Türk Siyaseti ve Türkiye Siyasi Tarihi - Video Projesi - Türk ve İslam Tarihi - Türk Dna'sı

1876-1916 Yıllarında Nüfus Hareketleri ve Tehcir Sayıları

Burada Ermeni Tehciri ve Terörist Ülke Ermenistan hakkında önemli başlıklar bulabilirsiniz.

1876-1916 Yıllarında Nüfus Hareketleri ve Tehcir Sayıları

Mesajgönderen TurkmenCopur » 13 May 2011, 14:30

OSMANLI DEVLETİ'NDE 1876 İLE 1916 YILLARI ARASINDAKİ NÜFUS HAREKETLERİ VE TEHCİR SAYILARI

KARA KAPLI DEFTERİN BULUNUŞ ÖYKÜSÜ

Bu bölüm, birkaç sayfasını Hürriyet Gazetesi'nde 2005'in 25 ile 27 Nisan günleri arasında "Talât Paşa'nın Kara Kaplı Defteri" başlıklı dizide yayınladığım defterin tam metnidir.

Fransız malı olduğu intibaı veren, cildi siyah bir bez ile kaplı olan ve kapağında "Notes" ifadesinin bulunduğu, arka kapağın içinde bir cebin yeraldığı 10x15.5 santim eb'adındaki defter, iç kapak sayfalan dahil olmak üzere şu anda 77 yapraktır. Sayfalar karelidir, yazılmasına eski harflerin gereği olarak sağdan başlanmış, ilk yaprak fihriste ayrılmış, defter ikinci yapraktan itibaren 80. sayfaya kadar numaralanmıştır ama metin 58. sayfada sona ermektedir. 4-5 ile 14-15. sayfalann yazılı olduğu yapraklar düşmüştür ve bu sayfalarda fihristten anlaşıldığına göre "Balkan Harbi'nden sonra vürûd eden muhacirin mikdarı" ile "Memleketleri duçar-ı istilâ olan mahallerin vüs'at ve ahali-i mu-kayyedesi mecmuu" bahislerinin bazı kısımları yeralmaktadır.
Defter ince ve okunaklı bir elyazısıyla yazılmış, bazı sayfalara özenle renkli haritalar ve grafikler çizilmiştir.

"Kara kaplı defter" in bulunuş öyküsü, ilginçtir:

Sadrazam Talât Paşa'nın eşi Hayriye Talât Hanım, elinde bulunan Paşa'ya ait birçok belge ile fotoğrafı, vefatından çok kısa bir müddet önce, 1983 sonbaharında bana vermişti. Diasporanın, tehcirin 90. yıldönümü münasebetiyle hazırlıklara giriştiği 2005'in ilk aylarında, gazetede bu konuda bir yayın yapmak maksadıyla 23 sene boyunca muhafaza ettiğim belgeleri yeniden incelemeye başladım. Bu arada, ailenin elinde kalan başka birşey olabileceği ihtimaliyle, Hay-riye Talât Hanımefendi'nin torunu olan arkadaşım Ayşegül Bafralı'yı aradım. Sözkonusu defter, ertesi gün ortaya çıktı.

Ayşegül Bafralı'nın ifadesiyle, defterin bulunuşu şöyle olmuş: Kendisini aramamdan sonra, evinde babaannesi Hayriye Talât Hanımefendi'den kalan Talât Paşa'ya ait kâğıtları tek tek elden geçirmeye ve eski harfli olanları ayır-maya başlamış. İkinci, yahut üçüncü derecede önemli bazı belgeler bulmuş. Bu meyanda, babaannesinin Berlin'deki sürgün senelerinden kalma eski bir valizini de açmış ama valiz boşmuş. Yerine koymadan önce, valizin ne derece yıp-randığını anlayabilmek maksadıyla içini kontrol ederken kapakla alt kısmın birleştiği yerde, astarın içerisinde bir yükseklik farketmiş ve iyice bakınca astarın altında bir şey bulunduğunu anlamış. Astarı açmak üzereyken, zaten kesilmiş ve sonradan dikilmiş olduğunu görmüş, dikişleri sökmüş ve "kara kaplı defter" buradan çıkmış.

Hayriye Talât Hanımefendi'nin torunu Ayşegül Bafralı, babaannesinin bu valizi arada bir açtığını hatırladığını, yaşlı bir hanımın böyle boş bir valizle niçin meşgul olduğunu an-layamadığını ama "Belki bir hatırasını canlandırmaya yarı-yordur" diye düşündüğünü söylüyor.
Defter, incelendiğinde de görüleceği gibi, Osmanlı İmpa-ratorluğu'nda 1876 ile 1916 yılları arasında meydana gelen nüfus değişikliklerinin bir hülâsası gibidir. Savaşlar dolayısıyla göçeden Müslüman Türk nüfusun yanısıra Arap ve Rum nüfustaki bazı değişiklikler de gösterilmiş ve tehcir konusu da ayrıntılarıyla ele alınmıştır. Konu, sayıların yanı-sıra harita ve grafiklerle de desteklenmiş, arazi ve gayri-menkul bahislerine de temas edilmiş ve devletin bu yer değiştirmeler sırasında yaptığı bazı harcamaların listeleri de verilmiştir.

Metinde geçen en son tarih, 1916 Aralığı'dır. 29. sayfada yeralan "332 senesi zarfında istihsal olunan tahsisat" ifadesi ve ifadenin altındaki listede 50 milyon kuruşluk bir ödenekten bahsedilirken bu meblâğın aynı senenin 26 Teşrin-i sânîsinde alındığı ifadesi, defterin 1916'nm sonunda veya 1917'nin hemen başında hazırlandığı kanaatini uyandırmaktadır.
Defterde yazılı olanların ve çizimlerin tamamı, bu bölümde aynen yeralmaktadır.

Resim

BALKAN HARBİ'NDEN MUKADDEM VÜRUD EDEN MUHÂCİRÎN-İ iSLÂMİYE'YE AİD TABLODUR
Resim

BALKAN HARBİ'NDEN SONRA VÜRUD EDEN MUHÂCİRÎNİN MİKDARI
Resim

Resim

Resim

BALKAN HARBİ'NDEN SONRA HİCRET EDEN AHALİDEN MEMUR VE ASKER AİLESİ BULUNANLAR MİKDÂRINI İRÂE EDER

Resim

Resim

RUMELİ VİLAYAT-I ZAYİASINDAN SÂKİN VE AHVÂL-İ HARBİYENİN ZEVÂLİ AKABİNDE HİCRETLERİ ME'MUL VE MÜTEHAKKİK BULUNAN AHÂLİ-İ İSLÂMİYE MİKDÂRINI İRÂE EDER

Resim

İşbu tabloda münderic erkam mahallî şehbenderliklerinin iş'ârma atfen Hariciye Nezâret-i Celîlesi'nden vârid olan tezâkir ve cedâvilden müstahreçtir.
Hariciye tezkire nümero ve tarihi 2042/59547 25 Kânunevvel 330

Resim

Resim

HUDUD-I ŞARKİYE MENÂTIK-I HARBİYESİNDEN İLTİCÂ EDEN MÜLTECİ MİKDARINI İRÂE EDER TABLODUR

Resim

EDİRNE VİLÂYETİ MÜLTECİLERİNDEN DAHİLE CELBOLUNAN AHÂLİ-İ İSLÂMİYE MİKDARINI İRÂE EDER CEDYELDİR

Resim

Bâlâdaki nüfusun mahall-i iskânlarını kariye itibariyle gösteren cedvel, Edirne'nin 247/24/917 numaralı tahriratına âid dosyada mevcud ve bir sureti ihsâiyatda mahfuzdur.

DUÇÂR-I İSTİLÂ OLAN VİLÂYÂT-I ŞARKİYE NÜFUS-I MUKAYYEDE-İ İSLÂMİYESİNİ İRÂE EDEN CEDVELDİR

Resim

(1) Memleketleri duçâr-ı istilâ olan mahallerden dahile iltica edenler; henüz malûmat alınamayan Erzurum, Bitlis, Van vilâyetleri müstesna olmak üzere Trabzon'dan ikiyüz elli bin ve muttasıl vilâyetlerden on iki bin nüfustan ibarettir. Malûmat vermeyen mahallerden tekrar malûmat talep edilmiştir.
Son yapılan tedkikat neticesinde dahile iltica eden nüfus sekiz yüz bin nüfus olmak üzere tahmin edilmekte bulunulmuştur.

Resim

MÜLTECİ AHÂLİNİN VİLÂYÂTDA DERECE-İ TEKÂSÜFÜNÜ İRÂE EDEN GRAFİKDİR

Resim

Resim

Resim

ALMANYA VE AVUSTURYA'DAN VÜRUD EDEN ÜSERÂ-YI İSLÂMİYE MİKDARINI İRÂE EDER CEDVELDİR O

Resim

Defterin 19.-20. sayfalarında toplu halde yeralan bu cedveli, mizanpajın getirdiği mecburiyetten dolayı iki ayrı sayfa halinde yayınlamak zorunda kaldım.

Resim

Resim

1. Karahisar'a sevkedilen üserâdan on altısı bâde'l-harb memleketlerine avdet edeceklerinden bahisle terk ve tebdil-i ta'biyet etmiş olmalarıyla üserâ-yı şâire misillû haklarında muamele ifa edilmek üzere Dersaadet'e celb ve Merkez Kumandanlığı'na teslim ettirilmişlerdir.
2. Konya'daki üserânın fazla bir mikdara bâliğ olması hasebiyle bir mikdarının iskân ve tavattuna daha müsaid olan Kayseri'ye şevki tensîb ve mahalline tebliğ edilmiştir.

Resim
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Re: 1876-1916 Yıllarında Nüfus Hareketleri ve Tehcir Sayılar

Mesajgönderen TurkmenCopur » 13 May 2011, 15:06

Resim

Resim

Resim

Resim

Resim

Resim
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Re: 1876-1916 Yıllarında Nüfus Hareketleri ve Tehcir Sayılar

Mesajgönderen TurkmenCopur » 13 May 2011, 15:20

SEVKOLUNAN ERMENİ MİKDARI

Resim

YUNANİSTAN'A FİRAR VE HİCRET EDEN RUMLAR'IN MİKDARI

Resim

BULGARİSTAN'A HİCRET EDEN BULGARLAR VE AHVÂL-İ HARBİYE HASEBİYLE DÂHİLE NAKLOLUNAN RUMLAR

Resim

Resim

Resim

Resim

Resim

Resim

Resim

Resim

Resim

Resim

Resim
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26


Dön Ermeni Tehciri ve Terörist Ülke Ermenistan

Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 2 misafir

cron