Türk Siyaseti ve Türkiye Siyasi Tarihi - Video Projesi - Türk ve İslam Tarihi - Türk Dna'sı

Rişvanlar Konfederasyonu

Atmalı ve Sinemilli Alt Federasyonları

Burada Rişvan Türkmenleri hakkında önemli başlıklar bulabilirsiniz.

Rişvanlar Konfederasyonu

Mesajgönderen TurkmenCopur » 19 Ara 2010, 21:05

RİŞVANLAR

Rişvanlar boylar topluluğundan ibaret bir konfederasyondur. Suriye'deki Kurt dağından Ankara'da Bala ve Haymana kazasına kadar bir saha içinde dağınık olarak bulunmaktadırlar. En fazla bulundukları yer Kahramanmaraş, Gaziantep ve Kurt Dağıdır (İslahiye yakınında). Maraş'ın Pazarcık kazasındaki Kurmançların Türkmen olduklarını hem kendileri ve hem de komşularının söylemekte olduğunu öğrenmekteyiz. Burada iki uruk (kabile) veya boy (aşiret) mevcuttur.

Diğerleri bunlara bağlıdır:

1 — Atmalı boyu.
2 — Sinemli boyu.

Atmalı boyu, Rişvan uruğu içindedir. Rişvanlar'da ayrıca şu kollara ayrılıyordu:

«Şıh Pojin, Togallt, Mikail, Rişvan, Herkatlı». Maraş Rişvanları arasında Çiğil'lerin bulunduğunu bilmekteyiz. Araban ile Besni arasında yine Rişvan uruğu dahilinde bulunan Çepni'ler de bulunmaktadır. Burada Çiğil ile Çepniler'den biraz bahsetmemiz gerekir.

Çiği'ler «Hudüd-u alem ve Gerdizi gibi, Türk kavimleri hakkında bilgiler veren ve bu hususta başta Ceyhani olmak üzere eski kaynaklara dayanan eserlerden «Çiğiller'in» aslının Karluk Türklerinin bir kolu olduğunu yazmaktadır. Nitekim Uygur Hükümdarı «Tanrı'da Bölmüş İl - Etmiş Bilge Kağan'ın» kitabesinde geçen «Çiğil Tutuk» ile bu boy arasında bir münasebet olacağı ileri sürülmektedir. «Hudüd - Ul - alem'e» göre «Çiğiller», Is-sık - Gölün kuzey batısında yaşamakta idiler. Bunlar gittikçe ehemmiyet kazanarak XI. yüzyılda başlı başına müstakil bir kavim sayılmışlardır. Kaşgarlı Mahmut, Çiğiller'den bir bölüğün Taraz (Talaş) şehri yakınlarında bulunan bir kasabada, bir bölüğün «Barsgan'ın, ötekisindeki Kuyas'da, üçüncü bir bölüğün de Kaşgar yöresindeki bir takım köylerde yaşadığını bildirmektedir. Bu husus Gerdizi'nin 9 boyu ayrılmış olan Korlukların (Karlı Türkleri) üç boyunu Çiğillerin meydana getirdiği fikrine uymaktadır. Çiğil Türkleri XI. yüzyılda o kadar mühim bir topluluk olmuşlar ki. Oğuzlar Ceyhun'dan, Çin'e kadar uzanan yer-lerdeki Türklerin hepsine birden «Çiğil» diyorlardı.
Çiğiller'in aynı asırda Mavera-ün-nehir'de de yaşadıklarını görmekteyiz.

İşte Maraş Pazarcık yöresinde bulunup «Ame Çiğilliyem:

Ben Çiğilliyem» deyip öğünen ve Kürmanç lisanını kullanan, Rişvan uruğu içinde görünen, Çiğiller'in Türk oğlu Türk olduklarının tarihi belgeleri. Lisanlarının değişikliği asıllarını unutturmamış, fakat kötü eğitim düzeni kökenlerinin Türk olduklarını kendilerine öğretememiştir.

Bu gün Anadolu'da Çiğil adlı köyler, Pazarcık'tan başka Ilgın'da, Karapınar'ın Hotamış nahiyesinde, Kastamonu, Manisa'da Çiğiller olarak mevcuttur.

Gaziantep - Araban ile Adıyaman - Besni arasında bir kısmı Türkçe ve bir kısmı da Kürmanç olarak konuşan, Çepni'lere gelince bunlar da büyük bir Türk uruğudur., Burdakiler Rişvan uruğu içinde bulunmakta ise de daha çok bağımsız olarak görülmektedir. Çepni'ler Avşar'lar gibi adı zamanımıza kadar gelmiş bir Türk boyudur. Hacı Bektaş-ı Veli'nin ilk müridleri bunlardı. Önemli bir bölümünün 1277 yılında Sinop yöresinde yaşadığını görmekteyiz.

Yine bu zaman içinde bir kısım Çepni'lerin «Rakka»-ya yerleştirildiklerini de öğrenmekteyiz. Ayrıca «Dulkadırlı, Boz - ok, Adana - At-Çeken, Koç-Hisar, Hamid, Çorum, İran'da büyük topluluklar halinde bulunduklarını kayıtlardan öğrenmekteyiz.
İşte Türkiye'deki ve özellikle Kürmanç'ça konuşan Pazarcık, Araban - Besni Çepnilerinin bir zamanlar Oğuzların en kalabalık boylarından biri olduğunu öğrenmiş olmaktayız ki, bu da Kürmanç lisanı kullanmalarına rağmen asıllarını veya boylarının asıl isimlerini unutmamış olmalarına rağmen, Milli kültür fukaralığımız ve şuursuzluğumuz, Çiğiller gibi Çepni Türkünün bile zamanla kaybolup erimesine, benliğini kaybetmesine yol açmaktadır.

Çiğil ve Çepni Türklerinden sonra Atmalı boyuna gelince, Doç. Dr. M. Eröz bunların 12 oymağa bölündüklerini söyler:

«1 — Tilkiler,
2 — Kizirli,
3 — Haydarlı,
4 — Ketiler,
5 — Sadakalar,
6 — Kızkapanlı,
7 — Karahasanlar,
8 — Karalar,
9 — Ağcalar,
10 — Turuçlu,
11 — Kabalar,
12 — Mahkanlı».

Kaynakça
Kitap: DOĞU AŞİRETLERİ VE EMPERYALİZM
Yazar: MAHMUT RİŞVANOĞLU
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Re: RİŞVANLAR konfederasyonu

Mesajgönderen TurkmenCopur » 20 Ara 2010, 03:21

PAZARCIK (MARAŞ)'TA KURMANÇÇA KONUŞAN AŞİRETLER:

Kendilerinin de, komşularının da kabul ettiği gibi, Pazarcık Kurmançları Türkmen asıllı olup, içlerinde Çiğil Türkleri de vardır. Burada iki uruk (kabile )veya boy (aşiret) mevcuttur. Diğer bütün oymaklar (onların dili ile, «oymağ»lar) bunlara bağlıdır. Bu iki boy Atmalı Boyu ve Sinemilli boyudur. Şimdi bunları sırası ile ele alalım.

ATMALI BOYU veya ATMA BOYU (Aşireti):

Rişvan Uruğuna (kabilesine) bağlı bir boydur. Anlaşıldığına göre Rişvan, boylar topluluğundan ibaret bir konfederasyondur. Ankara'nın Bala ve Haymana kazalarındaki Kurmançlar arasında da elli yıl önce «Rişvan»lar vardı. «Şıh Pojin, Togallı, Mikail, Rişvan, Herkatlı» kollarına ayrılıyorlardı.

Atma boyu şu oymak («oymağ»)lara ayrılır:

1 — Tilkiler,
2 — Kizirli,
3 — Haydarlı,
4 — Ketiler,
5 — Sadakalar,
6 — Kızkapanlı,
7 — Karahasanlar,
8 — Karalar,
9 — Ağcalar,
10 — Turuçlu,
11 — Kabalar,
12 — Mahkanlı.

Kaynakça
Kitap: Doğu Anadolu Türklüğü
Yazar: Mehmet Eröz
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Re: RİŞVANLAR konfederasyonu

Mesajgönderen TurkmenCopur » 20 Ara 2010, 03:33

Bütün bu oymakların, cemaatlerin bağlı olduğu Atma boyu hakkında da iki hususu belirtelim. Macar Türkologlarından Rasonyi ve Hüseyin Namık Orkun Bey, Türk geleneğine göre, totem olan hayvanların isimlerinin kabile (uruk) ve aşiret (boy) ve oymak ismi olarak alındığım söylerler. Yukarıda bahsettiğimiz «Havran» da bu kaideye uyar. Buradaki Atma, belki de Atmaca isminden bozulmadır. Atmaca kuşu, totem olarak bir cemaate elbete isim olabilir. Nitekim Danişmend Türkmenleri arasmda, bir oymak beyinin adı Atmaca'dır.

Kayıtlarda bu isim şöyle geçer:

«Seğban oğlu Atmaca'ya tabi Cırıklu cemaati...»

Pazarcık'ta Türkçeden başka dil konuşan, fakat Türkçeyi çok güzel bilen cemaatlerin diğer büyük kolu, Canbey Uruğuna bağlı Sinemilli Boyudur. Bize çok zengin bilgi veren Sinemillilerden Mustafa Buyrukcan'a göre, Sinemilli'ler, Milli'lere akrabadır.

Horasan'dan, Türkistan'dan gelmişlerdir. Gelirken bir kısmı Elazığ'da, Keban civarında kalmıştır. Yavuz Selim - Şah İsmail mücadelesi sırasında buralara sığınmışlardır. Dedelerinin Türkçe konuştuğuna dair ipuçları vardır. Bütün örf-adet, giyim kuşamları Türk boylarına benzer. Şamanizm bakiyeleri, Alevilik içinde ve diğer gelenekler arasında halen yaşamaktadır. Yakın yıllara kadar, bütün aşiret köylerinde üç etek giyilirmiş. Üç etek, bütün Yörük ve Türkmenlerce ve Orta Asya Türklerince giyilen, at binmeğe elverişli bir Türk giyimidir. Etekleri üç yerinden yırtmaçlı olduğu için ata kolayca binilir, elbise binişe engel olmaz. Şimdi sadece yaşlılar ve dağ köylerindekiler giyiyor. Gene şehirle irtibatı pek olmayan dağ köylerinde, ihtiyar ve çocuklar da (erkek) başın bir yerinde bir tutam saç bırakılır. Bu saça bazıları «Temni», bazıları da «Kekü» der. Yörükler, Alevi ve Sünni Türkmenler de aynı saçı bırakırlar. Edremit Tahtacı'larından iki ihtiyarın omuzlarına kadar uzanan saçlı resimlerini almıştık. Çin kaynaklarında, Türklerin rüzgar gibi atlar üze-rinde, saçları omuzlarına kadar uzamış halde seferden sefere koştuklarının kaydedildiğini tarihçiler söyler. Prof. Kafesoğlu'nun Melikşah Devri kitabında da bu hususta bir-kayıt vardır. Kört adı verilen cemaatler de demek ki çok eski Türk geleneğini yaşatıyorlar. Alında bıraktıkları saça ise «Perçem» adını verirler. Saçların bırakılması baklandaki telakkileri açıklamağa burada imkan yok. Kadın saçları için de bir iki şey söyleyelim. Kızlar saçlarım örerek, çok sayıda beliklere ayırırlar. Yörük ve Türkmenlerin «Belik» dediği bu kadın saçı örme şekline, Pazarcık aşiretleri «Gul u» adını verir. Türkmen aşiretlerinde kırık delik muteberdir. Üç eteğe verilen isim «Zubun»'dur. Bazı Yörükler de zubun der. Pazarcık'da, üç eteğe, zubundan başka «Eski» adı da verilir. «Eski mi giyeceğim?» lafında geçtiği gibi. Eskiden keçe börk de giyilirmiş. Eski erkek giyimi tas şeklinde bir keçe üzerine tas geçirilir, onun üzerine «poşu» sarılır, zubun giyilirdi. Kadınların başlığına «Kofi» denir. Başlarına, üstü ağaç çemberle sarılı, yüksekçe bir başlık giyerler, üzerini renkli örtü ile sararlar. En üste de, boğazın altından geçen bir bağ bağlanır. Buna «Bendik» denir. Hepsinin üzerine «Poşu» veya «Ahmediye» sarılır.

Pazarcık aşiretleri, İmece'ye Kılıçlı Türkmenleri gibi «Kubaşık» diyorlar. Evlenmede verilen başlığa, bütün Türkler gibi, «Kalın» adım veriyorlar. Alevi Türkmenler'de ve Türk geleneğinde çok geçen «Pay» kelimesi ve adeti aynen yerine getirip kullanılıyor. Köylüden toplanan «Salma» adı verilen bir nevi vergiye «Saylan» diyorlar. Eski Türk yemeklerinden «Keşkek» biliniyor, yapılıyor ve aynı isimle anılıyor. Hülasa, dillerinde bazı yabancı kelimeler var. Menşeleri hakkında biraz tereddütlüler. Fakat her halleri gösteriyor ki, asılları Türktür.

Kaynakça
Kitap: Doğu Anadolu Türklüğü
Yazar: Mehmet Eröz
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Re: Rişvanlar Konfederasyonu

Mesajgönderen avşar » 25 Nis 2011, 12:23

Bende Atmalı Oymağındanım.Oymağım giyim kuşam kültür olarak Türkmendir gurmanc lehçesi konuşurlar Türkçeyi çok iyi bilirler.Atmalı oymağı birçok boydan oluşsa da Avşar kültürü çok baskındır ve Kayseri Avşarları ile çok büyük benzerlikler taşırlar.Malatya Avşar lehçesinin en yoğun konuşulduğu yerdir ayrıca.
Kullanıcı avatarı
avşar
Çavuş
Çavuş
 
Mesajlar: 75
Kayıt: 25 Nis 2011, 11:45

Re: Rişvanlar Konfederasyonu

Mesajgönderen TurkmenCopur » 25 Nis 2011, 13:40

avşar yazdı:Bende Atmalı Oymağındanım.Oymağım giyim kuşam kültür olarak Türkmendir gurmanc lehçesi konuşurlar Türkçeyi çok iyi bilirler.Atmalı oymağı birçok boydan oluşsa da Avşar kültürü çok baskındır ve Kayseri Avşarları ile çok büyük benzerlikler taşırlar.Malatya Avşar lehçesinin en yoğun konuşulduğu yerdir ayrıca.


Gerçek şudur ki, Atmalı ve Rişvanlar'a bağlı aşiret ve oymakların soyları 100% Türktür ve Türkmendir. Örnek olarak, ben Irak Türkmenlerinden bir soydaşımla(kendisi sitemizin "BAYATLI" isimli üyesidir) ettiğim bir sohbeti anlatmak istiyorum. Bana kendisinin Bayat aşiretinden olduğunu anlatmıştı ve kendisinin Türkmen, Arap veya Kürt milletlerinden hangilerine ait olduğunu bana sormuştu vede kendisinin dil olarak sadece Arapça konuştuğunu belirtmişti. Bildiğiniz gibi Bayatlar Oğuz boylarının önemli boylarından birisidir. Osmanlı ve Selçuklu İmparatorluğu bölgelerinde(İran, Azerbaycan, Suriye, Arap ülkeleri...) böyle birçok örnekler vardır. Türkmen Atalarımız, kişilik olarak dört dörtlük oldukları için iskan oldukları bölgelerde yaşayan milletlerle uyum sağlamışlar ve hatta onların dillerini kendi dilleri gibi konuşmaya başlamışlardır.

Aynı şekilde Atmalı Oymağının Kürt dilinin Gurmanç/Kurmanç lehçesini konuşmasıda Atmalı Oymağının Türk Soyunu asla değiştirmeyecektir. Ki, "Gurmanç/Kurmanç" kelimesinin kesinlikle Türk kökenli olduğuna inanıyorum ve Kuman, Kurman, Koman gibi kelimelerle aynı anlamları taşıdığına inanıyorum. Mesela Kırgızistan'ın eski cumhurbaşkanının adı Kurmanbek Bakiyev'dir. Ve Kıpçakların en önemli boylarından biriside Kuman/Koman boyudur.
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Re: Rişvanlar Konfederasyonu

Mesajgönderen avşar » 27 Nis 2011, 11:23

Anda tüm düşüncelerine katılıyorum bizim şu an konuştuklarımız çok az kişi tarafından bilinen yada kabul edilen gerçekler malesef bizim gibi düşünenlerin sayısı az.
Kullanıcı avatarı
avşar
Çavuş
Çavuş
 
Mesajlar: 75
Kayıt: 25 Nis 2011, 11:45

Re: Rişvanlar Konfederasyonu

Mesajgönderen TurkmenCopur » 27 Nis 2011, 15:32

avşar yazdı:Anda tüm düşüncelerine katılıyorum bizim şu an konuştuklarımız çok az kişi tarafından bilinen yada kabul edilen gerçekler malesef bizim gibi düşünenlerin sayısı az.


Evet, ama bu konu Türk Milletimizin ve Türk Soyumuzun geleceği için çok önemlidir. Eğerki Doğu'daki bütün insanlarımıza kökenlerinde Türkmenlik veya Ön Türklük olduğunu anlatabilirsek, Türkiye Cumhuriyetimizi herhangi bir emperyalist entrika modeli yıkamaz. Sitemizin hedeflerinden biriside budur.
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Re: Rişvanlar Konfederasyonu

Mesajgönderen TurkmenCopur » 27 Nis 2011, 15:42

Ayrıca siz hangi Atmalı Oymağındansınız? Benim Kahramanmaraş'ta(Pazarcık) bulunan Atmalı aşiretler hakkında bir araştırmam olmuştu.
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Re: Rişvanlar Konfederasyonu

Mesajgönderen avşar » 27 Nis 2011, 18:44

Malatya Arguvan Yukarı Atmalı derler önceden Arapkirdeymiş ondan önce Yeşilyurtta.
Kullanıcı avatarı
avşar
Çavuş
Çavuş
 
Mesajlar: 75
Kayıt: 25 Nis 2011, 11:45

Re: Rişvanlar Konfederasyonu

Mesajgönderen TurkmenCopur » 27 Nis 2011, 20:53

avşar yazdı:Malatya Arguvan Yukarı Atmalı derler önceden Arapkirdeymiş ondan önce Yeşilyurtta.


"Atmalı" ve "Rişvan"(Atmalı'nın bir üst boyu) benim düşünceme göre Osmanlı'ya 16. yüzyılda isyan eden ve Safevilere katılan Alevi Kızılbaş Türkmen Aşiretlerinin bir aşiret-birliğinin ismidir(ve bu isim 16. yüzyıldan sonraki dönemlerde verilmiş bir konfederasyon ismidir). Genellikle Maraş(Elbistan ve Pazarcık), Malatya(Arguvan) ve Bozok(Gürün, Gemerek, Yozgat bölgeleri) Bölgelerinde bulunurlar.

Malatyadaki Atmalı Aşiretine bağlı olan alt aşiretler/boylar hakkında fazla bilgim yok, ama şunu diyebilirimki Malatya, Bozok ve Maraş'taki Atmalılar aynı soydan geliyor. Mesela günümüzde Sivas-Gürün'de yaşıyan Atmalı Aşiretinden insanlarımız Malatya'dan gelmişler. Ve sülale isimlerinin bazıları Maraş'taki Atmalı sülale isimleriyle aynıdır.

Anadolu'da Sahte Şah İsmail İsyanı adlı sayfadaki bilgilerde Atmalı ve Rişvan ile ilgili olabilecek Malatya, Bozok ve Maraş'taki birçok Türkmen aşiret isimleri var.

"Yukarı Atma" adlı aşiretinden olduğunuzu yazmışsınız. Bunun dışında "Yukarı Atma" Aşiretine bağlı olan sülale isminizi(Osmanlı dönemindeki lakabınız) paylaşırsanız belki Atma Aşiretinin hangi Boyuna/Alt-Aşiretine bağlı olduğunuzu bulabilirim.
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Sonraki

Dön Rişvan Türkmenleri

Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir