Türk Siyaseti ve Türkiye Siyasi Tarihi - Video Projesi - Türk ve İslam Tarihi - Türk Dna'sı

Mehmet Perinçek'in Kızıl Kitap hakkındaki Tespitleri

Burada Ermeni Tehciri ve Terörist Ülke Ermenistan hakkında önemli başlıklar bulabilirsiniz.

Mehmet Perinçek'in Kızıl Kitap hakkındaki Tespitleri

Mesajgönderen TurkmenCopur » 23 Ara 2010, 22:14

Ermeni soykırımının uluslararası bir yalan olduğunu, Rus Devlet Arşivleri belgeleriyle kanıtlamaya devam ediyoruz. Bu kapsamda, "Kızıl Kitap" başlıklı arşiv dosyasını dünya kamuoyunun dikkatine sunuyoruz. Bu dosyayı, eski adı Sovyetler Birliği Komünist Partisi Merkez Komitesi Bünyesindeki Marksizm-Leninizm Enstitüsü Merkez Parti Arşivi olan Rusya Toplumsal-Siyasal Tarih Devlet Arşivi'nde (RGASPİ) yaptığım araştırmalar sırasında buldum.

Dosyanın kapağındaki "Kızıl Kitap" başlığının hemen altında "Güneybatı Kafkas Cumhuriyeti Müslümanlarına karşı Ermeni Taşnak ve Gürcü Menşeviklerin uyguladıkları insanlık dışı zulüm ve vahşet üzerine" alt başlığı bulunuyor. Ayrıca kapakta Kızıl Kitap'ın "Doğu Halkları Propaganda ve Harekat Konseyi Başkanlık Kurulu Üyesi Pavloviç Yoldaş ve Konsey'in Kalem Müdürü Ryu-min Yoldaş'ın yönetiminde resmi belgelere dayanarak" hazırlandığı kaydı düşülmüş.

Başlığında "Kitap" ifadesi bulunmakla birlikte, arşiv dosyasının yayınlanmamış bir rapor olduğu ve Doğu Halkları Propaganda ve Harekat Konseyi'nin bağlı bulunduğu III. Komünist Enternasyonal'e (Komintern) ve Rusya Komünist Partisi'ne sunulduğu anlaşılıyor.
Kızıl Kitap, Azerbaycan'da Sovyet iktidarı öncesindeki Mııssa-vat hükümetinin ve Bakü Doğu Halklar Kurultayı'nın resmi belgelerinden oluşuyor. Böylece Mussavat hükümetinin Ermeni mezalimiyle ilgili tanıklığı, Sovyet iktidarına bağlı organlarca doğrulanmış olmaktadır.. Merkezi Bakü'de bulunan Konsey yetkililerinin Mussavat hükümetinin arşivindeki belgelerin Rusça kopyalarını hazırlarken, bazı yerleri okuyamadıklarına dair not düştükleri görülüyor.

Kızıl Kitap, RGASPİ'de fond 544, liste 3, dosya 20, yaprak 178 numaralarıyla saklanıyor ve bazı yaprakların arka sayfalan da hesaba katılırsa, 93 dosya kağıdından meydana geliyor.

Renkli Kitaplar Savaşı

Kızıl Kitap'ın, İngiltere tarafından Türkiye'ye karşı psikolojik savaş malzemesi olarak piyasaya sürülen Mavi Kitap'a karşı hazırlandığı anlaşılıyor. Hem başlık, hem içerik bu saptamayı doğrulamaktadır. Dosya, özellikle Ermeni Taşnak çetelerinin Müslüman halka karşı giriştiği kırım ve yağmaları bütün çıplaklığıyla sergiliyor.

Ancak Kızıl Kitap'ın hesaplaştığı tek kitap Mavi Kitap değildir. Sovyetler'in Kızıl Kitap'ı, Taşnaklann 1919 yılında Rostov'da Rusça olarak bastıkları Kırmızı Kitap'a yanıt niteliği taşıyor. Taşnaklar, Kırmızı Kitap'ı, İttihat ve Terakki hükümetinin çıkardığı Beyaz Ki-tap'a1 karşı yayımlıyorlar. Paris Barış Konferansı'na hazırlık döneminde ünlü Taşnak yayıncı Grigor Çalhuşyan'ın yazdığı ve en üst düzeydeki Taşnak yöneticilerinin onayını alan bu Kırmızı Kitap, Avrupa kamuoyunu etkilemek amacıyla Fransızca ve İngilizce olarak da yayımlanıyor. Taşnak Kırmızı Kitap'ı Türkleri, Azerileri ve Gürcüleri Avrupa kamuoyuna şikayet ederken, bu milletlerin barbar olduklarını ve Avrupa kültürünün devamı olarak bölgedeki tek uygar milletin Ermeniler olduğunu kanıtlamaya çalışıyor.

O dönemde adeta renkli kitaplar savaşı yaşanıyor. Gürcü Menşevik hükümeti, Taşnakların bu yayını üzerine 1920 yılında kendi Kırmızı Kitap'ını çıkarıyor. Daha sonra Bolşeviklere katılacak olan Menşevik hükümetinin Tarım Bakanı ve önemli yayıncılarından Karibi'nin (gerçek adı P.P. Goleyşvili) imzasıyla çıkan Gürcü Kırmızı Kitap'ı Ermeni iddialarına cevap verirken, Taşnakların bölge halklarına karşı işlediği suçları bir bir ortaya koyuyor.3 Gürcü Kırmızı Kitap'mdan kısa bir süre sonra, elinizdeki Kızıl Kitap, Birinci Doğu Halkları Kurultayı'nın seçtiği Doğu Halkları Propaganda ve Hareket Konseyi'nin yetkilileri tarafından hazırlanıyor. Konsey, yalnız Taşnakların değil, Gürcü Menşeviklerin günahlarını da kayda geçiriyor.

Elinizdeki kitabın daha iyi anlaşılması için, Bakü Kurultayı'nın ve adı geçen Konsey'in Ermeni sorunuyla ilgili tutumlarını özetlemekte yarar var.

Bakü Doğu Halkları Kurultayı

Birinci Doğu Halkları Kurultayı, III. Enternasyonal'in İkinci Kongresi'nde alınan karar gereği 1-8 Eylül 1920 tarihlerinde Bolşevik Parti önderlerinden Zinovyev başkanlığında Bakü'de toplanır. Kurultay hazırlıklarını yapmakla görevlendirilen komite, bütün Doğu ülkelerine çağrı yapmış ve delege göndermelerini istemiştir. Kurultay'a çeşitli ülkelerden, 1 273'ü komünist olmak üzere, partili ve partisiz 1 891 delege katılır. Türkler, 235 delegeyle en büyük grubu oluşturur.

Ankara'daki BMM hükümeti, Kurultay'a, o sırada Moskova'da bulunan Türk heyeti üyelerinden Dr. İbrahim Tali (Öngören)'nin başkanlığında, Trabzon mebusu Hafız Mehmet, Mühendis Aziz ve Yarbay Arif Bey'den oluşan bir heyetle katılır.

Emperyalistlerin sözde Ermeni kırımından sorumlu tuttuğu Enver Paşa, Halil Paşa ve Bahattin Şakir de, Kurultay'a Fas, Cezayir, Tunus, Trablusgarp, Mısır, Arabistan ve Hindistan Devrimci Örgütleri Birliği'ni temsilen kabul edilir. Mustafa Suphi, Ethem Nejat gibi Rusya'da kurulan Türkiye Komünist Fırkasının temsilcileri de Kurultay'da delege olarak bulunurlar. İbrahim Tali ve Enver Paşa'nın bildirgeleri kürsüden okunur.

Kurultay, bağımsızlık uğruna savaşan Türkiye halkına beslediği içten duyguları ifade eder ve ezilen Doğu halklarını yabancı istilacıların boyunduruğundan kurtarmak isteyen genel milli devrimci hareketleri bütünüyle desteklediğini açıklar.
Kurultay'da Ermeni sorunu da gündeme gelir. III. Enternasyonal, Doğu Halkları Kurultayı için yayımladığı bildiride, Ermenilere seslenmekte, emperyalistlerin onları Türklere karşı kullandığını, hatırlatmaktadır. Batı güdümlü Ermeni milliyetçileri, bugün hala Bakü Kurultayı'nı, Azerbaycan işçi-köylü sınıfını selamladığı ve "kanlı Ermeni emperyalizmini" mahküm ettiği için topa tutmaktadır.

Doğu Halkları Propaganda ve Harekat Konseyi

Kurultay, yönetim organı Propaganda ve Harekat Konseyi'ni seçer. Azerbaycan Komünist Partisi'nin Genel Sekreteri N.N. Nerimanov başkanlığında, G.K. Orconikidze, S.M. Kirov, M.D. Gusey-nov, Y.D. Stasova, M.P. Pavloviç, Süleyman Nuri Konsey'de görev alır. Komintern yönetimi atında çalışan Propaganda ve Hareket Konseyi'nin en önemli görevi, Doğu ülkelerindeki milli kurtuluş hareketlerinin desteklenmesi ve birleştirilmesidir.

Doğu Halkları Propaganda ve Harekat Konseyi Başkanlık Ku-rulu'nun 17 Eylül 1920 tarihinde Bakü'de gerçekleşen toplantısında aldığı kararlar, Ermeni sorununa yaklaşımı açısından önem taşımaktadır. Karar metninde "Çok Gizli" ibaresi bulunmaktadır.
Konsey'in kurulduktan sonra aldığı 2. karar, Taşnak tehlikesine dikkat çekmektedir.
3 nolu kararda Azerbaycan'daki Sovyet iktidarının bazı Türk korkulu (Türkofobik) uygulamaları eleştirilirken, 4 nolu kararda Mustafa Kemal Paşa'nın Halil Paşa aracılığıyla ilettiği talebe dikkat çekiyor. Ankara'daki devrimci hükümet, Kurtuluş Savaşı'mn içinde bulunduğu zor durumu aşmak için, Taşnak varlığının en kısa zamanda ortadan kaldırılarak Sovyet Rusya'yla sınır birliğinin sağlanması ve Sovyet yardımının sağlanması gereğini vurguluyordu.

6 nolu kararda devrimci Türkiye ile birleşmek amacıyla Türk ordularıyla ittifak içinde Ermenistan'a harekat düzenlenmesi zorunluluğuna işaret edilmektedir. Böylece Ermeni halkını ezen Taşnak yönetimi devrilecek ve İngiliz-Şah ordularının Ermenistan ve Gürcistan'la birleşmesi engellenecektir. Bu sayede, Erzurum'daki Türk kolordusunun Ermeni sınırından alınarak Batı'ya gönderilmesi sağlanacak ve Kemal Paşa hükümetinin otoritesi güçlendirilecektir. Kararda, Ermenistan'ı Taşnaklardan kurtarma harekatının, bütün Azerbaycan halkı yanında, Ermenilerin bir kısmının desteğini alacağına da değinilmektedir. En önemlisi, Erzurumdaki Türk kolordusunun yürüteceği askeri harekatta, Ermeni halkına karşı aşırılık yapılacağından korkmaya gerek olmadığı da belirtilmektedir."Doğu devrimini kurtarmak için, Sovyet ordularının Ermenistan'a hemen harekat düzenlemesi ve Ermenistan'da Sovyet sistemini kurması şart" olarak görülmektedir.

Toplantı karar metninde ileri sürülen fikirler kısa bir süre sonra hayata geçirilir. Türk orduları ve Kızıl Ordu'nun ortak harekatları sonucu Taşnak Ermenistam ortadan kaldırılır.
Kızıl Kitap, bu dönemin ürünüdür.

Mihail Pavloviç Pavloviç (Veltman)

Kızıl Kitap'ın Sovyet iktidarının Doğubilimi uzmanlarından Miha-il Volontyor Pavloviç'in önderliğinde hazırlandığı belirtilmektedir.
Pavloviç (takma adı Mihail Lazareviç Veltman), 25 Mart 1871 günü Odesa'da bir memur ailesinin çocuğu olarak dünyaya gelir. Aynı şehirdeki Novorossisk Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne girer, ancak bitiremeden 1892 yılında devrimci hareket içerisinde yer aldığı için tutuklanır, bir buçuk yıl hapis yatar. Ardından Verhoyansk'a sürgüne gönderilir. 1898 yılında Rusya Sosyal Demokrat İşçi Partisi'ne (RSDİP) katılır, Odesa ve Kişinyev'de devrimci faaliyet yürütür. 1901 yılından itibaren Paris'te İskra gazetesinin çıkarılmasında yer alır. RSDİP'in 1903 yılındaki 2. Kongresinden sonra Menşeviklere katılır. 1905-07 yıllan arasında Parti'nin Petersburg askeri örgütünde çalışır. 1907-17 yıllarında Fransa'da Doğu halklarının milli kurtuluş hareketleri üzerine araştırmalar yapar. 1917 yazında Rusya'ya geri döner. Ekim Devrimi'nin ardından Dışişleri Halk Komiserliği'nde görev yapar. Brest-Litovsk Konferansı'na uzman olarak gönderilir. 1918 yılında Rusya Komünist Partisi (b)'e katılır ve RSFSC Devlet Yapılanması Baş Komitesi Başkanlığı görevinde bulunur. 1919-20 yıllarında Güney Cephesi'nde çalışır. 1920'de gerçekleştirilen Bakü Doğu Halkları Kurultayı'nın hazırlık ve yürütme çalışmalarına katılır, Propaganda ve Harekat Konseyi üyeliğine seçilir. 1921-23 yıllarında Milletler Halk Komiserliği Kurulu'nda üye olarak bulunur. Komiserliğin yayın organı olan Jizn Natsionalnostey'ın (Milletlerin Yaşamı) dergisinin çıkarılmasında yönetici görevler alır. Pavloviç, 1922'de Novıy Vostok (Yeni Doğu) dergisinin yazı kurulunun başına geçirilmiştir. 1921-27 yılları arasında Bütün Rusya Doğu Bilimleri Derneği başkanlığını ve Moskova Doğu Enstitüsü rektörlüğünü yapar. Pavloviç, SSCB'de Doğu bilimlerini yapılandıran önemli bilim adamlarındandır. Kendisinin emperyalizm ve milli kurtuluş hareketleri üzerine birçok eseri var. Pavloviç, ayrıca Frunze İşçi-Köylü Kızıl Ordu Akademisi'nin kurucularındandır ve Akademi'de emperyalizm ve Doğu'da milli mesele üzerine dersler vermiştir. 19 Haziran 1927 yılında Moskova'da akciğer kanserinden ölür.

Pavloviç'in Türkiye üzerine birçok kitap ve yazısı da var. SSCB'nin uzun dönem Dışişleri Halk Komiserliği'ni yapan Çiçerin'in ifadesiyle, Genç Türk Devrimi ve Abdülhamit'in devrilmesi, Pavloviç'i çağdaş Türkiye üzerine araştırmalar yapmaya sevk etmiştir.

"Devrimci Türkiye" adlı eserinde Ermeni sorununda şu noktalara dikkat çeker:

"Bu dönemde Taşnak basını, önlerinde duran Türkiye'nin paylaşımıyla ilgili açıktan yayın yapıyordu, Ermeni hükümeti ise, Abdülhamit'i ve II. Nikolay'ı bile imrendirecek katliamlar yaparak, Ermenistan'daki Müslüman nüfusu gaddarca takibat altında tutuyordu. Kilikya'da12 Fransız ordularında faaliyet yürüten Ermeni gönüllü birlikleri, bu bölgedeki Müslüman nüfusa karşı kırımlar örgütledi. Fransız komutanlığı, Türk kitlelerinin şiddetli nefretini Fransa üzerinden başka tarafa çekmek amacıyla, her tür baskı yöntemi uygulaması için, bilinçli olarak Ermeni gönüllü birliklerini görevlendirdi. (... ) Taşnakların Ermenistan'da 200'den fazla Müslüman köyünü yakıp yıktıkları biliniyor."

Batı'nın Yalanlarına Doğu'nun Cevabı

Ermeni soykırımı yalanını Birinci Cihan Savaşı'nın başında, İngiliz emperyalizmi üretmişti. Bir süre önce Türkiye'de yabancı parasıyla çevirtilip yayımlanan Mavi Kitap, bu yalanlan derlemişti.

Batı devletlerinin bu tür marifetlerini, Ermeni bilim adamları da saptamıştır. Örneğin Sovyet Ermenistanı tarihçilerinden Boryan, Batı'lı Hıristiyan devletlerinin, sözde bilim adamlarını ve basın yayın organlarını kullanarak, Türkiye'ye karşı kamuoyu imal ettiklerini anlatıyor. Amaçlan, Boryan'ın deyişiyle "sözüm ona ezilen Hıristiyan halkları, Türkiye'ye karşı savaşa hazırlamaktı." Avrupa devletleri, "Türklere karşı yağma seferlerini aklamak için Hıristiyanlara özgürlük sloganını kullanarak Türkiye karşıtı kampanya yürütmüşlerdi." Boryan, "Hıristiyanların Türkiye'deki ağır durum-lan denen uydurmaların" işgalci politikanın aracı olduğunu, kesin bir dille saptamıştır.

Boryan'ın "uydurmalar" dediği malzemeleri derleyen "Mavi Kitap" bütün dünyada ve Türkiye'de çok yayıldı, çok okundu. Oysa İttihat Terakki'nin o mavi yalana cevap olarak yayımladığı Beyaz Kitap bilinmez, yayılmaz, okunmaz. Hele Kızıl Kitap hiç bilinmiyordu. Meğerse Beyaz Kitap'ın bir de kardeşi varmış. Doğu halkları, aynı kaygılarla, aynı amaçlarla gerçeğin mücadelesini vermişler. Artık yalnız Mavi Kitap yok, Beyaz Kitap da var, Kızıl Kitap da var.
Batı'nın psikolojik savaşının karşısındaki mevziler boş değildir. Elinizdeki Kızıl Kitap, Batı'nın Mavi yalanlarına Doğu'nun cevabıdır.

Mehmet Perinçek 19 Şubat 2006, ul. Generala Tyuleneva/Moskova

Kaynakça
Kitap: KIZIL KİTAP
Yazar: Kayhan Yükseler
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Dön Ermeni Tehciri ve Terörist Ülke Ermenistan

Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir