Türk Siyaseti ve Türkiye Siyasi Tarihi - Video Projesi - Türk ve İslam Tarihi - Türk Dna'sı

Karşıdevrimci Taşnaksutyun ve Bakü Komünü

Burada Ermeni Tehciri ve Terörist Ülke Ermenistan hakkında önemli başlıklar bulabilirsiniz.

Karşıdevrimci Taşnaksutyun ve Bakü Komünü

Mesajgönderen TurkmenCopur » 26 Ara 2010, 23:33

Karşıdevrimci Taşnaksutyun ve Bakü Komünü

Rusya'da proletarya diktatörlüğünün kurulması, eski Çarlık sömürgeleri emekçilerinin feodalizm ve emperyalizm baskılardan kurtuluş mücadelesinin imkanlarını genişletti. Büyük Ekim Devrimi dalgaları önce Bakü'ye vurdu.
"Yoldaş Stalin'in yönettiği Bakü Bolşevik örgütü, çok ağır geçen gerici baskı yıllarında Leninist Partinin yıkılmaz kalesiy-di. Yoldaş Stalin'in aşıladığı şanlı Bolşevik gelenekleri Bakü işçi sınıfını, devrimin zaferi, proletarya diktatörlüğü ve sosyalizmin zaferi için savaşım veren öncü savaşçıların saflarına sürdü."

Kahraman Bakü işçi sınıfı, Güney Kafkas'taki Bolşevizmin bu kalesi, yoldaş Stalin'in kurduğu Bolşevik örgütünün kılavuzluğunda, Büyük Ekim Devrimi'nden sonra, ülkenin Sovyetleştirilmesi için burjuva-ağa tahakkümünün egemenliğine defalarca karşı çıktı. 1918 baharında Güney Kafkas karşıdevrimine yıkıcı bir darbe indirdi ve karşıdevrimci koalisyon -Güney Kafkas Seymini devirerek Sovyet iktidarını- Bakü Komünü'nü kurdu.

Bakü Komünü doğduğu ilk günden itibaren (Mart 1918) iç ve dış karşıdevrimle yüz yüze geldi ve Azerbaycan'da Sovyet iktidarını perçinlemek, Güney Kafkas'ın her tarafında Sovyet iktidarını kurmak için özveriyle ve kahramanca bir mücadeleye girdi. Bakü Komünü'nün; Büyük Proletarya Devrimi'nin bu evladının büyük devrimselleştirici önemini sadece Güney Kafkas emekçi yığınları kavramakla kalmamıştı. Ülkenin bütün karşıdevrimcileri, Bakü Komünü'nün, Büyük Ekim Devrimi iradesinin Güney Kafkas'a nüfuz etmesine ve ülkede burjuva-ağa egemenliğinin yıkılışına başlangıç teşkil edeceğini haklı olarak düşünerek ondan korkuyorlardı.
İşte bu nedenle Güney Kafkas'ın sömürücü sınıfları ve onların çıkarlarının sözcüleri olan karşıdevrimci partiler, Komünün varlığını kabullenememiş ve ona karşı mücadelede her şeyi göze almışlardı.

Büyük Ekim Devrimi günlerinde Bakü'deki Sovyet hareketine karşı açıktan mücadele eden partinin sözde "sol" kanadı Taşnaksutyun, komün örgütlenmesinin başlangıcında "Sovyet" yanlısı eğilim gösterdi. Taşnaksutyun'un Bakü organı Arev, komün propagandası yapmaya başladı.

Bakü Taşnaklarının ve onların yayın organı Arev'in bu eğiliminin özü, Komünist dergisinin sayfalarında gayet doğru biçimde gözler önüne serilmiştir:

"Bakü'de Sovyet iktidarının kurulmasından sonra Ermeni işçileri, Sovyet Rusya'nın gerçek dost ve koruyucu olduğunu açıkça görünce, Taşnak karşıdevrimine sırt çevirdiler. Bu yüzden Bakü Taşnaklan iğrenç yalanlara başvurmak zorunda kalarak... Sovyet iktidarı için mücadele etmeyi ve Alman-Türk emperyalizmine karşı savaşmayı vaat ettiler."

Komün günlerinin başından itibaren Taşnak liderleri Bakü'de, Bolşevizmle mücadele etmek ve iktidarı kendi ellerine geçirmek amacıyla Türkiye'yle gizli görüşmelere başladılar. Bunun yanı sıra, Taşnaklar 1918 baharında, İran'daki İngiliz Komutanlığı'yla temasa geçtiler ve İngiliz emperyalizmine Sovyet Bakü'yü teslim etmek için zemin yokladılar (İngiliz ajanı Albay L. Biçerahov ve diğerleriyle Taşnakların yaptıkları gizli görüşmeleri). Böylelikle karşıdev-rimci Taşnaksutyun "Sovyetçi" yönelim paravanası arkasına gizlenerek, cephede karışıklık yaratarak, nifak sokarak Komün birlikleri arasında karşıdevrimci Sovyet karşıtı faaliyetlere girişti.

Taşnaksutyun, Menşevik, EsEr ve Musavatçılarla birlikte Bakü Sovyeti'nde, Komünün -petrol sanayinin ve ulaşımın millileştirilmesi, sınıfsal bir ordu kurulması gibi- çalışmalarına karşı oy kullandı.

Karşıdevrimci Taşnaksutyun kızıl Bakü'ye karşı birliklerini Güney Kafkas üzerinden kaydırmak için Türk Hükümeti'ne yardım etti. Türk Ordularının kızıl Bakü'ye yaklaştığı ve amansız bir savaşın başladığı 30 Haziran 1918 tarihinde, Taşnak ajanları, birliklerin düşmana teslim olmaları için direttiler. Bakü Ordusuna komuta eden Taşnaksutyun ajanı Avetisyan, düşman saldırısı sırasında teslim bayrağını kaldırmayı39 emretti ve Bakü'ye Türklerin savaş yapmadan girmesini sağladı.40 Bakü Sovyet birliklerinin komutanları Taşnak Amazasan, Kazaryan vs. Avetisyan'la işbirliğine girdiler. S. Şaumyan, A. Mikoyan ve Halk Komiserleri Sovyeti'nin (SNK) diğer üyeleri Stalin'in emirlerine uyarak bütün enerjileriyle teslimiyetçi karşıdevrimci gruba karşı koydu ve bütün Bakü işçilerini, kanlarının son damlasına kadar sosyalizm davası ve Bakü'deki Sovyet iktidarının korunması için savaşmaya çağırdılar. Ermeni "Ulusal" Konseyi temsilcileri A. Gülhandanyan ve Albay Kazaryan teslim bayrağı çekilmesini talep ettiler. Askeri komiser Mikoyan'ın beyaz bayrak çekmeyi reddetmesinden sonra, cephe komutanı Avetisyan parlamentoyu silah zoruyla dağıttı. Şamhan cephesinde Ba-kü Sovyeti birliklerine komuta eden hmbapet41 Amazasi cepheyi açtı ve düşmana yol verdi. Amazasi, Türk birlikleriyle savaşacağı yerde kendi askerlerine -Ermenilere-, sivil Türk halkın yağmalanması emrini verdi. Bu arada düşman neredeyse hiç engelle karşılaşmadan kızıl Bakü'ye ilerliyordu. Bakü Komünü'ne saldıran Türk birlikleri saflarında Taşnaksutyun temsilcileri ve Tiflis Ermeni "Ulusal" Konsey üyeleri de vardı; Arzumanyan, Arutünyan vs... Karşıdevrimci Taşnaksutyun, sağ EsErler ve Menşevikler cepheyi parçaladılar ve Bakü'ye saldıran Türk kuvvetlerinin önünü açtılar; aynı zamanda iktidarın kendilerine teslim edilmesi amacıyla İngilizlerin davet edilmesi propagandası yürüttüler. 25 Temmuz 1918 Bakü Sovyeti toplantısında Taşnaklar, Sağ EsErler ve Menşevikler, Bolşeviklere karşı çıkarak, İngiliz kuvvetlerinin Bakü'ye davet edilmesi konusunu gündeme getirdiler.

Bolşevikler haklı olarak bu öneriyi Sovyet Rusya'ya ihanet olarak değerlendirdiler. Bakü Halk Komiserleri Sovyeti Başkanı S. Şaumyan, yoldaş Stalin'in emrini hiç sapmadan uygulayarak, İngilizlerin davet edilmesine kesin bir dille karşı koydu ve bu konunun gündemden çıkarılmasını talep etti. Fakat bu aşamaya kadar "Bakü Sovyeti'nde çoğunlukta bulunan ve Sovyet iktidarına bağlı olan üyelere karşı, Taşnaksutyun Partisi tarafına geçenler sayesinde İngiliz-Fransız emperyalizmi fazladan 30 oy aldı. Böylece İngiliz birliklerinin Bakü'ye davet edilmesi kararı kabul edilmiş oldu.

Karşıdevrimci Taşnak, EsEr, Menşevik partileri Bakü'de Sovyet iktidarının devrilmesini sağladılar ve "Sentrokaspi diktatoryası" diye adlandırılan oluşumu kurdular. 31 Temmuz 1918 tarihinden itibaren iktidar, Sentrokaspi'nin eline geçti.

Komünist dergisinin bu konuda yazdıkları şöyle:

"Kızıl Bakü düştü, sağ EsErlerin, Menşeviklerin, Taşnakların iktidarı -Bakü karşıdevrimci 'Sentrokaspi' iktidarı- kuruldu. Onlar Bakü'yü İngilizlere satmakla, ülkede Sovyet iktidarını boğmakla ve temsilcilerini tutuklamakla, henüz yeni gelişmekte olan Sovyet Rusya sanayiinin kalbine hançer saplamış oldular."

İngiliz emperyalizm ajanı L. Biçeharov, Sentrokaspi'nin desteğiyle Derbent'i, Petrovosk'u vs. ele geçirdikten sonra kuzeye doğru saldırıya geçti.
Sovyet iktidarına sadık olan birlikler Bakü Komün Hükümeti üyeleriyle birlikte Astrahan'a göçme kararı aldı.
Ne var ki, komiserlerin ve onlara bağlı birliklerin bindiği vapurlara, karşıdevrimcilerin kışkırtmasıyla İngiliz birlikleri top ateşi açınca, bu vapurlar Bakü'ye geri dönmek zorunda kaldı. Menşevik, Taşnak ve EsErler sırtlarını İngiliz emperyalistlerine dayayarak Kızıl Ordu'yu silahsızlandırdılar ve Bakü Komün liderlerini tutukla-dılar; Sentrokaspi Hükümeti bu liderleri kurşuna dizilmek suretiyle ölüm cezasına çarptırdı.

Cellatlar bu hükmü yerine getirecek zaman bulamadılar; şehri işgal eden Türk birlikleri onlara engel oldu. O zaman Taşnak-Menşevik-EsEr tayfası, Bakü Komün yöneticilerini Türklere parçalatmak için hapishanede tutmaya karar verdi.

Ancak 12 Eylül 1918 tarihinde, İngiliz birliklerinin Bakü'den ayrılmasından sonra, tutuklu bulunan komiserler komüncülerin yoğun çabaları sayesinde serbest bırakıldılar. Yine Astrahan'a nakil kararı alındı. Ama içlerinde Taşnak, Menşevik, EsEr ajanların ve beyaz subayların kaynaştığı "Türkmenistan" vapuru mürettebatı, "yakıt yetersizliği" bahanesiyle komiserleri, karşıdevrimci Sentrokaspi ile onların efendileri İngiliz emperyalistlerinin bulunduğu Kranovodsk'a getirdi. Başlarında EsEr Funtikov olmak üzere Sentrokaspi Hükümeti üyelerinin düzenlediği ve İngiliz işgalcilerin de katıldığı gizli bir toplantıda, tutuklu 26 Bakü komiserinin kurşuna dizilmesi yönünde karar alındı. 20 Eylül 1918 gecesi, "Pereval" ve "Akçakum" istasyonları arasındaki 297. kilometrede 26 Bakü komiseri (S. Şaumyan, A. Caparidze vs.) hiç tahkikat yapılmadan, mahkemeye çıkarılmadan vahşice öldürüldü.

Böylece Ermeni emekçi halkın celladı Taşnaksutyun, Güney Kafkas'ın diğer karşıdevrimci partileriyle birlikte Bakü Komü-nü'nün hakkından gelmiş oldu.

Kaynakça
Kitap: TAŞNAK PARTİSİ'NİN KARŞIDEVRİMCİ ROLÜ (1914-1923)
Yazar: A.A. Lalayan
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Dön Ermeni Tehciri ve Terörist Ülke Ermenistan

Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir