Türk Siyaseti ve Türkiye Siyasi Tarihi - Video Projesi - Türk ve İslam Tarihi - Türk Dna'sı

Taşnaksutyun Partisi'nin Sözlerden Eyleme Geçişi

Burada Ermeni Tehciri ve Terörist Ülke Ermenistan hakkında önemli başlıklar bulabilirsiniz.

Taşnaksutyun Partisi'nin Sözlerden Eyleme Geçişi

Mesajgönderen TurkmenCopur » 26 Ara 2010, 23:28

Sözlerden Eyleme Geçiş

Taşnaksutyun Partisi'nin daha 1912'de örgütlediği Ermeni Ulusal Bürosu, 1914-1918 emperyalist savaş arifesinde, Ermenilerin etkin olarak Rusya'nın yanında savaşa katılmaları için geniş bir kampanya başlatmıştı.

Milli Büro'nun kadrosu şöyleydi:

Piskopos Mesrop; Tiflis Ermeni burjuvazisinin lideri ve yöneticisi, Kafkasya Genel Valisi Vörontsov-Daşkov'un karısının aşığı, Taşnaksutyun'un etkin adamlarından biri; sonra Ermeni halkının celladı, 1918-1920'de Taşnak Hükümeti'nin başkanı olan ünlü A. Hatisov (Hatisyan); Taşnaksutyun dış işlerinden sorumlu Doktor Zavriyev; Samson Arutünov (Arutünyan); sonraları Taşnaksutyun'un askeri doktoru olan hmbapet Dro ve maceracı Andranik.

Adı geçen kişileri bünyesinde bulunduran Milli Büro işe girişti. Öncelikle bütün Ermenilerin "kudretli" katolikosu 5. Gevork'a başvurarak, Ermenilerin "Çar'ın sadık evlatları" olduklarını ve Türkiye topraklarında yaşayan kardeşlerimizin ıstıraplarına son vermesini II. Nikolay'a iletmesini rica ettiler.
Karşıdevrimci Taşnaksutyun ve organı Milli Büro daha sonra Kafkasya Genel Valisi Vorontsov-Daşkov'la, Ermenilerin savaşa katılma şekilleri üzerinde görüşmeler yaptılar.
Taşnaksutyun ve Milli Büro, birçok Ermeni subay ve askerin imparatorluğun uyruğu olarak düzenli Çarlık birliklerinde artık uzun zamandan beri görev yapmasından hiç kuşkusuz tatmin olmuş değildi. Çar için daha geniş kampanyalara başladılar. Emekçi Ermenilerin ceplerinden 2 milyondan fazla rubleyi sıka sıka çıkarmayı ve bu parayı Kafkas Ordusu'nun emrine vermeyi başarmışlardı. Bunun yanı sıra, Taşnaksutyun ve bazı Ermeni gerici örgütler Kafkas Ordusu'nda sağlık hizmetleri görmek üzere Ermenileri seferber ettiler. Milli Büro ayrıca emperyalist savaşın başında, Ermenilerden gönüllü birlikler kurulması için Çarlık Hükümeti'yle görüşmeler yapmıştı.

Leo, "Geçmişten" başlıklı bir çalışmasında bu görüşmeleri şöyle anlatır:

"Taşnaksutyun'un yabancı işler sorumlusu, her yerde olmayı beceren Doktor Zavriyev, Tiflis'e gitmiş ve kendini Voront-sov-Daşkov'a tanıtarak, ona çok anlamlı vaatler vermişti. Doktor Zavriyev'in ifadesine göre Taşnaksutyun, kuvvetlerini Vorontsov-Daşkov'un emrine tahsis ediyordu; Ermeni halkı kendi hesabından gönüllü birlikler kurabiliyordu. Anlaşma yüzde doksan sonuçlanmıştı. Ama Vorontsov-Daşkov bu görüşmelere daha geniş boyut kazandırmak istedi. Bu sebeple doktor Zavriyev'den başka, Tiflis Meclisi yönetici çevresinden piskopos Mesrop'u, Samson Arutunov'u ve A. Hatisov'u da davet etmişti. Burada hükümete -Vörontsov-Daşkov'a-Türkiye'yle savaş durumunda Ermenilerden 400'er askerden oluşan dört gönüllü birliği kurulması önerildi, her biri Taşnak 'hmbapetlerin' komutası altında olacaktı. Bu birliklerin direkt görevi, istihbarat hizmeti ve rehberlik, zorunluluk halinde de öncü koruma görevi yapmak olacaktı,"

Taşnaksutyun toplantıdan sonra, satılmış basın organlarında gönüllü hareketi için hemen geniş kampanyalar başlattı ve "Ulusal Büro" aracılığıyla gönüllü birliklerin doğrudan kurulmasına girişti. Görüşmelerde Ermeni Birliklerinin mevcudu 1 600 kişi olarak belirlenmişken, Milli Büro'nun, Doğu Anadolu vilayetlerinin çok kısa sürede işgal edilmesi amacıyla birliklerin sayısını 10 000'e çıkardığını bu arada kaydedelim. Milli Büro kendi hmbapetlerini toplamış ve onlara Türk ahaliyi acımasızca yok etme ve böylece Kafkas Ordusu'nda "nam" kazanma görevi vererek onları bu birliklerin komutanlığına getirmişti.

Hiç kuşkusuz Milli Büro'nun ve esin kaynağı Taşnaksutyun'un bütün bu önlemleri Vorontsov-Daşkov tarafından büyük memnuniyetle kabul görmüştü. Vorontsov sık sık Taşnaksutyun'a minnettarlığını bildirmiş ve bir "Ermenisever" olduğunu dile getirmişti. Doğu Anadolu ve Kilikya illerinden bir "özerk" Ermenistan kurulması vaatlerini birkaç kez yinelemiş ve böylece Ermenilerden gönüllü birliklerin kurulması konusunu sağlama almıştı.

Ancak Çarlık Ordusu'na yardım için Ermenilerden gönüllü birlikler kurulması, Güney Kafkas'la sınırlı değildi. Taşnaksutyun ve bazı gerici Ermeni grupları Türkiye'de gönüllü Ermeni birlikleri kurulması için büyük kampanyalar yürütüyorlardı. Onlar Jön Türk iktidarının baskısından kurtulma mücadelesi veren Türkiye Ermeni emekçilerin itirazlarını susturmayı ve kandırılmış yığınları Rus askeri feodal emperyalizmin hizmetine sokmayı başardılar. Taşnak-Hınçak elemanları Türkiye Ermenilerinden gönüllü birlikler kurmaya başladılar ve bunu Çarlık iktidarına bildirdiler.
Örneğin, 1915 yılı başında Hınçak'ın görevlendirdiği Zeytun Ermeni delegeleri Mavi Nahudyan, Mikail Yavordyan ve Gasparyan, Kafkas Ordu Komutanlığı'na, Kilikya Ermenilerinden 15 000 savaşçının Türkiye'ye karşı harekete geçeceği sözü verdiler ve To-hacyan, Yenidünyan, Surenyan, Yakupyan gibi Kilikya'da müttefiklerden yana Ermeni hareketinin lideri olabilecek kişileri de örnek olarak gösterdiler.

Zeytun Ermenilerinin Türkiye'ye karşı örgütlenmeleriyle ilgili olarak Vorontsov-Daşkov 20 Şubat 1915 tarihinde Dışişleri Bakanlığı'na aşağıdaki telgraf haberini çekmişti:

"Şimdi Kafkas Ordu Karargahı'na, ellerinde Türk ulaşım yollarına saldırmaya hazır 15 000'e yakın Ermeni olduğunu bildiren Zeytun Ermenileri heyeti geldi, ama silahları ve mermileri yokmuş. Erzurum'da bulunan Türk Ordusu'ndan edinilen bilgiye göre, Zeytun'un konumu nedeniyle, gerekli silah ve cephanenin, Ermenilerin alabilecekleri İskenderun'a ulaştırılması çok iyi olur."

Bu suretle karşıdevrimci Taşnaksutyun, gerici Hınçak Partisi'y-le birlikte, hem Güney Kafkas'ta, hem de Türkiye'de Ermenilerden gönüllü birlikler kurmayı başlattı. Üstelik, Çarlığa Amerika'daki Ermenilerin hizmetini bile önermişlerdi, zira Taşnaksutyun'un önerisiyle, müttefikler bu Ermenileri silahlandırabiliyor ve Türkiye'ye kaydırabiliyorlardı.

Ermenilerin emperyalist savaşın burgacına sürüklenmesini, Taşnaksutyun'un bütün halkın davası, "devrimci" dava olarak ilan etmesi ilginçtir. Taşnaklar emperyalist savaştan sonra bile, savaşa katılmalarının "devrimsel bir kurtuluş mücadelesi anlamı taşıdığını" söylemekte geri durmamışlardır.

Örneğin, Taşnaksutyun Partisi'nin manevi babası O. Kazaçnuni, "Taşnaksutyun'un Başka Yapacak Hiçbir Şeyi Yok" adlı kitabında, 1914 sonbaharında Ermeni gönüllü birlikleri kurulmasını ve Türklere karşı faaliyete geçişini değerlendirirken şöyle diyor:

"Bu gelişme, Ermeni halkının hemen hemen çeyrek yüzyıl boyunca beslenmiş olduğu psikolojik ortamın doğal ve kaçınılmaz bir sonucuydu. Bu psikoloji kendine bir biçim bulmalıydı ve onu buldu."
Taşnaksutyun'un kanlı politikası Ermeni halkına mal ediliyor, gerici gönüllü hareketi "halkın" psikolojisine bağlanıyordu.

Çoktandır bildiğimiz Uysaber gazetesi, emperyalist savaşta partisinin rolünden söz ederken şu masalı düzüyor:

"Taşnaksutyun, gönüllü birlikler sayesinde Ermenilerin askeri onurunu kurtardı (!) ve onların kalplerini ve beyinlerini tek sorun (Ermeni sorunu -A.L.) etrafında birleştirdi. Ermenilerden, yaşama gücü olan unsurları tek bayrak altında topladı ve onları özsavunma ve savaşımın yegane kurtuluş yoluna (!) yönlendirdi."

Taşnak yalanlarının sınırı yoktur. Bilindiği gibi, gerçekten de Taşnaklar, Türkiye'nin çok zengin bölgelerini ele geçirmek için 40 yıldan fazla mücadele vermişlerdir. Soruyorum; bu fetih, Ermeni ticaret ve sanayi burjuvazisine değil de, kime gerekiyordu?
Bu mücadele aşağıda görüleceği üzere, Ermeni emekçilerinin çıkarlarına aykırı olması şöyle dursun, doğrudan onlara yönelikti. Karşıdevrimci Taşnaksutyun serüvenci politikasını Ermeni halk yığınlarına mal etmiştir.

Savaşla ve onun savunulmasıyla ilgili asıl gerçeği yığınlara yalnızca Lenin-Stalin Partisi, yalnızca Bolşevikler söylemişlerdi. Evet, Bolşevikler, emperyalist savaşın sonuna doğru maskeleri düşen Gürcü sosyal şovenistlerin, Ermeni burjuva gericilerin ve diğer karşıdevrimcilerin, yığınlar önünde asıl yüzlerini bütün iğrençliyle ortaya serdiler. Güney Kafkas Bolşevikleri, Lenin ve Stalin direktifleri doğrultusunda, geleceğin devrimi için emekçi yığınları hazırladılar. Emekçilere, kurtuluşa giden yolu gösterdiler. Emperyalist savaşın kardeş savaşına dönüşmesine ilişkin Leninci temel saptamalar, "bozgunculuğa" ve "cephelerde askerlerin kardeş olmalarına" değin Leninci şiarlar emperyalist savaş döneminde Bolşevik faaliyetinin içeriğini oluşturur.

Yukarıda belirtildiği gibi, Taşnaklar, gönüllü birlikler kurarak emperyalist savaşa etkin biçimde katılmışlardı.
Gönüllü organizasyonu üzerine Taşnak değerlendirilmesine biraz sonra döneceğiz. Burada sadece, Taşnak satılmış basınının ve yayın yönetmenlerinin, Kanlı Nikolay ve Batı emperyalistleri bağlamında uzun yıllar oynadıkları uşaklık görevini bugün de yadsımaya giriştiklerini belirtelim.

Kaynakça
Kitap: TAŞNAK PARTİSİ'NİN KARŞIDEVRİMCİ ROLÜ (1914-1923)
Yazar: A.A. Lalayan
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Dön Ermeni Tehciri ve Terörist Ülke Ermenistan

Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir