Türk Siyaseti ve Türkiye Siyasi Tarihi - Video Projesi - Türk ve İslam Tarihi - Türk Dna'sı

Kocaavşarlıların Hane Ve Nüfus Durumu

Burada Avşar Türkmenleri ve Dadaloğlu hakkında önemli başlıklar bulabilirsiniz.

Kocaavşarlıların Hane Ve Nüfus Durumu

Mesajgönderen TurkmenCopur » 24 Ara 2010, 17:08

KOCAAVŞARLILARIN HANE VE NÜFUS DURUMU:

a) Kocaavşann haneleri:


1) Kocaavşar Köyünün, 1904 yılında tanzim edilen nüfus kütüğüne 246 hane kaydedilmiştir. Bu 246 haneden 25'i, 1904 yılından önce başka yerlerden gelip yerleştiklerine göre, esas Avşarlı 221 hane demektir. 221 hane sayısı, O tarihlerden çok önceki esas hane reislerinin,evlatlarının kurdukları aile yuvalarının toplamıdır. Ayrı ayn hane numarası alan bu aileler nüfus kütüğüne, dedelerinin lakabları ile kaydedilmişlerdir.
İşte o eski soyadlarını taşıyan aileler, Kocaavşar Köyünü kuran Avşar topluluğunun esasa haneleridir ki, sayılan incelenirse (38 vergi hanesi) miktarına yaklaşır.

2) Kocaavşara 1904 yılından önce gelip yerleşen, yukarda sözü edilen 25 hanede, aslında 12 aile olup, evladarına da ayn hane numarası verildiğinden 25 hane olarak kaydedilmişlerdir.

3) Kocaavşar Köyüne 1923 yılından sonra gelip şerleşen haneler de adettir. Bunların da çoğu kısa süre burada odurduktan sonra göçüp gitmişlerdir.
İşte bu üç gurup hane, Kocaavşar nüfus kütüğünde kayıtlı 255 hane sayısını oluşturmaktadır.

b) Kocaavşar köyünü kuran aileler:

İlişikteki (Kocaavşan Kuran aileler Cetvelinde) ; 1904 yılındaki kayıdlar esas kabül edilerek. Kocaavşarı teşkil eden 246 aile, eski soyadlarına göre belirtildi, aynca her ailenin 1934 yılında aldıkları soyadları da yazıldı. Yeni soyadı alamamış olanlar ise, yalan akraba adlariyle açıklandı.

Kocaavşarı kuran Avşar topluluğunun; bu yerlere hangi yıllarda gelip yerleştikleri, kurucu ailelerin tamamının, adlarıyle sayılan (Şimdilik) kesin olarak bilinmiyor.

Bilinen hususlar ise şunlardır:

Sultan İkinci Selim devrinde (1566-1574) yazılmış olan (Boz-Ulus Tahrir Defterleri)inde (tapu-kadastro Genel Müdürlüğünün arşivlerindeki No.: 561.15,b-23,a-586) Numaralı defterlerde) Biga Sancağının Balya Kazasında bulunan, 31 ve 38 vergi hanei iki Avşar Köyünden 38 vergi haneli olanının, bu günkü Kocaavşarlı latin ecdadı olduğu anlaşılıyor. 31 vergi haneli olan da (Çamaşvar) köyü olsa gerekir. Çünkü bu yörelerde, bu iki köyden başka, Avşar adlı yerleşim yeri yoktur. Kocaavşarlı dedelerimiz, Çamavşarlılarla akraba olduğumuzu söylerlerdi "Onlar, bizden ayrılma" derlerdi.

Demek ki Kocaavşarlılar (Onaltıncı yüzyıl ortalarında), şimdiki yerlerinde bulunuyordu. Ama buralara daha önce de gelmiş olabilirler. Gerçek iskan tarihini ancak, arşivlerden çıkarılacak resmi belgeler açıklığa kavuşturacaktır.
Kocaavşar Köyü nüfus Kütüğü'nün incelenmesinden anlaşıldı ki, 221 hane, yaklaşık 76 haneden üremiştir. Çünkü 76 adet aile lakabı (Soyadı), bu gün dahi bilinmektedir. Ancak bu rakam kesin sayılmaz. Bunlardan bir kısmının daha, diğer ailelere bağlı olabileceği düşünülürse, 38 vergi hanesi sayısına daha da yaklaşır.

Bir husus daha belirtmek yerinde olacaktır:

1904 yılı öncelerine gelinceye kadar, geçen yüzyıllarda erkek evlatlarının bulunmayışı sebebiyle varlıkları tamamen unutulmuş olan kurucu aileler de vardır ki, onlar bu 76 aile sayısının dışında kalmıştır. Nitekim; 1904 yazımızda 246 haneye dahil olanlardan bile bu gün varlık izi kalmamış olanlar vardır, (hane numaraları ile):

Örneğin:

(17—Uzunahmetoğulları, 28-Deliosmanoğulları, 30—Uzunahmetoğulları, 33—Delümamoğulları, 62 ve 89—Hacıöldürümoğulları, 69—Ömeroğulları, 73—Dağlaroğulları, 86— Karaahmet Oğulları, 91—IsmaUonbaşı Oğulları, 95—Kavaloğulları, 121— Parmaksızoğulları, 137—Davud Oğulları, 208—Parmaksızoğulları, 219— Danaoğulları, 239—Semercioğulları, ve daha

KOCAAVŞAR KÖYÜNÜ KURAN 76 AİLENİN LİSTESİ (s.l) I — HACIÖMEROĞULLARI GURUBU

HACIÖMEROĞULLARI:


Kocaavşann AĞA ailesidir. Kocaavşar köyünü oluşturan Avşar Topluluğu'nun, çağlar boyunca yöneticisi ve bu topluluğunun hükümetle olan ilişkilerini düzenleyen bu aile idi. Kocaavşarlıların buraya iskan edilmesinden önce Ağalığı devam etti.
1835 yılında HacıömerOğullarından Ahmet Ağa, Mustafa AĞA ve Ali Ağa'nın, salgın bir hastalık sebebiyle üçünün birden ölmesinden sonra ailenin, son erkek evladı olan Mehmet Ağa dal de ölünce erkek nesilleri sona erdi.
1904 yılında Nüfus kütükleri tanzim edilirken, bu aileye mensup olarak ayn hane numarası alan onbeş aile hacıömerlerin, kızlan-damatları yönünden akrabalarıdır.

e) Kocaavşar köyünün nüfus durumu:

Kocaavşar Köyünde ilk Nüfus Yazımı, 4 Haziran 1320 (1904) tarihinde yapıldı. Bu nüfus yazımı, Cumhuriyet devrinde yapılmakta olan "Genel Nüfus Sayımı" niteliğinde değil de sadece, Köyde, ilk olarak (Nüfus Kütükleri) düzenlenmesi sebebiyledir. Kocaavşar Köyü'nün 1904 yılındaki nüfus miktarını, nüfus kütüğü'nün (Genel Sıra Numarası) sütunundaki rakamlardan öğrenmiş bulunuyoruz.

1904 yılından sonra (Cumhuriyet Devrinde) yapılan "Genel Nüfus Sayımları" sonuçları ise şöyledir:

Yıllar : 1904 1927 1935 1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980
ERKEK: 554 563 634 662 673 753 734 853 1076 937
KADIN: 603 640 696 750 783 821 865 912 1082 946

TOPLAM: 954 1100 1157 1203 1330 1412 1456 1574 1599 1765 2158 883

Kocaavşarda, nüfusun artmasında ya da azalmasındaki etmenler şunlardır:

1) . Doğumlar, ölümler: Kocaavşarda doğumlar, her ne kadar ölümleri karşılıyorsa da: 1255 (1835) yılındaki Kolera Salgınında çok sayıda insan öldüğü gibi, 1942 yılındaki çiçek hastalığı salgınında da beş'i büyük, yirmiikisi çocuk olmak üzere yirmiyedi kişi ölmüştür.

2) . Kocaavşar'a dıştan gelenler (İskan): 1952 yılında iki hane Bulgaristan muhacirinden başka (O yıldan sonra) Kocaavşar'a, dıştan nüfus gelmedi.

3) . Göçler (Kocaavşardan ayrılanlar): Kocaavşarda iç göçler (Şehirlere yerleşenler) nüfus azalmasına önemli önemli ölçüde sebep olmuştur. Bu göçler 1955 yıllarında başlamış, 1970 den sonra hızla artmıştır.

İlişikteki listede belirtildiği gibi Kocaavşardan, ayrılan ailelerin, 1984 yılındaki toplamı yüzonüç'tür.

Göçler'in Sebebleri:

Kocaavşar'dan şehirlere olan göç hareketinin sebebi, ekonomiktir. Nüfus artması sonuç'u, miras yolu ile arazi parçalanmış, ailelerin elinde kalan tarlalar yetersiz miktar'a inmiştir. Bu sebeple çiftçi aileler bile çocuklarım; memur olması için okullara, sanatkar olması için çıraklığa ve ya ticaret'e yöneltmektedirler. Bu hareketler gayet normaldir.

Ama:

Kocaavşar aslında, tarım ve hayvancılık alanıdır. Kum ve iptidai tarım yerine, 4-5 dönüm tarlanın bir aileyi besleyebilecek (Teknik Tarım) ve sulu tarım usullerine dönülmelidir. Nitekim bu yolda devlet elini uzatmış, Ovayı Sulamak için (Elektro-Pompaj) Te'sisleri yapılmağa başlanmıştır (1983).
Hayvancılıkta da; mer'a hayvancılığı yerine ahır ve kümes hayvancılığına yönelmenin zamanı çoktan gelmiştir (Bu işe başlayan Kocaavşarlı aileler de vardır (1984).

KOCAAVŞAR KÖYÜNÜN NÜFUS PİRAMİDİ (Yıl: 1976)

ERKEKYAŞKADIN
7565--79
4460--6442
2855--5925
4950--5430
5345--4958
5540--4445
6135--3959
5730--3461
7125--2967
8220--2475
11115--19107
8810--1492
985- - 9109
830- - 479
Toplam 955 928


(0-14,14-65 ve 65 ten fazla yaş gurubu'nun genel nüfus miktarına oran'ı azdır.)

d) Kocaavşardan göç eden aileler (1. Sayfa)

1950 — 1980 Yılları arasında, Çeşidi sebeplerle ve çeşitli yerlere, Kocaavşarlı bir çok aile göç etmiştir. Göçler'in sebepleri - yukarda da açıklandığı gibi - ekonomik ve rahat yaşantı sağlamak düşünceleridir. Çiftçilerin oğullarından memur olanlar dahi emekliye ayrılınca, köye dönemiyorlar. Çünkü Kocaavşar arazisi, artan nüfusu barındıramayacak kadar ufak parçalara bölünmüştür.

d — KOCAAVŞARDAN GÖÇ EDEN AİLELER

Sıra No.Hane No.Adı veSoyadıGfiç ettiği
127ZaimAlancıkİşçiBalıkesir
227MustafaAlancıkMemurBahkesir
348AhmetAksuTornacıBalıkesir
448KemalAksuTornacıBalıkesir
5128İsmailÇeldiıÖğretmenBahkesir
6128SamiÇeldirMemurBalıkesir
7128İsmailÇektirTüccarBahkesir
860MustafaGönülÖğretmenBahkesir
960İbrahimGönülİKİBahkesir
10209H. İbrahimözenöğretmenBahkesir
11209NecatiözenTüccarBahkesir
12209RızaözenTüccarBahkesir
1364MuharremErenÖğretmenBahkesir
1464İsmetErenAvukatBahkesir
1564ErdenErenAst Sb.Bahkesir
1664KemaieddinErenÖğretmenBahkesir
1764MahmudErenÖğretmenBahkesir
1864MehmedErenÖğretmenBahkesir
1964GüngörErenMemurBahkesir
2064GürcanErenMühendisBahkesir
21134İsmailPolatÖğretmenBahkesir
22134O. SeyfiPolatTanm Teknis.Bahkesir
23136RagıbEralİ*iBahkesir
24136TahirE raiKoduracıBahkesir
25136CehlEralİKİBahkesir
26183FeridÖzkanTüccarBahkesir
27183NihatÖzkanTüccarBahkesir
28167M. EminTiryakiÖğretmenBahkesir
29167ErdoğanTiryakiÖğretmenBahkesir
3044İbrahimArdaÖğretmenBahkesir
3171SamiŞavkanÖğretmenBahkesir
32198RafetKırgözöğretmenBahkesir
33198HüseyinKırgözÖğretmenBahkesir
34198AtamanKırgözMühendis
35198OsmanKırgözMühendiso
36198AtaoiKırgözMemurİstanbul
37198AttilaKırgözk*Bahkesir
38198SeferKırgözBahkesir
39183RagıbYüceÖğretmenBahkesir
40163AzizŞenTüccarBahkesir
4146MustafaBalatlıoğ.ÖğretmenBahkesir
42103MuharremGökçenÖğretmenBahkesir
4380KAzimBudakÖğretmenBahkesir
44125VeliKuruÖğretmenBahkesir
45125RemziKuruAst Sb.Bahkesir
4615VeliBulutMemurİvrindi
47155AhmedErözöğretmenBahkesir
48181TahirSevinçöğretmenBahkesir
4953İsmailAymköğretmenBahkesir
507İsmailÖzışıkMemurBahkesir
51105SüleymanAkınÖğretmenEdremit
52105FedaiAyhanöğretmenEdremit
53105CelaieddinAyhanMemurBahkesir
54105R üstemAyhanAst Sb.Bahkesir
55105KemalAyhanSava
56234AhmedÇandırÖğretmenİstanbul
57234AliÇandırTüccarBahkesir
58107İbrahimUrgancıÖğretmenBurhaniye
59107FaikUrganaÖğretmenBurhaniye
6063MustafaGeçginBerberBurhaniye
61144HalilSayanMemurBahkesir
62144MustafaSayanÖğretmenBahkesir
63144EkremSayanÖğretmenBahkesir
6434EnverKaçarMemurBahkesir
6534MidhatKaçarÖğretmenBahkesir
6637ŞakirKıymazMemurHavran
6737RecebKıymazAst Sub.Bahkesir
6837TunçayKıymazTüccarAyvalık
69248ZühtüDemirÖğretmenBahkesir
70248CemalDemirSubayAyvalık
71248KerameddinDemirAst Sb.İzmir
72248KartalDemiroBurhaniye
73248HasanDemiroizmir
7472AhmetKarata;ŞoförBahkesir
7572AliKarataşAst Sb.Bahkesir
7672HaUlKarataşSubayBahkesir
7772MuhteremKarataşöğretmenBahkesir
78187İsmailÇetinAst Sub.Balıkesir
79187İsmailÇetinÖğretmenBahkesir
80180HidayetDoğanMemurBahkesir
81142SeferAşmanAst Sb.İstanbul
82206MustafaUydaşAst Sb.İstanbul
83131ZekeriyaÇobanAst Sb.Bahkesir
84131NecatiÇobanASt Sb.Bahkesir
85142SelahaddinİlhanAst Sb.İzmir
865İdrisKurtAst Sb.Burhaniye
8731YusufYıldızİşçiAdapazarı
8831CelaleddinYıldızİşçiBahkesir
89202ZekiGülcüAst Sb.Bahkesir
9066ŞakirUygurTüccarBalıkesir
9166AUUygurTüccarBahkesir
9266LütfiUygurTüccarBahkesir
93179NazımGezenTüccarBahkesir
9441İbrahimZağlıTüccarBahkesir
9541HüseyinZağlıÖğretmenBahkesir
9610MehmedErimşahİŞÇİBahkesir
9710İsmailErimşahÖğretmenBahkesir
98211HalilKınıkÖğretmenAyvalık
99188ademAközTüccarBahkesir
10068MehmedGünayMemurİstanbul
10168M. DoğanGünayÖğretmenİstanbul
10268MustafaGünayMühendisAnkara
10353KamilAyışıkİmamEdremit
10490HaUlAltıntaşTüccarBahkeser
10590İbrahimAltıntaşTüccarBahkesir
106144HüseyinSayanÖğretmenBahkesir
107132Ferhadİzcit*iBahkesir
108132EkremİzciöğretmenBahkesir
109142Nuriİlhanl*iBalıkesir
110EyübErgençBahkesir
111184ÖmerAşıkİKİBahkesir
1126adilAvaİKİBahkesir
113154RidvanDerinMemurBahkesir
114167SüleymanTiryakiMemurBahkesir


Kaynakça
Kitap: KOCAAVŞAR KÖYÜ ve TARİHTE AVŞARLAR
Yazar: Muharrem Eren
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Dön Avşar Türkmenleri ve Dadaloğlu

Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir