Türk Siyaseti ve Türkiye Siyasi Tarihi - Video Projesi - Türk ve İslam Tarihi - Türk Dna'sı

Bozulus'u Meydana Getiren Aşiretler

Burada Bozulus Türkmenleri hakkında önemli başlıklar bulabilirsiniz.

Re: BOZULUS'U MEYDANA GETİREN AŞİRETLER

Mesajgönderen TurkmenCopur » 15 Ara 2010, 04:40

Pürnek

Akkoyunlu Devleti'ni meydana getiren büyük aşiretlerden biri olan Pürnekler, Kara Yülük Osman Bey'den itibaren bu devletin hizmetinde görülmektedir. Bu esnada Pürneklerin başında bulunan Ahmed Bey, Karakoyunlularla yapılan mücadelelerin birinde öldürülmüştü.
Kara Yülük Osman Bey, Sultan Hamza ve Uzun Hasan Bey'in, Karakoyunlularla giriştikleri bir çok savaşta Pürnek beylerinden Şah Ali, Şeyh Hasan, Bayezid, Dana Bey, Süleyman, Pir Mehmed gıAi kişiler aktif rol almışlardı.

Kara Yülük Osman Bey, Çağataylı Şahruh ile ittifak kurup Karakoyunlularla mücadeleye girişmesi esnasında Diyarbekir'de bıraktığı oğlu Hamza'ya yardımcı olması için Pürnekli Şah Ali'yi görevlendirmişti. Şah Ali, Sultan Hamza'nın Karakoyunlularla giriştiği savaşlarda da yer almıştı. Sultan Hamza'nın vefatından sonra (1444) amcası oğlu Cihangir'in tahta geçme çabalarına muhalefet eden aşiret liderleri arasında Şah Ali de vardı. Bu sırada, Akkoyunlu topraklarına giren Karakoyunlulara karşı koymaya çalışan Uzun Hasan Bey'in yanında Pürnek beylerinden Şeyh Hasan ve Bayezid de bulunuyordu. Bunlar, Karakoyunluları destekleyen Erzincanlıları bozguna uğratmışlardı. Keza, Karakoyunlu Rüstem Tarhan'la Diyarbekir önlerinde yapılan savaşta Pürnekli Şah Ali de görev almış, bozguna uğrayan Karakoyunlu ordusunu takipten başka zafer haberini de Uzun Hasan Bey'e bildirmişti. Pürnekli Şah Ali ve Dana Bey bu mücadeleler esnasında Akkoyunlu ordusunda karavulluk (öncülük) görevini yapıyorlardı.
Uzun Hasan Bey, Karakoyunlu Cihanşah'ı bertaraf ettikten sonra Bağdat'ı fethe çıktığında, Şah Ali Bey'i de Alıncak kalesini almakla görevlendirdi. Alıncak'ı alan Pürnek beyi, daha sonra Çağataylılarla yapılan savaşa katıldı ve onlardan elli kişiyi öldürdü.
Uzun Hasan Bey İran'a rakipsiz hakim olduktan sonra etrafa dağılmış olan Karakoyunlu bakiyelerini ortadan kaldırmak için Pürnekli Şeyh Hasan'ı görevlendirdi. O, Hemedan şehri civarında Karakoyunlu Hasan Ali'yi muhasara ederek teslim aldı.
Uzun Hasan Bey'in Fatih Sultan Mehmed ile giriştiği Otlukbeli Savaşı'nda (1473), Pürnekli Şah Ali, Akkoyunlu ordusunun sağ kanadında Uzun Hasan'ın oğlu Zeynel'in idaresinde bulunuyordu. Akkoyunlular Otlukbeli savaşını kaybetmelerine rağmen Pürnekler, Musullu aşireti ile birlikte Uzun Hasan Bey'e destek vermeye devam ettiler.

Pürneklerin Akkoyunlu Devleti içindeki hizmetleri, onları devlet idaresinde de önemli bir mevkiye getirmişti. Fars Eyaleti 1501'e kadar Pürnekli Mansur Bey'in oğlu Kasım Bey; Arap Irakı da Şah Ali Bey ve oğlu Barik Bey tarafmdan yönetildi. Barik Bey, Safevilerin, Akkoyunlu ülkesini ele geçirmeye başladığı esnada Bağdat valiliği görevini yürütüyordu. Şah İsmail'in gazabından çekinen Elvend Mirza, Bağdat'a sığınmak isteyince, Barik Bey, O'na muhalefet etti. Bunun üzerine Diyarbekir'e çekilen Elvend Mirza bir müddet sonra Şah İsmail tarafından mağlup
edildi.

Akkoyunlu hükümdarlarından Murad Han da Barik Bey'den yüz bulamayınca Mısır'a kaçtı. Barik Bey, bunlarla yetinmeyerek Şah İsmail'e itaatini bildirdiği gibi bağlılık nişanesi olarak da kızıl başlık kuşandı. Ancak, Şah İsmail'in Bağdat'a girmekte ısrarlı olduğunu anlayınca Halep'e kaçtı. 1508 Ekim'inde Halep'e giren Şah İsmail buradaki bütün Pürnek mensuplarının kılıçtan geçirilmesini emretti.
Barik Bey'in oğlu Abbas Bey ise Osmanlı Devleti'ne sığındıktan sonra günlük 23 akça ile sipahi kaydoldu. Keza, Pürnekli Şeyh Ahmed Bey'in oğulları Melik Mansur ve Pir İvaz da Osmanlılara sığınmış ve kendilerine dirlik verilmişti.
Pürnek aşiretinin bir bölümü Safevi Devleti'nin hizmetindeki "Türkmen Oymak" içinde uzun süre faaliyet gösterdiler. 1603'te Safevilerin, Osmanlı Devleti'nin elinde bulunan Revan kalesine saldırdığı esnada Safevi ordusu içinde Pürnekler de bulunuyordu. Pürnek beylerinden Şah Kulu Han, Meşhed hakimliğine ve Horasan'ın yarısının beylerbeyliğine, Pir Budak oğlu Şahbende Han da Azerbaycan beylerbeyliğine kadar yükselmişti.

Pürnekler, Safevi Devleti'nde, Türkmenler arasında ortaya çıkan, "oyıncıkçılık" taassubunun ortadan kaldırılması için de çalıştılar. Bu amaçla Pürnekli Ferruh Han, hükümdar I.Tahmasb'ın isteği üzerine, oymakçılığı destekleyen Türkmen beyi Mehmed Han'ı öldürdü. Bununla birlikte, Pürnekler, zaman zaman aşiretler arası kavgalara da karıştılar.
Pürnek aşiretinin bir bölümü ise Osmanlı Devleti'nin hakimiyetindeki Bozuluş içinde yer almıştır. Onlar, 1540 tarihinde üç cemaatte toplam 173 hane ve 10 mücerred vergi nüfusuna sahip bulunuyorlardı. Bu miktar, II. Selim döneminde 4 cemaatte toplam 470 hane ve 160 mücerred nüfusa ulaşmıştı.

Pürnek aşiretine mensup bazı kollar erken devirlerden itibaren yerleşik hayata geçerek; Garbi amid'e bağlı Pürnek Tepesi, Şarki Amid'de Akmeşhed; Urfa kazasında Bozabad nahiyesine tabi Ağca Hisar, Ezhan/Erhan, Sitti Kalesi, Karaviran; Harran nahiyesine tabi İncirlü, Fiddan-ı Süfla. Trabzon'da Pürnek, Hınıs sancağında Pürnek köylerine yerleşerek tarım ile meşgul olmuşlardır.
Konar-göçer Pürnekler, Bozuluş ile birlikte Orta Anadolu'ya gelmişler; aşiretlerin dağılmasından sonra da Yeni İl ve Halep Türkmenlerine ilhak edilmişlerdi. Bunların bir bölüğünün ise Emirdağı'na gelerek halkı taciz ettikleri, vergi vermedikleri ve eşkıyalık faaliyetleri içinde bulundukları için Yeni İl Türkmenlerinin içine geri döndürülmeye çalışıldıkları tespit olunmaktadır.
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Re: BOZULUS'U MEYDANA GETİREN AŞİRETLER

Mesajgönderen TurkmenCopur » 15 Ara 2010, 04:40

Salarlu

Salarlu aşireti, Bozuluş içinde 1540 tarihinde 81 hane ve 5 mücerred, II. Selim döneminde 81 hane ve 17 mücerred vergi nüfusuna sahip bulunuyordu. Nüfusunda artış gözlenmeyen Salarlu aşireti erken devirlerde yerleşik hayata geçerek Urfa kazasında Bozabad nahiyesine tabi Keşişlik-i Kebir, Kolanşir, Kantara; Garbi amid'de Yenice Salarlu köylerinde ziraat ile meşgul olmuştur. Öte yandan Danişmendli kazası içindeki mühim aşiretlerden biri de Salarlular idi.

Sarılu

Timur'un batı seferi esnasında Irak'ta karşılaştığı Türkmen aşiretleri arasında Sarılular da bulunmakta idi. Akkoyunlu boylarbirliği içinde de yer alan Sarılu aşireti, Erbil bölgesinde Haftan kalesinin Karakoyunlulardan alınması sırasında Döğerlerle birlikte görev almışlardı.
1540 tarihinde, Bozuluş içinde sadece üç nefer ile temsil olunan Sarılu aşiretinin, II. Selim döneminde 22 hane ve 2 mücerred vergi nüfusunun bulunduğu diğer aşiretlerle birlikte Orta Anadolu'ya gelmediği ve erken dönemlerde yerleşik hayata geçtiği tespit edilmektedir. Bu cümleden olarak Urfa kazasında Bozabad nahiyesine tabi Deri Köprü, Ortaviran, Sülüklü ve İsaviranı köylerini şenlendirdikleri ve ziraat ile meşgul oldukları görülmektedir.
Öte yandan, Sarılu aşireti beyzadelerinden Emir Han ve Birke, Şehr-i Zol sancağında Kala-i Zaim varoşlarındaki boş ve harabe yerlere, hükümetin de izni ile kendilerine tımar verilmek suretiyle yerleşmişlerdi. Ayrıca, bazı aşiret mensuplarının da Bağdat yakınlarındaki köylere yerleştiği görülmektedir. Sarılu aşiretinin bazıları da Erbil ile Musul arasındaki Zap suyunun sağ ve sol yanlarındaki Til-i Leben, Basatliye, Köprülü, Harabü's-Sultani gibi köylere yerleşmişlerdi.

Sarılu aşireti ileri gelenlerinden Şehsuvar Bey, Nahcivan seferine katılmış; buradaki başarılarından dolayı kendisine terakki verilmiş iki oğluna da tımar tevcih edilmişti.
Bu aşirete mensup bazı kişiler de Nusaybin nahiyesindeki boş ve harabe olan Til-i Çift, Til-i Gören, Salim ve Cerime köylerine yerleşmişlerdi. Bunlar, tahrir esnasmda, eminler tarafından raiyyet yazılmaları talep olununca diğer reaya gibi rüsum ve ırgadiye talep edilmesinin dağılmalarına yol açacağını bildirerek "Nicemiz Şelır-i ZoVa gitmiştir, biz dahi gideriz." deyip ellerindeki raiyyet yazılmaları hususundaki hükm-i şerifi ibraz ettiler. Bunun üzerinde raiyyet rüsumundan muaf tutulmaları bad-ı hevalarını mir-i aşirete, öşürlerini ise sahib-i arza vermeleri tenbih olundu.

Ser Kovanlı

Bozuluş arasında sadece 1540 tarihli kayıtta adına tesadüf edilen Ser Kovanlu aşireti, bahsedilen tarihte 96 hane ve 5 mücerred vergi nüfusuna sahip idi.

Süleyman Hacılu

Bozulus'a dahil aşiretlerden olan Süleyman Hacılu aşiretinin, 1540 tarihinde 151 hane ve 20 mücerred vergi nüfusu ile kalabalık bir kitle teşkil etmesine rağmen Akkoyunlu Devleti hizmetinde adına tesadüf edilmemektedir.
Süleyman Hacılu aşiretinin nüfusu II. Selim döneminde 187 hane ve 50 mücerrede çıkmıştı. Bununla birlikte, diğer aşiretlere nisbeten fazla bir artış gözlenmemektedir. Bu husus, Süleyman Hacılu aşiretinin erken dönemlerden itibaren yerleşik hayata geçmeye başlaması ile ilgili olmalıdır. Bu cümleden olarak, Urfa kazasındaki Sanducak köyü ve Cullab nahiyesine tabi Diğer Akviran köyü Süleyman Hacılu aşiretinin mensupları tarafından kurulmuştur.
Süleyman Hacılu aşireti, Bozuluş ile birlikte Orta Anadolu'ya gelmiş ve Karaman sakini Bozuluş arasında yerini almıştır. Bunlardan bazıları Konya ve Silifke taraflarına gidince mal-ı miri toplamakta güçlük çekildiği gerekçesi ile döndürülmelerine karar verilmiştir. Bazı aşiret mensupları ise Karaman toprağında yerleşik hayata geçmiştir. Bunlar "ehl-i örf taifesi" tarafından sık sık Rakka iskanı ile tehdit edilmişse de Bozuluş kadısının bu hususu merkezi hükümete bildirmesi üzerine rahatsız edilmemeleri için hüküm gönderilmiştir.

Şeyhlü

Bozulus'a dahil aşiretlerden olan Şeyhlüler, 1540 tarihinde iki cemaatte toplam 206 hane ve 23 mücerred vergi nüfusuna sahip bulunuyordu. Bu miktar, II. Selim döneminde 460 hane ve 132 mücerrede ulaşmıştı. Bu kalabalık topluluğun bir kolu da Safevi Devleti'nin hizmetinde bulunuyordu, ki bu aşirete mensup olan Korucubaşı Sarı Pire, Çaldıran Savaşı'nda ölmüştü. Keza, bu aşiretten bazıları I. Tahmasb zamanında valiliğe kadar yükselmişti.
Şeyhlü aşiretinin bir bölümü, Bozulus'un Orta Anadolu'ya muhacereti esnasında Dulkadir ve Halep Türkmenlerinin arasına karışmış hatta Sis kazası dahiline kadar gitmişti. Bir bölümü ise Keskin havalisindeki Bozuluş mandesi içinde yer almıştı. Bunlar, Çaşnigir köprüsü yakınlarında kışlıyor ve Erciyes dağında yaylıyordu. Aşiretin bir kolu da Ankara sakini Tabanlu aşiretine tabi olmuş idi.
Şeyhlü aşiretine mensup bazı kimseler Ceridlü, Küçüklü, Karamanlu ve Tabanlu aşiretlerinin mensupları ile Kırşehir-Ankara arasında eşkıyalık yapmışsa da Türkmen kethüdalarının sıkı kontrolü sayesinde bu mesleği fazla yürütememişlerdi.
Şeyhlü aşiretinin bazı kolları Dulkadir ve Yeni İl Türkmenleri ile Adana bölgesindeki Dulkadir ifrazı içinde bulunuyordu.
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Re: BOZULUS'U MEYDANA GETİREN AŞİRETLER

Mesajgönderen TurkmenCopur » 15 Ara 2010, 04:41

Şeyh Mihmadlu

Dulkadir ulusundan Cerid taifesine tabi olan Şeyh Mihmadlu aşiretinin, Bozuluş içinde, 1540 tarihinde iki cemaatte toplam 143 hane ve 9 mücerred; II. Selim döneminde ise üç cemaatte toplam 193 hane ve 66 mücerred vergi nüfusu bulunuyordu. Bozulus'un Orta Anadolu'ya yaptığı muhacerete katılmadığı anlaşılan Şeyh Mihmadlu aşireti, muhtemelen Dulkadir iline yeniden dönmüştür.

