1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

Mustafa Kemal Paşa'nın Buhara Şura Cumhuriyeti Konuşması

MesajGönderilme zamanı: 15 Ara 2010, 19:10
gönderen TurkmenCopur
MUSTAFA KEMAL PAŞA'NIN BUHARA ŞURA CUMHURİYETİ MURAHHASLARINI KABUL TÖRENİNDE YAPTIĞI KONUŞMA
7 OCAK 1922


"Buhara fevkalade siyasi kaasıdları Beyler,
Şüphe edilmez ki bu ordunun ihtiyaçları bu heyetin efradı eliyle, efradı emeği ile yapılırdı. Elbette ecnebi fabrikalarına, ecnebi sanatkarlarına sipariş edilmezdi. Fakat Osmanlı Türkleri, İstanbul'u, Rumeli'yi fethettikten sonra hayatlarının içtimai ihtiyacat levazımını bizzat temin ile iştigalden kendilerinin müstağni olduklarını kabul ettiler. Bu hususu, içli-dışlı temasa geldikleri anasır-ı ecnebiyenin eyadii menfaatine terkettiler. Onlar, yalnız uzun zaferlerin mihnetlerini, meşakkatlerini iktiham etmeği, vasi muharebe meydanlarının layemut kahramanlığı şerefini istihsal eylemeği medar-ı fahr bilirlerdi. Onlar için bu kahramanlık sanatından başka sanat yoktu. Veyahut başka sanatla iştigali haysiyetlerine mü-nafi görürlerdi.

Buhara Halk Şuralar Cumhuriyeti ahalisi ve Hükümetinin İcraiye Komitesi ve Nazırlar Şurası namına gelen heyet-i muhteremenize Türkiye ahalisi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi ve onun Hükümeti namına beyan-ı hoşamedi eylerim. Buharalıların milletimizle örfi ve dini revabıt-ı kalbiyesine rağmen işbu revabıtın şimdiye kadar saha-i fiiliyatta gereği gibi tecellisine, müstevli ve zalim kuvvetlerin vücudu mani olmuştu. Kahraman Türkiye ordularının da büyük bir hisse-i mefhareti olan şark inkılab-ı kebiri, mazlum şarklıları günden güne sıklaşan, sağlamlaşan bağlarla birbirine bağlamaktadır. "Her milletin kendi mukadderatını kendisi tayin edebilmek", hakkını yalnız nazariyatta değil, fiiliyatta dahi tanıyan Rusya ricali inkılabının mefkureperver harekatı sayesinde, bugün Rusya'nın müttefiki olan müstakil Buhara Halk Şuralar Cumhuriyeti'nin münasebat-ı hariciye hakkını istimal ederek, ilk heyeti Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Reisi sıfatiyle Cumhuriyet-i müşarünileyhaya müftehirane arz-ı teşekkür ederim.

Buhara ahalisinin, Türkiye'deki Türk ve Müslüman kardeşlerine he-diye olarak gönderdiği Kur'an-ı Kerim ile, Türkiye halk ordusuna nişane-i takdir ve tebrik olarak irsal eylediği kılınç, hakk-ı din ile hakka hadim kuvveti temsil eden fevkalade muazzam ve kıymettar iki yadigardır.

Bu emanetleri elinizden alırken kalbim heyecan ile doldu. Halkımız ve ordumuz, uzaklardaki kardaşlarımızdan gelen teşciat ve tebrikat nişanelerinden şüphesiz çok mütehassis ve mesrur olacaklardır. Dindaş ve karındaş Buhara halkının arzusunu yerine getirerek bu kitab-ı mukaddesi millete, seyf-i muazzezi de İzmir fatihine teslim edeceğim. Allah'ın inayeti ile İnönü ve Sakarya muzafferiyetlerini kazanan milli ordumuz, İnşAllah pek yakında bu kılına da kazanmış olacaktır. Heyet-i muhteremenize de Türkiye ahalisi ve ordusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Hükümeti namına teşekkür eylerim"

Kaynakça
Kitap: ATATÜRK VE TÜRK DÜNYASI
Yazar: MEHMET SARAY