Türk Siyaseti ve Türkiye Siyasi Tarihi - Video Projesi - Türk ve İslam Tarihi - Türk Dna'sı

Kara-Koyunlular'ın Anadolu'ya gelişi

Burada Kara-Koyunlu Devleti hakkında önemli başlıklar bulabilirsiniz.

Kara-Koyunlular'ın Anadolu'ya gelişi

Mesajgönderen TurkmenCopur » 22 Ara 2010, 23:29

Kara-Koyunlular'ın Anadolu'ya gelişi:

Kara-Koyunlular'ın Anadolu'ya gelişleri hakkında başlıca iki rivayet vardır. Bunlardan, Ak-Koyunlular'ın Argun Han zamanında kardeşleri Kara-Koyunlular'la beraber Türkistan'dan Azerbaycan'a geldikleri ve sonra birincilerin Diyarbekir bölgesinde sakin oldukları, ikincilerin yani Kara-Koyunlular''ın da Erzincan ve Sivas bölgelerinde yurt tuttukları şeklinde Osmanlı müverrihleri tarafından zikrolunan rivayetin, hakikatla kat'iyen ilgisi yoktur. Mükrimin Halil Yınanç, pek haklı olarak, Türkmenler''in Azerbaycan ve Doğu-Anadolu'ya Oğuz Han'ın yaptığı fetihler neticesinde geldiklerini iddia eden bazı tran müelliflerinin hurafe mahiyetindeki sözlerinin buna esas olduğunu ve Osmanlı müverrihlerinin de İran müverrihlerinin eserlerindeki Oğuz'u Argun şeklinde yazılmış görmelerinden veya okumalarından böyle hatalı bir fikre düştüklerini söyliyerek bu malumatın yanlış olması ihtimalinden bahsetmiştir. Filhakika Safevi şehzadesi Sam Mirza, tezkiresinde Uzun Hasan Beg oğlu Sultan Yakub'tan bahsederken Ak-Koyunlular'ın atalarının Islamiyetten önce İran'ın ekser vilayetlerini fetheden Oğuz Han zamanında Diyarbekir taraflarına gelerek orada yurt tuttuklarını yazmaktadır. Esasen Türkmenler'e pek de dost gözüyle bakmayan Moğollar'ın onların Türkistan'dan Azerbaycan ve Doğu-Anadolu'ya muhaceretlerine ve oralarda kendilerinin ihtiyacı olan yaylak ve kışlaklarda oturmalarına müsaade etmeleri tereddütsüzce kabul olunamazdı.

İkinci rivayet Tarih-i Türkmaniyye'de anlatılmaktadır. Bu eserin müellifine göre, takriben otuz bin çadırdan müteşekkil olan Kara-Koyunlular, Cengiz Han'ın hücumu üzerine Türe Beg adındaki reislerinin idaresi altında Türkistan'dan Maveraünnehr'e ve oradan da İran yoluyle Doğu-Anadolu'ya göçetmişlerdir. Bu rivayetin esas itibariyle doğru olduğuna itimad edilebilir. Çünkü Moğol devrinden önceki zamanlarda Kara-Koyunlular'a ait hiç bir bilgiye sahip olmadığımız gibi, bunların tam göçebe hayat tarzını yaşamaları, bu hayatı yaşayan zümrelerdeki sert ve şiddetli davranışların onlarda da görülmesi ve çok zayıf bir ihtimal olarak at eti yemeleri, bizi bu rivayetteki ana fikrin hakikati ifade ettiğine meylettirmektedir.

Tezkire sahibi meşhur Devletşah, bir şairle ilgili olarak Kara-Koyunlu'lardan İskender Mirza'dan bahsederken Kara-Koyunluların eski yurdlarına temasla, onların Türkistan'ın en uzak bölgesinde olan Gazkurd dağlarında yaşadıklarını ve eski bir zamanda Azerbaycan ve Bidlis taraflarına geldiklerini yazmaktadır. Burada zikredilen Gazkurd adı, Ebul-Gazi'deki Türkmen rivayetlerinde de geçmekte ve bunun Oğuzlar'ın en eski yurtlarım ifade ettiği söylenmektedir ki, her iki malumat bu hususta biribirini teyid etmektedir. Gazkurd, Karaçuk (Kara-Tav) dağlarının bir kısmına denilmekte idi.

Tarih-i Türkmaniyye'ye göre, Kara-Koyunlular, Kara-Yusuf'un yedinci atası, Oğuz Han torunlarından Türe Beg idaresinde Erzurum ve Diyarbekir bölgesine gelmişlerdir. Yine aynı esere göre burada iken kendilerinin ana yurdlarından ayrılmalarına sebep olan Tatarlar ile savaşlar yapmışlar ve hiç bir zaman onlara boyun eğmemişlerdir.

Kaynakça
Kitap: Kara Koyunlular
Yazar: FARUK SÜMER
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Dön Kara-Koyunlu Devleti

Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir