1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

Tahrir Defterkerinde Çepniler'e Dair Kayıtlar

MesajGönderilme zamanı: 25 Ara 2012, 20:13
gönderen TurkmenCopur
TAHRİR DEFTERLERİNDE ÇEPNİLER’E DAİR KAYITLAR

1- Atçeken.

I. SELİM DEVRİ .

a) ESKİ İL .

Cemâat-ı Çepni der Kaza- Eski il

1- Der karye-i Çanak ve Düzmüş; hâne: 18, nefer: 27'.

2- Karye i Arık Argı, ancemâat-i mezbûre; hâne: 4, nefer: 4.

3- Der Karye -i Girmasıın, an -cenıâat-i mezbûre; hâne: 9, nefer: 12.

4- Der karye -i Elgen argı, an-cemâat-i mezbûre; hâne: 2, mücerred: 4.

5- Der karye-i Alihan Argı, an-cemâat-i mezbûre; lıâne:6, nefer: 10.

6- Der karye-i Âdemler, an-cemâat-i Çepni; hâne: 24, nefer:45.

7- Ceınâat-i perakende, tın-cemâat-i Çepni sâkinân der mezrea-ı Bezirci ve Kamer Taş, lıaric ez defter ve Danişnıend ve Tur Ali; hâne: 27, nefer :27.

8- Der karye-i Çanak nam-ı diğer Canbcız, an-cemâat-i mezbûre, hâne: 5, nefer: 10: mezrea-ı Çanak ve Düzmüş ve Ahi Hasarı ve Danişmendlü kadîm yurdlarıdır ve Kızıl Sivri ve Elgen ve Bozburun ve Turali Köyü nıecmuunun yurdlarıdır: amma bu yurdlar da kabîle-i Çepni'den Sakallu cemâati de müşterektir. Anlaru'n dahi yurdlarıdır. Ol cemâatin bahsinde dahi işaret olmuştur ve Çepni cemâatından Gökez oğullan ve Balıaüddin oğlanları dahildir arılanın dahi yurdlarıdır ve Karaca Dağ'dan orak? yürüse cemâat-ı Çepni'nin ve Karadağlı'nun ekinliğidir.

b) TURGUD

1- Cemâat-ı Çepni, hâne: 44, nefer:55, mezrea-ı Bayırca kuyu ve Çukur hisar ve Duraklı yurdlarıdır ve içinde olan pınarlar suvadlarıdır .

2- Cemâat-ı Çepni der miyân-ı cemâat-i Unguş tâbi-i Koşhisar*; hâne: 123, nefer: 133.

III. MURAD .

1- An-cemâat-i Çepni der karye-i Abbas, Sılacı ile ma’rufdur tâbi-i Mahmudlar, hariç ez yurd-ı hisse; neferân: 18.

2- An-cemâat-i Çepni der karye-i İblis Hisarı, tâbi-i Mahmudlar, hâriç ez yurd-ı hisse, neferân:17.

3- An-cemâat-i Çepni el-mezbür, der karye-i Pazarçık, tâbi-i mezbûr, lıaric ez yurd-ı hisse; neferân: 19.

4- An-cemâat-i Çepni der karye-i Susuzca tâbi-i Mahmudlar, neferân:

34.

2- Haleb Türkmenleri

a. Katuınî Devrinin ilk yılları


1- Cemâat-i Çepni an-tâife-i Yörükân-ı Haleb, el-mütemekkin der livâ-yi Rumkale ve bazı berriye;yekûn: hâne 53.

2- Cemâat-i Hamza Kethüda b. Hacı Haşan, tâbi-i Çepni, yekûn: hâne 88.

3- Cemâat-i diğer Çepni tâbi-i mezbûr, der vilâyet-i şark; yekûn: hâne 4.

b. AYNİ DEVRİN ORTALARI.

1- Cemâat-i Çepni el-ma'ruf Başım Kızdılu, der uhde-i Hamza Kethüda, der kaza-yı Gündüzlü ; mücerred: 14, hâne: 43.

2- Cemâat-i Çepni-i diğer, der uhde-i DONRUL KETHÜDÂ; der kaza-yı RumkaVe: mücerred: 30, hâne: 76.

C. Ü. SELİM .

1- Cemâat-i Çepni tâbi-i Mahmud Kethıidâ anYörükân-ı Haleb; mücerred:! 42, hâne:255, neferân: 397.

2- Cemâat-i Başım Kızdılu-Çepni, mücerred: 6, lıâne:10, neferân:16.

13- Cemâat-i Başım Kızdılu-Çepni der kaza-yı Bağras; mücerred:8, hâne:21, neferân:29.

ç. SULTAN İBRAHİM DEVRİ5.

Cemâat-i Çepni an-Rum Kal’e tâbi-i DENİZ KETHÜDÂ:

1- Mnhcılle-i Kasabalar, tâbi'i m; ı/ekun: mücerred:22, bennek:39.

2- Mahalle-i Korkmazhı tâbi-i m; yekûn: mücerred 17, bennek 36.

3- Mahalle-i Sarılı tâbi-i m; yekûn: mücerred 2, bennek 14, ağnam 226.

4- Mahalle-i Karalar tâbi-i m; yekûn: mücerred 6, bennek 13.

5- Mahalle-i mezbûr, perâkende; yekûn: mücerred 7, bennek 12, ağnam 1160.

6- Mahalle-i Köseler tâbi-i m; yekûn: mücerred 18, bennek 48.

7- Mahalle-i Şabanlı matı İskenderlü tâbi-i m; yekûn: mücerred 14, bennek 48.

8- Başım Kızdı-Çepııi der vilâyet-i Aydın ve Sar (u) han; yekûn: mücerred 20, bennek 30\ ağnam 2777, şutıırân 24.

3- Ramazanlı eli.

1- Cenıâat-i Mes'udlu tâbü Saruçanı, hâss-ı müşârünileyh ; mücerred:!, Iıâne:l4, nefer:15.

2- Cemâat-i Çepni tâbi-i Mes'udlu, lıâss-ı müşârünileyh; mücerred 7, hâne 15, nefer 233.

4- Dulkadirli.

Ceıııât-i Çepni; anYörükârı-ı Maraş, Yenice kal'ade yaylayub

Seküsü kurbinde kışlarlar; mücerred: 16, bennek: 18, neferân: 34*.

5- Ulu Yörük

a. I. SELİM DEVRİ.

Bölük-i Çepni an Yörükân-ı Mezbûr:

1- Kışlak-ı KAYID OĞLU MURAD KETHÜDÂ, an-bölük-i Çepni mücerred: 13, hâne: 34, nefer: 47.

2- Cenıâat-i mezkûr; mücerred: 7, hâne: 9, nefer: 16.

3- Cemâat-i mezkûr; mücerred: 19, hâne: 20, nefer: 39.

4- Cemâat, tâbi-i mezkûr; mücerred: 2, hâne: 7, nefer:9.

5- Cemâat, tâbi-i mezkûr; mücerred: 9, hâne: 20, nefer:29.

6- Cemâat, tâbi-i mezkûr; mücerred: 11, hâne: 18, nefer: 29.

7- Kışlak, mücerred: 2, hâne: 23, nefer: 25.

8- Kışlak-ı cemâat, tâbi-i mezkûr, mücerred: 14, hâne: 31, nefer: 45.

9- Kışlak-ı Bozaş: mücerred: 7, hâne: 18, nefer: 25.

10- Kışlak-ı Yeni; mücerred: 4, hâne: 14, nefer: 18.

11- Kışlak-ı Kıllıı; mücerred: 7, hâne: 21, nefer: 28.

12- Kışlak-ı Hacı Hamza Oğlu; mücerred: 1, hâne: 9, nefer: 10.

13- Kışlak-ı Toramanlu; mücerred: 9, hâne: 19, nefer: 28.

14- Kışlak-ı Bazlamaç; mücerred: 8, hâne: 30, nefer :38.

15- Kışlak-ı Kızılca; mücerred: 7, hâne: 10, nefer: 17.

16- Kışlak-ı Kozca; mücerred: 10, hâne: 10, nefer: 20.

17- Kışlak-ı Derbend; mücerred: 1, hâne: 16, nefer: 17.

b. ÜI. MURAD .

(Çepni Bölüğü)


1- Kışlak-ı Bazlamaç an-cemâat-i Çepni; neferân: 163.

2- Kışlak-ı Ilıca tâbi-i Çepni; neferân : 23.

3- Kışlak-ı Sanı Kaya tâbi-i mezkûr; neferân: 30.

4- Kışhık-i Ali Yağmur tâbi-i Çepni; neferân: 48.

5- Kışlak-ı Kızılca tâbi-i Çepni; neferân: 93.

6- Kışlak-ı Üzümlük tâbi-i Çepni; mezkûr tâifeden bazısı Yuvalmış nam karyede sâkirılerdir; neferân: 106.

8- Cemâat-i Selâtinlü tâb-i mezkûr nâm-ı diğer Gedüklü; neferân: 29.

9- Cemâat-i Timur Şeyh tâbi-i mezkûr; neferân: 74.

10- Kışlak-ı Söğüt tâbi-i mezkûr; neferân: 47,

11- Kışlak-ı Kayacık Arıkça, nanı-ı diğer Yoncalık nezd-i mürsellü; an-cemâat-i Çepni tâbi-i Sorkun; neferân: 11.

12- Kışlak-ı Kaya Kışla, an-cemâat-i mezkûr, der hudud-ı karye-i Karaca Öz; neferân: 60.

13- Kışlak-ı Bozaş rıâm-ı diğer Bayırca Pınarı, tâbi-i Çepni ve bazıları dahi Topaç nam kışlakda mütemekkinlerdir: neferân: 87.

14- Kışlak-ı Yeni, tâbi-i mezbûr; neferân : 48.

15- Kışlak-ı Kıllu tâbi-i mezkûr; neferân : 59.

16- Kışlak-ı Hacı Hamza Oğlu, tâbi-i mezbûr; neferân : 44.

18- Kışlak-ı Karaca der lıâk-i Kelkit; neferân : 58.

19- Kışlak-ı Derbend tâbi-i mezbûr ; neferân : 58.

20- Kışlak-ı Yanuklu tâbi-i Çepni; neferân : 87.

21- Kışlak-ı Paşa Beğlü, tâbi-i mezbûr; neferân: 43.

22- Kışlak-ı Beğlü tâbi-i mezbûr; neferân : 130.

24- Kışlak-ı Bayezidlıi nâm-ı diğer Kız Doğchı tâbi-i mezbûr; neferân: 92.

25- Kışlak-ı Boyalık tâbi-i Çepni; neferân: 64.

26- Kışlak-ı Dolaklu tâbi-i mezbûr; neferân: 69.

27- Kışlak-ı Orak Çayı tâbi-i Çepni; neferârı: 75.

28- Kışlak-ı Çığı tâbi-i mezbûr; neferân : 42.

29- Kışlak-ı Eymir Hacı tâbi-i mezbûr; neferân: 42.

30- Kışlak-ı Çardak tâbi-i mezbûr; neferân: 53.

31- Kışlak-ı Ali Oğlan tâbi-i Çepni; neferân: 29.

32- Kışlak-ı Çınarlu tâbi-i mezbûr; neferân: 24.

Kaynakça
Kitap: ÇEPNİLER, ANADOLU’DAKİ TÜRK YERLEŞMESİNDE ÖNEMLİ ROL OYNAYAN BİR OĞUZ BOYU
Yazar: Faruk SÜMER