Türk Siyaseti ve Türkiye Siyasi Tarihi - Video Projesi - Türk ve İslam Tarihi - Türk Dna'sı

Tatarlar'ın Soyu Türk'tür

Burada Türk Milletinin Temel 3 Boyundan Biri Olan Kıpçak Boyu hakkında önemli başlıklar bulabilirsiniz.

Tatarlar'ın Soyu Türk'tür

Mesajgönderen TurkmenCopur » 17 Ara 2010, 20:40

Tatar Sorunu

Tatar sözü, gerek Türkler ve gerekse Moğollar arasında eskiden beri bir boy adı olarak kullanılmaktaydı. Ancak, Moğollardaki Tatarlarla Türk boyu olan Tatarların aynı olmadıklarını bilmek yerinde olur. Moğol-Tatarlar, 1202 tarihinde Dalan-Nemürges savaşında Cengiz Han tarafından yenilerek parçalanmışlar ve bütün halkı da diğer boylar arasında dağıtılmıştır. Böylece Tatar boyu Moğollar arasında ortadan kalkmakla beraber, bu isim yabancılar tarafından bazen "Moğol", bazen da "Türk" anlamında kullanılmaya devam etmiştir.

Türk dilinin en eski belgelerinde olan Orhon Yazıtlarında zikredilen "Tatar" halk adını bazı tarihçiler Moğol, bazıları da Türk menşeli olarak kabul etmiştir. Fakat Kaşgarlı Mahmud'un "Divan-ı Lugat-it-Türk'ünde adı geçen Tatarların bir Türk boyu olduğu kesindir.

Ruslar da Cengiz dönemi için bazen "Moğol", bazen de "Tatar" adını kullanmıştır. Hatta ondan sonra kurulan ve birer Türk Devleti olan Altın Ordu ve Kazan Hanlığı ve halkına da hep Tatar denmiştir. Çarlık döneminde de ellerine geçirdikleri bütün diğer Türk boylarına Ruslar toptan "Tatar" demiştir. Ancak bu ifade kullanılırken hiçbir zaman "Moğollar" kastedilmemiştir. Bu ifadeyi yalnız Türk boyları için kullanmışlardır.

(Örneğin: Kazan Tatarları, Kırım Tatarları, Astrahan Tatarları, Kafkasya Tatarları, Azerbaycan Tatarları, Taşkent, Hive, Buhara Tatarları, Kaşgar, Kulca Tatarları, Sibirya, Altay Tatarları vb.).

Sovyetler döneminde "Tatar" sözünün "Türk" karşılığı olarak kullanılması terk edilmiş, bunun yerine her Türk boyunun kendi adını kullanması yöntemi kabul edilmiştir. Bunun politik amaçlarla yapılmış bir uygulama olduğu ortadadır. Başkurt, Kazak, Kırgız, Özbek, Türkmen, Uygur, Karaçay, Balkar, Azeri vb. "ulusların" yaratılmasına çalışılmıştır. Fakat politik amaçlarla yürütülen bu uygulama yanında, Sovyet bilim ve edebiyat alanında verilmiş eserlerde bu toplulukların "Türk" olduğu kabul edilmiştir. Sovyet Türkoloji sahasında bunların hepsi de bir arada yorumlanmakta, ancak birbirine çok yakın olduğu için "Türk şiveleri ve lehçeleri" denilen özellikler yerine Sovyet Türkologları, "Türk dilleri" ifadesini kullanmıştır.

Günümüzde "Tatar" sözü bir Türk boy adı olarak ancak "Kazanlı" veya "Kuzey Türkleri" dediğimiz İdil-Ural, Batı Sibirya ve Astrahan ahalisi ile "Kırımlılar" için kullanılmaktadır. Adı geçen bu boylar artık bugün bu ismi kendileri de bir halk adı olarak benimsemiş durumdadır.

Cengiz Han'ın kurduğu devlet ilk dönemde sadece Moğollardan oluşmaktayken, kısa zamanda genişleyerek bir dünya imparatorluğu haline gelmiş ve sonuçta bir Türk-Moğol İmparatorluğu şeklini almıştır. Çünkü Türklerin içinde bulunduğu hemen hemen Tüm devletler Moğol devletinin içine alınmıştı. Başka birçok milletler de bu imparatorluğa ait olmakla beraber, ana kitle ve nüfusun büyük bölümü (100 yıl Moğol idaresinde kalmış olan Çin istisna kabul edilirse) Türklerden oluşmaktaydı.

Bazıları barış yolu ile bazıları savaş sonucunda Cengiz'e tabi olan Türk boyları, kısa zamanda onunla anlaşarak büyük imparatorluğun sosyal, askeri ve yönetimsel bütün işlerine girmeye başlamışlardı. Sayı bakımından imparatorluğun içinde azınlıkta kalan ve kültür bakımından Türklerle kıyaslandığında aşağı seviyede olan Moğolların önemli bir bölümü Müslümanlığı kabul ederek Türkleşmiş, kalanları da esas Moğolistan'a dönmüştür. Böylece imparatorluk parçalandığı zaman, bundan Moğol değil, Altın Ordu, Sibir, Çağatay, İlhanlı gibi yeni Türk devletleri ortaya çıkmıştır. Moğolların iktidarı ise sadece kendi eski ülkelerinde devam etmiştir.

Kaynakça
Kitap: CENGİZ HAN
Yazar: Mehmet F. Tufan
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Re: Tatarlar'ın Soyu Türk'tür

Mesajgönderen TurkmenCopur » 17 Ara 2010, 20:47

Tatarlar Kimdir ?

Tatar sözünün, çeşitli dönemlerde, farklı anlamlarda kullanıldığına değinmiştir. Ruslar bu deyimi, yüzyıllar boyunca, Avrupa Rusyası'nda yaşayan Türk soylu Müslümanlar için kullanmıştır. Batılı yazar ve araştırmacılar "Tatar" kelimesini, Türkistan'da ve Karadeniz'in kuzeyinde yaşayan Türkler için kullanmaktaydı. Osmanlılar ise, 16. yüzyıldan başlayarak "Tatar" deyimini, Kuzey Türkleri için kullanmışlardır.
Kırım hanları için ilk defa Osmanlı fermanlarında 1696 yılında Tatar ifadesi geçmektedir.

İslam dünyasında ilk kullanıldığında, "Tatar" kelimesiyle kastedilen, "Moğol" idi. 13. yüzyılda yaşamış olan Arap tarihçi İbnül Esir, Moğollardan bahsederken daima "Tatar" kelimesini kullanmaktadır:

"Tatarların İslam ülkelerine gelişi", "Tatarların Türkistan ve Maveraünnehir'e çıkışı", "Kafir Tatarların Harzemşah üzerine yürüyüşü." gibi. Elbette Şamanist, kısmen Budist Moğollardan bahsetmektedir, tarihçi.

Cengiz Han'ın Celaleddin Harzemşah'ı takibini anlatırken "Celaleddin (Sind nehrini) geçemedi, Cengiz Han Tatarlarla ona ulaştı." demektedir. İbn Kesir (ölm. 1372), Cengiz Han için "Tatarların en büyük hünkarı, bugünkü meliklerinin babası." ifadesini kullanır.

İbn Haldun da "Bu sultan, Cengiz Han, Tatarların sultanıdır." demiştir. Çok iyi bilindiği gibi Cengiz Han, Moğol hükümdarıdır. "Tatar" kelimesi, günümüz Arap araştırmacılar tarafından da "Moğol" yerine kullanılmaktadır. Örneğin, Moğol istilalarını gösteren haritanın üzerinde "Tatar Yağması" şeklinde yazmaktadır.

Moğollar, 1258 de Bağdat'ı işgal edip Abbasi Halifeliği'ni yıkmadan önce, 1237 de Moskova'yı ele geçirmişti. Moğol (Tatar) ordusunda en kalabalık kesim Kıpçak Türkleriydi. Türklerin büyük çoğunlukta olduğu Moğol ordusu, günümüzde Rusya denen bölgeyi, 13. yüzyılın ilk yarısında ele geçirmişti. Bu durum, Rusların, Avrupa Rusyası'ndaki bütün Türk kökenli Müslümanlara niçin Tatar dediklerini açıklar. Moğol (Tatar) ordusunun büyük çoğunluğu Türk'tü. Ruslara göre, bütün Avrupa Rusyası'nda yaşayan Müslüman Türkler, Moğolların (Tatarların) torunlarıdır.

Moğol (Tatar) ordusunun büyük bir bölümü Türk olmakla birlikte, bütün komuta kademeleri Moğolların elindeydi. Kıpçaklar, Peçenekler ve öteki Türk boylarından gelenler rütbesiz askerler durumundaydı. Abbasi Halifeliğini 1258'de yıkmış olan, Cengiz Han'ın torunu Hülagü ve ordusundan, bütün çağdaş ve sonraki Arap tarihçileri "Tatar" diye bahsettikleri gibi, diğer milletler de, 13. yüzyılda yeryüzünün en büyük devletini kurmuş olan Moğollardan "Tatarlar" diye söz etmektedirler. İşte bu sebeptendir ki, Moğol istilasını yapan bütün kuvvetlere Avrupalılar, Moğol ve Türk fark edilmeksizin "Tatar" demişlerdir. Bundan dolayı Cengiz ordularındaki Türk kavimleri, kendilerini böyle adlandırmasalar bile, yabancılar karşısında böyle görünmeğe başlamışlardır. Çok zaman geçmeden İdil boyunda yerleşen Moğollar, kalabalık Türk unsuru arasında eriyip gitmişlerse ve bu bölgenin ahalisi Türk olmasına rağmen "Tatar" adıyla tanınmağa başlamışlardır. Moğol istilasının neticesi olarak, İdil-Ural ve Sibirya'da Türk unsuru arttığı gibi, bir dereceye kadar Moğol unsuru da yerli ahali ile karışmıştır; fakat bu zümrenin, daha ziyade yüksek tabakaya mensup olduğu anlaşılıyor.
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26


Dön Kıpçak Boyu

Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir