Türk Siyaseti ve Türkiye Siyasi Tarihi - Video Projesi - Türk ve İslam Tarihi - Türk Dna'sı

AP Hükümetinin 1970'te Hazırlattığı MHP Raporu

27 Mayıs 1960 Devrimi, Amerika ve Amerikan Gladyo'suna karşı kazanılmış bir savaştır.
Ardından Deniz Gezmiş gibi Kahraman Atatürkçü'lerin mücadeleleri ile Amerikan Gladyosu yok olma noktasına geldi.
Ve sonunda 12 Mart 1971 Muhtırası ile Amerikan Gladyosu yeniden güç kazandı.

AP Hükümetinin 1970'te Hazırlattığı MHP Raporu

Mesajgönderen TurkmenCopur » 20 Nis 2011, 03:05

AP Hükümetinin 1970'te Hazırlattığı MHP Raporu

Bugünkü cinayet, katliam, sabotaj ve soygun olaylarının birçoğunun nasıl önceden planlandığını ve MHP'nin içyüzünü alatan bu rapor, 26 Ekim 1970'ten beri, Adalet Partisi Genel Başkanı Süleyman Demirel'in elindedir. Bu, devletin resmi kayıtlarıyla saptanmış ve İçişleri Bakanı İrfan Özaydınlı tarafından 5 Kasım 1978 günü devlet arşivi gösterilerek kanıtlanmıştır.

Gazetemizin, AP Büyük Kongresinden bir gün önce yayınlamaya başladığı bu rapor kamuoyunda geniş bir ilgi uyandırdı. Yazarlar, siyaset adamları, parti liderleri AYDINLIK'ın yayınını kanıt göstererek makaleler yazdılar, demeçler verdiler. Bizzat Başbakan Bülent Ecevit, rapor gazetemizde yayınlandıktan sonra, devlet arşivlerini araştırttı ve partisinin kongresinde yaptığı konuşmada «Demirel'in rapor hakkında hesap vermesini» istedi.

Bir basın toplantısı düzenleyen AP Genel Başkanı Süleyman Demirel ise, büyük bir çaresizlik içinde, göz göre göre raporun «mevhum» (hayali) olduğunu iddia ederek gülünç bir duruma düştü. AYDINLIK muhabiri Nuri Çolakoğlu, raporu Demirel'e vermeyi teklif edince, AP Genel Başkanının yüzü olayı izleyen gazetecilerin deyimiyle pancar gibi olmuştu.

Bu raporun gösterdiği iki gerçek vardır:

Alpaslan Türkeş, bugünkü anarşi olaylarının baş sorumlularından biridir ve bu olaylar bizzat kendisi ve partisi tarafından çok önceden planlanmıştır. İkincisi, AP Genel Başkanı, kendi partisinin İçişleri Bakanının ve şu anda partisinin üyesi olan zamanın Emniyet Genel Müdürünün hazırladığı raporu okuyarak bu gerçeği daha 1970'te öğrenmiştir. Ama Süleyman Demirel, MHP'yi, nereye gittiğini bile bile himaye etmiş, iktidara ortak yapmış ve devlet kademelerine yerleştirmiştir. AP Genel Başkanı, MHP'nin suç ortağıdır.

Biz bu raporu, Türkiye halkının Demirellerin ve Türkeşlerin içyüzünü öğrenmesi için basıyoruz. Yayınımızın, bağımsızlık ve demokrasi mücadelesine yararlı olması dileğiyle.

Resim
Raporun kapağı

Resim
Raporun iç sayfası

Türkiye Komünizmle Mücadele Derneği:

22.1.1963 tarihinde genel merkezi İzmir'de olmak üzere faaliyete geçmiştir. Derneğin gayesi; başta komünizm olmak üzere yıkıcı, yıpratıcı ve bozguncu fikir cereyanları ile mücadele etmek, milli kültürümüz, milli ve manevi değerlerimizi korumaktır. Başta Ankara, İstanbul, Adana, Bursa ve Konya gibi büyük şehirler olmak üzere bir çok vilayette şubeleri mevcuttur.

Ülkü Ocakları Birliği:

İstanbul ve Ankara'daki fakülte, yüksek okullarda Ülkü Ocakları ismiyle öğrenciler arasında «Türk Milliyetçiliği şuurunu işleyip, güçlendirmek ve onları memlekete yararlı birer milliyetçi yapmak gayesiyle» bir dernek kurulmuş, bu dernek daha sonra 1969 yılında Üniversite olan illerdeki Ülkü Ocaklarını içine alan bir birlik haline gelmiş ve ismi de ülkü Ocakları Birliği olmuştur. Türkçülerin kurduğu dernekler içinde en faal olanlarındandır. Milliyetçi Hareket Partisi ile devamlı irtibat halinde ve onun bir yan kuruluşu durumundadır. Faaliyetlerini bu Partiden aldığı talimatlar gereğince yürütmektedir. Türkiyenin çeşitli illerinde bir kaç seneden beri açılagelen Komando Kamplarını MHP Gençlik Kollarıyla birlikte yürütmektedir. Devrimci gençliğin sokak gösterilerine karşı koyan ve karşı gösteriler düzenliyen kuruluşların başında gelmektedir.

Genç Ülkücüler Teşkilatı:

29.2.1968 tarihinde genel merkezi Ankara Cemal Gürsel Cad. 17/5 olmak üzere; Gençliği ülkücü, milliyetçi bir ruhla yetiştirmek, hertürlü bölücü zararlı faaliyetlerle mücadele etmek gayesiyle Salih Dilek, Kamber Gündoğdu ve İbrahim Çıtak isimli öğrenciler tarafından Genç Ülkücüler Teşkilâtı adıyla bir dernek kurulmuştur. Teşkilâtın başta Adana, Samsun, Kars, Gaziantep, Mersin, Elazığ, Sakarya, Erzurum, Bursa olmak üzere 35 il ve ilçede şubeleri mevcuttur. Bu dernek de en faal derneklerden biri olup, Milliyetçi Hareket Partisinden aldığı talimatlar gereğince faaliyetler göstermektedir.

Hür Düşünce Kulüpleri Federasyonu:

30.11.1967 günü genel merkezi Ankara Cebeci Bahadırlar Sok. 26/7 de olan ve Hasan Celal Güzel, Sacit Safi, Mesut Özgen ve Yakup Basmacı tarafından faaliyete geçirilen Hür Düşünce Kulüpleri Federasyonunun gayesi; Vatanı ve milleti her bakımdan yüceltmek için fikri alanda faaliyetler göstermektir. Dernek milletin ve vatanın yücelmesini Türk Milliyetçiliğine ve Atatürk'ün çizmiş olduğu yoldan yürümeye bağlamaktadır. Federasyonun Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Eskişehir, Erzurum, Trabzon, Konya ve Elazığ'da 37 şubesi mevcuttur. Diğer Türkçü Turancı dernekler gibi bu da Türkçülüğü ülkü edinmiştir.

Eski Harbiydiler Yardımlaşma Derneği:

1965 yılında Harp Okulundan tard edilen öğrencilerin haklarını korumak amacıyla Cengiz Aydm, Çetin Demir, Erdoğan Yalçmkaya, Güven Güleç, İbrahim Kaplan tarafından Gençlik Caddesi 12/1 Ankara adresinde faaliyete geçirilen Eski Harbiyeliler Yardımlaşma Derneği daha sonra Turancılık Ülküsünü benimsemiş kimselerin derneğe nüfuz etmeleri sonucu, bahse konu dernek asıl gayesinden saparak Türkçülük-Turancılık faaliyeti göstermeye başlamıştır. Bu şekilde dernek adeta MHP'nin bir yan kuruluşu durumuna girmiştir. Derneğin başka illerde şubeleri mevcut değildir.

Resim

Milliyetçi Türk Kadınlar Derneği:

21.4.1967 günü Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 72/3 Maltepe Ankara adresinde Turancılık faaliyetini Türkiyede yönetenlerin eşleri tarafından kumlan Milliyetçi Türk Kadınlar Derneğinin amacı; «Türk Milletinin bütün fertlerini kaderde, kıvançta ve tasada ortak, bölünmez bir bütün halinde milli şuur ve ilkeler etrafında toplamak, milleti dünya milletleri seviyesine yükseltmektir.»

MHP (Milliyetçi Hareket Partisi)

CKMP'nin ele geçirilmesinden sonra Partinin ismi ile uzun münaşakalardan sonra Milliyetçi Hareket Partisi olarak kabul edilmiştir.
Yapılan seçimlerde genel başkanlığa tek aday olarak teki ar Alpaslan Türkeş getirilmiş, idare heyetine de Mehmet Altunsoy, İ. Hakkı Yılanlıoğlu, O. Yüksel Serdengeçti, Dündar Taşer, Sadrettin Tosbi, Kâmil Koç, Muzaffer Özdağ, Kâmil Turan, Hüseyin Üzmez, Ahmet Er, Abdulhadi Toplu, Lütfi Önsoy, Vehbi Ünal, Tevfik Fikret Kılıçkaya, M. Kemal Erkovanlı, Arif Ramazan-oğlu, Kemal Cabioğlu, Necati Uslu, Sadi Somuncuoğlu, Oğuz Özgür, C. Yüksel, Süleyman Sürmen, İsmail Metin, Hasan Çulhaoğlu, Alâattin Emmezoğlu, Turgut Öztaşkın ve Süleyman Ramazanoğlu seçilmişlerdir. Ancak bunlardan Muzafer Özdağ daha sonra istifa ederek partiden ayrılmıştır. Özdağ'm yerine MHP Adana il başkanı Faruk Akktilah genel yönetim kurulunun kararıyla yönetim kuruluna alınmıştır.
1969 Milletvekili seçimlerinde milli bakiye sisteminin kaldırılması sebebiyle geçen seçimlere nisbeten daha çok oy alan parti ancak Adana ilinden bir milletvekili çıkarabilmiştir. Bu milletvekili de kendisini kontenjandan liste başına koyan genel başkan Alpaslan Türkeş' tir. Bu husus da Adana'daki partililer tarafından hoş karşılanmamış ve Türkeş'in tutumu kınanmıştır.

Resim
Alpaslan Türkeş, Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi (CKMP) daha MHP adını almadan önce düzenlediği Hitler tipi bir yürüyüşte. (Fotoğraf, «Milli Hareket» adlı Türkeş yanlısı derginin Şubat 1969 tarihli sayısının kapağından alınmıştır.)

Komando Kampları:

Milliyetçi Hareket Partisi gençlik kolları, Ülkü Ocakları Birliği, Genç Ülkücüler Teşkilâtı, Milli Türk Talebe Birliğinin organize ettiği, yönettiği, maddi ve manevi yönden desteklediği komando kampları gençliği fikri ve fiziki yönden yetiştirmek ve onlara Turancılık ülküsü vermek gayesiyle 1968 yılı yaz aylarından itibaren yurdun muhtelif il ve ilçelerinde kurulmuştur.

Bu kampları tarih sırasına göre aşağıdaki şekilde sıralamak mümkündür.

