ve Göksun'un bazı köylerinde de Avşarlar yaşamaktalar."

Osmanlılar Arap ve İran kültürüne açıktı. Göçebe Avşarlar ise kendi kültür ve geleneklerini yaşatmışlardır. Bu durum doğal olarak kapalı ekonomi, kapalı kültürde bulunmalarının bir sonucuydu. Türk Dili'nin zengin diller arasında sayılmasında elbette göçebe Oğuzlar'ın önemli bir katkısı olmuştur.

Bir örnek vermek gerekirse, Osmanlı'nın İstanbul'unda Fatih Sultan Mehmet, Arapça'yı resmi dil haline getirirken; ondan çok önce Avşar Karamanoğlu Mehmet Bey:

"...Türkçe'den başka bir dil kullanılmayacaktır." diye buyruk vermişti.

Yine bir başka Avşar Akkoyunlu Uzun Hasan ezanı ve Kur'an'ı Türkçe okutmaya çalışıyordu.
Avşarlar, Türkmenler'in bir bölüğü oldukları halde Anadolu'da hep Türkmen'den ayrı bir kol olarak tanınmışlardır. Bunun nedeni Avşarlar'ın büyük ve ağırlıklı bir boy olarak görülmesidir.

Kaynakça
Kitap: AVŞARLAR VE DADALOĞLU
Yazar: Ahmet Z. Özdemir
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Re: AVŞARLAR'IN KISA TARİHİ

Mesajgönderen TurkmenCopur » 16 Ara 2010, 17:08

AVŞARLAR'IN KISA TARİHİ

Prof. Dr. Faruk Sümer'in belirttiğine göre Türkler'in en eski yurdu, Asya'nın kuzeyinde Baykal Golüyle Yenisey ve Angara ırmakları arasındaki bölgedir. Türkler İsa'dan önce yüzyıllarca buralarda avcılıkla yaşamlarını sürdürmüşlerdir.

Daha sonraki yıllarda göçler ve büyük kopmalar sonunda güneye inerek bozkır hayatı yaşadılar. Zaman içinde Hun İmparatorluğu ve Göktürk Devletini kurarak Çin Seddi'nden Hazar Denizine kadar olan bölgeyi ele geçirdiler. Bu bölgelerde Türk budunundan gelme çok sayıdaki Türk boylarının yaşadığını biliyoruz.

İşte bu boylardan birisi de Avşarlar'dır. Oğuz Türkleri'nin en kalabalık boyu olan Avşarlar, önceleri Kıpçak çölünde yaşarlardı. Dede Korkut Destanlarında geçen ve Oğuzeli diye bilinen Sir-Derya bölgesi onların asıl yaşadıkları yerdi. 1135-1136 yıllarında Seyhun nehri boylarında Huzistan Avşarları'nın başında Aslanoğlu Yakup Bey bulunuyordu. Yakup Bey'in ölümünden sonra Avşarlar'ın başına Küş-Doğan (Güç Doğan) oğlu Aydoğdu geçti. Aydoğdu daha çok Şumla lakabıyla anılırdı.

Aydoğdu Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah'tan Huzistan'ı almak için savaştı. Burada yapılan savaşta onun kuvvetlerini bozguna uğrattı. Kumandanlarını da tutsak alarak Bağdat'a gönderdi.

Aydoğdu daha sonraki yıllarda Melikşah ile dostluk kurdu, onun yakını oldu. Aydoğdu'nun cesur, zeki ve dirayetli bir komutan olduğunu tarihçiler açık açık belirtirler. O, pek çok savaşa katıldı. Bir savaşta okla yaralandı, iki gün sonra da öldü. Onun ölümünden sonra çocukları arasında mücadele başladı, bundan yararlanan Abbasiler Avşar egemenliğine son verdiler.

1071 Malazgirt Savaşından sonra Anadolu'ya ilk göçen Türk boyları arasında çok sayıda Avşarlar da katılmış ve bunlar Anadolu Selçuklu Devleti'nin uç bölgelerine yerleştirilmiştir.

Bugün Kastamonu, Bolu, Ankara, Uşak, Isparta, Denizli, Çankırı, Kütahya, Manisa, Balıkesir, Antalya illerinde yaşayan Avşarlar bu uç bölgelere yerleşen Avşarlar'ın torunları-dır1. 1300 yılında yazılmış bir Ermeni tarihinde Avşar oymağı beyi İslam Bey'in 1254'te İsorya sahilindeki Cracca kentini yağma ettiğinden söz edilir. Cracca kentinin Corycos (Görkez), yemi bugünkü Kız Kulesi olduğu sanılıyor. İslam Bey'in Karamanoğlu Avşarlar'ından olduğu tahmin ediliyor.

Avşarlar, Türk ulusu içinde sadece bir boy, ama en kalabalık boy olduğu için nerede Türk topluluğu varsa orada Avşarlar da vardır.

O nedenle Avşarlar'ı:

A) Anadolu Avşarlar'ı,
B) İran ve Azerbaycan Avşarlar'ı,
C) Ortaasya'da kalan Avşarlar, diye incelemek gerekir.
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Re: AVŞARLAR'IN KISA TARİHİ

Mesajgönderen TurkmenCopur » 16 Ara 2010, 17:08

A) ANADOLU AVŞARLARI

Avşarlar'ın 1071 Malazgirt Savaşından sonra Anadolu'nun Türk yurdu haline gelmesinde Kayılar, Kınıklar gibi ilk sıralarda yer aldıkları bir gerçektir.

O tarihlerde Anadolu'dan Suriye'ye, daha çok da Halep, Rakka, Caber; Anadolu'da Gaziantep ve Antakya yörelerinde yaşayan bu Türkmenler Oğuzlar'ın Bozok kolunu meydana getirmişlerdir. Bu gurupların içinde Avşarlar çoğunluğu teşkil ediyordu.
Kırk bin çadırlı bu Türkmen gurubunu üç önemli aile yönetmiştir.

Bunlar:

1. Köpekli oğulları (Köpekoğulları).
2. Gündüzoğulları
3. Kut Beyoğulları.

16. YÜZYILDAN ÖNCE AVŞARLAR

1. Köpekli Avşarları


Köpekli Avşarları'nın en ünlüsü Hüseyin Bey'di. Hüseyin Bey Ankara savaşı sonunda (1402) karışıklıklardan yararlanarak Artukova, Tokat yöresini yağmalamış fakat daha sonra Çelebi Mehmet'e yenilerek oradan ayrılmış ve bundan sonra Malatya'yı kuşatarak burayı zabdetmiştir. Malatya,Darende, Göynük yörelerinde zaman zaman egemenlik kurmaya çalışan Hüseyin Bey, Memluklarla da uğraşmak zorunda kaldı. Amacının Malatya'da bir beylik kurmak olduğu sanılıyor.

Hüseyin Bey, Karakoyunlular'ın Erzincan valisi Pir Ömer'in yanında konukken Tağri-Birdi adlı bir Memluk emiri tarafından uyurken öldürüldü (1418). Tarihçiler, Hüseyin Bey'in cesur, aktif ve iyi bir savaşçı olduğunu belirtirler. Memluk tarihindeki bilgilere göre Hüseyin Bey'den sonra Köpekli Avşarlar'ı büyük bir varlık gösteremediler1.

2. Gündüzoğulları

Kırıkhan'dan Hatay'a kadar olan bölge Gündüzoğulları Avşarları'nın yurduydu. Amik ovası da bu ailenin elinde bulunuyordu.

Gündüzoğullarının ilk beyi Gördü Bey, Memluk emirlerinden Temur Boğa el Meştub ile Amik Ovasında savaştı ve onu yenerek bozguna uğrattı (1408). Bu savaştan sonra Dulkadıroğlu Ali Bey, Gördü Bey, Köpekli Avşarları ve Halep valisi Demirtaş birlik olarak Asi nehri boylarında Memluk ordularıyla savaştılar ama bu savaşı kaybettiler. Bunlar Hama şehrine kapandılar.

Amik Ovasında Gördü Bey'e yenilen Temur Boğa el Meştub, bu yenilgiyi bir türlü unutamadı. Nihayet 1421 yılında Halep valisi Tatar'ı öğütleyerek Gördü Bey'i hazırlıksız yakalatıp onu öldürttü. Gördü Bey'den sonra Gündüzoğulları'nın tarihi pek bilinmiyor.

3. Kutbey Oğulları

Kutbey Oğulları Avşarları'nın Halep bölgesinde bulunduğu, bir ara Malatya'yı ele geçirmek için savaştıkları ve en ünlü beylerinin Mehmet Bey olduğu belirtilmekte ama bu aile hakkında daha geniş bir bilgiye ulaşılmadığını tarihçiler belirtiyorlar.

4. Karamanoğulları (1256- 1483)

Oğuzlar'ın Avşar boyunun kurduğu Karamanoğulları; Mersin, Konya, Niğde illerini içine alan geniş bir beylik kurmuşlardır.

Karamanoğulları, Anadolu Selçuklu hükümdarı 1. Ala-addin Keykubat (1220- 1230) tarafından uç beyliği göreviyle Ermenek yöresine yerleştirildi. İlk beyleri Nure Sufi'dir. Bunlar Hıristiyanları bölgeden uzaklaştırarak Çukurova'nın Türkleştirilmesini başardılar.

Karamanoğulları, Anadolu Selçuklu Devletinin en büyük mirasçısı olarak kabul edilir. Nure Sufi'den sonra Kerimettin Karaman Bey, 4. Kılıçaslan'dan "ıkta" beratı olarak Ermenek'i merkez edindi. Ölümünden sonra yerine geçen oğlu MEHMET BEY (1261- 1277) Selçuklu- İlhanlı ordusuna karşı ayaklandı ve onları bozguna uğrattı. Moğol davasını ciddi biçimde ele alan Karamanoğlu Mehmet Bey, bir ara Konya'yı da geçici olarak işgal etmiştir.

Karamanoğlu Mehmet Bey bir ferman yayınlayarak, "Türkçe'den başka bir dil Kullanılmayacak" diye buyruklar verdi. O zamanlar Farsça yazışma modaydı. Türk aydınları arasında Farsça konuşmak önemli sayılıyordu. Mehmet Bey'in bu ilerici ve ulusalcı fermanıyla bu moda yıkılmış oluyordu. O kadar ki, bugün bile 2 Haziran tarihi "Dil bayramı" olarak her yıl kutlanmaktadır. Osmanlılar'ın dilde Acemce (Farsça) ve Arapça yanlı tutumuna karşı Karamanoğlu Mehmet Bey'in bu fermanı gerçekten ulusalcı bir harekettir.

Mehmet Bey, Moğollarla bir çarpışma sırasında ölmüş, yerine kardeşleri Güneri Bey, Mahmut Bey, İbrahim Bey sırasıyla yönetimi ele almışlar, 1314 yılında Konya'yı zapdetmişlerdir.

Bunlardan sonra Karamanoğulları tarihi inişli çıkışlı bir seyir izlemiş, nihayet 1466 yılında padişah 2. Mehmet (Fatih) tarafından Osmanlı Devletine bağlı Karaman eyaleti olup, 1483 yılında da tamamen Osmanlı Devletine bağlanmıştır.
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Re: AVŞARLAR'IN KISA TARİHİ

Mesajgönderen TurkmenCopur » 16 Ara 2010, 17:10

16. VE 17. YÜZYILLARDA AVŞARLAR

1. Halep Türkmenleri- Suriye Avşarları


İran'da kurulan Akkoyunlu ve Karakoyunlu devletleri daha çok Türk göçebe oymaklarına dayanıyordu. Bundan dolayı da 16. yüzyıldan itibaren çok sayıdaki Türk toplulukları kümeler halinde Anadolu'dan ve Kuzey Suriye'den İran'a gitmişlerdi.

Kuzey Suriye'deki Türk oymaklarına genellikle Halep Türkmenleri diyoruz. Halep Türkmenleri içinde Köpekli Avşarları, Gündüzlü Avşarları ve öteki bağımsız Avşar oymakları kalabalık bir birlik oluşturuyorlardı.

Bu Avşarlar'ın önemli bir kısmı Emenlik Bey yönetiminde, Memluklar zamanında Halep'te 158 vergi hanesinden ibaret "dirlik" sahibiydiler. Osmanlılar döneminde de bunlar dirliklerini sürdürdüler. Avşar oymaklarını önceleri beyler yönetirken daha sonraları bunların yerine "ağa" adı altında "kethüda aileleri" almıştır. Biz bu guruptaki Avşarlar'a "Recepli Avşarları" diyoruz.

1581 yılına gelindiğinde Recepli Avşarları geniş bir etkinliğe sahip olmuşlardı. 16. yüzyıldan başlayarak bu Recepli Avşarları Zamantı (Seyhan Nehrinin batı kolu) kıyılarından, Toroslar'a; Binboğa'dan Uzun Yayala'ya kadar olan bölgelerde yaylalara çıkarlardı.

Bu guruptaki Avşarlar 1687 Avusturya seferine beylerin ve kethüdaların yönetiminde, 1690 yılındaki sefere de aşağıdaki beylerin yönetiminde katılmışlardır:

Recepoğlu Halil Bey, Recepoğlu Dana Murat Bey, Çerkezoğlu Hacı Mustafa Bey, Çerkezoğlu Ömer Bey, Deli Seyfioğlu Mire Muammer Bey, Bahrioğlu Himmet Bey, Kara Gündüzoğlu Kara Halil Kethüda, Hacı İvazoğlu Dokuz İbrahim Bey, Hacı İvazoğlu Abaza Bey, Kara Gündüzoğlu Murat Bey listede gösterilen Çerkez ve Abaza adları hemen dikkati çekmektedir. Bu adların Çerkez ve Abaza cariyelerle ve öteki kızlarla evlenen beylerin çocukları oldukları sanılıyor.
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Re: AVŞARLAR'IN KISA TARİHİ

Mesajgönderen TurkmenCopur » 16 Ara 2010, 17:10

2. Sis (Kozan) Avşarları

1519 yılında Kozan yöresine yerleşen Avşarlar'ın 28 oymağı vardı. Bunlar 1375 yılında Memluklar zamanında Halep Türkmenleri'nden (Suriye Avşarları'ndan) bölünerek buraya gelmişlerdir. Ayrıca bu gruptaki Avşarlar Çukurova'nın fethinde de önemli bir yer tutmuşlardır.

Bundan başka 41 "vergi evlik" bir Avşar oymağı da Andırın'da bulunmakta ve çiftçilikle uğraşmaktadırlar. Bu kümede Uşak, Sivrihisar ve Aydın bölgesine yerleşen Avşarlar'ı da sayabiliriz. 17. ve 18. yüzyıllarda yine Halep yöresinden başka Avşar oymakları da Kozan yöresine gelmişlerdir.

İşte Halep Türkmenleri'nden kopup gelme ve Recepli Avşarları diye bilinen, Halk ozanı DADALOĞLU'nun da içinde bulunduğu Avşarlar bu son guruptaki Avşarlar'dır. Bu Avşarlar boybeylerinin yönetiminde yaşamlarını sürdürmüşler. 1865 iskanı sırasında Avşarlar'ın boybeyi de Hacı Bey'di.

Yeri gelmişken söyleyelim, ünlü Avşar bozlaktan, Avşar ağıtları Çukurova, Kayseri, Kırşehir, Yozgat yörelerinde; Avşar Beyleri türküsü Burdur, Denizli, Muğla, Antalya yörelerinde söylenir. Avşar zeybeği de yine bu illerde oynanmaktadır. Avşar halayı ise Kırşehir'de, Keskin'de oynanır. Ünlü Avşar kilimleriyse Kayseri'nin Pınarbaşı, Sarız ve Tomarza ilçelerinde dokunmaktadır.
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Re: AVŞARLAR'IN KISA TARİHİ

Mesajgönderen TurkmenCopur » 16 Ara 2010, 17:10

3. Dulkadırlı Avşarları

Bu Avşarlar, Kuzey Suriye Avşarları'nın bir kolu olup Kahramanmaraş, Kadirli (Kars), Yeniil (Sivas) ve Yozgat bölgelerinde yerleşmişlerdir. Bu küme içinde en önemlisi yirmi obadan ibaret İmanlı Avşarları'dır. Bunun Osmanlıca söylenişi "İmanlu" biçimindedir.

4. Yeni İl Avşarları

Bunlar, Sivas ile Gürün arasında yerleşmişlerdir. Bu küme içinde Boynu Kısalı, Deliler, Bidil Avşarları, Taifi Avşarları ve Kızıl Süleymanlı Avşarlarını sayabiliriz. Bidil Avşarları daha sonraları göç ederek Ankara'nın Bâlâ ilçesindeki köylere yerleşmişlerdir. Ankara'nın Gölbaşı yakınlarındaki bir yer de bu oymağın adını taşır.
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Re: AVŞARLAR'IN KISA TARİHİ

Mesajgönderen TurkmenCopur » 16 Ara 2010, 17:11

B) İRAN- AZERBAYCAN AVŞARLARI

İran Avşarları 12. yüzyılda Huzistan bölgesinde yaşarlardı. Aslanoğlu Yakup, daha sonraları Aydoğdu (Şumla) dönemlerinden sonra bu Avşarlar'ın Anadolu'ya ve Kuzey Suriye'ye zaman zaman göç ettiklerini biliyoruz.

Ancak Akkoyunlu ve Safevi devletleri zamanında Anadolu'dan ve Kuzey Suriye'den çok sayıdaki Avşar oymaklarının İran'a geri gittiklerini tarihçiler belirtiyor. Çünkü Osmanlılar'ın tersine Akkoyunlu ve Safevi Devletlerinin gücü çoğunlukla göçebe Türkmen guruplarına dayanıyordu.

15. yüzyıldan sonra Avşarlar'ın başında Avşar Mansur Bey ve Uzun Hasan Bey'i görüyoruz Mansur Bey, önceleri Akkoyunlular'ın nökeriyken başarılarından dolayı kendisine Huzistan'ın güneyinde Kuh-Giluye valiliği verilmiştir. Şah İsmail'in Akkoyunlu Devletinin başına geçmesinden sonra da Avşar Mansur Bey yararlıklar göstermiş, bu nedenle de kendisi Fars valiliğine getirilmiştir. Mansur Bey'den sonra yerine torunu Muhammedi Mirza geçti. Bu tarihten sonra da çeşitli beylerin Avşarlar'ın başında olduğunu görüyoruz.

İmanlı Avşarları, Alplu Avşarları, Eberli Avşarları gibi oymaklar da İran'da yaşayan Avşarlar'ın bir başka bölükleridir. Ayrıca Azerbaycan'da da çok sayıda Avşar oymakları olduğunu da biliyoruz.

Nadir Şah (1688- 1747)

Nadir Şah, İran Horasan'ının Abiverd bölgesinde yaşayan Avşarlar'ın Kırklu obasındandı. Saferi hükümdarı 2. Tahmasp'ın ölümü üzerine İran tahtını ele geçirdi. Avşar Nadir Şah, İndüs Irmağından Kafkas dağlarına kadar uzanan bir imparatorluk kurdu.

Bu sıralar Osmanlı İmparatorluğunda Lale Devri başlamış, işsiz güçsüz halk kalabalığı aç, sefil eğlence yerlerini doldururken Nadir Şah da Hemadan'ı ve Tebriz'i zabdetmiş, tarihçilerin belirttiğine göre buralarda yapılan savaşlarda 300 yeniçerinin kulaklarını ve burunlarını keserek İstanbul'a göndermişti. Daha sonraki yıllarda padişah 2. Mahmut, bu yozlaşmış yeniçeri teşkilatını tümden kaldırdı.

Bu durumda padişah 3. Ahmet sefere gitmeyeceğini söyleyince, Sadrazam Damat İbrahim Paşa ise sefer için bir türlü yerinden kıpırdamıyordu. İşte tam bu sırada Patrona Halil ayaklanması başladı.

Diğer yandan anlatılır ki, Nadir Şah, İran Türklüğünü Anadolu'ya ve Ortaasya'ya yaklaştırmak için büyük çaba göstermiştir'.
Ordularıyla Delhiye giren Nadir Şah, oradan yüklü bir ganimetle döndü. Halkı Şii mezhebinden Sünniliğe döndürme girişiminde bulundu. Bunun için baskıcı bir yönetim kurdu, ama düşüncelerini hayata geçiremedi kendi askerlerince öldürüldü.

Burada, Kayseri'nin Tomarza ilçesine bağlı Dadaloğlu kasabası belediye başkanına 15.09.1997 yılında İran Avşarlarından gönderilen bir mektubu aktarıyorum. Dadaloğlu kasabasında her yıl Dadaloğlu Kültür Şenlikleri yapılmaktadır. Mektubun noktalamasına ve yazımına dokunulmamıştır.

"Sayın Mehmet Ercivan

Sizi uzaklardan selamlayip ve Cenabi Hakten bütün Avşar soydaşlarima mutluluklar dilerim.

Sayin Ercivan,

Men de Avşar olarak Hürriyet Gazetesinde okuduğum habere inanamadım. Çünkü men sadece Avşarların İranda ve Ortaasyada yaşadıklarını bilyordum.Halbuki Türkiyede çeşitli boylarda yaşıyorlar bu gerçekten sevindiricidir ve inanın ki sevindiğimden ağladim, ve anladım ki öz soyumun hakkinda bilgim ne kadar azmış.

Men İranın bati Azerbaycanın Başkenti Urmiyeden geliyorum bu şehire İranda Avşarların (Afşarların) şehri denilir ve genelde herkesin soyadisinin arkasinda Avşar kelimesi vardır. Men Avşarların Gündüzlü boyundanım ve Urmiyede çeşitli boyları var. Urmiyenin doğusunda Sayinkale ile Zencan şehri arasında yüzbinlerce Avşarlar yaşıyor Hemadanın güneyinde Meltyir kentinde Avşarlar yaşar Şiraz ve Kirman şehirlerinde soydaşlariniz yaşiyor.

Asya kıtasının son cihangiri ve İran şahı Avşar oğlu büyük Nadirşahı tanıyormusunuz. Bizim en yüce insanlarimiz hep Avşarlardan çikmiş ve maalesef Farslar kendilerine maletmiş.

Sayin Civan,

Sizden rica ediyorum sevgili soydaşlarım hakkında mene bilgi ve malumat veriniz özellikle halk Ozanı DADALOĞLU hakkında ve sözümün sonunda sizlere ve muhterem komite üyelerine esenlikler dileyip ve yüce Tanrıdan arzu ediyorum ki bizlere saadet bagişlasın yakin gelecekte Türk Dünyasinda yaşıyan bütün Avşarların Temsilcilerini bir arada buluşturup ve daha parçalanmamaları için siki bağlar kurmağa ve birleştirmeğe hep birlikte çalışalım amin.

Hüseyin Samsami Gündüzlü Avşar
(imza)
Almanya (Adres bende saklı)
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Re: AVŞARLAR'IN KISA TARİHİ

Mesajgönderen TurkmenCopur » 16 Ara 2010, 17:11

C) ORTAASYA AVŞARLARI

Türkler'in en eski yurdu olan Ortaasya 'da bugün Türk boylarına mensup çok sayıdaki insanın yaşadığını biliyoruz. Bunların bir kısmı Türkmenistan, Afganistan, Özbekistan'da yaşamaktadırlar.

Bu oymaklar içinde Avşarlar da vardır. Avşarlar'ın daha kalabalık bulundukları yerler özellikle İran ve Afganistan'dır. Ama bu devletler içinde ne kadar Türk oldukları bilinmemektedir. Ancak o ülkelerden gelen insanlardan bunu öğreniyoruz.

AVŞAR GÖÇ YOLLARI

Avşarlar'ın, yaylalardan Çukurova'ya; Çukurova'dan da yaylalara gidiş- dönüş göç yolları aşağıda gösterilmiştir. Söz konusu göç yolları Kadirli 1326 doğumlu tarihçi Safa Vayısoğlu'na danışarak hazırlanmıştır.

1. Çukurova, Kars (Kadirli), Sis (Kozan), Asmaca (Feke'de), Hacın (Saimbeyli), Obruk, Hastane (Pınarlar) -Tufanbeyli'de-, Yalak (Yeşilkent), Köyyeri (Sarız), Pınarbaşı, Uzunyayla.
2. Anavarza, Kadirli, Tapan (Feke bucağı), Saimbeyli, Obruk, Hastane, Yalak, Sarız, Pınarbaşı, Uzunyayla.
3. Anavarza, Çukur'un köprü, Kozan, Sırelif, Kilken Çayı, Akdeğirmen, Feke, Arı Kayası, Him-metli köyü, Saimbeyli, Hastane,Yalak, Sarız, Pınarbaşı, Zamantı kıyıları ve Toroslar.
4. Çukurova'dan sonra Zehli yolu, Savrun Gözü, Mazgaç Beli, Çamurlu (Göksün'de), Yalak, Sarız, Pınarbaşı, Toroslar ve Uzunyayla.
5. Çukurova'dan Andırın, Geben (Andırın'da), Meryemçil (Göksün'de), Yalak, Sarız, Pınarbaşı, Zamantı kıyıları ve Uzunyayla.
6. Çukurova'dan Araplı (Andırın'da), Baltdağı Beli, Başkonuş dağı, Üngüt Köprüsü (K. Maraş'ta), Tekir, Saraycık (Maraş-Göksün arası), Yalak, Sarız, Pınarbaşı, Toroslar, Zamantı kıyıları ve Uzunyayla.
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Re: AVŞARLAR'IN KISA TARİHİ

Mesajgönderen TurkmenCopur » 28 Ara 2010, 06:25

AVŞAR OBALARI VE YERLEŞTİKLERİ KÖYLER

SARIZ


SARIZ MERKEZ: Genellikle Recepli Avşarları olarak bilinir ve ilçe merkezine ilk yerleşenler "Kekeçler" diye anılır. Bu kümede Türkmenler, Kavutlar, Amber Ağalar, Maksutlar, Gürbüzler, Eroğlular, Coşkunlar gibi daha birçok aileler vardır. Bu ilçeye Torun, Kocanallı gibi Avşar obaları da yerleşmişlerdir.

Resim

Resim


PINARBAŞI

PINARBAŞI MERKEZ: Torun, Deliler, Kocanallı, Karamanlı, Karaşeyhli başta olmak üzere Avşar'ın her obasından gelenler buraya yerleşmişlerdir.

Resim
Resim
Resim
Resim

TOMARZA

TOMARZA MERKEZ: Bu ilçe merkezine yöredeki köylerden gelen Avşar obaları yerleşmişlerdir.

Resim
Resim

BÜNYAN

Resim

FELAHİYE

Resim

SARIOĞLAN

Resim
Resim

Resim

Resim
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26


Dön Avşar Türkmenleri ve Dadaloğlu

Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir