Türk Siyaseti ve Türkiye Siyasi Tarihi - Video Projesi - Türk ve İslam Tarihi - Türk Dna'sı

Rişvanzade Abdurrahman Paşa ve 19. Yüzyılda Malatya Sancağı

Burada Rişvan Türkmenleri hakkında önemli başlıklar bulabilirsiniz.

Rişvanzade Abdurrahman Paşa ve 19. Yüzyılda Malatya Sancağı

Mesajgönderen TurkmenCopur » 25 Ara 2010, 19:32

Rişvanzade Abdurrahman Paşanın 1812,1813 ve 1814 Yılına Mahsuben Tasarrufunda Olan Malatya Sancağına Tabi Kaza, Nahiye ve Köylerinden Alacakları

Mirmiran-ı kiramdan Malatya Sancağı Mutasarrıfı Rişvanzade Müteveffa Abdurrahman Paşanın hanesinden zuhur eden 15 Rebiyelevvel 1229 (8 Mart 1814) tarihli temessükat muceblerince 27 ve 8 ve 9 senelerinden matlubatı defter eder ki ber-vech-i ati zikr ve beyan olunur.

An Matlubat-ı Kaza-i Taş-ilSeneMatlubat
Kaza-i mezkür boy begisi İbrahim Ağanın bir kıt'a temessük mucebince düyunu12271168,5
Defa kaza-i mezkür malı olarak boy begi merkumun bir kıta temessükü mucebince deyni1227416,5
Defa kaza-i mezkür malından dolayı kadı oğlu Hacı Sadullah Ağanm bir kıta temessükü mucebince deyni1227. 1500
Defa kaza-i mezkür malı olarak boy beyi merkum temessükü ile matlubatı12285000
Defa kaza-i mezkür malı olarak boy beyi merkumun bir kıta temessükü mucebince matlubat deyni12283000
Defa kaza-i mezkür malı olarak yirmi dokuz senesi malı bila temessük matlubat12295000
16085
An Matlubat-ı Kaza-i GergerSeneMatlubat
Kaza-i mezbur ahalilerinden yirmi yedi senesi malından bila temessük matlubat122716.738
Defa kaza-i mezkürda ashab-ı mukataat-ı mirileri bila temessük matlubat12274058
Defa kaza-i mezkür da yirmi sekiz senesi malı olarak bir kıta temessük mucebince matlubat122816.238
Defa kaza-i mezkürda ashab-ı mukataat-ı mirileri bila temessük matlubat12284058
Defa kaza-i mezkürdan yirmi dokuz senesi malı olarak bila temessük matlubat122916.738
Defa kaza-i mezkürdan sene-i mezbure mahsuben ashab-ı mukataat-ı mirileri matlubat12294058
62388


An Matlubat-ı Kaza-i ŞireSeneMatlubat
Kaza-i mezkür ahalilerinden bir kıta temessük mucebince yirmi yedi senesi malından matlubat12272801,5
Kaza-i mezkürdan yirmi sekiz senesi malı olarak bir kıta temessük mucebince matlubat12287130
Defa kaza-i mezkürdan yirmi dokuz senesi malından bila temessük matlubat12297130
17.061,5
An Matlubat-ı Kaza-i KahtaSeneMatlubat
Yirmi yedi senesi malından kaza-i mezkürdan bir kıta temessük mucebince matlubat12271333
Yirmi sekiz senesi malından defa bir kıta temessük mucebince matlubat12281568
Yirmi dokuz senesi malından defa kaza-i mezkür dan bila temessük matlubat12293000
5901
An Matlubat-ı Cemaat-i KömürkaviSeneMatlubat
Cemaat-i mezkür boybeyi ve ihtiyarlarının bir kıta temessük mucebince matlubat12271000
Defa Cemaat-i mezkürdan yirmi sekiz ve dokuz senelerinde temessük mucebince matlubat12,281,2297100
Cemaat-ı mezkür boybegisinden bir kıta temessük mucebince matlubat1229200
8300
An Matlubat-ı Cemaat-i Kavi KalyonSeneMatlubat
Kaza-i mezkürdan yirmi yedi senesi Kömür Kavisinden isabet edecek matlubat1227300
Defa cemaat-ı mezkürdan yirmi sekiz senesi malın­dan kalan bir kıta temessük mucebince matlubat1228552,5
Defa cemaat-ı mezkürdan yirmi dokuz senesi malmdan bir kıta temessük mucebince matlubat12293000
Defa cemaat-i mezkür boybeyi matlubat200
Defa cemaat-ı merkumeden bir kıta temessük mucebince matlubat1229300
4352,5


An Matlubat-ı Kaza-i MalatyaSeneMatlubat
Malatya ağavatlarmdan Silogiroğlu ve Harircioğlundan havass malı olarak matlubat12285000
Defa Malatya ağavatmdan bir kıta temessük mucebince matlubat1228800
5800
Malatyada vaki yirmi dokuz senesinin ashab-ı mukataat mal-ı mirilerinden matlub12299250
Behisni'de vaki sene-i. merkume mahsub ashab-ı mukataat mal-ı mirileri matlub12292000
11.25
Sefine-i seniyye mültezimi Kuloğlu Abdullah Ağadan bir kıta temessük mucebince matlubat12282250
Göçgözü bacı olarak Hüveydi boybegisi Süleyman Ağadan matlub1228600
2850
An Matlubat-ı Kaza-i Hısn-ı MansurSeneMatlubat
Kaza-i Hısn-ı Mansur'dan yirmi üç senesi malı olarak ahalinin bir kıta temessükleri mucebince matlub122333.9
Ber-vech-i bala ceman yekün
Yalnız yüz altmış yedi bin sekiz yüz seksen sekiz ğuruş167.888
Mirimiran-ı Kiramdan Rişvanzade müteveffa Abdurrahman Paşa'nın Dehavi Mehmed Mesud Efendi'nin hanesinden zuhur eden temessükatı mucebince ber-vech-i ati zikr ve beyan olunur sene 1229.
SeneMatlubat
Şire kazası ihtiyarlarının bir kıta temessükü mucebince mümteniüi-husül12235000
Defa Şire mütesellimi Mustafa Ağadan bir kıta temessük mucebince matlubı mümteniul-husül1223450
Kalyon Kavi ihtiyarlarından bir kıta temessük mucebince matlubı mümteniu'l-husul2500
Defa cemaat-ı mezkür ihtiyarlarının bir kıta temessükleri mucebince matlubı mümteniu'l-husul12236000
Taş kazası ahalilerinin bir kıta temessükleri mucebince matlubı mümteniu'l-husul12225000
18,950
SeneMatlubat
Taş-il Kavisi ihtiyarlardan Nasır oğlu bir kıta temessükü mucebince matlubı mümteniu'l-husul1223538,5
Taş-il boy begisi müteveffa Cemal Ağanın bir kıta temessükü mucebince deyni mümteniu'l-husul12131000
Taş-il boy begisi ibrahim Ağanın ber-muceb-i temessük deyni mümteniu'l-husul12231200
Gerger vücuhundan Efendizade Hasan Ağanın12222500
bir kıta temessük mucebince deyni mümteniu'l-husul
Defa Ağa-yı merkumun bir kıta temesükü mucebince mümteniu'l-husul1222250
24.438,5
SeneMatlubat
Defa Ağa-yı merkumun bir kıt'a temesükü mucebince mümteniu'l-husul1218700
Defa Ağa-yı merkumun bir kıt'a temesükü mucebince deyni mümteniu'l-husul1218500
Defa Ağa-yı merkumun bir kıt'a temesükü mucebince deyni mümteniu'l-husul1218680
Sabık mütesellim Şahbaz Ağanın bir kıt'a temesükü mucebince deyni mümteniu'l-husul1220741
Gerger meliki Süleyman Ağanın bir kıt'a temesükü mucebince deyni mümteniu'l-husul12231270
28.329,5
SeneMatlubat
Gerger ihtiyarlarının bir kıt'a temesükleri mucebince düyunları mümteniu'l-husul122010
Defa Kaza-i mezkür ihtiyarlarının ba-temessük düyunları mümteniu'l-husul12227500
Kahta kazası ihtiyarlarının ba-temessük düyunları mümteniu'l-husul12223500
Defa kaza-i mezbur ihtiyarlarının ba-temessük düyunları mümteniu'l-husul12233000
Cuhacıklar Cemaati'nden Osman zimmetinde ba-temessük düyunu mümteniu'l-husul1221443.5
53.773
SeneMatlubat
Kömür Kavi ihtiyarlarının cümlenin ba-temessük düyunları mümteniu'l-husul1222592,5
Defa cemaat-ı merkume boy begisi ve ihtiyarlarının ba-temessük düyunları mümteniu'l-husul12222299,5
Defa cemaat-ı mezkürun vücuhlarınm ba-temessük düyunları mümteniu'l-husul12235000
Reşi boy begisi ve ihtiyarlarının temessük mucebince düyunları mümteniu'l-husul12225850
Defa cemaat-ı mezkürların vücuhlarınm ber-muceb-i temessük düyunları mümteniu'l-husul12208010
75.525
SeneMatlubat
Defa cemaat-i merkume ahalilerinden temessük mucebince düyunları mümteniu'l-husul12203500
Kızık cemaatlerinden ba-temessük deyni mümteniu'l-husul12236500
Defa cemaat-ı merkume boy begisi Mehmed Ağanın temessük mucebince deyni mümteniu'l-husul1222500
Dalyanlu boy begisi Ali Ağanın temessük mucebince deyni mümteniu'l-husul12191100
Behisni boyahanelerinin bir kıta temessük mucebince teslim mümteniu'l-husul1223650
87.775
SeneMatlubat
Behisni Baruthanesi mirisi teslim mümteniu'l-husul1223440
Ferhatzade Rişvan Halil Efendi ba-temessük düyunu mümteniu'l-husul1211600
Paşa Kavi cemaatleri mirileri teslimi mümteniu'l-husul12233500
Behisni subaşısı sabık Kapıcıoğlu deyni12236000
Kilisli Emin Çavuşoğlu ba-temessük düyunu mümteniu' 1-husul1223450
98.765
SeneMatlubat
Defa subaşı-i merkum bir kıta temessük mucebince matlubı mümteniu'l-husul1223250
Sofraz zabiti Ömer Ağanın bir kıta temessük mucebince düyunu mümteniu'l-husul12233600
Sabık kasabbaşı müteveffa Çerkezoğlunun temessük mucebince matlubı mümteniu'l-husul12232873
Malatyalı Hacı Abdi zade Ahmet Ağanın ba-temessük deyni mümteniu'l-husul1223800
Hısn-ı Mansur ahalilerinin bir kıta temessük mucebince düyunları matlub121833.643,5
139.931,5
SeneMatlubat
Dağlı ve Garablı Ahalilerinin bir kıta temessük mucebince düyunları2000
Behisni'de Hacı İsmail oğlundan matlub500
GENEL TOPLAM142.431,5


Kaynakça
Kitap: OSMANLI DEVLETİNDE AŞİRET YÖNETİMİ, Rişvan Aşireti Orneği
Yazar: FARUK SÖYLEMEZ
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Dön Rişvan Türkmenleri

Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir