Türk Siyaseti ve Türkiye Siyasi Tarihi - Video Projesi - Türk ve İslam Tarihi - Türk Dna'sı

Karahanlı Oymakları

Burada Türkmen Aşiretleri hakkında önemli başlıklar bulabilirsiniz.

Karahanlı Oymakları

Mesajgönderen TurkmenCopur » 19 Ara 2010, 21:00

KARAHANLILAR

Tarihde büyük devlet kurmuş ve Müslümanlığı ilk kabul eden büyük Türk boylarından biridir. Fakat ilim adamları Karahanlıların hangi Türk boyuna dahil olduğu hakkında münakaşalıdırlar.

J. Deguignes, W. Radloff'e ve Prof. Fuad Köprülü'nün fikrine göre, Karahanlılar «Karluk veya Yağma» Türkierin-dendir. Prof. Sümer'de aynı fikirdedir. Nitekim «Bizim kanaatımıza göre Karahanlı Devleti Yağmalar tarafından kurulmuştur. Çünkü Hanedanın Kaşgar şehri ile çok yakın bir münasebeti olduğu ve aile mezarlarının da bu şehirde idi. Karahanlı hanedanın kolayca Kağan ünvanını almaşı da her halde bir mana taşımaktadır. Halbuki Karluk Hükümdarları Yabgu ünvanını taşıyorlardı,» demektedir.
W. Barthold'de, Karahanlıların Yağma Türklerinden bir kol olduğunu söyler. Bunun yanında aynı müellif «Çiğil» Türklerinden de olabileceğini zikreder. Z. V. Togan'a göre Karahanlılar Göktürkler'dendir.

Hammer ve Pırgstall, Türkmen olduklarını savunurlar. Buna göre Karahani sülalesi, «Tu Chue A - Sih-Na» hanedanının bir kolu olan «Karluk» boyuna bağlanmaktadır. Karluk Türk birliğini meydana getiren en mühim iki urug da «Çiğil ve Yağma» Türkleridir.
Korlukların Göktürklerden olduğunu söyleyen Prof. Z. V. Togan'ın fikirleri, bu konuya biraz daha ışık tutmaktadır.

Şöyleki:

Karahanlılarca kullanılan «İlik-Han» lakabı «Yağma ve Tatar» hanlarının lakabı olarak da zikrediliyor... Fakat bu kaynaklarda Karahanilerin en ziyade Tokuz Oğuzlar'a ilişik hatta onlardan türemiş bir sülale gibi görünmüş olmaları; bu hanedanın da eski Göktürk ve Tokuz Oğuzlar ile aynı «Asena» neslinden gelmiş olmalarından ve Türkistan'ın tekmil eski hükümdarlarını bazan «Tokuz Oğuz'dan» sayılmaları ve «Yağmalar»ında asıllarının Tokuz Oğuz'lardan sayılmalarından ileri gelse gerektir.

İslam kaynaklarında Fergane padişahını, Mu'tasım zamanında Bağdad'a gelen «Akhşid Tuğuç'un babaları... hepsi Karahanilerin cedleri olarak kabul edildiği gibi, Karahaniler başlıca Yağma ve Çiğil Uruglarına dayanarak Türkistan'ın idaresini tekrar kendi ellerinde birleştirebilen hanlardır.

Yine Z. V. Togan, Karahanlılara «Elikhanlar» denildiğini de belirtir. Fakat Doç. Dr. M. Eröz «Bizce bu ne İliği ne de Elik dir, İlek olması muhtemeldir, zira Zaza köylerinden birinin adı «Kelehan»dır. Bu kelimeyle Karahanlıların İlekhan'ı arasında bir münasebet kurulabilir» demektedir.

Karahanlı'lara «İlig - Han veya İlek - Han» da denmektedir. Fuat Köprülü, Reşit Rahmeti, Osman Turan, Barthold gibi araştırıcılar, kelimenin «İliğ» olması lazım geldiğini söylemektedirler. Bu kadar açıklamalardan sonra Karahanlı köylerini gözden geçirelim.

1 — Karahan - Kepirkuyu - Silan - Güvercin - Dindar -Hamaviran, gibi köylerdir.

Kaynakça
Kitap: DOĞU AŞİRETLERİ VE EMPERYALİZM
Yazar: MAHMUT RİŞVANOĞLU
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Re: Karahanlı OYMAKLARI

Mesajgönderen TurkmenCopur » 20 Ara 2010, 03:39

KARAHANLILAR:

Vaktiye Kığı bölgesinde «Turan, Koçan, Kar aban, Oruçoğulları» gibi Türkmen aşireti konar göçerdi.
Bu misalde Karahanlılar'ı Türkmen olarak görmekteyiz. Fakat ilim adamları Karahanlıların menşei hakkında hemfikir değillerdir. Karahanhları çeşitli Türk uluslarına mensup saymaktadırlar. J. Deguineş, W. Radloffa göre, Fuad Köprülü'nün fikrine göre Karluk veya Yağma Türklerindendirler. W. Barthold, V. Minorsky de Karahanlıların Yağma Türklerinin bir şubesi olduğunu söylerler. W. Barthold, Çiğil'lerden olduklarını da ileri sürer. Zeki Velidi'ye göre, Gök Türklerdendirler. Hammer ve Pırgstall Türkmen faraziyesini savunmuşlardır. Buna göre «Kara Hanlılar sülalesi, Tuchüe Ashina hanedanının bir kolu olan Karluk hanedanına bağlanmaktadır; Karluk kavmi birliğini vücüde getiren üç kavmin en mühim iki unsurunu Çiğil ve Yağma kavimleri teşkil ediyordu. Kartuklar 744 - 840 yıllarında Uygur birliğine dahü olmuşlar ve aynı zamanda siyasi isim olarak, bir de Türkmen ismini taşımışlardır.» Göktürkler faraziyesini ileri süren Zeki Velidi Togan'ın fikirleri bu konuya ışık tutucudur; Karahanhlarca kullanılan ilik-Han lakabı da 'Yağma ve Tatar Hanları'nın lakabı olarak zikredüiyor... Far kat bu kaynaklarda Karahaniler ve en ziyade Tokuzoğuzlara ilişik, hatta onlardan türemiş bir sülale gibi göstermiş olmaları bu hanedanın da eski Göktürk ve Tokuz - Oğuz hanları üe ayni Asena neslinden gelmiş olmasından ve Türkistan'ın tekmil eski hükümdarlarını bazan Tokuzoğuzdan saymaları... ve Yağmalar da asıllarında Tokuzoğuz sayıldıklarından ileri gelse gerektir... İslam kaynaklarında... 'Fergana Padişahını,' Mü'tasim zamanında Bağdad'a gelen Akhşid Tuguç'un babaları... Fergana hükümdarı Arslan Tarkhan A-si-lan takan... Samanilere mağlup olan Türk hükümdarı... 'Tavgaç' hepsi Karaha-nileri cedleridir... Karahaniler başlıca Yağma ve Çiğil uruklarına dayanarak Türkistan'ın idaresi tekrar kendi ellerinde birleştirebilen hanlardır... Karahanlıların İslamiyete girişi, İdil boyundaki Bulgar'larla bir zaman da 920 yıllarında vaki olmuştur.» Gene aynı yazardan, Karahanlılar'a «Elikhanlar» denildiğini de öğreniyoruz. Aşağıda açıklayacağımız sebepten ötürü, bizce bu ne «İliğ» ne de «Elik»'tir. «llek» olması muhtemeldir. Zaza köylerinden birinin adı «Kelehan»'dır. Bu kelime ile, Karahanlılar'ın «İlek-han»'ı arasında bir münasebet kurulabilir.

Aşağıdaki kaynaklardan, «Elikhanlar» da denilen «Karahanlılar»'ın Yağma ve Çiğil uruklarına dayandıklarını anlıyoruz:

Karahanhlar yahut Elikhanlar... Yıldız Yaylasında ve Tekes havzasında yaşayan Yağma ve Çiğil aşiretlerine dayanmışlardır. O cihetten Yağma hakam yahut Çiğil hakanı isimlerile de maruf olmuşlardır; nasıl ki Göktürk hakanları da Bizans kaynaklarında Çiğil hükümdarı tesmiye ediyordu.» Yağma'lar onuncu asırlarda göçebe olup, Türk şubelerinin en kalabalıklarından olan Oğuz, Kıpçak ve Karluk'lar gibi büyük ulusdur. «Hudüd ül alem»'de Yağma'ların bin yedi yüz kadar boy (aşiret) olduğunu kaydetmektedir.A Bu uzun iktibasları, Karahanlılar'ın menşeini göstermek için yaptık. Siverek bölgesinde Yağma ve Çiğil köyleri bulmuş olsa idik, adı geçen Karahanlılar'ın tarihteki Karahanlılar'ın soyundan geldiklerine hükmedebilirdik. Fakat şimdilik böyle bir ipucu bulamadık. Gerçi daha önce belirtildiği gibi, Maraş Pazarcık Kurmanç-ları arasmda Çiğü'lerin bulunduğunu anlıyoruz. Biz köyün Çiğil'lerden oluşu, civarında da Çiğil köylerinin olacağına karine teşkil eder. O halde Maraş'la Urfa arasında başka Çiğü köylerinin ve hatta Yağma köylerinin olması gerekir. Esasen Kurmanç ve Zaza'lar içinde Türkmen (Oğuz)'lar olduğu gibi, Çiğil'ler, Kuman - Kıpçak'lar, Kankklar (Kanglılar), diğer Türk ulusları, urukları ve hatta yirmi otuz yıldan beri yorulmaz bir enerji ile çalışan Dr. Fahrettin Kırzıoğlu'nun ileri sürdüğü gibi İskit Türkleri de vardır. Bu hususların aydınlatılması, bir yandan tarihi kaynakların sıkı şekilde ele alınması, diğer yandan Kurmanç ve Zaza köylerinde yapılacak sos-yol bünye ve kültür araştırmaları yoluyla olacaktır. Bizim yazılarımız, bu gaye ile kaleme alınmaktadır. Yazılarımızda tekrarlar, sistemli bir tasnife tabi tutulmamış halleri vardır. Bu şekil bir yazı dizisinin, malzeme toplamak ve kitaba hazırlanmak büyük faydası olmaktadır. Yazılarımızı okuyan iki dosttan, iki Kanglı köyünün varlığını öğrendik. Biri Urfa'ınn Bozova'sına bağh «Kanglı Köyü», diğeri de Ağrı'nın Doğubeyazıt'ına bağh, İran hududuna birkaç kilometre mesafede bulunan «Kanlı Köyü»'dür. Bu iki köy halkı da Kurmanç'tır ve Kurmançca konuşmaktadırA lar. Fakat menşe itibarile «Kanglı» Türklerindendirler. Kanglılar hakkında daha önce geniş bilgi vermiştik. Diğer Türk ulusları içinde de Kanglılar olmakla beraber, en çok Kıpçak'lara yalandırlar. Diğer taraftan Kıpçak'lar, Kumanlarla hemen hemen bir sayılmaktadır. Macaristan'daki Kuman'lar içinde bir «Kurman» boyunun varlığından bahsetmiştik. «Kurman»'la «Kurmanç» arasındaki yakınlık ve Kurmanç'lar içindeki, yukarıdan beri bahsettiğimiz Türk uruk ve boylarının varlığı, Zaza'ların bir kolu olan Karahanlılar'ın da, eski Karahanlılar'ın bir kolu olabileceği hakkında hüküm vermemizi kolaylaştırmaktadır.

Karahanlılar'a «İlighan» veya «ilekhan» da denmektedir. Fuad Köprülü, Reşit Rahmeti, Osman Turan, Barthold, kelimenin «İlig» olması lazım geldiğini söylemektedirler. Bize göre kelime «ilek» şeklinde okunmalıdır. Aydın ilinde erkek incire «ilek» denmektedir. Demek ki Türkçe bir «ilek» kelimesi mevcuttur. Karahanlılar için söylenen «İlekhan» deyimi doğru olmak gerekir. Kelimeye Urfa'da değil, Aydın'da buluyoruz, ileride Urfa bölgesinde «ilek» kelimesi ile ilgili köy, yer ismi bulabilirsek, Karahanlılar'ın menşeini tesbit etmiş oluruz.

Bu açıklamalardan sonra, Karahanlı köylerine geçebiliriz. Köy isimleri tamamen Türkçedir ve eskiden beri kullanılan isimlerdir. Son zamanlarda değiştirilmiş değildir.

KARAHANLI KÖYLERİ:

1 — Karahan Köyü,
2 — Kepirkuyu Köyü,
3 — Şilan Köyü,
4 — Güvercin Köyü,
5 — Dindar Köyü,
6 — Hamamviran Köyü.

Kaynakça
Kitap: Doğu Anadolu Türklüğü
Yazar: Mehmet Eröz
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26


Dön Türkmen Aşiretleri

Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 3 misafir