Tabanlu

Asıl Bozulus'a dahil olan Tabanlu aşireti, 1540 tarihinde 4 cemaatte toplam 316 hane ve 33 mücerred vergi nüfusuna sahipti, II. Selim döneminde ise bu miktar 595 hane ve 166 mücerrede yükselmişti. Tabanlu aşiretinin, kalabalık bir nüfusa sahip olmasına ve bu özelliğini uzun süre devam ettirmesine rağmen, Akkoyunlu Devleti'nin siyasi faaliyetleri içinde adına tesadüf edilmemektedir.
Bozulus'un Orta Anadolu'ya gelmesinden sonra Ankara havalisinde yaylak ve kışlak hayatını sürdüren Tabanlu aşiretine mensup bazı kişiler eşkıyalık faaliyetleri içinde bulunmuş ise de, bu tür faaliyetlerden aşiretin kendisi de bizar olmuş, münferid hadiseler aşiret ileri gelenleri tarafından önlenmiştir.
Tabanlu aşireti, Ankara bölgesindeki Karamanlu, Avanlu, Kuşçu, Bayat-ı Atik, Bayat-ı Cedid, Çağırganlu, Karakoyunlu, Dokuzlu, Bayram Beğlü, Ali Görenlü, Eminlü, Yularlu, Avşar, İnallu, Kürd Mihmadlu, Konurlu, Yavılu ve Danişmendlü aşiretlerini bünyesinde toplayarak önce "Tabanlu Mukataası", bir müddet sonra ise "Tabanlu Kazası" veya "Bozuluş nam-ı diğer Tabanlu Kazası" şeklinde anılmaya başlanmıştır.
Öte yandan, Dulkadir Türkmenleri arasında görülen Tabanlu aşiretinin Bozuluş içinde yer alan Tabanlu aşiretinin akrabaları olması gerekir. Tabanlu aşiretinin bir kolu da, Yeni İl Türkmenlerine dahil olmuş idi.

Tecerlü / Tacirlü / Tecirlü

Dulkadir ulusundan olan Tecerlü aşireti Bozulus'un ilk tahrirlerinde görülmemektedir. Bunların da İl Eminlü aşireti gibi Bozuluş aşiretlerinin Orta Anadolu'ya gelmesinden sonra Bozulus'a dahil olduğu anlaşılmaktadır. Tecerlüler, Keskin bölgesindeki Bozuluş aşiretleri ile birlikte Rakka iskanına tabi tutulmuş; ancak, iskan mahallini terk ettikten sonra bir bölümü Çıldır ve Erzurum taraflarına dağılmışlardır.
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Re: BOZULUS'U MEYDANA GETİREN AŞİRETLER

Mesajgönderen TurkmenCopur » 15 Ara 2010, 04:41

Tekelü

Safevi Devleti hizmetinde görülen ve Şah İsmail'in zuhuru esnasında ona tabi olan büyük aşiretlerden biri olan Tekelü aşiretinin akrabaları olduğu tahmin edilen bu aşiret, Bozuluş içinde Dulkadir Türkmenleri arasında kaydolunmuştur. 1540 tarihinde 18 hane ve 4 mücerred vergi nüfusu tespit olunan bu aşiretin adına Bozuluş ile ilgili vesikalarda bir daha tesadüf edilmemektedir. Öte yandan Safevi Devleti içinde kuvvetli bir varlığa sahip olan Tekelü Türkmenlerinin ileri gelenleri Azerbaycan, Bağdat ve Horasan bölgelerinde idarecilik yapmışlardı. II. Bayezid zamanında Osmanlılara karşı isyan eden Şah Kulu da Tekelü Türkmenlerine mensup idi. Keza Kanuni Sultan Süleyman zamanında I. Tahmasb'a isyan edip Osmanlılara sığınan Ulama Han da Tekelü aşiretinden olup Azerbaycan beylerbeyliği makamına kadar yükselmişti.

Tutgak

Resulayn'da mütemekkin olduğu kaydolunan Tutgak aşireti, asıl Bozulus'a dahil olup 1540 tarihinde 124 hane ve 22 mücerred vergi nüfusuna sahip idi. Orta Anadolu'daki Bozuluş aşiretleri arasında bu aşirete rastlanılmamasından onların Güneydoğu Anadolu'da kalarak bütünüyle yerleşik hayata geçtiği anlaşılmaktadır.

Uzan /Evran / Uran

Asıl Bozulus'a dahil cemaatler arasında bulunan Uzan aşireti 1540 tarihinde 72 hane vergi nüfusuna sahip bulunuyordu. Bu miktar, II. Selim döneminde 237 hane ve 15 mücerrede ulaşmıştı. Aşiretin bir kolu Şarki amid'de Uzanlar Kışlağı'na yerleşmiş idi. Bunlardan başka, Bozuluş ile ilgili vesikalarda adına tesadüf edilmemektedir.

Uzunlar

Dulkadir Türkmenlerinden olan Uzunlar cemaati, 1540 tarihinde 48 hane ve 1 mücerred vergi nüfusuna sahip idi. Bundan sonra Bozuluş ile ilgili vesikalarda adına tesadüf edilmemektedir.

Yabaltun

Dulkadir Türkmenlerine mensup olan Yabaltun aşireti Bozuluş aşiretleri içinde, 1540 tarihinde 68 hane ve 4 mücerred, II. Selim döneminde 66 hane ve 40 mücerred vergi nüfusu olarak bulunmakta idi.
Yabaltunlu aşireti, Bozuluş ile birlikte Orta Anadolu'ya gelmiş ve bir müddet Keskin havalisinde kalmıştır. Bu sırada, aşiret mensuplarından bazıları eşkıyalık faaliyetlerinde bulunmuştur.
Yabaltunlu aşiretinin bir bölümü, Rakka iskanı esnasında, Ömer Kethüda idaresinde Beliç nehri kıyılarına iskan edilmiştir.

Yavılu

Dulkadir Türkmenleri arasında görülen Yavılu cemaatinin 1540 tarihinde 5 hane vergi nüfusu bulunmakta idi. II. Selim döneminde yapılan tahrirde adına tesadüf olunmamakla birlikte, Bozuluş ile Orta Anadolu'ya geldiği ve Ankara havalisinde bulunduğu tespit edilmektedir.

Yelli

Adına sadece 1540 tarihinde rastlanan bu cemaat, Dulkadir Türkmenlerinden olup, bahsedilen tarihte 3 hane ve 2 mücerred vergi nüfusuna sahip bulunuyordu.

Yurtçu

Yurtçu aşireti 1540 tarihinde Bozuluş içinde 15 hane vergi nüfusuna sahip idi. Bu tarihten sonra Bozuluş ile ilgili vesikalarda adına tesadüf edilmemektedir. Öte yandan, Güney Azerbaycan'daki konar-geçer Türkmenler arasında görülen Yurtçu aşireti, Bozuluş aşiretindeki Yurtçu cemaatinin akrabaları olmalıdır.

Zağferanlu

Bozulus'a dahil cemaatler arasında bulunan Zağferanlu aşireti, 1540 tarihinde 50 hane ve 2 mücerred vergi nüfusuna sahip idi.
Erken devirlerde yerleşik hayata geçtiği görülen Zağferanlu aşireti, Bozabad nahiyesinde İlyas Pınarı, Çölmekçi; Kaya Haydar nahiyesine tabi Tozluca köylerini şenlendirerek ziraat ile meşgul olmuştur.

Serkeme ve Aşiyanlu / Asbanlu

Adı sadece 1540 tarihli defterde görülen ve Bozulus'a dahil olan bu cemaatın 182 hane ve 74 mücerred nüfusu bulunuyordu. Buna mukabil adına bir daha tesadüf edilmemesi diğer aşiretler arasında dağılmış olabileceklerini hatıra getirmektedir.
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Re: BOZULUS'U MEYDANA GETİREN AŞİRETLER

Mesajgönderen TurkmenCopur » 15 Ara 2010, 04:44

16. Y.Y.'DA Bozuluş Aşiretleri ve Nüfusları

CemaatCemaat sayısıNeferenHâneMücerredCemaat sayısıNeferenHânemücerred
1- Avşar143463064066071286321
2- Inalllu16422718500218
3-Ali Görenlü281747123317855
4- Anamasiu1787351532921
5- Avanlu143403183767
6- Avcı148481755520
7- Alilü11111
8- Azaplu154495
9- Anter19791611058619
10- Araplu155
11- Atçı136342
12- Ala Hacılu11010
13- Ağcalu155
14- Bayat4183170133527316211
15- Beğdili22112029
16- Bozhanlu / Borcanlu1175175118514441
17- Bekir11414
Hacılu
18- Aba133
Kürklü
19- Beg176688
Cökerli
20- Serkeme125618274
21- Celahir133
22- Cerid5313111065452
23- Cerid Sultan Hacılu34746111209822
24- Cecelü4846816
25- Çübeklü146415
26- Çiçeklü231301
27- Çemelü / Çimelü676724
28- Çavundur1625012117412549
39-Çayan11081008121413866
30-Çagırganlu5443771896524
31- Çepni
32-227623234139530887
Danişmendlü
33- Ishak D4nişmcndlü192722011018615
34- Dolulu1862
35- Dalguç14642421549955
36- Dokuz444443541358183
37- Dodurga325221438627519778
38- Döger220518718115012325
49- Ensarlu11414
40- Evmür81701531711489256
41-2746528218
Harbcndelü
42- Haydarlu21099019
43- Hamza Hacılu318718164663537126
44- Hüseyin Hacılu1766610220715057
45- Halil123194
Hacılu
46- Gündüzlü1282351362115
47- Güherlü11521493129621284
48- Ilbeğlü155
49- ilanlar118171
50-ivaz115213418
51- izzeddin222219923154645294
Hacılu /
Izzeddinlü
52- Küçüklü143403735126487
53-Kürd Mihmadlu4192176163463284179
54- Kelhur162593147443
55- Karkın312810523340531392
56- Kızıl511910811223115576
Kocalu
57- Karaca Arablu314811830120215547
58- Koca153485113911722
Hacılu
59- Közkücek188
60- Kamkam166
61- Kargaçlu1963
62-Kara133
Hasanlu
63- Kutsinlü121
64- Küşer179736
65-168671
Kutlubeğlü / Kutbeğlü
66- Karabağlu1761
67- Küşne115013713136127284
68-118812266
Kürdenküre
69- Lek212210814317314627
70- Musullu31501446434327756
71- Musacaiı2122
72- Oğulbeğlü1403375285724611113
73- Süleyman Hacılu117115120323718750
74- Sarılu133
75- Salarlu1868151988117
76-Şeyh21521439224518263
Mihmadlu
77- Şeyhlü2229206233586454132
78- Doyran137229775
79- Tabanlu4349316331765595166
80- Şeh1101965
Kovanlu
81- Uzan17272125223715
82- Uzunlar149481
83- Hacılu133
84- Çobu134295
85- Karako-yunlu125618769
86- Yelli1532
87-Tekelü122184
88- Tukgag114612322
89- Yabaltun17268411066640
90- Yavılu155
91- Yurtçu11515
92- Zağferanlu152502
93- Pümek3183173104630470160
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Önceki

Dön Bozulus Türkmenleri

Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir