Türk Siyaseti ve Türkiye Siyasi Tarihi - Video Projesi - Türk ve İslam Tarihi - Türk Dna'sı

24 Nisan'da Ne Oldu?

Burada Ermeni Tehciri ve Terörist Ülke Ermenistan hakkında önemli başlıklar bulabilirsiniz.

24 Nisan'da Ne Oldu?

Mesajgönderen TurkmenCopur » 13 May 2011, 14:05

24 NİSAN'DA NE OLDU?

Önce, Ermeni diasporası ve bazı ülkeler tarafından Soykırım Günü kabul edilen 24 Nisan 1915 tarihi konusunda Ermeni meselesine âşinâ olmayanların düştükleri bir hataya, o günün tehcir tarihi zannedilmesi yanlışına işaret etmem gerekiyor.

24 Nisan 1915, o sene giderek artan Ermeni olaylarının önlenebilmesi için, Dahiliye Nazırı Talât Bey'in (iki sene sonrasının Talât Paşa'sı) bazı valiliklere ve mutasarrıflıklara telgrafla gönderdiği talimat gereği, bugün hâlâ tartışılan sert tedbirlerin alındığı tarihtir. Tehcirin dayanağı olan kanun ise o gün değil, aynı senenin 27 Mayıs'ında çıkartılmıştır.

24 Nisan tedbirlerinin sebebi, o tarihten beş ay önce dünya savaşına girmiş olan Osmanlı İmparatorluğu'nun özellikle doğu vilâyetlerinde önceden zaten varolan ve devam eden Ermeni ayaklanmasının daha da yayılması ve kanlı bir hâl almış olmasıydı. Van, Ermeniler'in eline geçmiş ve isyan diğer vilâyetlerde daha geniş şekilde hissedilir olmuştu. Müslüman halk katliama uğruyor, Ermeni komiteleri ayaklanmanın genişlemesi ve bağımsızlık için Rus ordusunun ilerlemesini bekliyordu.

Osmanlı hükümeti, isyana karşı 24 Nisan 1915 öncesinde de çeşitli tedbirler almış ama bu tedbirlerin bir faydası görülmemişti, iktidardaki İttihad ve Terakki Partisi'nin liderleri İstanbul'daki Ermeni politikacılarla ve Ermeni Patrikhanesi'nin yetkilileri ile ardarda toplantılar yapıyor, isyana ve Müslüman halka karşı saldırılara nihayet verilmemesi hâlinde çok daha sert tedbirlerin alınacağını ifade ediyorlardı fakat yapılan ihtarlar sonuç vermiyordu.
Tedbirlerin pek bir işe yaramaması ve isyanın yayılarak devam etmesi üzerine, Başkumandan Vekili ve Harbiye Nazırı Enver Paşa, hükümetten istenen neticeyi elde etmeye yarayacak başka tedbirlerin alınmasını istedi. 24 Nisan (Rûmî tarihle 11 Nisan) talimatı, başkumandan vekilinin bu talebi üzerine Harbiye ve Dahiliye Nezaretleri arasında yapılan görüşmelerden sonra hazırlandı ve derhal uygulandı.

Vilâyetlere ve mutasarrıflıklara gönderilen talimat uyarınca Ermeniler'in siyasi faaliyetleri durduruluyor, başta Hınçak ve Taşnak olmak üzere Ermeniler'e ait partilerle komitelerin büroları kapatılıyor, buralardaki bütün evraka el konuyor, parti ve komite liderleri ile tehlikeli görülen Ermeniler tevkif edilerek bulundukları yerlerde kalmaları uygun görülmeyenler başka yerlere gönderilip askerî mahkemelere çıkartılıyorlardı.

Hükümet, birkaç cephede birden savaşan orduyu ve sivil halkı saldırılardan korumak maksadıyla daha sonra bir adım daha attı ve 27 Mayıs (Rûmî tarihle 14 Mayıs) 1915 günü resmî adı "Vakt-i seferde icraât-ı hükümete karşı gelenler için cihet-i askeriyece ittihâz olunacak tedâbir hakkında kanun-ı muvakkat" ı, yani bugünün diliyle "Savaş sırasında hükümetin icraatına karşı gelenler için askeriye tarafından alınacak tedbirler hakkındaki geçici kanun"u çıkarttı. Meşhur tehcir kanunu işte bu idi, altında Başkumandan Vekili ve Harbiye Nâzın Enver Paşa ile Sadrazam Said Halim Paşa'nın imzaları vardı ve Sultan Mehmed Reşad tarafından tasdik edilmişti. Dört maddelik kanunun uygulama yetkisi Başkumandan Vekili ve Harbiye Nazırı'na, yani Enver Paşa'ya veriliyordu.
1915 tehciri, bu kanunun çıkartılmasından sonra yapıldı.

Aşağıda, 24 Nisan 1915'te Dahiliye Nazırı Talât Bey tarafından Erzurum, Adana, Ankara, Aydın, Bitlis, Halep, Hüdavendigâr, Diyarbakır, Sivas, Trabzon, Konya, Mâmuretülâziz ve Van valilikleri ile Urfa, izmit, Bolu, Canik, Karesi, Kayseri, Niğde, Eskişehir, Karahisar-ı Sâhib ve Maraş mutasarrıflıklarına gönderilen talimatın ve tehcir kanununun tam metni yeralmaktadır.

Kaynakça
Kitap: TALÂT PAŞA'NIN EVRAK-I METRÛKESÎ
Yazar: Murat Bardakçı
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Re: 24 Nisan'da Ne Oldu?

Mesajgönderen TurkmenCopur » 13 May 2011, 14:17

Dahiliye Nazırı Talât Bey'in 24 Nisan 1915'te bazı vilâyetlere ve mutasarrıflıklara gönderdiği telgraf

Resim

Ermeni komitelerinin Memâlik-i Osmaniye'deki teşkîlât-ı ihtilâliye ve siyâsiyeleriyle öteden beri kendilerine muhtâriyet-i idare teminine mâtûf olan teşebbüsleri ve ilân-ı harbi müteâkib Taşnak Komitesi'nin Rusya'da bulunan Ermeniler'in derhal aleyhimize hareketin ve Memâlik-i Osmaniye'deki Ermeniler'in dahi ordunun dûçâr-ı zaaf olmasına intizâr ederek o zaman bütün kuvvetleriyle ihtilâl eylemelerine dâir ittihâz ettikleri mukarrerâtları ve her fırsattan istifade etmek suretiyle memleketin hayat ve istikbâline tesir edecek hareket-i hâinâneye cür'etleri bilhassa devletin hâl-i harbde bulun

duğu şu sırada Zeytun ile Bitlis, Sivas ve Van'da vuku bulan hâdisât-ı âhirei isyâniye ile bir kere daha teeyyüd etmiş ve esâsen merkezleri memâlik-i ecnebiyede bulunan ve elyevm unvanlarında bile ihtilâlcilik sıfatını muhafaza eden bütün bu komiteler mesâisinin hükümet aleyhine olarak her türlü esbâb ve vesâite mürâcaat suretiyle netîce-i âmâlleri olan muhtariyeti istihsâl maksadı etrafında toplandığı ve Kayseri ve Sivas ile mahall-i sâirede meydana çıkarılan bombalarla ve Rus Ordusu'nda gönüllü alayları teşkil ederek Ruslar'la birlikte memlekete saldıran ve an-asl Osmanlı memleketi ahâlisinden olan Ermeni komite rüesâsmın harekâtı ve Ordu-yı Osmânî'yi arkadan tehdid etmek suretiyle ve pek büyük bir mikyâsda alınan tertibat ve neşriyatları ile tahakkuk eylemiştir.

Bi't-tab' hükümet kendisi için bir mes'ele-i hayatiyet teşkil eden bu kabil tertibat ve teşebbüsâtın temâdisine hiçbir zaman nazar-ı ağmaz ve müsamaha ile bakmayacağı ve menbâ-ı mefsedet olan komitelerin hâlâ mevcudiyetini meşru telâkki edemiyeceği cihetle bilumum teşkîlât-ı siyâsiyenin ilgâsına lüzûm-ı âcil hissetmiştir.

Binâenaleyh Hınçak, Taşnak ve emsâli komitelerin vilâyet dahilindeki şuabâtının derhâl sedleri ile şube merkezlerinde bulunacak evrak ve vesâikin kat'iyyen zıyâ ve imhasına imkân bırakılmayarak müsâderesi ve komiteler rüesâ ve erkânından müteşebbis eşhâs ile hükümetçe tanılan mühim ve muzırr Ermeniler'in hemen tevkifi ve bulundukları mahallerde devâm-ı ikâmetlerinde mahzur görülenlerin vilâyet sancak dâhilinde münâsib görülecek mevâkîde toplattırılarak firarlarına imkân bırakılmaması ve icâb eden mahallerde silâh taharrisine başlanılarak her türlü hâl ve ihtimâle karşı kumandanlarla bi'l-muhâbere kuvvetli bulunulması ve icrââtın hüsn-i tatbiki esbâbının temin ve istikmâliyle zuhur edecek evrak ve vesâikin tedkîki neti-cesinde tevkif olunan eşhâsın divân-ı harblere tevdii Ordu-yı Hümâyûn Başkumandanlığı vekâletiyle bi'l-müzâkere takarrür etmiş olmağla îcâb eden tedâbirin bi'l-etrâf istikmâliyle derhâl tatbiki ve tevkif olunan eşhas adediyle icraâttan peyderpey mâlûmat itâsı *((ve su icrâât sırf komitelerin tesebbüsâtı-na karşı bir hareket mâhiyetini hâ'iz olmasına binâen buna ahâli-i Islâmiye ile Ermeni unsuru arasında mukatelevi intaç edeceği bir sekil verilmemesi)) kemâl-i ehemmiyetle tavsiye olunur. 11 Nisan 1331.

Nâzır Keşidesi Yazıldı İsmail

27 Mayıs 1915 tarihli geçici tehcir kanunu

VAKT-Î SEFERDE İCRAÂT-I HÜKÜMETE KARŞI GELENLER İÇİN CİHET-I ASKERİYECE İTTİHÂZ OLUNACAK TEDÂBÎR HAKKINDA KANUN-I MUVAKKAT


MADDE 1: Vakt-i seferde ordu ve kolordu ve fırka kumandanları ve bunların vekilleri ve müstakil mevki kumandanları ahali tarafından herhangi bir suretle evâmîr-i hükümete ve müdafa-i memlekete ve muhafaza-i asayişe müteallik icraat ve tertibata karşı muhalefet ve silâhla tecavüz ve mukavemet görürlerse derakab kuvâ-yı askeriye ile en şiddetli surette te'dîbât yapmağa ve tecavüz ve mukavemeti esâsından imha etmeye me'zun ve mecburdurlar.

MADDE 2: Ordu ve müstakil kolordu ve fırka kumandanları icâbât-ı askeriyeye mebnî veya casusluk ve hıyanetlerini hissettikleri kur'a ve kasabât ahâlisini münferiden veya müctemian diğer mahallere sevk ve iskân ettirebilirler.

MADDE 3: İşbu kanun tarih-i neşrinden muteberdir.

MADDE 4: İşbu kanunun mer'iyet-i ahkâmına Başkumandan Vekili ve Harbiye Nâzın memurdur.
Meclis-i Umumi'nin ictimâmda kanuniyeti teklif olunmak üzere işbu lâ-yiha-i kanuniyenin muvakkaten mevki-i mer'iyete vaz'ını ve kavânîn-i devlete ilâvesini irâde eyledim.

13 Receb 1333 14 Mayıs 1331

Mehmed Reşad
Başkumandan Vekili ve Harbiye Nâzın Enver
Sadrazam Mehmed Said
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26


Dön Ermeni Tehciri ve Terörist Ülke Ermenistan

Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 2 misafir