1 1968 Ağustos ayı içinde İzmir ilinin Gümüldür Akrepkaya mevkiinde eski Mardin MHP milletvekili Rifat Baykal'm arazisi üzerinde takriben 150 - 200 gencin katıldığı bir komando kampı açılmıştır. Kamp Rıfat Baykal tarafından yönetilmiştir.
2 — 3.8.1968 tarihinde Ankara - Eskişehir yolu üzerinde kurulan komando kampını MHP genel yönetim kurulu üyelerinden Dündar Taşer yönetmiştir. Emekli askerlerin de ders verdiği kamp'a 100 kişi iştirak etmiş, kamp çadırları Kızılaydan temin edilmiştir.
3 — 21.8.1968 günü İstanbul Silivride açılan komando kampını İstanbuldaki öğrenci hareketlerinde faal rol oynıyan ve komando Mustafa adıyla tanınan Mustafa Ok yönetmiştir. MHP genel başkanı Alpaslan Türkeş İstanbula yaptığı bir seyahat esnasında bu kamptaki çalışmaları yerinde görmüştür.
4 — 13.10.1968 günü Gaziantep Genç Ülkücüler Teşkilâtı şubesince MHP il binasında 40 kişinin iştirak ettiği bir komando kursu açılmıştır.
5 — 3.7.1968 günü İzmir MHP il yönetim kurulu üyesi Celal Turbay'a ait Karaburun ilçesi Balıkova köyü yakınındaki arazi üzerinde 15 günlük bir komando kampı açılmıştır.
6 — 20.7.1969 tarihinde Adana'nın Yumurtalık ilçesi Ayaş mevkiinde 350 kişinin belirli fasılalarla iştirak ettiği komando kampı açılmış ve kampı emekli binbaşı Ruhi Ünal ile teknik ressam Hüseyin Günel yönetmişlerdir.
7 — 22.7.1969 günü Kayseri ili Yuvallı köyü kızdırmak mevkiinde Yüksek İslâm Enstitüsü ile imam Hatip okulundan 11 öğrencinin katıldığı bir komando kampı açılmış, kampı MHP il başkanı Sami Bolak yönetmiştir.
8 — 23.7.1969 günü Mersin Belen bucağı Soğukıluk köyü Mehmetçik Çeşmesi civarında 100 kişinin iştirak ettiği bir komando kampı kurulmuştur. Kamp MHP'li Seyit Kılıçaslan tarafından yönetilmiştir.
9 — 29.7.1969 günü Sakarya ili Karasu ilçesi Kuyumculu köyü turizm derneği binasında Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Beşeri ilimler kürsüsü mezunu ve MHP il başkanı İlyas Aslan Türk yönetiminde 40 kişinin eğitildiği bir komando kampı açılmıştır.
10 — 8.8.1969 günü Konya iline 15 km. mesafede bulunan Çayırbağı mevkiinde 40 kişinin iştirakiyle komando kampı kurulmuş, Türk Kültür ve Hareket
Derneği başkanı Haydar Tosunlu, dernek kurucularından Atilla Özkara ile Sami Güçlü tarafından yönetilmiştir.
11 —Çankırı ili Kızılırmak Bucağı Kızılırmak nehri kenarında 10.8.1969 günü Türkçüler Derneği ve Ülkü Ocakları tarafından bir komando kampı açılmıştır.
12 — Mudanya ilçesinin Yıldıztepe mevkiinde 13.8. 1969 günü 35 kişinin iştirakiyle 15 günlük bir kamp açılmıştır. Kampı Mehmet Aytekin ve Muştala Yılmaz yönetmişlerdir.
13 —Tokat ilinin Yaylacık mevkiinde 16.8.1969 günü Bozkurt Gençlik Kampı adı altında bir komando kampı kurulmuştur. Kampa 24 kişi iştirak etmiştir. Kamp yönetimini Ankara'dan gelen Mehmet Alturan ile Tokat'lı Murat Cellatlıoğlu yapmışlardır.
14 -Yine 1969 senesi içinde Amasya ilinde 20 kişilik bir kamp açılmış, kampı Samsun Lisesi son sınıf öğrencisi ihsan Vural idare etmiştir.
15 Adana ili Osmaniye ilçesi Zorkun yaylasında 30 kişinin iştirakiyle açılan komando kampını Osmaniye Orta Okul Öğretmeni Ünal Arıkan, MHP ilçe Başkanı Ali Erat ve kardeşi Cengiz Erat yönetmişlerdir.
16 Malatya ili Pınarbaşı mevkiinde maiyet memuru ve 196i) Milletvekili seçimlerinde MHP aday adayı olan Arif Köndel yönetiminde 50 kişinin katıldığı bir komando kampı kurulmuştur.
17 Kars ilinin Çıldır gölü civarında Genç Ülkücüler Teşkilâtı Kars şubesi yöneticileri tarafından 20 gün devam eden bir komando kampı açılmıştır.
18 — Antalya ili Manavgat ilçesi Sorgun köyündeki deniz kenarında 25 kişinin iştirakiyle bir komando kampı kurulmuştur.
19 — Samsun İline 20 km. mesafede deniz kenarında 25 kişinin iştirak ettiği bir komando kampı kurulmuştur.
19
20 — İstanbul Küçüksu Hekimbaşı Çiftliğinde MHP İl Yönetim Kurulu üyeleri tarafından 40 kişinin katıldığı bir komando kampı açılmıştır.
21 — 29.7.1970 günü Adana Namrun yaylasında MHP'ye mensup gençleri eğitmek amacıyla Ülkü Ocakları Birliği, Genç Ülkücüler Teşkilâtı tarafından Güney Bölgesi Komando Kampı adı altında bir kamp kurulmuştur. Kampa başlangıçta 80 kişi, daha sonra 18 kişi daha katılmıştır. 10 adet Simitvesson, 7 adet Kırıkkale yapısı tabancanın bulunduğu tesbit edilen kampa İçel, Maraş, Gaziantep ve Adana İl, İlçelerinden parti mensubu gençler katılmıştır.
22 — Erzurum İli Hasankale İlçesine 25 Km. mesafede bulunan Bulkasın köyü civarında 29.7.1970 günü bir komando kampı kurulmuştur. MHP Erzurum İl yöneticilerince açılan kampta 100 genç eğitilmiştir.
23 — MHP Gençlik kolu ile Ülkü Ocakları mensupları için, parti üyesi Şerif Üsküp'e ait İzmir Karaburun İlçesi Balıkova köyüne 2 km. mesafede bulunan arazide bir komando kampı açılmıştır. Kamp masrafları Kemal Fedai Coşkuner'in gayretiyle makbuz mukabili halktan toplanmıştır.
24 — 29.6.1970 günü Bursa'nın Mudanya İlçesi Kum-kaya köyü hudutları içindeki Yıldıztepe mevkiinde daha önce kurulması tasarlanan komando kampının yerini görmek gayesiyle MHP genel başkanı Alpaslan Tür-keş Bursaya gelmiştir. Kamp yeri olarak kararlaştırılan yukardaki yeri gezmiş ve ilgililere orada kurulması için emir vermiştir. Bu emir gereğince MHP Bursa İl teşkilâtı ve Genç Ülkücüler Teşkilâtı Bursa şubesi yetkilileri tarafından 12.7.1970 günü kamp faaliyete geçirilmiştir. 40 kişinin katıldığı kampta Ankara Eğitim Fakültesinde okuyan ve arkadaşları tarafından Başbuğ Ali diye çağrılan şahıs tarafından mücadele gücünü artırıcı dersler verilmiştir. Kamp ihtiyaçları MHP Genel Yönetim Kurulu üyesi Kamil Koç ve Bursa İl teşkilâtı tarafından karşılanmıştır.
25 — Gaziantep İli Merkez İlçeye bağlı Erikçe köyünde 20.7.1970 günü 20 kişinin katıldığı bir komando kampı açılmıştır. Kampı Malatya Erkek Sanat Enstitüsü
Öğretmeni Mehmet Öçal Tekinsel yönetmiştir. Kampta MHP Gaziantep İl Başkanı Cengiz Gökçek ve Abdulbaki Özsimitci'nin atış kulübünden temin ettikleri 3 adet tüfek ve 2 adet susturucu takılmış tabanca ile atış talimleri yapılmıştır. Kampa katılan gençlerin ihtiyaçları sağcı teşekküllere mensup şahıslar ile bölgedeki un fabrikalarından karşılanmıştır. Gençlerin sıhhi durumları Asabiye Mütehassısı Dr. Yaşar Bahadır tarafından sık sık kontrol edilmiştir.
26 J 970 Haziran ayı başında Trabzon İlinde Zigana dağında 20'şer gün devam eden iki devre komando kampı Karadeniz Teknik Üniversitesi Ülkü Ocaklarınca
açılmıştır. Kampa katılan 80 genci KDTÜ ikinci sınıf öğrencisi A. Kürsat Karanis eğitmiştir. Kampa katılanların masrafları MHP Trabzon İl Başkanı Av. ihsan Yücesan tarafından karşılanmıştır.
27 — 22.7.1970 günü Ankara'da Esenboğa yolu üzerinde, şehre 10 Km. mesafede Ülkü Ocakları Birliği, Türkocakları ve Genç Ülkücüler Teşkilâtı yöneticileri tarafından 14 çadırlık bir komando kampı kurulmuştur.
Kampa 60 - 70 kişi iştirak etmiştir. Kamp yerinde komandolar tarafından devamlı olarak nöbet tutulmuştur.
Genç Ülkücüler Teşkilâtı genel başkanı Hasan Basri Öngel, teşkilât üyeleri Hanifi ilbeyli ve Hasan Atak tarafından yönetilen kampın masrafları 1970 Mart ayından
itibaren Ülkü Ocakları Birliği ve Genç Ülkücüler Teşkilâtı mensupları aracılığıyla makbuz mukabili halktan toplanmıştır.
23 — Denizli ili Cankurtaran mevkiinde 25.7.1970 günü MHP İl Teşkilât yöneticileri tarafından açılan komando kampına 25 kişi iştirak etmiştir. 10.8.1970 günü kampın faaliyetleri sona ermiştir. Kampta dersler Ankara'dan giden iki Judocu tarafından verilmiştir.
Hitler Almanyasındaki SS ve Fırtına Birlikleri isimli Nazi teşkilâtlarının bir benzeri olan MHP'nin kurduğu komando kamplarındaki günlük çalışma programı aşağıya çıkarılmıştır.

03.30 kalkış ve temizlik
03.30 — 03.45 içtima ve iyi günler
03.45 — 03.50 kamp yemini
03.50 — 04.15 sabah namazı
04.15 — 05.30 koşu, kültür fizik
05.30 — 06.30 sabah kahvaltısı
06.30 — 07.15 dinlenme
07.15 — 08.45 judo, karate ve güreş çalışmaları
08.45 — 09.45 yürüyüş
09.45 — 10.30 marş çalışmaları
10.30 — 11.30 günlük aktüalite ve tartışmalar
11.30 — 12.15 öğle namazı
12.15 — 13.00 öğle yemeği
13.00 — 13.15 dini konularda sohbet
13.15 — 14.15 ikindi namazı
14.15 — 16.00 judo, karate ve güreş çalışmaları
16.00 — 17.00 serbest dinlenme
17.00 — 18.00 dini konularda sohbet
18.00 — 19.00 miting dağıtma ve düzenleme usûlleri
19.00 — 20.00 akşam namazı ve yemeği
20.00 — 21.00 akşam yürüyüşü
21.00 — 21.20 yatsı namazı
21.20 — 22.15 içtima, iyi geceler ve yatış

SEBEBİYET VERDİKLERİ ÖNEMLİ OLAYLAR

MHP'nin Türkçülük-Turancılığı öngören, kendisine ülkü edinen bir parti haline gelmesinden, Türkiyedeki birçok İl ve İlçelerde parti gençlik kollarına, partiye bağlı dernek ve kuruluşlara komando kampları açtır-tarak bu kamplarda yetişen gençleri MHP'nin bir vurucu kuvveti haline getirmesinden sonra bilhassa İstanbul, Ankara ve İzmir İlleri başta olmak üzere yurdumuzda öğrenci hareketleri yeni bir safhaya girmiş, sağ-sol mücadelesi halini almıştır. İki taraf arasındaki bu mücadele zaman zaman kanunsuz sokak gösterilerine, karşılıklı adam kaçırıp işkence etmeye ve silahlı çatışmaya kadar varmıştı.'. Biz bu bölümde Türkiyedeki milliyetçi, Turancı derneklere mensup komandoların son zamanlarda sebep oldukları önemli olaylara değinmekle yetineceğiz. Bu olayları aşağıdaki şekilde sıralamak mümkündür.

1 5... 1967 günü İstanbulda yapılan MTTB'nin genel kurul toplantısında olaylar çıkmış, ümmetçilerle Turancılar kendi delegelerini seçtirtmek için faaliyete girişmişler, kulis faaliyeti daha sonra kavgaya dönüşmüş ve Turancılardan Hüseyin Özdemir karşı gurup tarafından ağır şekilde dövülmüştür.
2 — 25.9.1967 günü Söğütte yapılan Ertuğrul Gazi'yi anma gününe Alpaslan Türkeş ve 2 otobüs dolusu komando katılmıştır. Töreni düzenleyenler tarafından Türkeş'e söz verilmemesi üzerine komandolar başta Kaymakam olmak üzere ilgilileri sıkıştırmışlar ve aleyhte tezahürat yapmışlardır. Büyük bir olayın çıkması güçlükle önlenmiştir.
3 — 20.1.1969 günü Ankara Yüksek Öğretmen Okulunda sol eğilimli öğrencilerin bazı sağcı öğrencileri dövmeleri üzerine her iki gurubun taraftarları harekete geçmişler, önce solcular kalabalık oldukları için üstün lük kurmuş ve komandoları okula sokmamış, daha sonra komandolar duruma hakim olarak yatakhaneleri teker teker ele geçirmişlerdir. Olaylar sırasında her iki taraftan da yaralananlar olmuştur.
4 — 21.1.1969 günü akşamı Ankara Yüksek Öğretmen Okulunda gündüz meydana gelen olaylar sebebiyle bütün komandolar MHP genel merkezinde toplanmışlar, daha sonra aralarından on kişilik bir gurup dışarıya çıkarak FKF önünde iki solcuyu ağır şekilde dövmüşlerdir.
5 7.4.1969 günü Ankara Türk Standartlar Enstitüsünde doğum kontrolüyle ilgili bir seminer yapılmaktayken salona MHP'li komandolar baskın yapmış, doğum kontrolüne karşı olduklarını beyan ederek molotof kokteyli atmışlar ve semineri dağıtmışlardır. Seminer çalışmaları daha sonra başka bir yerde güvenlik kuvvetlerinin aldıkları tedbirler sayesinde yapılabilmiştir.
6 — 13.4.1969 günü saat 10.00'da İzmir Atıf gazinosunda Milliyetçiler Birliği Karşıyaka ocağı kurucusu ve eski başkanı Gündüz Kapani ile 7 arkadaşı tarafından kurulan Nasyonal Aktivite ve Zinde İnkişaf (NAZİ) derneği hakkında basına bilgi vermek amacıyla aynı şahıslar tarafından düzenlenen toplantı Türkeş taraftarı komandoların baskın yapması dolayısıyle yapılamamış, toplantıyı düzenleyenlerden üçü ağır şekilde dövülmüştür.
7 — 27.4.1969 günü MTTB'nin Kayseri ilinde yapılan kurultayı esnasında nurcularla Türkeşci komandolar arasında zaman zaman çatışmalar olmuş, bu çatışmalara halk da katılmış, 3'ü öğrenci, 8'i halktan olmak üzere 11 kişi muhtelif yerlerinden yaralanmış ve kongre başka bir güne ertelenmiştir.
8 3.6.1969 günü MHP'ye bağlı komandolar İstanbul Site öğrenci yurdunu basarak karşı guruba mensup 6 öğrenciyi muhtelif yerlerinden yaralamışlardır.
9 — 21.9.1969 günü saat 01.15 sıralarında Cağaloğlundaki MTTB binasının zemin katında meydana gelen patlama sonucu binada bulunan Mustafa Bilgi isimli öğrenci yaralanmış ve kaldırıldığı hastahanede ölmüştür.
10 — 11.11.1969 günü İstanbul Adliye Sarayında solcu ve sağcı öğrenciler arasında çatışma olmuş, karşı lıklı atılan taşlardan 1 kişi yaralanmış, olayla ilgili olarak 22 kişi yakalanarak adalete verilmiştir.
11 — 11.11.1969 günü saat 13.30'da Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde sağcı öğrencilerle solcular arasında çıkan çatışmada Akif Şahin adında bir şahıs başından yaralanmıştır.
12 — 1.12.1969 günü İstanbul Çapa Yüksek Öğretmen Okulunda sağ sol öğrenci gurupları arasında oruç tutma ve tutmama konusunda çıkan münakaşa daha sonra kavgaya dönüşmüş, olaya emniyet kuvvetlerince el konulmuş ve müsebbipleri adalete verilmiştir.
13 14.12.1969 günü İstanbul Yıldız Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisinde vuku bulan sağ sol çatışmasında Battal Mehetoğlu isimli öğrenci tabanca kurşunu ile vurularak öldürülmüştür. Olayla ilgili olarak 7 kişi hakkında takibata geçilmiştir.
14 —17.3.1970 günü Ankara Yüksek Öğretmen Okulu ile Fen Fakültesinde meydana gelen sağ sol öğrenci çatışmasında Ziraat Fakültesi öğrencisi ve Ülkü Ocakları Birliği mensubu Süleyman Özmen isimli öğrenci tabanca kurşunu ile yaralanmış ve kaldırıldığı hastahane-de ölmüştür.
15 — 25.3.1970 günü İstanbul Gazeteciler Enstitüsü önünde solcuların sağcılara saldırısı sonucu Yusuf Olgun isimli şahıs yaralanmış ve tedavisi ayakta yapılmıştır.
16 — 13.4.1970 günü Hacettepe Üniversitesinde meydana gelen sağ sol öğrenci çatışmasında olay yerinden geçmekte olan yedek teğmen Dr. Necdet Güçlü atılan tabanca kurşunu ile yaralanmış, kaldırıldığı hastahane-de ölmüştür. Necdet Güçlü'yü öldürmekten sanık olarak Ülkü Ocakları Birliği başkanı İbrahim Doğan yakalanarak adalete verilmiştir.
17 — 20.5.1970 günü Ankara İTİA'da bir sağcı öğrencinin karşı tarafça dövülmesi üzerine iki taraf arasında çatışma çıkmış ve bir öğrenci tabanca kurşunu ile elinden yaralanmıştır.
18 — 5.8.1970 günü 03.00 sıralarında Karadeniz Teknik Üniversitesi Ülkü Ocaklarına mensup 73 Öğrenci Mimarlık Fakültesinde arama yaparak solculara ait olduğunu iddia ettikleri bir miktar molotof kokteylini jandarmaya teslim etmişlerdir. Kanunsuz toplantı ve usulsüz arama yaptıklarından bu öğrenciler yakalanarak adalete verilmişlerdir.
19 — 8.6.1970 günü İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğrencilerinden Yusuf İmamoğlu solcu öğrenciler tarafından tabanca kurşunu ile vurularak öldürülmüş, haberi duyan arkadaşları izinsiz olarak Vilayet makamına kadar toplu halde yürümüşler, Vilayet yetkililerince ikna edilerek dağılmışlar, daha sonra Üniversite binasına gidip burada solcu öğrencilere ait panoları yakmışlar ve yerine Türk bayrağını asmışlardır.
20 —17.6.1970 günü milliyetçi kuruluşlar tarafından Yozgat'ta düzenlenen «Komünizmi Tel'in» mitinginde olaylar çıkmış, mitingçilerin TÖS binası önünden geçmesi esnasında binadan Dev-Genç'e mensup bazı gençlerin (Marksist Türkiye) diye bağırmaları üzerine mitingçiler tarafından öğrenciler taşa tutulmuş, bu arada TÖS binası ile bir lokanta atılan taşlarla tahrip edilmiş, Dev-Genç mensubu öğrenciler dövülmüştür.
21 — 18.6.1970 günü Ankara Site öğrenci yurdunda Kayaş Genç Ülkücüler Teşkilâtı yöneticilerinden Zeki Erdoğan isimli bir şahıs kendi arkadaşı tarafından av
tüfeği ile bir kaza sonucu vurulmuş ve kaldırıldığı hastanede ölmüştür. Sanık yakalanarak adalete verilmiştir.
22 - 22.G.1970 günü sat 04.00 sıralarında Gazi Eğitim Enstitüsünde sağcı ve solcu öğrenciler arasında silahlı çatışma meydana gelmiş ve üç öğrenci muhtelif
yerlerinden yaralanmışlardır.
23-20-21.8.1970 gecesi Ankara Hukuk Fakültesi silahlı bir gurup MHP'li komando tarafından işgal edilmiş, Güvenlik kuvvetlerince yapılan müdahale neticesi 17 öğrenci yakalanarak nezaret altına alınmışlardır.

DIŞ TÜRKLERLE OLAN MÜNASEBETLERİ

Nasyonal Sosyalist doktrini; Türkçülük, Türk Milliyetçiliği paravanası arkasında yurdumuzda gerçekleştirmeye çalışan Turancılar yurt dışındaki esir Türklerle de irtibatlarını devam ettirmektedirler. Ayrıca Azerbeycan ve Türkistandan kaçarak Türkiyeye sığınan bazı şahıslar kurdukları derneklerle Rusyadaki esir Türklerin hak ve menfaatlerini korumak için devamlı olarak faaliyet halindedirler. Bu dernekler Türkiyedeki Turancılık ülküsünü gaye edinmiş kimselerle de irtibattadırlar. Azerbaycan Milliyetçiler Derneği, Türkistanlılar Yardımlaşma Derneği yurdumuzda dışardan gelen Türkler tarafından kurulan derneklerdendir. Ayrıca Bağdatta kurulup Türkiye'deki Turancılarla irtibat halinde olan Türkmen Kardeşlik Kulübü adında bir cemiyet daha mevcuttur.
MHP Genel Başkanı Alpaslan Türkeş 1966 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesinde yaptığı bir konuşmada Dış Türkler konusunda şunları söylemiştir; «Türkiye dışında bulunan Türklerin iyiliğini istemek bizim milli ve insani bir vazifemizdir. Bugün Afrikalı zenci için kendi mukadderatına hakim olmak mukaddes bir prensip olarak tanınıyor ve her gün birisi istiklâlini ilân edip bağımsız bir devlet haline geliyor da, Türklerin bu prensipten faydalanmasını istemek, düşünmek niçin aklın alacağı bir şey olmuyor? Benim gönlüme hiçkimse hükmedemez. Dünyanın hangi köşesinde olursa olsun Türk olan insanlar benim insanımdır. Dış Türklerle ilgilenmek, onları sevmek Turancılıksa, Turancıyım.»
1965 yılında İzmir'de öğrenim yapmakta olan bir gurup Kerküklü öğrenci, buradaki Turancılarla irtibat kurmuş ve Türkiye'deki Türkçülerin yazdığı kitaplar1 Ankara ve İstanbul gibi büyük illerde öğrenim gören arkadaşları vasıtasıyla yurt dışındaki Türklere göndermiştir.
Avrupadaki Türkistanlıların lideri durumunda olan ve halen Almanya'da bulunan Bay Mirza Hayt ile MHP Genel Başkanı Alpaslan Türkeş'in irtibat halinde oldukları bilinmektedir.

SİLAHLANMA

MHP'nin ve partiye bağlı diğer Türkçü dernek, kuruluşların vurucu kuvveti durumunda bulunan komandoların sebebiyet verdikleri çeşitli olaylarla, emniyet kuvvetlerince yapılan aramalarda tabanca, tüfek ve molotof kokteyli gibi silahların kullanılmış ve bulunmuş olması, yurdun birçok il ve ilçesinde kurulan koman do kamplarında ateşli silahlarla atış talimleri yapıldığının tesbit edilmiş olması Türkçü-Turancı ceryanın mi Utanlarının her geçen gün biraz daha silahlanma yoluna gittiğini açıkça ortaya koymaktadır.

İstanbul'daki komandolara Genel Başkan Alpaslan Türkeş ve diğer parti yetkilileri ile yakın teması bulunan kendisi de partiye kayıtlı olan Unkapanı Salih Paşa Caddesi Karakullukçu Han Kat 2 No: 9'da iş yeri bulunan Yücel Yedidağ isimli şahıs tarafından çeşitli marka ve çapta tabancaların temin edildiği tespit edilmiştir.
Ankara'daki komandolara da tabanca ve benzeri ateşli silahlar Ülkü Ocakları Birliği ve Genç Ülkücüler Teşkilatı mensubu Nurettin Türkyılmaz ile Yücel Özlem isimli şahısların vasıtasıyla aşağıda isim ve adresleri bulunan kimseler tarafından temin edilmektedir.

Ali İhsam Caıtbay: Uluçanlar Cad.
No: 32/3

Mithat Oymak: İtfaiye Meydanı Hamam Yani

Ahmet Yıldırım: İtfaiye Meydanı Gazi Cad.
No: 11

Kerim Yıldız: Işıklar Cad.
No: 58/17

Ahmet Şenel: Sakarya Mah. Kestirme Sok.
No: 41/7

Şinasi Vardar: Ankara Cad.
No: 21 Polatlı,

Abdulkadir Haksever: Ankara Cad.
No: 27 Polatlı

Memduh Duran Sakiler: Denizciler Cad. Deniz Oteli altı

Ankara, İzmir ve İstanbul gibi büyük şehirlerde öğrenim yapmakta olan MHP'ye bağlı komandolar silahlanmalarına sebep olarak Devrimci (Komünist eğilimli) öğrenciler tarafından kendilerine yapılacak silahlı saldırıyı göstermektedirler.

FAAL TurancILAR HAKKINDA BİYOGRAFİK BİLGİ

Adı ve Soyadı: ALPASLAN TÜRKEŞ


Baba Adı: Hamdi
Doğum Yer ve Tarihi: Kıbrıs-Lefkoşe 1917,
Mesleği: Emekli Albay ve MHP Genel Başkanı
İkametgahı: Gaziosmanpaşa Mah. Kader Sok.
No: 3/3

Hakkında Bilinen

İlk ve orta tahsilini Kıbrıs Lefkoşe'de yapmış, 1933 yılında Türkiye'ye gelerek Kuleli Askeri Lisesine girmiştir. 1938 yılında Harp Okulundan mezun olmuştur. Harp Okulu 2. sınıf öğrencisi iken Nihal Atsız ile tanışarak muhabere etmeye başlamıştır.

4.4.1944 tarihinde bazı Türkçülere yazdığı mektuplarda Nihal Atsız'ı methetmiş, Atsızla aynı fikirde olduğunu, bütün Türklerin bir millet ve bir devlet halinde aynı bayrak altında toplanmaları gerektiğini ifade etmiştir. Bu mektupları sebebiyle Nihal Atsız ve diğer Turancılarla birlikte tevkif edilmiş, İstanbul sıkıyönetim 1 sayılı askeri mahkemesince 9 ay 10 gün hapse mahkum edilmiş, ,daha sonra temyiz neticesi 2 sayılı askeri mahkemece beraatına karar verilmiştir.

27 Mayıs 1960 inkılabında Milli Birlik Komitesi üyesi ve kurmay albay olarak görülmüştür. 13 Kasım 1963 günü diğer 13 komite üyesiyle birlikte bütün yetkileri alınarak müşavir sıfatıyla Yeni Delhi'ye gönderilmiştir. 1963 yılında tekrar Türkiye'ye dönmüştür.

20-21 Mayıs olaylarına ismi karıştığından tevkif edilmiş ve Ankara Sıkıyönetim Askeri Mahkemesince yapılan duruşmasından sonra beraat etmiştir.
1964 yılında yurdun çeşitli bölgelerini gezerek Turancı olarak tanınan şahıslarla temaslarda bulunmuş ve 1965 Nisan ayında daha önce kurulmuş bulunan CKMP'ye genel müfettiş olarak girmiştir. 1967 yılında partinin genel kurul toplantısında genel başkanlığa seçilmiş ve halen Adana Milletvekili, yeni ismiyle MHP genel başkanıdır.

Adı ve Soyadı: HÜSEYİN NİHAL ATSIZ

Baba Adı: Mehmet Nail
Doğum Yeri ve Tarihi: İstanbul 1905
Mesleği: Emekli Lise Öğretmeni-Yazar
Adresi: Kartal Maltepesi Feyzullah Cad.
No: 9 İst.

Hakkında Bilinen

Askeri Tıbbiyede iken kendisinde ırkçılık-Turancılık şuuru uyanmaya başlamış ve bu şuuru arkadaşları arasında yapmaya çalışırken aralarında kavga çıkmıştır. 3. sınıfta iken Türk olarak kabul etmediği bir subay arkadaşı ile kavga etmesi neticesi bu okuldan tard edilmiştir. O sıralarda Dr. Rıza Nur'un Türk tarihi isimli kitabını okumasıyla Türkçülük duyguları daha da kuvvetlenmiş ve bu konuda Türkiyat mecmuasında makaleler yazmaya başlamıştır.
1930 yılında Darülfunun Yüksek Muallim kısmından mezun olarak Türkiyat Enstitüsüne Asistan olmuştur. 1931 yılında Atsız mecmuasını çıkarmaya başlamış, ancak bu mecmuanın 17. sayısında çıkan bir yazıdan dolayı İstanbul'dan Edirne'ye tayini çıkmıştır. Edirne' de Orkun ismiyle bir mecmua çıkarmaya başlamış, bu mecmuada Turancılık neşriyatından dolayı 1934 yılında bakanlar kurulu kararıyla kapatılmıştır.

1944 yılından itibaren Orkun mecmuasını tekrar çıkarmaya başlamış ve mecmuada başvekil Saraçoğlu'na açık mektuplar yayınlamıştır. Bu mektuplarda Seba-hattin Ali'ye hakaret edildiğinden bu şahıs tarafından aleyhine dava açılmış, duruşması esnasında ceryan eden olaylar sebebiyle evide ve üzerinde yapılan arama neticesi Turancılık faaliyetine dair birçok gizli vesika ele geçirilmiş, tevkif edilerek askeri sıkıyönetim mahkemesine verilmiş, mahkemece 4 yıl 3 ay hapse mahkum edilmişse de temyiz neticesi daha sonra beraat etmiştir.

27 Mayıs 1960 inkılabından sonra Turancılık faaliyetinin Türkiye'de öncülüğünü yapmış, Turancı ve milliyetçi dergilerdeki yazılarıyla bu ceryanı propaganda etmiş ve Türkçüler Derneği isminde bir dernek kurmuştur. Turancılar tarafından lider olarak tanınmaktadır.

Adı ve Soyadı: NECDET SANCAR

Baba Adı: Mehmet Nail
Doğum Yeri ve Tarihi: İstanbul 1910
Mesleği: Lise Öğretmeni
Adresi:

Hakkında Bilinen

Nihal Atsız'ın kardeşidir. 1944 yılında Teşkilâtı Esasiye Kanunu ile milli hisleri sarsmaya, zayıflatmaya, hükümeti devirmeye matuf gizli bir cemiyet kurmak, milli menfaatlere muhalif hareketlerde bulunmak, hükümetin ve Büyük Millet Meclisinin manevi şahsiyetini tahkir suçlarından sanık Nihal Atsız ile ilgili görüldüğünden tevkif edilerek sıkıyönetim mahkemesine verilmiştir. 29.3.1945 günü 1 nolu sıkıyönetim mahkemesi tarafından 1 sene 2 ay hapse ve 22 lira mahkeme masrafına mahkum edilmesine rağmen temyiz neticesi daha sonra 2 numaralı sıkıyönetim mahkemesince hükümlülük kararının bozulmasına ve beraatına karar verilmiştir.

Türkçüler Derneği ve Türkiye Milliyetçiler Derneğinde idareci, başkan olarak görevler yapmıştır. Türkçü - Turancı gaye güden birçok dergide makaleler yazarak bu ceryanı propoganda etmiştir. Türk Sazı adlı edebi bir dergi çıkarmıştır.

Ankara'daki Türkçülerin lideri durumundadır. Birçok illerde Lise Edebiyat öğretmenliği yapmıştır. Ankara Gazi Lisesi, Atatürk Lisesi, Polis Koleji bunların başında gelmektedir. Milli Kütüphanede görevli iken görgü ve bilgisini artırmak üzere bir sene müddetle İngiltere'ye gönderilmiştir. Yurt içinde ve dışındaki Türkçü - Turancı kuruluş ve şahıslarla irtibatı halen devam etmektedir.
Türkeş'in CKMP'sine girmesinden sonra kendisine bağlı gençleri bu partiyi desteklemeleri için talimatlan-dırmıştır.

Adı ve Soyadı: EMİN BİLGİÇ

Baba Adı: Sadık
Doğum Yeri ve Tarihi Şarkikaraağaç 1916
Mesleği: Prof.
Adresi:

Hakkında Bilinen

1958 yılında Ankara Türkocağının yayın organı olan Türk Yurdu isimli derginin yazı işleri müdürlüğünü yapmıştır. Necdet Sancar, Nihal Atsız gibi Türkçülerle devamlı teması bulunmaktadır. Türkocağının düzenlediği seri konferansların birçoğunda Türkçülük, Dış Türkler, Esir Türklere yapılan mezalim konularında konuşmalar yapmıştır.

1967 yılında 10 günlük süre ile konferanslar vermek üzere İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Afif Erzen ile birlikte Bulgaristan'a gitmiştir. Turancılık ülküsünün gerçekleşmesi için faaliyet gösterenlerdendir.

Adı ve Soyadı: OSMAN TURAN

Baba Adı: Hasan
Doğum Yeri ve Tarihi: 1914
Mesleği: Prof. - Yazar
Adresi:

Hakkında Bilinen

13.5.1944 günü Ankara Örfi İdare Komutanlığınca Nihal Atsız ile ilgisi görüldüğünden evinde ve işyerinde, üzerinde arama yapılmıştır.
DTCF'de Doçent iken Nihal Atsız'ı odasına alanık öğrencilerin tezahüratta bulunmasına sebep olduğundan Valilik emrine alınmıştır. Türkiye Milliyetçiler Derneğinin kurucularındandır. Bu derneği kurduktan son ra dernek gayesini DTCF içinde yaymak için faaliyet göstermiştir.
Bir konuşmasında mevcut rejim hakkında şunları söylemiştir, «Cumhuriyet devlet şekli bizim bünyemize uygun değildir. Herşeyden evvel bizler Müslümanız. Devletimizin de Müslüman Türk devleti olması lazımdır. 11. asırdan beri devlet işleri şeriatla idare edilmiştir. Bu yüzden Cumhuriyetin ilanına kadar Osmanlı devleti muvaffak olmuştur.»

Dış Türklerle ve yurdumuzdaki Turancılarla devam lı temas halindedir.

Adı ve Soyadı: FARUK AKKÜLAH

Baba Adı: Yusuf
Doğum Yeri ve Tarihi: Senirkent 1927
Mesleği: Tüccar - MHP Genel Yönetim Kurulu Üyesi
Adresi:

Hakkında Bilinen

Adana'da Turancıların lideri durumundadır. Tür-keş'in yakın ve güvendiği adamlarındandır. Türkücüler derneği ve Türkocağı Adana şubesinin düzenlediği toplantıların hemen hepsine iştirak etmiştir. 21 Mayıs olayı sanıklarından Talat Aydemir'i fikren destekleyenlerdendir. Yine 21 Mayıs olaylarından dolayı mahkum edilen subayların dışardaki akraba ve arkadaşlarına hoş görünmek, onları kendi safında toplamak gayesiyle Adana Cezaevinde bulunan Sedat isimli yüzbaşıya 200 TL. para yardımında bulunmuştur.

Daha önce Adalet Partisine kayıtlı ve partinin Adana İl Başkanlığını yapmakta iken 19G4 Mart ayında Ankara'ya gelmiş, AP teşkilatı yöneticileri ve Alpaslan Tür-keş ile teması sonucu AP'deıı ayrılarak CKMP'ne girmiş ve bu partinin Adana İl Başkanlığına getirilmiştir.

Adı ve Soyadı: İSMET RASİM TÜMTÜRK

Baba Adı: Cenap Şahabettin
Doğum Yer ve Tarihi: İstanbul 1332
Mesleği: İstanbul Belediyesinde
Müfettiş Adresi:

Hakkında Bilinen

1944 yılında Nihal Atsız ile ilişkisi görüldüğünden Örfi İdare Komutanlığınca nezaret altına alınmış ve sorgusunu müteakip 2 Numaralı Sıkıyönetim Mahkemesine verilmiş, 29.3.1945 tarihinde son duruşması yapılarak hakkında muameleye mahal olmadığından serbest bırakılmıştır.
1951 yılında Orkun mecmuasında neşredilen Hayret ve Cumhuriyeti Halil Özyörük başlıklı yazılarından dolayı takibata geçilmiş ve yapılan muhakemesi neticesi beraat ederek serbest bırakılmıştır. 1957 yılında İstanbul'da daha önce kurulan Türkçüler Derneğinin yönetim kuruluna seçilmiştir. Başta Nihal Atsız olmak üzere diğer bütün Turancılarla irtibat halindedir. Türkocağında yapılan konferansların bazılarına konuşmacı olarak davet edilmiştir.

Adı ve Soyadı: OSMAN YÜKSEL SERDENGEÇTİ

Baba Adı: Salim
Doğum Yeri ve Tarihi: Akseki 1917
Mesleği: Gazeteci - Eski MHP Milletvekili
Adresi:

Hakkında Bilinen

1944 yılında Nihal Atsız davası ile alakası görüldüğünden tevkif edilmiş, bilahare serbest bırakılmıştır.

NETİCE

Yurdumuzdaki Türkçü - Turancılar bilhassa 1961 Anayasasının tanıdığı geniş hak ve hürriyetlerden istifade etmek suretiyle Türk milliyetçiliği maskesi altında Nasyonal Sosyalist doktrini Türkiye'de uygulamak için her geçen gün faliyetlerini biraz daha artırmaktadırlar. Gayelerini gerçekleştirmek için 1961'den önce kurdukları dernek sayısını artırmışlar, siyasi bir parti kurmuşlar ve son yıllarda yurdumuzun çeşitli il ve ilçelerinde lüzumunda vurucu kuvvet olarak kullanmak gayesiyle komando kampları açmışlardır.

Turancıların gerçek amaçlarını üç kısımda mütelaâ etmek mümkündür.

Bunlar:

a) Nazi Almanyasında olduğu gibi komando kampları ve gençlik kuruluşlarının yardımıyla, çeşitli propagandalar vasıtasıyla hükümeti yıpratıp iktidarı ele geçirmek,

b) İktidarı ele geçirdik ten sonra çeşitli baskı metotlarına başvurarak Nasyonal Sosyalist doktrini Türkiye'de uygulamak. (Baskı mettotlarının içinde vergilerin artırılması, siyasi partilerin kapatılması, ithalat ve ihracatın devletleştirilmesi, çeşitli hürriyetlerin kısıtlanması v.s. gibi hususlar bulunmakladır. Bu hususlar iktidarı ele geçirmiş olan Nasyonal Sosyalist partinin kuracağı özel teşkilatlar vasıtasıyla olacaktır.)

c) Nasyonal Sosyalist rejimin Türkiye'de tatbikinden sonra dünyadaki bütün Türklerin Turan denilen toprak parçası üzerinde toplanması ve «tek millet, tek devlet» prensibinin gerçekleştirilmesi hususu kal-maktadır. Yurdumuzda Turancılık ülküsünü benimseyen şahıslar iktidara gelip arzularına göre tek partili Nasyonal Sosyalist bir devlet kurduktan sonra «Turan devleti» hudutları içindeki Türk ırkından olmayan azınlıkları da temizlemeyi planlamaktadırlar.

Yukardaki kısa izahattan da anlaşılacağı üzere; Türk milliyetçiliği, Türkçülük maskesi ile yurdumuzda tatbik edilmek istenen Nasyonal Sosyalizm, mevcut demokratik düzeni yıkmayı, öteden beri milli hudutlar içinde yaşayan Türk tabiyetindeki ekalliyetleri sınır dışı etmeyi ve başka devletlerin siyasi hudutları içinde yaşamakta olan Türkleri yine başka devletlerin topraklarını içine alan (Turan ismi verilen) çok geniş bir toprak parçası üzerinde birleştirmeyi öngören emperyalist ve saldırgan bir ceryandır.»

Kaynakça
Kitap: Ülkücü Komando Kampları, AP Hükümetinin 1970'te Hazırlattığı MHP Raporu
Yazar: Aydınlık
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Dön 1960-1971: Cumhuriyetimizin 1. Yükseliş Dönemi ve Cumhuriyetimizin 2. İhanet Dönemi

Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir