Türk Siyaseti ve Türkiye Siyasi Tarihi - Video Projesi - Türk ve İslam Tarihi - Türk Dna'sı

Kocaavşar Köyünde Eğitim, Kültür ve Spor

Burada Avşar Türkmenleri ve Dadaloğlu hakkında önemli başlıklar bulabilirsiniz.

Kocaavşar Köyünde Eğitim, Kültür ve Spor

Mesajgönderen TurkmenCopur » 24 Ara 2010, 17:16

KOCAAVŞAR KÖYÜNDE EĞİTİM, KÜLTÜR VE SPOR

1 — EĞİTİM VE ÖĞRETİM:

a). Resmi Okullar Açılmazdan Önce:


Kocaavşar köyünde 1910 yılından önceki çağlarda, devlet veya herhangi bir kurum tarafından açılıp, yönetilen mektep ve medrese yoktu, köyün 7-15 yaşları arasındaki çocuklarını, camiin bitişiğindeki genişçe odada köyün imamı okuturdu. Çocukların bu cami - mektebi'ne devamları da mecburi değildi. aileler'den isteyen gönderir, istemeyen göndermezdi. Ancak çocuğunu, İslamın şartlarını ve ibadetleri öğrenecek kadar okutmayan aileler ayıplanırdı. Ayıplanma korkusu da aileler için bir önem taşıdığından hemen her çocuk, en azından ibadetlerini yapacak kadar bilgi edinirdi. Helal'ı -haramı, sevabı - günahı, büyüklerine, küçüklerine karşı davranma kurallarını öğrenirdi.
Köyün ilköğrenim çağındaki çocuklarını cami - mektebinde okutan imamı, muhtar ve ihtiyar heyeti seçer ve çocukları okutmak şartını koşardı. Yıllık ücretle seçilmiş olan imam, imamlık görevi yanısıra çocukları okutmakla da yükümlü olurdu. İmam, bu göreve devam etmek istediği ve ihtiyar heyetinin de uygun görmesiyle, yıllarca bu işe devam ederdi.

Cami - Mektebi'ne devam eden çocuklar hafta sonunda, birer ikişer dal odun getirirlerdi. Toplanan bu odunlar aynı gün ders paydos olunca, güçlü öğrenciler tarafından kucaklanarak imamın evine götürülürdü. Bu odun hediyesi değişmez bir kaide idi.
Kur'an -1 Kerimi hatim eden öğrencilerin velileri, hatim duasından sonra imam'a çeşitli hediyeler verirlerdi.

Kocaavşar köyünde:

1900 — 1956 yıllan arasında en uzun süre imamlık ve muallimlik yapan Mehmet (Eren) Efendidir (1875 — 1963).
Kız ve erkek çocukların bir arada okuduğu cami - Mektebi'ndeki öğretim çalışmalan Kocaavşar'da, resmi ilkokulun açıldığı 1910 yılından sonra, 1926 yılma kadar muntazam devam etmiştir. Burada ilk bilgilerini alanlar ilkokul'a geçerdi.

1910 yılından önceki yıllarda İlköğrenimini cami - Mektebi'nde yapan erkek çocuklar, ailesinin hali - vakti iyi ise Balıkesir Medreselerinde okurlardı. Ancak bunlar pek az sayıda oluyordu. Zamanın Ortaöğrenimi sayılan bu 5-6 yıllık medrese tahsilinden sonra, yüksek mederese tahsili yapanlar da olmuştur. 1850 —1900 arasında Kocaavşar'lı Hatip Hüseyin Ef. (1841 — 1925) ile Müftü Hüseyin Ef. (1873 — 1921) yüksek tahsil yapmışlardır.
Medreselere gitmeğe mali gücü yetmeyen gençler ise köydeki imam ve diğer hocalardan özel dersler alarak bilgilerini artırırlardı.

Cami - Mektebi ile, şehirdeki medreselerde okumak imkanından yoksun olan gençlerin eğitim durumuna gelince:

Bunlar çiftçilik, çobanlık ve sanat veya ticaret işlerinin yanısıra geceleri, mahalle odalarına devam edip, ihtiyarların ve tecrübeli adamların anlattıklarını dinleyerek tarım, hayvancılık ve köyişleri hakkında bilgilerini geliştirirlerdi. Köy, şehir ve memleket haberleri ile askerlik hatıraları, kahramanlık hikayeleri gibi konular hakkında bilgi ve görgülerini artırırlardı.
Bu mahalle odaları, şimdiki köy kahvehanelerinden çok farklıydı. Onlar, birer eğitim kurumu niteliğindeydiler.
(Mahalle odaları hakkında aşağıda açıklamalar yapılacaktır.)

2 — KOCAAVŞAR KÖYÜ İLKOKULUNUN TARİHÇESİ

a) . Okul'ın Açılışı:


1910 yılında Balya Kaymakamlığına, Kaza'nın üç köyünde (Usul-ü Cedide ile tedrisat yapmak üzere Mekteb - i İbtidai) ilkokul açılması hakkında emir gelmiş. O yıllarda Balyada oturmakta olup, Kaza İdare Meclisi azası olan Kocaavşar'lı Veli Efendi (1853 — 1918), üç okul kadrosundan birinin, Kocaavşar köyüne tahsis edilmesini sağlamıştır.
Böylelikle Kocaavşar köyü İlkokulu, 1910 yılının Eylül ayında (altı sınıflı üç dönem olarak) öğretim'e başladı.

İkişer yıllık öğretim dönemlerine:

"Devre - i ula, Devre - i Mutavassıta, Devre - i aliye" denirdi.

b) . Okul Binasının Yapımı:

1910 yılı Ağustos ayında, planı Balya Kaymakamlığı tarafından verilen okul binasının yapımına hemen başlanmış ve üç ayda tamamlanmıştır. Okul binası, şimdiki ikinci camiin bulunduğu yerde bir adet büyük dersane ile iki odadan ibaretti. İnşaat için gerekli para köy halkından, salma yolu ile toplanmış, işçiliği de imece ile yapılmıştır. Para mutemetliğini, imam Mehmet (Eren) Efendi yapmıştı. Muhtar Arif Çavuş, öküzü - arabasıyla hem bedenen, çalışmış hem de para yardımı yapmıştır. İnşaat'ın ustaları ise, Kara Eüp oğullarından Mehmet oğlu Eyüp Ustanın başkanlığında Avşarlı ustalardır. (Bak Resim: 1910 yılında yapılan ilkokul binası)
Bu arada köyde okul açılmasının faydalarını kavrayamayanlar da olmuş, "Musalla'nın yerine mektep yaptırmayız" diyerek, temellerin kazılmasına bir süre engel olmuşlar, ama Balya Jandarma Komutanı yüzbaşı Necip Bey Kocaavşar'a gelip engelleri ortadan kaldırmış, karşı koyanları da cezalandırmış.

c). Kocaavşar İlkokulunda Öğretim Durumu:

1910 — 1923 Dönemi


Kocaavşar Köyü İlkokulu'nun ilk öğretmeni, gene Kocaavşar'lı olan Mehmet Ali Efendi'dir. Medrese tahsili yapmış olan Mehmet Ali Efendi, 1910 yılında Balyada açılan kurslara katılarak öğretmen olmuştur.
İllokul binasının yapımı tamamlanıncaya kadar öğretim, caminin bitişiğindeki (Küçükmektep denilen) odada yapıldı.

Bu dönemde Muallim - i evvel (Müdür yetkili öğretmen) olan Mehmet Ali Efendinin yanına ikinci bir öğretmen olarak tayin olunan zatlar şunlardır:

— Mehmet Hilmi Efendi: Bu öğretmen, bir dersyılı vazife yaptıktan sonra Kayapa nahiye merkezi öğretmenliğine nakledilmiştir.
— Ahmet Hamdi Efendi: Edirneli olan bu öğretmen Kocaavşar İlkokulunda muallim - i Sani olarak, altı yıl görev yapmıştır.
— Mehmet (Eren) Efendi: Kendisi asil öğretmen olan Mehmet Efendi (muallim muavini) olarak bir ders yılı görev yapmıştır. Mehmet Efendi, tayin olunduğu Bakacak köyü öğretmenliğinden istifa ederek, imamlığı tercih etmişti.

1910— 1923 dönemi'nde ilkokullara devam mecburiyeti olmadığından okula kırk kadar öğrenci kayıt edilmişti. O döneme aid defter ve evrak, işgal yıllarında yok edilmiş olduğundan sınıfların, yıllara göre öğrenci sayılan tesbit edilemedi. Ancak 6. sınıftan, diploma alarak mezun olan öğrencilerin adları, ilişikteki listede yazılıdır.
1910 — 1923 döneminde Kocaavşar Köyünde okuma - yazma öğrenen erkek sayısı artmışsa da kızlann ilkokula devamlan söz konusu bile olmamıştır.

Okul, Yunan işgali sebebiyle (30/Haziran/1920 den 6/Eylül/1922 tarihine kadar) kapalı kaldı. Bu tarihten sonra daha bir yıl (YIL (l/Eylül/1923 tarihine kadar), öğretmen tayin edilmedi. Ancak l/Eylül/1923 tarihinde, yeniden öğretim başladı.
İlkokul'un kapalı kaldığı işgal yıllarında öğrenciler, cami - Mektebi'nde (eskiden olduğu gibi) imam'ın derslerine devam ettiler. Bu öğretim çalışma-lan, işgal hükümetinden gizli ve korkulu olarak yapılmıştır.

1923 Sonrası:

Kocaavşar Köyü İlkokulu 1923 — 1924 Dersyılında, "Beş sınıflı ilkokul" olarak tekrar açıldı. Öğretim, eski okul binasında başladı. Burada, okul binasının durumunu biraz açıklayalım:

Okul binası işgal yıllarında bakımsız kaldığından kapılan, pencereleri kırılmış, sıvalan dökülmüş, döşeme tahtaları çürümüş, çatı'nın kiremitleri dağılmış ve avü duvarları tamamen yıkılmıştı. Gene aynı yıllarda köy delikanlılarının toplantı ve eğlence yeri olarak ta kullanılmıştı.

Dersler başlamadan okul binasının tamir edilmesi gerekiyordu. Bu iş için hükümet, beşyüz lira yardım edince hemen tamir işleri başladı. Kapılar, pencereler ve taban döşemeleri yeniden yaptırıldı. Çatısı ve kiremitleri yenilendi. Aynca büyük dershane ikiye bölündü. Odalardan birisinin de düzgüsü yeniden yapılarak, dershane haline getirildi. Avlı duvarları ve tuvaletler yeniden yapılarak okul bahçesi, ağaçlandırıldı.
İşgal yıllarında yok edilen resmi kayıt defterleriyle, kırtasiye ve ders araçlarının yemleri sağlandı. Saydığımız bu işler, 1923 — 1924 Dersyılı başında ve dersler başlamazdan önce tamamlandı.

öğretmen Mehmet Ali Efendi vazifesine başladı. Ancak İS - 20 gün sonra, Balya'nın Turplu köyü öğretmenliğine naklen tayin edildi.
Mehmet Ali Efendiden boşalan (Müdür yetkili) öğretmenliğe de, Karabiga'h Mehmet Fevzi Efendi tayin edildi. l/Eylül/1923 tarihinde görevine başlayan Mehmet Fevzi Efendi Kocaavşar'da beş sene çalıştıktan sonra 26/Ocak/1928 tarihinde emekliye ayrıldı.
1926 — 1927 Dersyılı başından itibaren Kocaavşar Köyü İlkokulu, üç sınıflı hal'e indirildi. Bu hal, 1941 — 1942 dersyılına kadar (onüç yıl) sürdü. O tarihten bu yana da, Beş Sınıflı olarak öğretim yapılmaktadır.

Cumhuriyet Devri'nde ilköğrenim mecburi olduğundan, öğretmen ve öğrenci sayısı artmış, dolayısıyla 1910 yılında yapılmış olan okul binası da yetersiz kalmıştır. (Bak, Resim: 1910 da yapılan Okul binası)

Bu sebeple 1937 — 1939 yıllan arasında, şimdiki (1984) Okul binası yapddı. Bu bina da, hükümetin (proje, çimento, demir ve makta'lardan kereste tahsisi gibi) yardımları ile, para kısmı köy bütçesinden karşılanmak suretiyle yaptırıldı. İnşaatı, İvrindi'nin Kocaeli köyünden Süleyman ustanın başkanlığında Kocaavşar'lı ustalar yaptı. İnşaatın para mutemetliğini gene 1910 da olduğu gibi, Kocaavşar imamı ve köy katibi Mehmet Eren Efendi yaptı.

Bu binada projeye göre; Birinci kat'ta: giriş'in solunda sırayla öğretmenler odası, hademe odası, iki dershane ile geniş bir salon (kapalı teneffüshane) vardır. İkinci kat'ta ise ders araçları odası ile dört dershane mevcuttur. İlkokul binası (yeni bina) Köy'ün, "Bayramtepesi" denilen yerindedir. Çok geniş bir bahçenin ortasındadır.
Bu yeni okul binası yapıldıktan sonra eski okul binası, Peynir mandırası olarak kullanılmaktayken 1957 yılında, yıktırılıp yerine ikinci bir cami yaptırılmıştır.

1939 yılında yapılmış olan ilkokul binası betonarme değil, kargir-ahşap'tır. Bu sebeple yıpranmış ve ömrünü tamamlamış olduğundan aynı bahçe içinde yeni bir okul binası yapılmıştır. Henüz (1987) yapımı devam eden bu bina daha büyük (iki kat) ve betonarme olarak yapılmaktadır. Bu binanın yapımı bittikten sonra eski bina yıktırılacaktır.

Kaynakça
Kitap: KOCAAVŞAR KÖYÜ ve TARİHTE AVŞARLAR
Yazar: Muharrem Eren
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Re: KOCAAVŞAR KÖYÜNDE EĞİTİM, KÜLTÜR VE SPOR

Mesajgönderen TurkmenCopur » 24 Ara 2010, 17:17

d). Kocaavşar köyü ilkokulunda görev alan öğretmenler

SnArt SoyadıD.YarlD.Ta-SkflAynM
No.HUNo.:IMh D.
—1923Alta aarfh 1ItaU DİMİ)
1MehmetAh (PoUt)(Md.)Kocaavşar18731128Ekim 191041 2/1925 Nakil
2Hilmi Ef.— Nakil
3Ahmet Hamdi Ef.EdimeEkim 19131/ «1916 Nakil
4Mehmet Ef. (Eren)Kocaafşar1875Ekim 19181/ 3/1919 İstifa
(1923 —1927Bctaaulkl tkakai M.OBİ)
5Mehmet Fevzi Ef.(Md.)Karabiga1867V 9/192326/ 1/1928 Emekli
6Mustafa GönülKocaafşar190154725-9-192410101931 Nakil
7Mehmet Zühtü (Boiak)1302300018-9-19307/11/1933 Nakil
(1*27 — 1941 Üç aaflı ikaU Dini)
8Haaan Fehmi GökçenElaziz18877277-11-19332/11/1938 Nakil
9İsmail Polat (Md.)Kocaafşar190216716-11-19362/11/1938 Nakil
10Muazzez özbilgeÜsküdar190845530-11-19381/11/1939 NaU
11Mustafa Yavuz (Md.)Sivrihisar191211166-11-193827/10/1942 Nakil
(194* Som•«* S-ftİkaU MM)
12Saffet örriinçBursa189257221-11-19391/. 1/1949 EıneU
131. Hakkı Üstüne! (Md.)İstanbul19131187Zil 8/194214/12/1942 NaU
14Haht Eren (Eğitmen)Koraıfjar1908- V 9/194012/ 7/1944 laüfa
15Hikmet Görgün (Md.)Ihça1911146717/12/194217/10/1947 Nakil
16Mustafa KöcülKocaafşar190154727/10/194414/ 1/1953 Emett
17Hatice Fıstık (Md.)Balya1926387731/11/194531/10/1946 Nakil
18Refia Ak çayBalya1928387831/11/194513/10/1953 NaU
19Raf et KırgözBahkesir1930403425/10/194720/ 5/1955 NaU
20Muharrem Eren (Md.)Balya1912127720/10/194725/ 91954 NaU
21Abdullah SezerBulgaristan192615/11/1951İd/ 5/1952 NaU
22Nuri T ezelBulgaristan19226/l(V19529/ 5/1953 NaU
23İsmail Polat (Md.)Balya1902732814/10/195324/ 9/1961 Emekli
24Mehmet TezcanBalya192854227/ 9/195413/12/1954 NaU
25M. Emin TiryakiBalya1931403513/12/19547 NaU
26Hasan SerimSeUnik193973292» 5/195521/ 9/1957 NaU
27Mustafa Baladı Og.Balya19314102191/ 9/19552/ 6/1956 NaU
28R üstem Erdoğanİvrindi1932733019/ 9/1955T NaU
29Mustafa YılmazGelibolu193273311/ 9/1956151 91965 NaU
30Neşe ŞenBahkesir1934736021/ 9/19572/ 9/1965 NaU
31Mustafa ŞenKocaafşar1931808524/10/19602/ 9/1965 NaU
32Muharrem GökçenKocaafşar19364698530/ 9/196131/10/1968 NaU
33Zafer ÇobanBahkesir194311/12/196410/ 8/1965 —
34Kemal VuralBahkesir1941766591 9/1965V 8/1968 NaU
35Kemaleddln Eren (Md.)Kocaafşar193181999/ 9/196512/ 91970 NaU
36Ali ErgenGökçe yazı19327945W 9/196516/ 81967 NaU
37Mustafa Balathoğlu (Md.)Balya1931410217/ 9/195826101968 NaU
38Raf ez Kırgöz (Md.)Bahkesir1930403416/ 8/196711/ 91972 NaU
39Mehmet Aköz (Md.)Kocaafşar19371364951 8/1968(Devam ediyor.)
40Selahaddin ÇolakKocaafgar19364698815/10/19687
41İdil Çelebiİskenderun195011-11-19682/ 7/1970 Nakil
42BayranaH AlatKocaafşar1938563389-10-1969(Devam ediyor)
43Semra Aslaııerİstanbul193831-10-19692/ 9/1970 Nakil
44Bülent Alan;Akhisar19477796815-12-196910/ 9/1970 Nakil
45Muharrem GökçenKocaafşar19364698530-9-196131/10/1968 Nakil
46Rasim YoranKocaafşar19415023115-8-19708/10 1976 Nakil
47Semra GöçlOerİstanbul194848-168-0075-10-19707 Nakil
48Süheyl! TiryakiKocaafşar195275-10-1970? Nakil
49Munise DüzgünYenişehir1951?28-11-19707 Nakil
50Nermin ErdemSuşehri1952723-9-19717 Nakil
51Sabahaddin ÇakmakAyvatlar1953722245-11-19717 —
52Muhitdln ÖzakbaşBahkesir194977-3-19727 —
53Sabiha YalçınBiga1955549611-9-19747 7
54özden 1}Gelibolu19527199411-9-19747 7
55Ali EfeSavaştepe1939474669-1-19767 7
56Servet Uıent(K.)İnegöl194931-5-19767 7
57İbrahim ErolBalya19411395110-8-1976Devam ediyor.
58Tuğrul KaramanBahkesir19547328621-10-197623/ 9/1977 Nakil
59Gülen KaramanArtvin19567382721-10-19762-10-1980
<0Sema ÖzkökUzunköprü195555—152—0130-11-1976
61Haaene KaraoğluUrla19569-12-1976
62Meiiha ÖzkanAdapazarı195830-9-197722-10-1977
63HaUl AyıpkKocaafşar1937706491-9-1978Devam ediyor
64Şenol KutluSusurluk195119-9-1978o
65NecU KutluAnkara195519-9-1978
66Tuğrul KaramanBahkesir19547328625-9-19761/ 1/1980 Nakil
67Nimet GüngörSındırgı19567468426-10-19792-10-1980
68Ali SafkanDusunbey19547466823-11-1979Devam ediyor
69Şefika CunbdBahkesir195713-2-19804-3-1980
70Şakir KabakaKocaafşar19457122011-9-1980Devam ediyor
71Adnan RusçukBahkesir1954759188-10-19801/10/1983 Nakil
72Tennur RusçukBahkesir1958759148-10-19803/11/1981 Nakil
73Güldercn ToprakAnkara19547578717-10-1980o
74Şükran Tophanedoğ.Çorum195729-10-19803-11-1981
75Resim YoranKocaafşar19415023117-10-1980Devam ediyor
76Muharrem AkgünBahkesir19507251123-10-1980Devam ediyor
77Enver ToprakSavaştepe195555—251—07023-11-1981Devam ediyor.


Not:
Kocaafşar Köyü İlkokulunda; 1910 yılından, 1 Ekim 1983 tarihine kadar, yetmişüç Ders Yılı içinde; 23 kadın, 54 erkek olmak üzere, toplam (73) öğretmen görev almıştır.
1983 — 1984 Ders Yılı Başında; okul müdürü ile birlikte on (10) öğretmen görev yapmaktadır.
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Re: KOCAAVŞAR KÖYÜNDE EĞİTİM, KÜLTÜR VE SPOR

Mesajgönderen TurkmenCopur » 24 Ara 2010, 17:21

KOCAAVŞAR KÖYÜ ORTAOKULU'NUN TARİHÇESİ (1969 — 1984)

KURULUŞ:

a) Kocaavşar Köyünde:


1960 sonraları bir ortaokul açılmasına ihtiyaç duyulmağa başlanmıştı. Kocaavşar Muhtarlığı ile "Kocaavşar Köyünü Kalkındarma Derneğinin'' yoğun gayretleri sonucunda Ortaokul'un açılması, 1969 yılı Eylül ayında gerçekleşti.
1969 yılında Kocaavşar İlkokulunun Müdür vekili bulunan Öğretmen Rafet Kırgöz, Kendi köyünde bir Ortaokul açılmasında, üstün gayretleriyle baş rol'ü oynamış ve O zamanki "Kocaavşar köyü Kalkındırma Derneği Yönetim Kurulu" desteklemiştir.Rafet Kırgöz İlkokul Müdürlüğü ile birlikte, Ortaokul Müdür Vekili olarak Ortaokulu öğretim'e açmış olup, bu görevi, ortaokul derslerini de okutmak suretiyle iki ay sürdürmüştür.

b) Ortaokul'un bina durumu:

Kocaavşarda Ortaokul açılması gerçekleşirken bina durumu meydana çıktı. Çünkü Ortaokul'a mahsus bir bina henüz mevcut değildi.
1967 yılında muhtar Halil Furan'ın başkanlığında toplanan İhtiyar Heyeti, 8/12/1967 tarih ve 187 saydı bir kararla Kocaavşarda Kur'an-ı Kerim Kursu açılmasına teşebbüs etmiş ve aynı yü, ikinci Camiin avlı duvarının bitişiğindeki alan'a bir Kurs binası yapılmıştı. Kocaavşarlı hayırseverlerin bağışlariyle yapılmış olan bu bina, Ortaokul için geçici olarak münasip görülmüş ve Kocaavşar Ortaokulu bu binada, 1969 — 1970 Ders Yılı'nda öğretime başlamıştır.
Ayrıca aynı yılda, Mezarlık Harmanları denilen alanda bir de yeni Ortaokul binasının temelleri kazılmıştı.
1970 yılında, masrafı köy bütçesinden karşılanmak suretiyle mevcut binaya, ilave bir kısım yapılarak genişletilince, temelleri kazılmış olan binanın yapılmasından vazgeçilmiştir. Henüz resmen açılamamış olan Kur'an-ı Kerim Kursu için de daha sonra, Birinci Camiin bitişiğindeki eski Heyet Odası binası yıkılarak yeniden yapılmıştır.

Böylelikle meydana getirilen Ortaokul binasının Milli Eğitim'e devir ve tesciline dair Muhtar Mehmet Aktan başkanlığında toplanan İhtiyar Heyeti'-nin 13/9/1970 tarih ve 38 sayılı bir karar'ı vardır.
1972 yılında da Ortaokul binasının avlı duvarları yapılarak bahçesi tanzim edilip ağaçlandırıldı. (Bak: fotoğraf).

Kocaavşar Ortaokulunun bahçesindeki Atatürk Büstü:

Ortaokulun bahçesindeki Atatürk Büstünü 1972 yılında Kocaavşar'ı ziyaret etmiş bulunan Savaştepe ilköğretmen Okulu Müdürü Sayın Cemil Cahit Bozkurt ile, aynı okulun Tarım öğretmeni Kocaavşarlı sayın Zühtü Demir hediye etmişlerdir. Adı geçen Atatürk Büstü demir-çimento karışımı döküm olup, Savaştepe ilköğretmen Okulu Atelyelerinde yapılmıştır.

c) Kocaavşar köyü ortaokulu'nu ve öğrencilerini koruma derneği

Balıkesir Merkez Kocaavşar Köyü Ortaokulunu ve öğrencilerini Koruma Derneği ilk defa Şubat/1976 tarihinde kurulmuştur.

Derneğin amacı:

(Kocaavşar Ortaokulunda muhtaç olan öğrencileri giydirmek, yedirmek, kitap ve ders araç ve gereçlerini te'min etmek, öğrencilerin genel sağlıklariyle ilgilenmek, okulda gerekli te'sisleri meydana getirmek, tamirat ve inşaat işleriyle uğraşmak, okulun kırtasiye, demirbaş ihtiyaçlarım karşılamak üzere kurulmuş ve siyasi faaliyetlerden uzak, sosyal bir teşekkül) dür.
Bu dernek, 1976 yılından 1980 yılına kadar, imkanları oranında görevlerini yerine getirmiştir. 1980 yılında tüm derneklerin olduğu gibi, bu derneğin de faaliyetleri durdurulmuşdur.

DERNEĞİN YENİDEN KURULUŞU

"Balıkesir Merkez Kocaavşar Ortaokulunu ve öğrencUerini Koruma Derneği", Ortaokul Müdürü Yusuf Sağlam'ın yoğun gayretleriyle 1984 yılında, Yeniden kuruldu. Önceki tüzük'te yer almayan hususlar da dikkate alınarak, 22 — 2098 sayılı kanununa göre yeni tüzük, yeni hükümlere intibak ettirilmiştir.

Derneğin kurucuları şunlardır: (M)
Kocaavşar1943Esnaf.
Kocaavşar1945Esnaf.
Kocaavşar1941Esnaf.
Kocaavşar1938Şoför.
Kocaavşar1938Şoför.
Kocaavşar1940Esnaf.
Kocaavşar1941Sıvacı.


d) Öğretmen Durumu:

Kocaavşar Ortaokulu'nun, ilk olarak açıldığı 1969 — 1970 Dersyılı başından 1982 — 1983 Dersyılı sonuna kadar, müdür ve öğretmenleri'nin Listesidir.
Rafet Kırgöz (Md.ve öğ. V.)Kocaavşar1930/09/196918/11/1969 (İlkokul Md.)
Mehmed Karadayı (Md.)Albnova194418-11-196910/11/1975 (tik Md.)
H. Zekai YiğitlerKaraman194115/117196918-9-1970
Ahmed KaplanSugözü19488-9-19702-8-1976
Enver ŞahinUşak194830-9-19702-12-1974
Hikmet BaşbuğAyvalık194529*04/197220-10-1972
Turhan BecerikliBursa195131-10-197216-9-1974
Hasan YalçınÇardak19512-1-197516-2-1976
Semiha KaraoğhıBalıkesir195311-12-19752-8-1976
Saadet ÇavuşoğullarDinar195419-1-197610-7-1978
Tülin YükselBalıkesir194924-11-19751007/1978
Fahri Çubuk (Md.)Eşme19463-8-19762-10-1979
Saliha ÇubukBandırma19527-9-19762-10-1979
Nilgun lrdem (Karataş)Balıkesir19554-11-197711-9-1981
Halil Karataş (Md. V.)Balıkesir195612-12-19773-8-1982
Burhan Güreşen (Md. V.)Yeniköy195612-12-1977(Devam ediyor)
AyU MemişoğluBalıkesir195514-12-1977(Devam ediyor)
Ümran DöoderdiBalıkesir195530-3-19782-1-1979
Mes'ud ElmasBalıkesir19573-1-1979(Devam ediyor)
Nalan Yetkin(Safkan)Balıkesir195726-10-19796-10-1980
Mehmed KarahanBalıkesir19549-11-19792-2-1982
Leyla KarahanBalıkesir19531-2-19802-2-1982
Recep Kölemen (Md.)Balıkesir195021-3-19801-12-1982
Kamile CanAksaray195028-3-19808-10-1980
F. Seçil BulurSındırgı195725-9-1981(Devam ediyor)
Demir Bilgili (Yugoslavya —İşüp)195623-8-19823-11-1983
Yusuf Sağlam (Md.)Susurluk195115-8-1983(Devam ediyor)
Tank övünç29-8-1983(Devam ediyor)


Çağdaş uygarlıktır bu, En büyük amacımız. Atatürkçülüktür bu, Değişmez inancımız.
Gönlümüz sevgi, barış, Dostluk, kardeşlik dolu. Bize, sönmeyen güneş, Avşar Ortaokulu.
Müzik: Sami Şavkan
Yurtta, dünyada barış, Atatürkçülük yolu. Bol ışıklıdır bu yol, İnan, uygarlık yolu
Gönlümüz sevgi, barış, Dostluk, kardeşlik dolu Bize sönmeyen Güneş, Avşar Ortaokulu.
Ortaokul açıldı, Ne mutlu, köyümüze. Bilim, yol gösterecek, Artık her zaman bize.
Cumhuriyet genciyiz, Onu yaşatacağız. Vatanın bekcisiyiz, Onu koruyacağız.
Gönlümüz sevgi, barış, Dostluk, kardeşlik dolu. Bize, sönmeyen güneş, Avşar ortaokulu.
Gönlümüz sevgi, barış, Dostluk, kardeşlik dolu. Bize, sönmeyen güneş, Avşar ortaokulu.
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Re: KOCAAVŞAR KÖYÜNDE EĞİTİM, KÜLTÜR VE SPOR

Mesajgönderen TurkmenCopur » 24 Ara 2010, 17:24

KOCAAVŞAR KÖYÜ ORTAOKULU'NA AİT FOTOĞRAFLAR

Resim

Resim

Resim

Resim
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Re: KOCAAVŞAR KÖYÜNDE EĞİTİM, KÜLTÜR VE SPOR

Mesajgönderen TurkmenCopur » 24 Ara 2010, 17:24

Kocaavşar'dA OKUL VE ÖĞRETMENDEN BAŞKA KÜLTÜR VASITALARI:

a) İmam ve Hatiblerin Çalışmaları:


1910 yılma gelinceye kadar Kocaavşar'da, köyün imamı olan zatlar camiin bitişiğindeki büyücek oda'da (Cami Mektebinde) 6-12 yaşlarındaki çocukları her gün muntazam okutmakla görevli idiler. İmam'ın yıllığı yemlendikçe bu görev de pazarlığa konurdu. Bununla beraber Mekteb'e Devam mecburiyeti yoktu. Bu mektebde sadece Kur'an-ı-Kerim ve İslam'ın Şartlan ve bazı görgü kur allan öğretilirdi.
İmamlıktan ayn olan Hatiblik görevlisi ise sadece, Cuma Hutbeleri ve vaazları ile köy halkım eğitmeğe çalışırdı.
Bu öğretim şekilleri, 1910 da resmi İlkokul, açıldıktan sonra bile 1926 yıllarına kadar devam etti. O tarihten sonra Cami-Mektebi öğretimi terk edildi. O yıllardan bu yana imamlar ve hatibler, vaazlariyle halkı aydınlatmağa devam ede gelmektedirler. Kocaavşar'da imam ve hatibler halkın eğitim ve öğretiminde, daima olumlu yönde çalışmışlar ve çalışmaktadırlar.

b) Kur'an-ı Kerim Kursları:

Kocaavşar'da Resmi Kur'an Kursları henüz (1983) açılmıştır. Kurs'un resmen açılması için Muhtarların ve halkın teşebbüsleri vardır. Hatta kurs binaları da halk tarafından yapılmıştı. Kur'an Kursu için yapılan ilk bina, 1969 yılında açılan Ortaokul'a tahsis edildi. İkinci bir bina daha 1980 yılında yapılmış olup, kurs için resmi izin beklenmektedir.

c) Köy Kitaplığı:

Kocaavşar Köyünde bu yıl'a (1984) gelinceye kadar "Köy Kitaplığı" açılmamıştır. 1940 — 1950 yıllan arasında Halk-Evi'ne bağlı olarak "Halk-Odası kitaplığı vardı; 1950 den sonra o kitaplık kapatıldı. Kitaplığın; kitapları de kitap dolabı İlkokulun kitaplığına ilave edildi; masa ve sandalya'ları da Muhtarlık odasında kullanıldı.
Kocaavşar Muhtarlığı;emekli öğretmen Muharrem Eren'in teklifi üzerine, 12/12/1978 tarih ve 231 saydı karan ile (Kocaavşar Birinci Cami Vakfı Kitaplığı'ın kurdu. Ancak Bu kitaplık yalnız dini eserlere mahsustur.
Bu kitaplık, kuruluş amacına binaen, camiin imamı tarafından yönetilir ve halkın faydalanmasına açıktır.
Kocaavşar Köyü Halkı'nın Geniş kapsandı, genel bir kütüphane'ye ihtiyacı vardır.

d) Biçki - Dikiş ve San'at Kursları:

Kocaavşar'da Birinci Dikiş kursu:

1946 — 1947 Dersyılında, Balıkesir Kız Sanat Enstitüsü'ne bağlı olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıldı. Kurs Öğretmeni Melek Hanım idi. Kursiyer kız öğrenci sayısı da on üç idi.
Birinci Yapı - Sanat Kursu: Gene Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, 1962 — 1963 ders yılında, Balıkesir Erkek Sanat Enstitüsü'ne bağlı olarak açıldı. Kurs öğretmenleri, Asım Şener ile Rüstem bey'lerdi. Kursiyer öğrenci sayısı ise yirmi erkek genç idi.

İkinçi Biçki - Diki Kursu:

12/10/1978, 30/12/1979 tarihleri arasında (Balıkesir Halk Eğitim Merkezi tarafından açıldı. Kurs Öğretmeni Zeliha Cavka ve kursiyer sayısı 28 kız öğrenci idi.

Üçüncü Biçki-Dikiş Kursu:

18/11/1982-29/03/1983 tarihleri arasında, Balıkesir Halk Eğitim Merkezi tarafından açıldı. Kurs Öğretmeni Ayşen Pusunç olup, kursiyer sayısı 22 kız öğrenci idi.

Kadın - Giyim - Tekamül Kursu:

Bu kurs 30/03/1983, 13/05/1983 tarihleri arasında, Balıkesir - Halk Eğitim Merkezi tarafından açıldı. Kurs öğretmeni Ayşen Pusunç idi; Kurs sonunda 22 kız öğrenci mezun olmuştur.

e) Kocaavşar'da Gazete, Radyo, Televizyon:

Gazete; Kocaavşar Muhtarlığı 1930 — 1945 yıllan arasında Balıkesirde yayınlanan Türk dili gazetesine abone idi. İsteyenler Heyet Odası'nda gazete okurdu. Kocaavşar'da devamlı gazete okuyanlar okuduğu gazeteyi, her gün Balıkesire gidip gelenlerle temin ediyorlar. Kocaavşar'da Memurların dışında, abonman olarak gazete okuyan azdır. Kocaavşar'da kahvehane'lerde radyo ve televizyon vardır ama, bir köşede birkaç ciltlik kitaplığı ve gazete yoktur.
Kocaavşar'da radyosuz ev hemen yok gibidir; Köyde mevcut televizyon sayısı ise, (1984) de, yüzden fazla olduğu anlaşılmıştır.

5 — ORTAÖĞRENİM VE YÜKSEK ÖĞRENİM YAPAN KOCAAVŞARLILAR

Kocaavşar Köyü'nde Orta ve Yüksek öğrenim yapanlar çoktur. Onların birer Üstesini kitabımıza koymayı münasip gördük:

1). İlkokulu Kocaavşar'da bitirenlerden Ortaöğrenim Yapanların Listesi:

Aşağıda görülen bu Üsteyi hazırlarken, Kocaavşar Köyü İlkokulu'nun Öğrenci Sicil ve Diploma Defterlerindeki kayıtlan ile Kocaavşarlı öğretmenlerin bilgilerinden faydalandık.
İlkokulu, Kocaavşar'dan gayri yerlerde bitirenlerden Ortaöğrenim yapanların listesini yapmak mümkün olmadı. Çünkü, bu durumda olanlar değişik yerleşim yerlerinde ve pek dağınık haldedirler.

2). Yükseköğrenim Yapanlar:

İlkokulu Kocaavşar'da okuyup ta Yükseköğrenim yapanların da bir listesi yapıldı. 1910 — 1984 yılları arasında Okuyan bu Kocaavşarlıların miktarını 22 olarak tesbit edebildik.
ilkokulu, Kocaavşar'dan gayri yerlerde okuyup ta yükseköğrenim yapanların da gene bir listesini düzenledik. Ancak bu durumda olanlar da pek dağınık yerleşim yerlerinde bulunduklarından otuzdört isim tesbit edilebildi.
Yukarda söz konusu ettiğimiz üç listedeki isimler daha da artabilir.
Sayın okuyucularımın, bu hususları göz önünde bulundurarak noksanlarını anlayışla karşılamalarını dilerim.
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Re: KOCAAVŞAR KÖYÜNDE EĞİTİM, KÜLTÜR VE SPOR

Mesajgönderen TurkmenCopur » 24 Ara 2010, 17:25

e). Kocaavşar köyü ilkokulu mezunlarından ortaöğrenim yapanların listesi
(İlkokulu başka yerlerde okuyupta ortaöğrenim yapanlar dahil değildir)

0faf D.Y.SnA* rt SoyadıOfcadata OUM""*
Na.
ALTI SINIFLI İLKOKUL DÖNEMİ (191* — 1923)
1914 —19151Halil Erol (1899)Rüşdiye MektebiTüccar
114—19152İsmail Polat (1902)İlköğretmen Okulu.Öğretmen
1914 —19153H. İbrahim özen (1903)İlköğretmen Okulu.öğretmen
1914 —19154İsmail Çeldir (1900)Öğretmen Kurslarıöğretmen
BEŞ SINIFLI İLKOKUL DÖNEMİ (1923 — 1927)
1926 —19275Muharrem Eren (1912)llköğretmen Okuluöğretmen
1926 —19276CeUleddin Ayhan (1910)Yıldız PoUs MektebiBaşkomiser
ÜÇ SINIFLI İLKOKUL DÖNEMİ (192S — 193»)
1936 —19377Kerameddin DemirAst Subay OkuluAst Subay
«Se -19378AU Osman EfeAsta Subay OkuluAst Subay
mS—19399Şakir KıymazSağlık Meslek OkuluSağhk memuru
1938 —193910Enver KaçarSağlık Meslek OkuluSağhk Memura
1938 —193911Halil ŞayanSağhk Meslek OkuluSağhk Memura
BEŞ SINIFLI İLKOKUL DÖNEMİ (194«— 19*4)
1940 —194112Ahmet ÇulhaAstsubay OkuluAst Sb. (Tüccar)
1941 —194213Mustafa KuşAstsubay OkuhıAst Subay
1941 —194214İsmail ÇetinÜköğretmen OkuhıÖğretmen
1942 —194315Ragıb YüceÜköğretmen OkulÖğretmen
1942 —194316Kemaileddin Erenilköğretmen OkuhıÖğretmen
1942 —194317Raf et KırgözÜköğretmen Okuhıöğretmen
1942 —194318İbrahim UrganaÜköğretmen OkuhıQğrelıı>cn
1942 —194319M. Emin Tiryakiİlköğrtmcn OkuhıÖğretmen
1943 —194420Mustafa Balathoğluİlköğretmen Okuluöğretmen
1943 —194421Hidayet Doğanİlköğretmen OkuhıMemur
1943 —194422İbrahim ArdaÜköğretmen OkuhıÖğretmen
1944 —194523Mustafa ŞenÜköğretmen Okuluöğretmen
1944 —194524Sefer AşmanAstsubay OkuhıAst Subay
1944 —194525Ali PamukAstsubay OkuluAst Subay
1944 —194526Mahmud ErenÜköğretmen OkuhıÖğretmen
1944 —194527İsmail AyışıkÜköğretmen Okuhıöğretmen
1944 —194528Nihat ÖzkanTicaret LisesiÇiftçi
1944 —194529Faik Urganaİlköğretmen Okuluöğretmen
1945 —194630Necati ÇobanAst Subay OkuluAst Subay
1945 —194631SeUhaddin ilhanAst Subay OkuluAst Subay
1945 —194632Mustafa UydaşAst Subay OkuluAst Subay
1946 —194733Süleyman AkmÜköğretmen Okuluöğretmen
1946 —194734Hüseyin KırgözÜköğretmen Okuhıöğretmen
1946 —194735VeU BulutVeteriner Sağhk okuhıVet. Sağ. Me.
1946 —194736Süleyman KırgözAst Subay OkuhıAst Subay
1946 —194737AU KarataşAst Subay OkuhıAst Subay
1947 —194838Tahir SevinçÜköğretmen Okuluöğretmen
1947 —194839Ahmet ÇandırÜköğretmen OkuhıÖğretmen
İlkokuldlan Sıra Adı ve SoyadıOkuduğu Okul Mesleki
çıkış D. Y. No.
1947 —194840Mehmet Erentlköğretmen OkuluÖğretmen
1948 —194941Selahaddin Çolaktlköğretmen OkuluÖğretmen
1948 —194942Halil Kınıkİlköğretmen Okuluöğretmen
1948 —194943Yusuf Yıldıztlköğretmen OkuluÖğretmen
1948 —194944Muharrem Gökçentlköğretmen OkuluÖğretmen
1948 —194945Halil Ayışıktlköğretmen OkuluÖğretmen
1948 —194946Mehmet Aköztlköğretmen OkuluÖğretmen
1948 —194947Vehbi Erolİlköğretim OkuluÖğretmen
1949 —195048İdris KurtAst Subay OkuluAst Subay
1949 —195049Bayram Ali Alatİlköğretim OkuluÖğretmen
1950 —195150Mehmet Kiralantlköğretmen OkuluÖğretmen
1950 —195151Recep KıymazAst Subay OkuluAst Subay
1950 —195152Rahime DolanHemşire OkuluEbe - Hemmşire
1951 —195253Asiye DolanHemşire OkuluHemşire
1951 —195254Zeki GOİcüAst Subay OkuluAst Subay
1951 —195255Remzi KuruSağlık Ast Sb. Ok.Sağlık Ast Subayı
1951 —195256İbrahim Eroltlköğretmen OkuluÖğretmen
1952 —195357Rasim Yorantlöğrelmen OkuluÖğretmen
1953 —195458Salih GürgünAst Subay OkuluAst Subay
1953 —195459Ahmet ÇiftçiAst Subay OkuluSağlık Ast Subayı
1954 —195560Nuri AyhanEndüstri Mes. LisesiTüccar
1954 —195561Şakir Kabakçıtlköğretmen OkuluÖğretmen
1957 —195862Sezai KandemirD.D.Y. Meslek LisesiD.D.Y. Memuru
1957 —195863Oral KurtPolis OkuluPolis Memuru
1958 —195964Hüseyin Zağlıtlköğretmen OkuluÖğretmen
1958 —195965Sefa AşıkZiraat Meslek LisesiZiraat Teknisiyen
1960 —196166Firdevs Kaçartlköğretmen OkuluÖğretmen
1960 —196167Ömer TurhanPolis OkuluPolis
di-196268Muharrem Akgünİlköğrtmen OkuluÖğretmen
lsel—196269Cevdet ÇetinSağlık Ast Subay Ok.Sağlık Ast subayı
1961 —196270Alaeddin KınıkVeteriner Sağ. Me. OkuluV. Sağlık Memuru
1961 —196271Şükrü Derinilköğretmen OkuluÖğretmen
1961 —196272Mahmud Tiryakitlköğretmen OkuluÖğretmen
1963 —196473Nuri HasarAst Subay OkuluAst Subay
1963 —196474Ayhan KurtPolis OkuluPolis Memuru
1964 —196575Hüseyin AktanPolis OkuluPolis Memuru
1964 —196576Sefer KırgözEndüstri Meslek LisesiTorna - Tesviye
1964 —196577Nurten ErenTicaret LisesiMuhasebeci
1964 —196578Fatma EsenEbe OkuluEbe
1965 —196679Remzi Gürgüntlköğretmen Okuluöğretmen
1966 —196780Havva Çolakllöğretmen OkuluÖğretmen
1966 —196781Süleyman TiryakiTicaret LisesiMuhasebeci
1967 —196882Hüseyin Akkaştlköğretmen OkuluÖğretmen
1967 —196883Cafer EfePolis OkuluPolis Memuru
1967 —196884İzzet Çakmakİlköğretim OkuluÖğretmen
1967 —196885Hikmet AközLiseTüccar
1967 —196886Arif GüfenAst Subay OkuluAst Subay
1967 —196887İsmail KemaneciLise0.051
1967 —196888Osman KiralanPolis OkuluPolis Memuru
1968 —196989M. Emin AkçaalanZiraat Meslek L.Ziraat Teknisiyeni
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Re: KOCAAVŞAR KÖYÜNDE EĞİTİM, KÜLTÜR VE SPOR

Mesajgönderen TurkmenCopur » 24 Ara 2010, 17:26

İlkokuldan Sıra Adı ve SoyadıOkuduğu Okul Mesleki
çıkı, D- Y. No.
1968 —196990İbrahim KuzuLiseMemur
1968 —196991Sadreddin AvaLiseo
1968 —196992Nurullah KınıkVeteriner Sağlık OkuluV. Sağlık Memuru
1969 —197093Hanife ÇinarHemşire OkuluHemşire
1969 —197094Ahmet AkçaalanZiraat Meslek L.Ziraat Teknisiyeni
1969 —197095Mehmet ErolTicaret LisesiTüccar
1969 —197096Suzan Erol (Alat)Ticaret LisesiEv Hanımı
1969 —197097Ramazan KınıkAst Subay Okulu
1969 —197098Adil ÇakmakLise
1969 —197099Ahmet GirginPolis OkuluPolis Memuru
1969 —1970100Muharrem KeskinZiraat Meslek L.Ziraat Teknisiyeni
1970 —1971101Mehmet DuranLiseTüccar
1970 —1971102Muharrem KoçLiseMemur (S.K.A. da)
1970 —1971103İsmail AközLiseo
1970 —1971104Erkan AközLise
1970 —1971105Muammer Koca taşZiraat Meslek L.Ziraat Teknisiyeni
1970 —1971106Şahin AkgünLise
1970 —1971107Ali AkçaalanLiseTüccar
1970 —1971108Ali Şayanİlköğretim OkuluÖğretmen
mi-1972109Nuray ÇolakHemşire OkulHemşire
mi-1972110M. Ali BilirDeniz Ast Sb. OkuluDeniz Ast Sb.
mi—1972111Fahreddin HasarAst Sb. Ok.Ast Subay
mi-1972112Mahmud ÇolakLiseo
mi-1972113Halil Güvenİlköğretmen OkuluÖğretmen
mi—1972114Fikret AlanLiseMemur
1972 —1973115İbrahim ŞavkanLise
1972 —1973116Kazim BulutLise
1972 —1973117Ahmet EsenLiseMemur
1972 —1973118İsmail GeçginLise(İUUıiyat F.de)
1973 —1974119Emine Ov ahHemşire OkuluHemşire
1973 —1974120Aysel KeskinLiseEv Hanımı
1973 —1974121Akile AkçaalanHemşire OkuluHemşire
1973 —1974122Nevzat TepeAstsubay OkuluAst Subay
1973 —1974123Kamil ErolLiseTüccar
1973 —1974124Ali ErolLiseişçi
1973 —1974125Sinan KurtLiseSanatkar
1974 —1975126Günnur GökçenLiseEv Hanımı
1974 —1975127Gülcan AközHemşire OkuluHemşire
1974 —1975128Usmail ErolZiraat Meslek LisesiZiraat Teknisiyeni
1974 —1975129Sezgin TepePolis OkuluPolis Memuru
1974 —1975130Hikmet AyışıkLiseİŞÇİ
1974 —1975131Nedim AkçaalanAst Subay OkuluDeniz Ast Sb.
1974 —1975132Mithat AşıkLise
1974 —1975133Erkan GezenLiseTüccar
1975 —1976134Varol YoranAst Subay OkuluAst Subay
1975 —1976135Süleyman ErolLiseTüccar
1975 —1976136Muhammed YakınAst Subay OkuluAst Subay
1975 —1976137Arif MemişLise
1976 —1977138Metin Güvenİmam - Hatib Lisesi
1976 —1977139Refik YakınAst Subay OkuluAst Subay
1976 —1977140Necdet ÇelikLise


SONUÇ:

1) Kocaavşar Köyü İlkokulunda 1910, 1977 ydlan arasında (67) ydda) İlköğrenim yapanlardan yüzkırk (140) kişi, lise ve dengi okullarda ortaöğre
nim yapmışlardır.
2) Ortaöğrenim yapanlardan 43 ü (% 30) öğretmendir. Bunun sebebi ise, Öğretmen Okullarının yatdı olmasıdır.
3) İlkokulu Kocaavşardan gayri yerlerde okuyup da ortaöğrenim yapmış olan kocaavşarldar bu saydara dahü değüdir. Çünkü onları tespit etmek mümkün olamamıştır.
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Re: KOCAAVŞAR KÖYÜNDE EĞİTİM, KÜLTÜR VE SPOR

Mesajgönderen TurkmenCopur » 24 Ara 2010, 17:28

e). 1910 — 1984 YILLARI ARASINDA YÜKSEK ÖĞRENİM YAPAN KOCAAVŞARLILAR

Sın No.Adı SoyadıOkuduğu Öğrenim KonuraMesleki
Yükseköğrenim Yapanlardan, İlkokulu Kocaavşarda bitirenler:
1Ahmet ErözEğitim EnstitüsüMatematik Öğretmeni
2Veli KuruEğitim EnstitüsüMatematik Öğretmeni
3Sami ŞavkanEğitim EnstitüsüMüzik Öğretmeni
4Ayşe Seçme (Kırgöz)Meslek Kurslarıİşbirliği Öğretmem
5Kazim BudakEğitim EnstitüsüFizik Öğretmeni
6Ataman KırgözEge 0. Z. FakültesiGıda Araştırma Y. Mühendisi
7İsmet Erenİst. 0. Hukuk FakültesiAvukat
8Fedai AyhanEğitim EnstitüsüEdebiyat Öğretmeni
9Ali ÇiftçiYüksek İslam EnstitüsüDin ve Ahlak Bilgisi Öğr.
10Yusuf Çiftçiİşletmecilik Yükses OkuluMemur
11Hüseyin ŞayanYüksek Teknik E. Öğr. Ok.Endüstri Meslek L. Öğretmeni
12Akif TiryakiEğitim EnstitüsüSosyal Bilgiler Öğret.
13Mehmet AvaEğitim Enstitüsüo o
14Fatma Poiat (Erol)Eğitim EnstitüsüTürkçe Öğretmeni
15Neda Tiryakiİkt. ve Ticari İlimler Akad.Muhasebeci
16Ekrem İzciEğitim EnstitüsüTürkçe Öğretmeni
17Mehmet EserYüksek İslam EnstitüsüDin ve Ahlak Bilgisi Öğr.
18Ramazan Yoranİşletmecilik Yüksek OkuluMuhasebeci
19Veli AkbıyıkEğitim EnstitüsüÖğretmen
20Şenol YoranEğitim EnstitüsüÖğretmen
21İbrahim GürgünEğitim EnstitüsüÖğretmen
22Gülsen ArdaEğitim EnstitüsüÖğretmen
Yüksek Öğrenim Y aponlardan, İlkokulu Başka Yerlerde Okoyanlar:
23Süleyman ÖzenAnkara 0. Hukuk FakültesiSava
24Cemal DemirHava HarbokuluHavaa Subay (Pilot)
25Kemal Ayhanİstanbul 0. Hukuk FakültesiSava
26Mehmet Doğan Günayİstanbul 0. Edeb. FakültesiTürk Dili ve Edebiyatı Öğr.
27Leyla GünayMaliye ve Muhasebe Y. OkMuhasebeci
28Mustafa Günayİst. 0. Fen FakültesiJeoloji Mühendisi
29Güngör Erenİşletmecilik Y. OkuluMuhasebeci
30Gürcan ErenMimarlık, Mühendislik F.Makine Mühendisi
31Güler ErenMeslek Teknik Y. Ok.Muhasebeci
32Nedim Erenİşletmecilik Y. Ok.P. T. T. Memuru
33Muthat KaçarEğitim EnstitüsüSosyal Bilgiler Öğretmeni
34Fatma KaçarDiş Hekimliği FakültesiDiş Hekimi
35Erdoğan TiryakiEğitim EnstitüsüSosyal Bilgiler Öğretmeni
36Zühtü DemirEğitim EnstitüsüTanm Öğretmeni
37Sezen DemirEczacılık FakültesiEczacı
38Sezgin DemirEğitim EnstitüsüMatematik Öğretmem
39Sibel DemirMimarlık, Mühen. FakültesiDoktor - Kimyager
40Sıdıka DemirEczacılık FakültesiEczacı
41Kartal DemirSosyal Hizmetler AkademisiTüccar
42Kanat DemirGazi Ü. İşletmecilik Fakültesia
43Halil Karata;Eğitim EnstitüsüSosyal Bilgiler Öğretmeni
44Muhterem Karata;Kara HabokuluOrdunat Subay
45Halit ErenEğitim EnstitüsüMatematik Öğretmeni
46Osman KırgözMimarlık, Mühen. Fakültesiİnşaat Mühendisi
47Mehmet TiryakiEğitim EnstitüsüÖğretmen (Sosyal Bilgiler)
48Engin TiryakiHacetepe 0. Fen F.Fizik Mühendisi
49Fikret ÇobanBoğaziçi Ü. Fen F.Uçak Makine Mühendisi
50Emine AközMimarlık, Mühen. F.İnşaat Mühendisi
51Tülin ŞavkanBuca Eğitim FakültesiMüzik Öğretmeni
52Akile erenMeslek Teknik Y. OkuluMuhasebeci
53Ekrem ŞayanEğitim EnstitüsüÖğretmen
54Osman ErolYüksek Teknik Er. Öğr. Ok.Öğretmen
55H. Turan ErolPolis EnstitüsüPolis Memuru
56Turan KırgözEğitim EnstitüsüÖğretmen
57İsmail PolatEğitim EnstitüsüMatematik Öğretmeni
58İsmail ÇetinEğitim EnstitüsüMatematik Öğretmeni
59Halime GönülEğitim EnstitüsüFen Bilgisi Öğretmeni
60Halime ErözEğitim EnstitüsüFen Bilgisi Öğretmem
61Receb HasarEğitim EnstitüsüÖğretmen
62Mustafa KaramanEğitim EnstitüsüÖğretmen
63Özden ÇandırCerrahpaşa Tıp FakültesiDoktor
64Olcan Çandırİstanbul Ü. Eczacılık Fak.Eczacı
65İsmail KiralanEge Ü. Fen FakültesiFizik Öğretmeni
66Semih KiralanOrta Doğu T. Ü.Fizik Mühendisi
67Müzeyyen ÇobanYüksek Öğretmen OkuluBiyoloji Öğretmeni
68Ayşe ÇobanEğitim EnstitüsüÖğretmen
69M. Emin Aksuİşletmecilik Yüksek Ok.Memur
70Latif Ayhanİşletmecilik Yüksek Ok.


SONUÇ:

1) Kocaavşar Köyünden, 1910, 1984 yıllan arasında Yüksek Öğrenim yapan (70) kişinin isimleri yukanki listede yazılıdır. Bunlardan 22 si İlköğrenimi, Kocaavşar İlkokulunda; (48) idi babalannın görevli bulunduğu değişik yerlerde yapmışlardır.
2) Yüksek Öğrenim yapan Kocaavşarlılann isimleri, herhangi bir yazılı kaynaktan değil de, Onlan tanıyan akraba ve arkadaşlannın bildirisine göre tesbit edildi. Bu cihetle yüksek öğrenim yapanlann sayısı, tesbit edilen sayıdan daha fazla olabilir.
3) Şahsi girişimlerimle yaptığım bu araştırma ve incelemelerimin sonuçlanm sayın okuyucularım, anlayışla karşılamahdır.

6 — KOCAAVŞAR KÖYÜNDE OKUYUP YAZMA BİLENLER VE BİLMEYENLER

Kocaavşar Köyünde, 1984 — 1985 Dersyılı başında yapılan araştırma ve incelemelere göre: 60 yaşından küçük olanlardan, okuyup yazma bilmeyenler tespit edilmiştir. Bu araştırmalar sonucunda 14 erkek 61 kadın olmak üzere toplam 75 kişinin okuyup yazma bilmediği anlaşılmıştır.

Bu rakam, Kocaavşann genel nüfusunun yüzde dört'ü dür. Demek ki, okuyup yazma bilenlerin genel nüfus'a oram yüzde 96 dır.
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Re: KOCAAVŞAR KÖYÜNDE EĞİTİM, KÜLTÜR VE SPOR

Mesajgönderen TurkmenCopur » 24 Ara 2010, 17:28

KOCAAVŞARDA SPOR

a) Atlı Sporlar:


Kocaavşarda 1930 öncesi yıllarda atlı sporlara çok önem verilirdi. Yapılan her düğünde mutlaka cirit ve değnek gösterileri düzenlenir, derece alanlara o günün şartlarına göre kumaş, peşkir, yazma, mendil ve benzeri hediyeler verilirdi. Bu atlı gösterileri tüm köy halkı zevkle izler, başarılı olanlara alkış tutardı.
Kocaavşarda atlı spor döneminin son zamanlarında biniciliğin, en başardı ustası Halil Ağa oğlu İbrahim (Karakaş) idi (1843 — 1917). Kocaavşarda en iyi cins at besleyerek, en iyi binici ve son kır'atı ile de yaptığı gösterilerde - "vardı Karakaaaş! vardı Karakaaaş!" na'ralarıyla nam bırakmıştı.

Daha sonraki yıllarda Cirit'te, Mehmet Ali (Polat) Hoca; değnek'te de Ali Molla (Şayan), isim yapan binicilerdir. Bunların şöhreti, civar köylerin sınırını bile aşmıştı.
Kocaavşarda keyif için at besleyenler çoktu. 1922 yılında yapılan bir düğünde 120 atlı'nın, gösterilere katıldığına şahit olmuştum.
Kocaavşarda atlı sporlar zamanla azalmaya başlamış, 1950 yıllarında tamamen yok olup gitmiştir. Atlı sporların ortadan kalkmasının sebebi ise, motorlu taşıtların çoğalmasıyla, at üretmeğe gerek kalmamasıdır.

b) Güreş Sporu:

Kocaavşarda güreş'e verilen değer oldukça önemlidir. Yüzyıllar boyunca her düğünde yağlı pehlivan güreşleri tertip edilir. Ancak 1950 sonrası bu ata sporuna rağbet, büyük ölçüde azalmıştır. Bunun sebepleri Kocaavşarın, ekonomik ve sosyal hayatındaki değişikliklerde aranabilir. Çünkü güreşe heves edip, ondan zevk alacak yaş'a gelen gençler ya okullara, ya da gezici ticaret hayatına dağılmaktadırlar. Kocaavşarda sporun güreş dalına her ne kadar rağbet azalmışsa da diğer spor dallarında (okul ve bölge takımlarında) yıldızlar parlamağa başlamıştır (bu husus aşağıda söz konusu edilecektir.)
Kocaavşarda düğünlerde tertip edilen Yağlı - güreşler'de başarılı olan pehlivanlara koç, dana, kuzu, para ve kullanılacak çeşidi eşya verilirdi. Bu gibi ödüller, güreş okuntusu ile birlikte ilan edilirdi.

Pehlivanlık namı civar köylerin sınırlarını dahi aşmış olup da adları günümüze (1984) kadar unutulmamış olan Kocaavşarlı pehlivanlardan bazıları şunlardır:

1 — Emin Pehlivan (1845 — 1928).
2 — Halil Pehlivan (1866 — 1934).
3 — Ahmet Pehlivan (1873 — ? ).
4 — Ömer Pehlivan (1899 — 1953).
5 — Ahmet Göker (1914 — 1987).

c) Ahmet Göker (Şampiyon Güreşçi):

Ahmet Göker 1914 yılında Kocaavşarda doğdu. Babası, Hoçaroğulları ailesinden Osman'dır (1301 — 1332), Birinci Dünya Savaşında şehit olmuştur.
Yetim olarak büyüyen Ahmet Göker henüz çocuk yaşlarındayken, güreş'e heveslenmiş, gençlik çağında da yenilmezliğini ispatlamıştır.
Ahmet Göker, gücünü ve güreş tekniğini her gecen gün biraz daha artırarak başarıdan başarıya ulaşmağa devam etmiştir. 1934 yılında asker olmuş asker ocağında, minder güreşlerinin hem serbest hem de Grekoromen türlerini öğrenmiştir. Askerlikten terhis olunduktan sonra güreş'i meslek haline getiren Ahmet Göker, form'unun zirvesine çıkmış olarak güreşleri takip etmeğe devam etmiştir.

AVŞARLI KARA AHMET
(Ahmet Göker'in Şeref Adı)

Ahmet Göker, artık (Avşarlı Kara Ahmet) olmuştur. O na bu ad, yaptığı güreşleri zevk ve heyecanla izleyen güreşsever halkımız tarafından "Şeref Adı" olarak verilmiştir.
Avşarh Kara Ahmet, hem yağlı ve hem de minder güreşlerini birlikte yürütmesi bakımından da ayrı bir özelliğie sahiptir. Minder güreşlerinde 56, 57 ve 62 kilolarda güreş tuttu. Yağlı güreşlerde ise, kendi kilosundaki pehlivanlarla güreşmek nasip olmamıştır.
Ahmet Göker, kilo'ca ve bedence kendisinden güçlü - kuvvetli olan pehlivanları yenmekle Türkiye çapında ün'e ulaşmıştır.
Kara Ahmet'in Galibiyetlerinin SUTİ: F)

"— Ben hem yağlı ve hem de minder güreşini bildiğim için, bu iki güreş'te de tatbik edilen oyunlardan karma oyunlar geliştirerek, güçlü rakiplerimi yenmeyi başardım. Güreş hayatım boyunca kaderimde, hep (Başaltı) ve (Büyük 'orta) pehlivanlarıyla güreş tutmak varmış."
"... Benim küçük yapıda oluşum'dan yararlanmak isteyen tüm rakiplerim beni, künte atarak yenmek istemişlerdir. Ancak benim, çok seri olarak tatbik edebildiğim (Kafakol) oyunumdan kurtulamayarak yenilgiye uğramışlardır. Sayısız pehlivanı yenme başarısına ulaştığım güreş hayatımda, zamanın baş pehlivanlarından Gönenli Çengel Pehlivan ile Hayrabolu'lu Süleyman ve Karamürsel'li Çolak Hilmi'yi hep (Kafakol) oyunumla tuş'a getirmişimdir."

Son derece kıvrak ve atak güreşler yapan KARA MEHMET, seyircilerinin sevgilisi haline gelme şeref ve mutluluğuna ermiş seyrek pehlivanlardandır. Her yerde ve her güreşi'nde seyirciler, daima O na manevi destek olmuş ve galibiyetini çılgınca ve içten duygularla alkışlamışlardır.

Mert ve Kibar Pehlivan:

Kara Ahmet'in en önemli özelliklerinden birisi de, son derece mert ve kibar oluşu'dur. Güreş hayatı boyunca, hiçbir güreşçiyle anlaşmalı ve hileli yol seçmemiştir.

Aksine ve üstelik karşısına çıkan güreşçiye, daha güreşin başlangıcında:

"— Güreşi sıkı tut, beni yenmeğe çalış." sözlerini tekrarlamıştır." Ben seni nasıl olsa yenerim..." gibi moral bozucu sözler söylemeyip te rakibine, moral vermek, her sporcuya nasip olmayan yüksek ve ideal spor ahlakıdır.
İşte Kocaavşarlı Kara Ahmet Pehlivan, dil'le tabiri mümkün olmayan spor ahlakına sahipti.

Avşarlı Kara Ahmetin Son Güreşi:

Yenilmez'liği ile gönlümüzde taht kuran Ahmet Pehlivan'ın bir hatırasına değinmeden geçemiyeceğim.

Güreş'le ilgili bir sohbetimizde bize, şu hatırasını anlattı:

"— Ben güreşi bırakalı 6 — 7 yıl olmuştu. Bir gün Balıkesir Atatürk Stadyumunda düzenlenen yağlı güreşleri izlemek üzere orada bulunuyordum. Tertip edilen güreş yarışmalarına o zaman'ın, Türkiyedeki kalburüstü bütün pehlivanları katılmıştı. Güreşler oldukça iddialı bir hava'ya bürünmüştü.

Beni tanıyan güreşseverler:

— Senin güreşini son bir defa daha görmek istiyoruz, ne olur bizi kırma, istediğin sıklet'e soyun." diye ısrar ettiler. Ne kadar direndiysem de, hayranlarımın ricalarını geri çeviremedim ve "Peki!" dedim. "Büyükorta" ya soyundum. Karşıma, Kepsutlu Muharrem Pehlivanı verdiler. Onu, yarım saat kadar oyaladıktan soma, kazan başına yağlanmağa gittim. O da yağlandı. Onun davranışlarını iyice öğrendiğim için, yenme planımı kurdum. Güreş tekrar başladı. Bu ikinci tutuşmamızın üçüncü dakikasında beklediğim fırsatı yakaladım. Derhal (Kafakol) oyunumu tetbik ederek rakibimi tayyare gibi bir hızla, üç metre öteye fırlattım ve sırtüstü yerde yattığım gördüm.
Aslında hatır için yaptığım bu güreşten sonra temizlenip giyinmeğe hazırlanırken, Şeref Tribününde güreşleri izleyen Vali Bey ile 9. Hv. Üs. Komutanı'nın beni çağırdıklarım söylediler. Sırtımda, silinmek için kullandığım orta büyüklükte bir havlu da olduğu halde huzurlarına çıktım.

Komutan Paşa:

"— Pehlivan, rakibin olan o iri pehlivanı nasıl yendiğine bir türlü akıl erdiremedik. Biz bunca güreş izleriz, böyle bir oyun görmedik. Seni, bu başarından dolayı candan kutluyoruz." dedi.
Biraz sonra sırtımdaki havlunun yerine bana, en kaliteli bir bornoz getirip, hemen oracıkta giydirdiler. Ben de, kendilerine teşekkürlerimi arzederek huzurlarından ayrıldım."

Avşarlı Kara Ahmet'in Antrenörlüğü:

Ahmet Göker, Savaştepe Köy Enstitüsü'nde ve Balıkesir Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüğünde Güreş Antrenörlüğü görevlerinde bulundu.
Beden Terbiyesi Bölge Antrenörlüğüne 1967 yılında başlayan Ahmet Göker Bölgeye, çok sayıda güreşçi yetiştirmesiyle de ün yapmıştır. Bu görevinin son yıllarında yine kendisinden yararlanılmak üzere Güreş Milli Takımında görevli olarak Romanya'ya gitmiştir.
Ahmet Göker, yaşının üerlemesi nedeniyle, Antrenörlük görevindeyken 1977 yılında emekliye ayrılmıştır.

Avşarlı Kara Ahmet'in Şampiyonlukları:

Kara Ahmet'in, güreş hayatı boyunca aldığı sayısız ödül ve hediyeler yanında, tescil edilmiş (4) dört adet resmi Türkiye Şampiyonluğu vardır.

Bunlar sırasıyla:

1 — 1936 yılında, "İstanbul Serbest Güreş Yanşmaları"nda 56 Kiloda Türkiye Şampiyonu.
2 — 1945 yılında, "İstanbul Serbest Güreş Yanşmalan"nda 57 Kiloda Türkiye Şampiyonu.
3 — 1945 yılında, "İzmir Fuarı Serbest Güreş Yanşmaları"nda 57 Kiloda Türkiye (Fuar) Şampiyonu.
4 — 1948 yılında, "İstanbul Karakucak Güreş Yarışmaları"nda 62 Kiloda Türkiye Şampiyonu.
5 — Bu son (Karakucak Şampiyonasında hem "en centilmen Güreşçi" hem de "en teknik Güreşçi" seçilerek (Altın Kemer) ile ödüllendirilmiştir.
6 — Yukarıda belirtilen şampiyonluklardan başka yine İstanbulda yapılan (Avrupa Serbest Güreş Şampiyonası) na 1949 yılında ferdi olarak katılmış, (Gümüş Madalya) kazanmıştır.

Ahmet Göker'in Vefatı:

Ahmet Göker emeldi olarak hayatını sürdürmekteyken 31/Aralık/1986 tarihinde, 72 yaşında iken hayat'a gözlerini yummuştur. Kabri, Kocaavşar Köyü mezarlığındadır.

Kocaavşar Köyünde Güreş Sporu'nun Sonu:

Kocaavşarda Ahmet Göker Pehlivan döneminden itibaren güreş sporu da, atlı sporlar gibi yavaş yavaş gerilemiş ve ortadan kalkmıştır. Bunun sebeplerini de, Kocaavşarlıların ekonomik ve sosyal yaşantılarının gelişmesi sebepleriyle, başka spor dallarının çoğalması ve köy gençlerinin okul ve bölgelerdeki spor hareketlerine yöneldiklerine bağlayabiliriz.

KOCAAVŞARDA DİĞER SPORLAR

Günümüzde Kocaavşar gençliği başta futbol, atletizm, voleybol ve Basketbol olmak üzere, okudukları okulun takımlarında başarıh birer eleman olarak göze çarpmaktadır. Onlardaki spor aşkı ve amatörce mücadele her geçen gün biraz daha gelişmekte, dolayisiyle köydeki gençleri de etkisi altına almaktadır.
1948 — 1950 yıllan başlangıç olmak üzere Kocaavşar gençleri arasından başardı sporcular yetişmiş, her yarışmada parlak derecelere ulaşılmıştır. Bunlardan herbirine ayrı ayrı yer vermemize kitabımızın hacmi müsait olmadığından, ancak birkaç kişiyi aşağıda tanıtmağa çalıştık. (İbrahim Arda, Ebru Kıymaz, Hüseyin Zağlı, Jale eren, Ramazan Aksoy ve Cemil Göker)

KOCAAVŞAR KÜLÜBÜ'NÜN KURULUŞU

Kocaavşar Köyü'nde yıllardan beri özlenen bir spor kulübünün kurulması işi, çeşitli zamanlarda gündem konusu olmuş, ancak resmiyet'e geçilememişti. Kocaavşar gençlerinin spor'a olan tutkusu ile, ulaştıkları başarılar, bir kulüp kurulmasını kesin olarak lüzumlu kılmıştır.

Nihayet Kocaavşarlı "Milli Hakem" İbrahim Arda'nın girişimiyle, (Kocaavşarspor Kulübü, 6/Haziran/1985 tarihinde tescil ettirilerek resmiyet kazanmıştır.

Kocaavşarspor'un Kurucu Üyeleri:

İsmail Kilıç (Başkan), Tahir Memiş, Süleyman Akçaalan, Mehmet Fidan, Hüseyin Uydaş ve Hüseyin Budak'tır. Kulüp'ün:

Genel Müdürlük Sıra No., İntibak Tarihi ve No. Bölge No.
4028 14/5/1985 5111 151 dir

KOCAAVŞARLI AMATÖR SPORCULARDAN BAZILARI

1 — İbrahim Arda (Çokyönlü Sporcu):


İbrahim Arda; ll/Mart/1931 tarihinde Kocaavşarda doğdu. Babası Molla Şakir Efendi'dir (1888 — 1933).
İbrahim Arda 1943 yılında kocaavşar ilkokulundan ve 1950 yılında da Savaştepe İlköğretmen Okulundan mezun oldu. 1943 yılında, İlkokulda iken, 1,20 m.lik yüksekatlama rekoru ile spor'a başlayan İ. Arda, Kocaavşar ve diğer köylerin ilkokul öğrencileri arasında yapılan spor yarışmalarında birinciliği kimseye vermemiştir.
Öğretmen Okulundayken de sınıfının ve okulunun takımında gerek ferdi, gerek takım kaptanı olarak atletizm, voleybol, hentbol, futbol ve basketbol dallarında, özel oyun biçimleriyle daima galibiyeti sağlamıştır.

KUPA VE MADALYA REKORTMENİ ARDA:


Arda, üstün başarılı spor çalışmaları ile okuluna sayısız kupa kazandırdığı gibi, ferdi olarak ta, katıldığı yarışmalarda çok sayıda birincilik madalyası almıştır.
Öğretmen Okulunu 1950 yılında İyi dereceyle bitiren Arda'nın, meslek hayatı da üstün başarılarıyla devam etmiş ve 1980 yılında kendi isteğiyle, sağlıklı olarak emekliye ayrılmıştır.

İbrahim Arda, Atletizm dal'ı için, 1951 yılı (Türkiye geneli'nde) tertiplenen Şeref Listesinde, uzun adama: 6,06 m. ile, 100 m. sür'at'te: 3. sıradadır.
İbrahim Arda emekliye ayrılmazdan önce 1976 yılında, Balıkesir -Bölge Atletizm Hakemliğine tayin edilmişti. Bu vazifeyi yürütmekteyken Türkiye Atletizm Federasyonu Merkez Hakem Komitesinin 28/12/1984 tarih ve 18/1 saydı kararıyla, Atletizm Milli Hakemliği'ne yükseltilmiştir. Lisans numarası: 3062 dir. Halen bu görevi yapmakta olan İbrahim Arda aynı zamanda spor haberleri yazındır.

2) Ebru Kıymaz
(4X100 Metrede Bölge Şampiyonu, Kocaavşarlı ilk Adet Kız)

EBRU KIYMAZ; 1968 yılında Kütahya'da doğdu. Babası, Kocaavşarlı Hacıhüseyinoğulları Ailesinden Tahir oğlu, Ast Sb. Recep Kıymazdır (1938). Ailenin hane No: 37 dir. Annesi de Kocaavşarlı Külcüoğulları ailesinden Mehmet Günay kızı Kadriye Hanımdır (1942).
Ebru Kıymaz, İlköğrenimini İzmir -Çiğli İlkokulunda yaptı. Ortaöğrenimini de halen (1984) Balıkesir Lisesi Fen Bölümünde yapmaktadır.
Daha Ukokul sınıflarında iken Atletizm çalışmalarına başlayan Ebru Kıymaz Balıkesir Lisesi'nin atletizm takımında sür'at Koşucusudur; Koştuğu dallar; 100 metre, 200 metre ve 4 X 100 Metre'dir.

Ebru Kıymaz başarılı ders çalışmaları yanısıra, Balıkesir Atatürk Stadyumunda atletizm çalışmaları yapmak alışkanlığına da sahiptir.
Atlet Ebru Kıymaz, Okullararası yarışmalarda Balıkesir, Çanakkale, Zonguldak ve İzmirde yarıştı.

Balıkesir Bölge Birinciliği yarışmalarında 100 Metreyi 13,3 saniyede, 200 Metreyi 29,6 saniyede koşan Ebru Kıymaz bu yarışmalarda: 100 Metrede ikincilik, 200 Metrede üçüncülük, 4 X100 Metrede Birincilik madalyaları ile; Gurup yarışmalarında: 100 Metrede ikincilik, 4 X 100 Metrede Birincilik Madalyası olmak üzere toplam beş madalya kazandı.
Bunlardan başka, öğrencisi bulunduğu Balıkesir Lisesi'nden de bir Başarı Belgesi (Takdirname) almıştır.
Ebru Kıymaz katıldığı tüm yarışmalarda şahsından ziyade, takımının başarıya ulaşmasını ve takımının şerefini düşünen centilmen bir atlettir.

O'nun şu sözleri, kazandığı altın madalyalardan da kıymetlidir:

"...Çanakkalede yapılan (Okullararası Gurup Birinciliği) 100 m. yarışmalarında elimde olmıyarak yaptığım iki hatalı çıkışla yarışma dışı kaldığım zaman "Takımım kaybedecek!!" diye çok üzüldüm. Ama, aldığımız üçüncülük beni biraz teselli etti...".
Bu altın madalyalı atlet kız, pırlanta gibi ahlakı ile, kocaavşar Tarihi'ndeki şerefli ve seçkin yerini almış bulunmaktadır.
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Re: KOCAAVŞAR KÖYÜNDE EĞİTİM, KÜLTÜR VE SPOR

Mesajgönderen TurkmenCopur » 24 Ara 2010, 17:29

3) Hüseyin Zağlı
(Kocaavşarlı İzci ve Hakem Öğretmen)

HÜSEYİN ZAĞLI; 1947 de Kocaavşarda doğdu. Babası, Halilağaoğulları ailesinden Hüseyin (1866 — 1937) oğlu İbrahim Zağlıdır (1920—1982). Ailenin hane No.: 41 dir. Annesi, Hacıhüseyinoğulları ailesinden İsmail Furan kızı Şadiye Hanımdır
(1919).
Hüseyin Zağlı, ilköğrenimini Kocaavşar İlkokulunda, Meslekeöğrenimini de Balıkesir Necati İlköğretmen Okulunda yaptı.
(1967).
öğretmen H. Zağlı meslekte sırasiyle, Gönen - Kalburcu Kö. Deliktaş Mahallesi, Bolvadin - Kurucaova Kö. İlkok. Balıkesir, Meryem dere Kö. İlkok. Balıkesir - Küçükbostancı Kö. İlkok. Müdüryetkili Öğretmenliklerinde ve Balıkesir Merkez karasi İlkok. öğretmenliğinde çalışmış olup, halen (1984) Balıkesir Merkez Dumlupınar İlkok. öğretmenidir.

Öğretmen Hüseyin Zağlı, Başardı meslek çalışmaları yanısıra:

1) Halkoyunları dalında teşkil ettiği öğrenci ekiplerinin, Balıkesir genelinde ulaştığı üstün başarılarından dolayı Balıkesir Valiliğinden ve Bahkesir Milli Eğitim Müdürlüğünden takdirnameler aldı.
2) İzcilik çalışmalarında Liderlik ve Oymakbaşı'lık kurslarına katılmış olup, Milli Eğ. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından verilen resmi belgelere sahiptir.
3) öğretmen H. Zağlı ayni zamanda, voleybol ve basketbol dallarında resmi hakemlik yapmaktadır.
öğretmen Hüseyin Zağlı değerli bir öğretmen olarak, Kocaavşar Tarihindeki seçkin yerini almış bulunmaktadır.

4) Jale Eren
(Kocaavşarlı Voleybolcu Kız)

JALE EREN; 28.5.1967 tarihinde Balıkesirde doğdu. Babası, Kocaavşarlı Emiroğulları aileler gurubuna dahil, Tiryakioğulları aielesinden Muharrem Eren (1912) oğlu, Ast Sb. Erden Eren'dir (1945). Ailenin hane No.: 64 dür. Annesi, Afyonkarahisar Merkez Hacımahmud Mahallesi halkından kunduracı Osman Bilen kızı Nihai Hanımdır (1945). Jale, ailenin ilk çocuğudur.
Jale Eren, İlköğrenimini, Kütahya Merkez Atatürk İlkokulunda, Ortaöğrenimini de Kütahya, Maltepe Lisesi ile, Merzifon Lisesinde yaptı ve 1984 Haziranında İyi derece ile mezun oldu.

Jale Eren, başardı ders çalışmaları yanısıra; Kütahya Maltepe Lisesinde voleybol, Merzifon Lisesinde Hentbol dallarında spor çalışmalarını sürdürdü. Kütahya Maltepe Lisesi Kızlar Voleybol Takımı'nın Kaptanı olarak takımının, Kütahya Okullar Arası Voleybol yarışmalarında İl Birinciliğini kazanmasında önemli rol oynadı. Bu yarışmalarda Birincilik Kupası ve Başarı Belgesi aldı.
Bölge yarışmalarının yapıldığı Afyonkarahisarda ise Jalenin yönettiği takım dördüncülük derecesi aldı.

Jale Eren, naklen Merzifon Lisesine gittiğinde O lisede, voleybol faaliyeti bulunmadığından, Okulun Hentbol takımında yer aldı. Burada da takımının, okullararası yarışmada üçüncülük derecesi almasında çaba harcadı.
Klişe No.: 40 Kocaavşarlı Voleybolcu Kız Jale Eren
Jale Eren, Voleybol ve Hentbol maçlarında kibar ve centilmen hareketleriyle okul ve seyirci çevrelerinin takdir ve sevgilerini kazanmış olmak şerefine ulaşan Kocaavşarlı bir sporcudur.

KOCAAVŞAR KÖYÜNDE AVCILIK:

Kocaavşarda "Avcılık Sporu" çok eskilere dayanan geçmişi ile, dün olduğu kadar bugün de canlılığım koruyor. Avlanan hayvan türlerinde eskisi ile yenisi arasında önemli fark bulunmamakla beraber eskilerin, vahşi hayvan avına yönelik uğraşılarının ağırlıklı olduğu söylenebilir.

Bunu da:

Avşar (Afşar) Sözünün (Çevik ve vahşi hayvan avına hevesli) anlamım taşıdığına yoruyoruz, örneğin:
19. yüzyıl başlarında yaşamış olan kocaavşarlı Emiroğlu Mustafa (takma adı, Sırımh)nın, bir kış gecesinde evinin önüne gelen iri bir sırtlanı, karısının da yardımıyla boğarak öldürdüğü, zamanımıza kadar unutulmamıştır.
Buna bağlı olarak 1930 yılında da Mehmet Ali Kurt ve Cemil Göker adlı iki cesur Kocaavşarlı delikanlının, ellerinde silah olarak bir bıçak, bir demet çıra ve bir de tel olduğu halde Sağırtaş Mağarası'ndaki sırtları yakalamışlardı.

Bu olay şöyle gelişmiştir:

Kocaavşardağı'nda bir sırtlanın (andık) var olduğunu anlayan avcılar, onun, izini sürerek Sağırtaş Mağarasına girdiğini tespit etmişler. Mağaranın girişi'ni kapatıp köyden, diğer avcıların gelmesini beklemişler.

Köyden, çok sayıda ava ve meraklı gelince Budakoğlu İsmail Çavuş, işi planlamış:

"Mağaranın girişi'nde, keskin nişana çolak Mehmet (izci) başta olmak üzere avcılar pusuda duracak, Cemil ile Mehmet Ali Kurt mağaraya girip, bir ucu dışarda bağlı olan tel'in öbür ucunu sırtlanın bacağına bağlayıp, dışarıya çıkmasına yol verecekler, sırtlan öldürülmeyip ağır yaralı olarak yakalanacak, köye götürülüp orada hesap sorulacak".
Bu plan uygulanmış. Yalnız Sırtlanın bacağım delmek isterken bıçak yamıldığı için tel'in ucu bağlanamamış. Sırtlan, bacağını Kurt'a teslim ederken ve bacağı bıçakla delinirken karşı koyup onlara saldıramamış. Çünkü onlar Kocaavşarlı vahşi hayvan avcısı, her türlü tedbiri alıyorlar.

Sonuç:

Sırtlan (andık), dışarıya fırlayınca Çolak Mehmet (İzci)in tek kurşunuyla ağır yaralandıktan sonra ayaklan bağlanıp köye getirilmiş, parçaladığı keçilerin, koyunların hesabı sorulduktan (dayak) sonra da post'unu, Kurt'a teslim etmiştir. Mehmet Ah Kurt'ta bu postu gezdirerek bahşiş topladı.
Kocaavşar yöresinde sırtlan, vaşak, kurt ve pars avlayanlar, onların postunu gezdirerek bahşiş alırlar. Bu bir adettir. Bu yazılanlardan başka vahşi hayvanların postu gezdirilmez.

Kocaavşar Köyünde bugün (1940 sonrası), yukarda anlatılan çeşit avlanma yöntemi yoktur. Sebebiyse yörede vahşi hayvan kalmamıştır.
Günümüzün Kocaavşar avcıları mevsimine göre, boş zaman değerlendirmesinde ya çayda balık avlar, ya da karaavı peşinde koşar. Boş dönmemeyi amaç edinirler.
Bugün (1985) ikibin'in üzerinde nüfusu olan Kocaavşarda üçyüz kadar avcı vardır. Ama herbirinin aynı derecede başardı olduğu söylenemez.

Bunlardan prensip sahibi olan birkaçını anlatalım:

Kocaavşarda en başarılı iki ava, Ramazan Aksoy ile Mustafa Eral'dur. Bunlar keskin nişana ve aynı zamanda en çok av bulup vurabilen kişilerdir.

Avalıkta ikisi de ayrı ayrı özelliklere sahiptir:

Ramazan Aksoy'un avcılığı daha çok uçar'a yönelik, Mustafa Eral'ın ise kaçar'a yöneliktir. Mustafa Eral tavşanın yattığı yeri, kalkacağı zamanı ve kaçış yönünü iyi hesap ederek anında yerini alır ve işini bitirir.
Ramazan Aksoy'un özelliği de havaya atılan küçük cisimleri tek kurşunla vurabilmesidir. Balıkesir ve çevresinde katıldığı tüm atıcılık yarışmalarını kazanmış, rakiplerini pes ettirmiştir.

Ramazan Aksoy bu üstün başarılarının sırrını şöyle açıkladı:

"— Avalığın ve keskin nişanalığın mektebi yok. Herhangi bir kişiden de ders almadım. Çocukluk yaşlarımdan beri silah kullanırım. Kendi kendimi yetiştirdim. Tetiğe basmakta aceleci ve sinirli değilim. Kendime güvenirim.

Kocaavşar Köyü'nde Ramazan Aksoy ve Mustafa Eral'dan başka Vahdeddin Akgün, Muharrem Akgün, İsmail İzci, adem Akçaalan, Ahmet Eral, Selami Eral, Ramazan Eral, Muharrem Keskin, Halil Kaçar ve Nizameddin Atak sayılı avcılardandırlar.
Bunlardan, Vahdeddin Akgün ile adem Akçaalan besledikleri iyi cins tavşana av köpekleriyle avlanırlar. Vahdeddin Akgün aynı zamanda en tecrübeli iz avası'dır.

Kocaavşar Köyü'nde, avcılık konusuna alt genel sonuç:

1) Kocaavşar köyü'nde eskiler (1940 öncesi avaları), av partilerini guruplar halinde yaparak, vurulan avlan O günün mahalle odalarında pilav, yahni ve tathlar şeklinde topluca yerler, sohbetler ederlerdi. Sayısı 12 kadar olan odalar aynı zamanda birer eğitim merkezi gibiydi (Bak; Kocaavşarda misafir odaları).
2) Günümüz avaları ise (1940 sonrası) avcılığı tamamen ferdileştirmişlerdir. Bu durumun sosyal sebepleri, "misafir Odaları" bahsi'nde açıklandı
3) Eskiden Kocaavşarda insaflı ve hilesiz yapılan avlanmalardan ötürü av bolluğu vardı.
4) Günümüzde ise (Nüfusun artması sebebiyle), ava sayısı artmış, hem de insafsız ve hileli yapılan avlanmalarla, av hayvanlarının üreyip çoğalmasına fırsat bırakılmamaktadır.
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26


Dön Avşar Türkmenleri ve Dadaloğlu

Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 2 misafir