Türk Siyaseti ve Türkiye Siyasi Tarihi - Video Projesi - Türk ve İslam Tarihi - Türk Dna'sı

Tarih Bakımından Kürt'lerin Türklüğü

Burada Türk Tarihinin Çeşitli Dönemlerinden ve Çeşitli Konularından birlikte anlatılan konular bulabilirsiniz. Ayrıca Türk Kültürü hakkında da Konular bulabilirsiniz

Re: TARİH BAKIMINDAN KÜRT'LERİN TÜRKLÜĞÜ

Mesajgönderen TurkmenCopur » 19 Ara 2010, 19:27

Yalnız yer adları değil oymak ve şahıs adları da yine buralarda çoklukla bulunmaktadır. Misal olarak; Bir Peçenek uruğu olan «BULA», Tokat'da bir köy, bir Peçenek beyi olan «BEKE», Amasya Zara bucağında bir köy odı Olarak görmekteyiz. Yine Bir Peçenek şahıs adı olan .«BAMUS» Diyarbakırda «BAMUSİ» köyünün adı olmuştur.

Bu arada tesbit ettiğimiz diğer isimleri sıra ile gösterelim:

PEÇENEK TARİHİNDE


SayfaAdıTürkiye'de bulunduğu yerler
33,58HopanHopan: Malatya Hopanlar: Balıkesir
33,35KabanKaban: Erzurum, Çoruh
57KançuKanı: Daday, Of Kancıyan: Karayazı Kançugaz: Çınar
23,33 Karabay Karabey: Bingöl - Elazığ'da köy
43
Sİ 37 KimakZimak: Pülümür'de köy
158
29,71 KegenKegan: Silvan, Elazığ (Kekan)
72KatranKatran: Bilecik, Ordu, Sivas
23KayduKayda - Çilin: Bingöl Kayda - Lapa: Samsun Kaydan: Ordu, Samsun
33,57KülbegKül ile başlayan bir çok köy adı vardır
63
96KUreKüre: adlı çok köy vardır.
242247MorosMoruşka: Çemişkezek'te köy
244MartaMarta - Moz: Of'da köy Marta - Nis: Çıtak'da M arta k: Samsun'da Ohur: Yusufeli'nde köy
OkurOhurlu: Fatsa'da köy Okurcular: Antalya'da köy
Barat Barat: Yusufelinde köy


Bu örnekleri daha yüzlerce uzatmak mümkündür. Fakat bu kadarı da bu benzerliklerin gelişi güzel tesadüfler olmadığını göstermeye yeter. Ayrıca Peçeneklerin bir zamanlar Doğu Anadolu'da bulunduklarının canlı bir örneği ve Şerefnamede Şerefhanın da söylediği gibi Kürtlerin otolarının da bir kolu «Peçenekler»dir, sözünün de gerçek bir delilidir.

Dede Korkut Oğuznamelerindeki Kütük ve bilgilere uyan ve «Kürt Oğuznamesi» sayılan bir milli destanın özetini de şöyle vermektedir.
«Oğuz-Han'lılar, uzaktan duyup öğrenerek İslam dinini benimsediklerini arzeylemek üzere (622 - 632 arasında)» Hazreti Muhammed'e (SAV) elçi olarak, Kürtlerin İlbeyi (Sülalesinden) «Bogduz - Aman adlı» heybetli ve dev yapılı birisini gönderdiler. «Bu korkunç yüzlü elçi de uruğunu ve boyunu soran Hz. Peygambere Kürtler taifesinden im» dedi.

Şerefnamedeki. bu milli destanı daha geniş olarak anlatan ve Dede - Korkut kitabı'ndan önceki bir «Oğuz-name» bölümünde başa alan «Bahr'ül Ensab» adlı kitaptaki rivayet ile 1884 Diyarbekir «Salnamesi» ndeki değişik bir «Kürt Oğuznamesi»ni burada zikretmek gerekir.

Oğuzların Hazreti İsa'dan önce «Arsaklılar devletini kurarak» Horasan'dan kalkarak Kars ili ve Tiflis ile Şirvan'daki Demirkapı - Derbend bölgelerine hakim oluşlarını, sonraları Erzurum - Kars - Ağrı ve Revan kesimlerini yurt edinen «İç Oğuzlar Hanı Sakur Kozan Han», Şirvan - Dağıstan İlbeyleri «Dondar Beğ» ve Dicle Kürt'leri/Kurmançlar ilbeyi «Bogduz Aman» adlı üç hanedanın temsilcilerinin, büyük Arsaklılar sülalesi sembolü «Bayındur Han» buyruğu ile Hz. Muhammed'e (S.V.) elçi gidişleri «Bahr'ül - Ensab» dan alınma Oğuznamede anlatılıyor.

«Ölünce ülkesi üç oğlu arasında paylaşıldı. Her biri bir ülkeye Han oldu. Bu üç kardeşten birisi olan «Boyundur Han» boyu ile Horasan'dan azimet edip (Kars'ın 40 km. doğusundaki ünlü şehir) Ani'ye Kars'a geldiler. Gürcistan ile ceng edüp, Tiflisi aldılar. Andan Demürkapıya varup «Küstesek - Melik» muhasara edüp başını kesti. Isa aleyhisselam göğe çıkup bizim peygamberimizden nişan yoğ idi. Anlar din, mezhep bilmezdi. Amma hakka ikrarları var idi. Oğuz taifesi derlerdi. Kazan Han derlerdi. Bayın-dur Han'ın veziri ve hem damadı idü.»

«Aralarında Taş-Oğuz, İç Oğuz beğleri anılırdı. Güm le doksanbin asker idi. Dede - Korkut Şeyhleri idi. Bin-bir cankı beğlerinün ulusuna Kazan Han derlerdi. Ellise-kiz «Salçuğun» ulusuna «Dondar» beğ derlerdi. «Bin Böğ-düz (Bogduz)'ün ulusuna «Aman Beğ» derlerdi. Oğuz yolunca bunlar bir taife (Aynı soydan) idi.»
«Kaçankim Server-i Kainat Muhammed Mustafa (S.A.V.) dünyaya gelüp, Mekke zuhur etti. Bayındur Han Sülalesi temsilcisi Resülullah aleyhi ve sellem efendımü-zü vakı'a (Rüya)sında görüp, iman getürdü. Kazan Han'ı Dondar beği, (Bogduz) Aman Beği, Kabe-i Şerif'de Resul Aleyhisselama gönderüp ümmet olduğunu bildürdü.»

«Ezin canib, çünkü Kazan Han bu beğlerle Ka'beye gelüp, Resülle buluştular. Resulullah mescidde otururdu. Bunları gördü. Bir aceb uzun taife ki saçları kırkılmamış, bıyıkları alınmamış heybetlerinden divare sıkıldı. Mihrap yeri, andan kaldı derler.»

«Pes, Resul onlara iman arzeyledi, İman getürdüier. Selman - ı Farsi (R.A.) anlara koştu. Demirkapıya (Şirvan'a) gelüp, anlara iman ve islam ve salat ü Savm ta'lım etdi. Dede - Korkut'u içlerinde Şeyh dikti. Sonra Bayın-ıdur Han'ın evladından (Akkoyunlu) Uzun Hasan mema-liki Acem'e padişah olduğundan İslam dini İran'da üstü-var oldu.»

Gördüğümüz gibi Dicle - Kürtleri / Kürmançlar'ın il-beğleri «Paktuk / Bokht'an / Bogduz» boyundan gelen «Aman» sülalesi, hem Dede Korkut Oğuznamelerinde, hem de Kürmançlar arasında milli ananelere göre yazılan «Şerefname»de «Bogduz - Aman» adıyla anılıp ve Oğuzlardan gösterilmektedir..
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Re: TARİH BAKIMINDAN KÜRT'LERİN TÜRKLÜĞÜ

Mesajgönderen TurkmenCopur » 19 Ara 2010, 19:27

Kürmançlar öteden beri komşuları yerleşik ve ekinci Ermenilere Arapça «Ekinci, çiftçi» anlamına «Fellah» deyiminden bozma olarak «Feli» hatta Pile/Pille» derler. Bu yüzden 1930 dan beri Erivan (Revan) da bastırılan Kürtçe kitaplarda «Ermenistan» anlamına hep «Filestan» yazıldığı görülür. Ermeni halkı da «Oğuzlar» anlamına gelen «Guzan» dan bozma olarak, Kürtleri hep «Khuzan» adı ile tanır ve anarlar.

Yalnız Ermeniler değil 900 yıl önce Malazgirtte Selçuklu'lar ile savaşan Rum Kayzeri'nin yanında bulunarak, sonradan Bizans bozgununun tenkidini yazan başvekil «Psellos» da kendi çağında Kürt ile Türkmen/Oğuz deyiminin ayniliği yüzünden Oğuzlardan Selçuklu Sultanı Alparslan'ı hem «Parth» (Arsaklı» soyundan göstermiş, hem de «Kurton Vosileus» (Kürt Padişahı) diye anmıştır.

Sayın F. Kırzıoğlu «Diyarbakır'da Lise Tarih hocalığı sırasında Ziya Gökalp'ın babasının 1884 de «Türkmcsn» denilen «Kürt'ler»den gösterdiği Alevi - Bektaşi köylülerini yakından gördüğünü ve kendilerinin Karakoyunlulardan kaldığını ve Musul kesiminden geldiklerini, atalar hatırası olarak anlattıklarını, çoğunun «Dede - Kargın» ocağına bağlı olduklarını söyler.»

Bütün bu deliller ve tarihi gerçekler de Dicle Kürtlerinin de Oğuzlar kolundan ve Türk ırkından geldiğini apaçık göstermektedir.
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Re: Tarih Bakımından Kürt'lerin Türklüğü

Mesajgönderen avşar » 29 Nis 2011, 13:59

İnernette Celali kürtleri diye yazı var 24 boymuş 12 boy Sakasun 12 boy Khalikan Atma aşireti diyor.Sakasunlar Hun kolundan diğeri Atma aşiretinden diyor.Atmalılar Sakanlarla akrabağ mı? neden Sakanlarla beraber hareket ediyorlar? Atmalılar da Saka Hun kolundan mı? Bu bilgiler ne kadar gerçek?
Kullanıcı avatarı
avşar
Çavuş
Çavuş
 
Mesajlar: 75
Kayıt: 25 Nis 2011, 11:45

Re: Tarih Bakımından Kürt'lerin Türklüğü

Mesajgönderen TurkmenCopur » 29 Nis 2011, 16:10

avşar yazdı:İnernette Celali kürtleri diye yazı var 24 boymuş 12 boy Sakasun 12 boy Khalikan Atma aşireti diyor.Sakasunlar Hun kolundan diğeri Atma aşiretinden diyor.Atmalılar Sakanlarla akrabağ mı? neden Sakanlarla beraber hareket ediyorlar? Atmalılar da Saka Hun kolundan mı? Bu bilgiler ne kadar gerçek?


Bahsettiğiniz yazıyı ben okumadım, ancak öncelikle Sakaları ve Hunları birbirinden ayırmamız gerekir. Bu sayfadaki bilgilerde gördüğümüz gibi, Saka Türklerinin Devleti M. Ö. 8. Asırlarda ve Hun(Asya Hun İmparatorluğu Dönemi) Türklerinin Devleti ise M.Ö. 3. Asırlarda başlıyor. Saka/İskit Devleti Türk ve Fars boylarının birlikte yaşadığı bir devlettir. Günümüzde Yakutistan'daki Türklerin kendilerini doğrudan Saka Türklerinin soyunun devamı olarak görmeleride Sakaların büyük bölümünün Türk soylu olduğunu kanıtlar.

Atmalıların ben doğrudan Saka veya Hun boylarından geldiğini düşünmüyorum. Çünkü Atmalı federasyonuna bağlı olan aşiretlerin bildiğim kadarıyla hepsi Oğuz boyundanlar.

Ama zaten bütün Oğuz boyları dolaylı olarak Hun soyundan geliyor diyebilirsiniz. Mete Han Atamızdan sonraki Hun Hakanlarından bazılarının isimlerinin Kün-Çin(bence Gün Han) ve Gökhan olması, Oğuz Han'ın Mete Han olabileceği olasılığını ispatlıyor. Bildiğiniz gibi, Gün Han ve Gök Han, Oğuz Han'ın 6 oğullarından 2 tanesidir.

Bu noktada, bence günümüzde Kürt olduğunu zanneden ve Oğuz boyundan olmayan insanlarımızın soyu doğrudan Sakalara ve Hunlara dayanabilir. Bunun kanıtı ise günümüzdeki Kürt boylarının isimlerinin Avrupa Hun boylarındaki(M.S. 4. Asırdan sonra) isimlerle çok yakın benzerlikler olmasıdır. Ki, günümüzdeki Macarlarda'da(Avrupa Hunlarının soyundan gelenler) Kürt isimli boylar var.
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Re: Tarih Bakımından Kürt'lerin Türklüğü

Mesajgönderen avşar » 29 Nis 2011, 20:20

Açıklama için teşekkürler admin.
Kullanıcı avatarı
avşar
Çavuş
Çavuş
 
Mesajlar: 75
Kayıt: 25 Nis 2011, 11:45

Re: Tarih Bakımından Kürt'lerin Türklüğü

Mesajgönderen avşar » 12 Ağu 2011, 19:31

Metehan dan sonraki hükümdar Günhan olması gerek çünkü yerine Bozoklu bir hükümdar geçti.
Kullanıcı avatarı
avşar
Çavuş
Çavuş
 
Mesajlar: 75
Kayıt: 25 Nis 2011, 11:45

Re: Tarih Bakımından Kürt'lerin Türklüğü

Mesajgönderen TurkmenCopur » 12 Ağu 2011, 21:01

Bu sayfadamızda http://www.turktoresi.com/viewforum.php?f=3&start=25 görüldüğü gibi:

- Mete Han Dönemi: M.Ö. 209 -174
- Gökhan(Ki-ok) Dönemi: M.Ö. 174-160
- Kün-Çin(Kün, "Gün" kelimesine benzer bir kelime, dolayısı ile Günhan olma ihtimali var) Dönemi: M.Ö. 160 -126

Yani Mete Han'dan sonraki hükümdar Gökhan(Ki-ok)'dır.
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Önceki

Dön Karışık Zaman-Dizinli ve Karışık Konular hakkında Türk Tarihi ve Kültürü Bölümü

Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir