Türk Siyaseti ve Türkiye Siyasi Tarihi - Video Projesi - Türk ve İslam Tarihi - Türk Dna'sı

Denktaş'ın Hatıraları - 11-20 Aralık 1964

Burada Rauf R. Denktaş'ın 1964 Yılındaki Hatıraları hakkında önemli başlıklar bulabilirsiniz.

Denktaş'ın Hatıraları - 11-20 Aralık 1964

Mesajgönderen TurkmenCopur » 24 Tem 2012, 17:13

11 Aralık 1964

Kıbrıs Türk Cemiyeti’nde uzun bir toplantı oldu.

Cemiyet İşleri, Yardım Komitesi, ofis işleri ve Anti Kampanya gibi konular teker teker ele alındı ve bir sonuca bağlandı.
Nihat Erim de Londra’da.

Nihat Erim’le birlikte, İngiliz Devlet Adamları ve Hükümet yetkilileriyle görüşme yapıyoruz. Türk görüşünü izah edip, anlatmaya çalışıyoruz.

MAHİ Gazetesi yine beni hedef gösteriyor:

"Londra’da bulunan Denktaş, Türkleri Kıbrıs mücadelesine yardım etmeğe davet ederken herhangi bir şekilde ihtiyaç olduğu taktirde ise Kıbrıs’a dönmelerini istemektedir.

Kıbrıs Türk Cemiyeti adını taşıyan kulüpte faaliyet son günlerde artmıştır. Buraya girenler çıkanlar ve Londra'daki Türklerin evlerine giderek gençlerini askerliğe, yaşlılarını da para yardımı yapmağa teşvik edenlerin sayısı gittikçe artmaktadır.

İçimizde muhakkak köstebekler var!...

12 Aralık 1964

Dışişleri Bakanı Feridun Cemal Erkin, NATO ve Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi toplantılarına katılmak üzere Paris’e gitti.

NATO Konseyi’nde Kıbrıs meselesi tekrar ele alınacakmış.
Genel Sekreter U Thant’a bir mektup gönderen Dr. Küçük, Rossidis’in Birleşmiş Milletleri yanıltmaya teşebbüs ettiğini ve Anayasayı çiğnediğini bildirmiştir.

Dr. Küçük’ün mektubundan:

"Gerçek şudur ki, Rumlar müşterek hükümranlık değil, yalnız kendileri için hükümranlık, Türkler için kölelik istemektedir"

Başbakan İsmet İnönü, düzenlediği basın toplantısında basın mensuplarına iç ve dış politikada ki gelişmeler hakkında bilgi verdi, şöyle söyledi:

"Kıbrıs meselesi Sovyetlerle ilişkilerin gelişmesine vesile oldu."

13 Aralık 1964

Türkiye Hükümeti’nin Makarios idaresine iki ayrı protestoda bulunduğu haberleri geliyor. Bu protestoların metinleri açıklanmamış olmakla beraber, Rum kaynakları bunların çok sert olduklarını bildiriyor.

Protesto notalarından biri, Zurih ve Londra Antlaşmaları ile Kıbrıs Anayasasına aykırı olarak Makarios İdaresi’nin son çıkardığı Belediyeler Kanunu ile ilgilidir. Nota’da bu kanunun anlaşmalara, anayasaya ve Güvenlik Konseyi’nin 4 Mart tarihli kararma aykırı olduğu belirtilmektedir.

İkinci protesto notasında ise Kıbrıs karasularının 6 milden 12 mile çıkarılması protesto edilmektedir. Nota’da bu kararın anayasanın 52’nci ve 62’nci maddelerine aykırı olduğu, kanunun çıkarılışında Türk Milletvekillerinin bulunmadığı ve kanunun anayasada öngörüldüğü şekilde Cumhurbaşkan Yardımcısı tarafından imzalanmadığı belirtilmektedir.

14 Aralık 1964

İngiltere Başbakanı Wilson ve Evening News Gazetesi Editörüne birer mektup gönderiyorum:


Lt. Hon. Harold Wilson, O.B.E., M.P.,

Prime Minister,

10 Downing Street, London S.W.l.

Dear Sir,

This is to wish you and your lady wife a happy Christmas and a prosperous new year on behalf of30,000 Turkish Cypriot refugees, who are spending their second Christmas in the most pitiful circumstances, and who look to the great nation which you represent for help and rehabilitation.

120,000 Turks of Cyprus, whose Constitutional rights have been denied by Archbishop Makarios, and who have been living under his tyranny, extend to you their kind wishes in the hope that your country, which is the champion of freedom, democracy, sanctity of international agreements and fundamental justice for all men, will not hesitate to back up the Turkish case in Cyprus, which is in defence of all these principles for which millions died during the first and second world wars.

Mr. Prime Minister, tyrants and dictators all over the world are not born but are made by those who continue to shut their eyes to the evil and despotism of those who set themselves on the road to dictatorship by defying the law and constitution of their land and by denying to their subjects the fundamental rights of all civilized men.

For one year now, Archbishop Makarios has been defying all the laws of the land and the sacred ordinances of God without any public outcry from all over the world in the face of Greek atrocities, terrorism and inhuman treatment of the Turks.

In this time of goodwill all Turks in Cyprus, who have lived in misery for 12 months in defiance of the tyrant Makarios, sincerely hope that the silence of all governments in the face of his tactics of international highway robbery and fraudulence will be broken, and that the strong voice of democracy will be heard all over the world.

In this belief we appeal to your conscience, which abhors racial discrimination, to lead the way for all governments in condemning the year-old campaign of terrorism, tyranny and dictatorship of Archbishop Makarios, and in recognizing the Turks’ right to live as free men in Cyprus in their own territory, free from murderous Greek machinations which we all know will not cease until brute force triumphs over justice and the rule of law.

Hoping that the new year will bring peace and prosperity, justice and democracy to all peoples of the world,

I remain,

Yours most respectfully,

R.R. Denktash President,

Turkish Communal Chamber, Cyprus.

14 December 1964

Editor Evening News,

Carmelite House, E.C.4.

Sir,

Lovely Miss Anne Batt refers to the Turkish defenders of the Constitution of Cyprus who are, and always have, acted in self-defence against the illegal and unconstitutional forces of Archbishop Makarios, as ‘rebels’. Surely this is unjust.

According to the Oxford Dictionary ‘rebel’ means a "person who rises in arms against, resists, or refuses allegiance to the established government; person or thing that resists authority or control'1.

Turks of Cyprus have done none of these things; on the contrary, they are - at the expense of their lives and with much hardship - defying Makarios in his calculated attempt to abolish the Constitution of Cyprus and superimpose himself as "the Government" by abrogating Turkish rights - rights which have been recognised by international treaties.

Yours faithfully,

R.R. Denktash,

President, Turkish Communal Chamber, Cyprus.

Dr. Küçük’ün, Başbakan İnönü’ye mesajı:

Lefkoşa, 14 Aralık, 1964


Sayın İsmet İnönü,

T.C.Başbakanı, '

Ankara.

Malî yardım mevzuunda takdim etmiş olduğum 13 Kasım, 1964 tarihli maruzatımdan bu yana nakden £148,000 ve PEK gemisi ile de 755 ton tutarında yiyecek, giyecek, çadır ve sair ihtiyaç maddeleri alınmış ve bu yardımların Cemaate intikaline başlanmıştır. Yapılan yardımlar cemaatin Anavatan’a karşı beslediği bağlılığı daha da perçinleştirmiş ve minnet ve şükran hislerini artırmıştır. Bu yardımları yapabilmek için Anavatan’ın giriftar olduğu zorlukları ve ihtiyar ettiği fedakârlığı müdrik bulunmaktayız. Yalnız gerek ferden ve gerekse cemaat olarak elimizdeki imkânlar söndürülmüş veya tükenmiş olduğundan her geçen gün takatimiz üzerine aksi tesir icra etmektedir. Binbir yokluk ve zorluk içinde vatanî vazifelerini ifa etmekte olan mücahitlerimizle ailelerinin ve 25,000’i aşan göçmenlerimizin sebze, et ve günde bir kaç kuruşu geçmeyen harçlık gibi mübrem ihtiyaçlarını temin edememek sıkıntı ve ızdıraplarmızı artırmaktadır. Buna ilâveten aile mensupları ile beraber adedi asgari 20,000’i bulan memur ve işçilerimize müntezaman ve yeteri miktarda aylık veya yevmiye ödeyemememiz bu sınıf halkın da takatini tüketmekte ve morali üzerinde aksi tesir icra etmektedir. Halen Türk çarşısını besleyen yegâne zümrenin memur sınıfı olduğu göz önünde tutulursa bu zümreye müntezam ve yeterli maaş verememekle iktisadiyatımız ve cemaatin direnme gücü üzerine darbe indirilmektedir. Asgari maaş ve yevmiye tutan ayda £139,000 kadardır. Bilindiği gibi Ekim ayı sonunda Cemaat Meclisi maaşat ve yevmiyeleri ödeyebilmek için £35,000 borca girmiş bulunmaktadır. Kasım ayı sonunda elde kâfi miktar para olmadığı için maaş ödenememiştir. Son gönderilen £78,000 ile Kasım ayından beri yapılan para yardımı £148,000’ya baliğ olmuştur. Bu para ile memurlara £30 yerine Aralık ortasında Kasım aylığı için ancak £25 verilmesi mümkün olmuştur. Parasız kalan binlerce göçmen, yetim, işçi, köylü, memur ve ailelerinin çektikleri ıztırap ve yapılan sayısız şikâyetlerden dolayı maruz kaldığımız müşkilât tarif edilemeyecek kadar büyüktür.

Durumu çekinerek arzederken gereken tedbirlerin acilen alınmasını yüksek takdirlerinize bırakırım.

(Dr. Fazıl Küçük)

Cumhurbaşkanı Muavini

15 Aralık 1964

Toprak ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın Parlamento Müsteşarı Arthur Skeffington ile görüştüm.

Dr. Küçük’e mesajım:

15 Aralık, 64


T.C. LONDRA BÜYÜKELÇİLİĞİNE

Aşağıdaki mesajın Sayın Dr. Fazıl KÜÇÜK’e ulaştırılmasına tavassutunuzu rica ederim.

"Toprak ve tabii kaynaklar bakanlığının parlamento müsteşarı Arthur Skeffington ile görüştüm. İngiliz Hükümeti’nin tarafsızlık tutumu hakkında geniş ölçüde izahat verdi. Bu tutum pasif bir tutum değildir. Bilinen mahzurları dolayısı ile dışarıya böyle gösterilmekte fakat hakikatta el altından Makarios’a ve BM’ler ilgililerine gereken baskı yapılmaktaymış. Taksim bütün mahzurlarına rağmen Hindistan, Filistin gibi bir çok yerlerde başarı ile tatbik edilmiştir, Kıbrıs’ta da bundan başka bir çare kalmadığı aşikârdır, Makarios bütün dostlarını kaybetmiştir, İngiliz İşçi Partisi içinde bile kendisini tutan hemen hemen kalmamıştır dedi. İngiliz Parlamentosu kendiliğinden taksim tezini ortaya atıp destekleyemez, fakat Yunanistan’a yapılan tazyik neticesinde böyle bir hal çaresi bulunduğu takdirde İngiliz hükümeti buna karşı olmayacaktır ve parlamento da itiraz etmeyecektir dedi ve Kıbrıs’a İşçi, Liberal ve muhafazakâr mebuslardan 4-5 kişilik bir grubun kültürel bir teşekkül tarafından davet edilmesinde çok büyük faide olacak dedi. Kendisi Kıbrıs’ı hiç bilmediği için bu konu üzerinde parlamentoda konuşmaktan kaçınıyormuş. Yarın Noel Bakar’in de katılacağı bir grup toplantısında konuşacağım."

Saygılar

Denktaş

16 Aralık 1964

İngiliz İşçi Partisi’nin düzenlediği ve Noel Baker’in de hazır bulunduğu grup toplantısında konuştum. Kıbrıs konusunda açıklamalarda bulunurken, Türk tezini de izah ettim.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası tarafından hazırlanan raporda, Rum saldırıları sonucu Türk Cemaatinin zararının 1964’ün sonuna kadar 15 Milyon Sterlin’i bulacağı açıklandı.

Paris’te toplanan NATO Bakanlar Konseyi, yapmış olduğu özel bir oturumda Kıbrıs meşelerini görüşmeye başladı.

Özel oturumda "Kıbrıs meselesinin NATO için ciddi bir problem olduğu " belirtildi.

Lefkoşa’dan gelen haberlere göre, Cemal Gürsel’in Rum’ları ikaz eder mahiyetteki demeci Rum’lar arasında büyük bir panik yaratmış.

Rum’lar askeri tahkimat ve sığınak yapımına hız vermişler.

17 Aralık 1964

Yarın İstanbul’a dönüyorum.

NATO Bakanlar Konseyi’ne Kıbrıs konusunda bir rapor sunan NATO Genel Sekreteri Manlio Brossio, "NATO’nun Kıbrıs meselesi ile yakından ilgilendiğini" söyledi.

Oramiral Necdet Uran’ın yaptığı açıklamaya göre, Türkiye bundan böyle harp gemilerini kendi tersanelerinde inşa edecek.

Uran’ın açıklaması:

"Taşıma su ile değirmen dönmez. Kendi silahını kendisi yapmayan memleketlerin Bahriye’si daima küçük kalır. Bun-' dan böyle kendi gemilerimizi kendimiz yapacağız".

18 Aralık 1964

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Barış Gücü’nün Kıbrıs’taki görev süresini 26 Mart, 1995’e kadar uzatmıştır.

Güvenlik Konseyi’nin Başkanı Bolivya Temsilcisi oturumu açtıktan sonra, Türkiye, Yunanistan ve Kıbrıs Rum heyetinin görüşmelere katılmayacaklarını açıkladı. Daha sonra ise Genel Sekreter U Thant’ın Güvenlik Konseyi’ne sunduğu rapor okundu.

U Thant raporunda şöyle demektedir:

"... Kıbrıs’ın durumu ile ilgili temel unsurlar değişmemiş, Türk ve Rum toplulukları arasında iç savaşın başlama tehlikesi vardır."

Güvenlik Konseyi Kararı 198 (1964)

18 Aralık 1964 (S/6121):


Güvenlik Konseyi,

Genel Sekreterin raporunun, Güvenlik Konseyinin 4 Mart 1964 tarihli ve 186 (1964) sayılı kararı ile kurulan Birleşmiş Milletler Barış Gücünün Kıbrıs 'ta üç ay bir süre daha kalmasını tavsiye ettiğini kaydederek,

Kıbrıs Hükümetinin, BM Barış Gücünün görev süresinin 26 Aralık 1964’den sonra da devam etmesi yolundaki arzusunu belirttiğini kaydederek,

Genel Sekreterin raporunun Kıbrıs’ta durumun iyileştiği ve kayda değer ilerleme kaydedildiği hususlarını belirttiğini memnuniyetle not ederek,

Genel Sekretere, Güvenlik Konseyinin 4 Mart tarihli 186 (1964) sayılı, 13 Mart tarihli 187 (1964) sayılı, 20 Haziran tarihli 192 (1964) sayılı ve 25 Eylül 1964 tarihli 194 (1964) sayılı kararlarının uygulanmasındaki gayretleri için derin takdir hislerinin ifadesini yenileyerek, 186 (1964) sayılı kararın uygulanması için asker, polis, malzeme ve mali destek katkısında bulunan Devletlere derin takdir hislerini yenileyerek,

1. 186 (1964), 187 (1964), 192 (1964), 199 (1964) sayılı kararlarını ve 11 Ağustos 1964’te 1143’üncü toplantıda Başkan tarafından ifade edilen konsensüsü teyid eder;

2. Birleşmiş Milletlere üye tüm Devletleri yukarıda mezkûr kararlara uymaya çağırır;

3. Genel Sekreterin raporunu kaydeder;

4. Güvenlik Konseyinin 186 (1964) sayılı kararı ile kurulmuş bulunan BM Barış Gücünün Kıbrıs’ta kalışını 26 Mart 1965 tarihinde sona ermek üzere üç aylık bir süre daha uzatır.

Dr. Küçük’ün, Hariciye Vekili’ne gönderdiği mesajlar:

Lefkoşa, 18 Aralık 1964


Sayın Hariciye Vakili,

Ankara.

Hakimler mevzuunda gönderilen yazı muhtevası Genel Komiteye izah edilmiş ve mevzu bu ışık altında betekrar incelenmiştir. Yazıda yalnız hakimler mevzuuna temas edilmektedir. Bilindiği gibi halihazırda Birleşmiş Milletlerin tazyik ettiği ve bizi haksız buldukları noktalar Türk mahkeme memurlarının da işlerine dönmeleri ve mahkeme evrağı ile kütüphanesinin Rum tarafındaki mahkemeye naklidir. Genel Komite bu noktalara aşağıdaki mülahazat dolayısıyla müsbet cevap vermemek niyetindedir.

Türk hakimlerinin görevlerine devamı Rum’ların mevzuu istismar etmelerine ve bu husustaki hüsnüniyetimizin politik yönden aleyhimize çevrilmesine müncer olmuştur. Nitekim:

(a) Avrupa Konseyi’nde Kliridis bu mevzua temas etmiş ve adalet mekanizmasındaki en yüksek mevkie bir Türk’ün "seçildiğini" söyleyerek bunun Rum’ların ne kadar hüsnüniyet sahibi olduklarını gösterdiği iddiasında bulunmuştur;

(b) Rossides’in Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’ne gönderdiği bir mektupta da "baş hakim olarak mahkemelerde riyaset edecek bir Türk’ün tayini ile Kıbrıs Hükümetinin iyi niyet göstermekte" olduğu iddia edilmiştir.

(c) Genel Sekreter’in 12 Aralık tarihli Raporunun "Mahkemeler ve Adalet Mekanizması" faslı maalesef bize hak verecek yerde bizi kabahatli bulmaktadır.

Bu durum karşısında Genel Komite bu mevzuun betekrar incelenmesi gerektiğine inanmaktadır ve bunu bilhassa rica etmektedir.

Kifayeti arz eder, saygılarımı sunarım.

(Dr. Fazıl Küçük)

Lefkoşa, 18 Aralık, 1964.


Sayın Hariciye Vekili,

Kıbrıs Rumları yaptıkları propagandalar arasında, bir de bazı yabancı yazarları istihdam ederek hakikatları tahrif eden kitaplar neşrine tevessül etmişlerdir. Bu kitaplar arasında Charles Foley’nin tamamen Rumların ifadesine dayanan ve sözde bitaraf görünen "Legacy of Strife - Cyprus from rebellion to civil war" kitabı vardır. Bu kitabın bilhassa New York’da geniş ölçüde dağıtımı yapılmakta olduğunu öğrenmiş bulunuyoruz.

Tarafsız yazarlar tarafından neşredilmiş aşağıdaki eserler hakikatlara dayandığından daha ziyade Türk leyhined'ırler. Bunlardan istifade etmemiz mümkündür.

Cyprus (A Portrait and an Appreciation) Revised Edition by Sir Harry Luke.

Cyprus and Makarios by Stanley Mayes.

Cyprus Crisis by Nancy Crawshaw.

Newsweek dated August, 1964 (Special Cyprus issue)

Cyprus (A pocket Guide) Edited by G.B. Pusey.

Rumların yaptığı gibi bu eserlerin geniş dağıtımını yapmak elimizdeki mali imkânlarla kabil değildir. Bu eserlerden en ziyade leyhimize olan "Cyprus and Makarios" isimli kitabın Birleşmiş Milletler delegelerine dağıtılmasında bilhassa büyük fayda mülâhaza etmekteyiz. Tedavi maksadıyla 15 Aralık 1964 tarihinde Türkiye’ye gitmiş bulunan Kıbrıs Tarım ve Tabii Kaynaklar Vekili Sayın Fazıl Plümer’in Türkiye Turizm ve Tanıtma Bakanlığı nezdinde temasta bulunarak şimdi piyasada mevcudu kalmayan, hatta Makarios idaresi tarafından toplattırıldığına inanılan "Cyprus and Makarios" adlı eserin naşirleri tarafından (son hadiseleri dile getiren ilâve bir fasıl ile beraber) yeniden bastırılması ve yine naşirleri tarafından Birleşmiş Milletler delegelerine Genel Kurul görüşmelerinden önce yeter sayıda dağıtılmasını sağlaması için müracaatta bulunması için kendisine talimat verilmiştir. Öğrendiğimize göre bu kitabdan 2 bin nüshayı satın almağı taahhüt ettiğimiz takdirde yeni tab’ı yaptırılabilir.

Bu hususta zatıalinizin de yüksek yardımlarını rica eder derin saygılarımı sunarım.

(Dr. F. Küçük)

19 Aralık 1964


Ada çapında Rumların tahrikleri yoğunluk kazanırken, Girne, Mağusa ve Larnaka’da düzenlenen gösterilerde ENOSİS naraları atılmaktadır.

Rum polisi, aldığı bir kararla Lefkoşa Türk semtine giriş ve çıkışları yasakladı. Girne’de ise Türk evlerinin aranmasına devam ediliyor. İki soydaşımız sebepsiz yere tutuklanmıştır.

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Danışma Kurulu Başkanı M. Pierre Pflimlin’e Bakanlar Konseyi’nin Strazburg’da yapacağı toplantıya Kıbrıs Türk delegesini de davet etmesi için direktif verme kararı aldığı haberi Ankara’ya ulaştı.

Dışişleri Bakanlığında yapılan toplantıda çeşitli konular ele alındı.

Toplantı sonrasında, basın mensuplarına Kanlı Noel’in birinci yıldönümü dolayısıyla bir demeç veriyorum:

"Hürriyet ve insanca yaşamak için yaptığımız mücadele ve müdafaa şerefli bir neticeye varıncaya kadar devam edecektir.

Bir senelik mücadelemiz, bütün hür dünyanın inandığı prensiplerin can pahasına müdafaası için yapılmıştır. Beynel-milel anlaşmaları tek taraflı bozmak için ve bu maksat için silaha sarılan, insan haklarını hiçe sayan ve 20’nci asırda görülmemiş bir vahşete ve teröre başvuran Makarios karşısında asla yılmayan ve gerilemeyen Türk Cemaatı medeni dünyanın bu prensipler uğrunda ikinci Dünya Harbinde yaptığı fedakârlığın aynini yapmaktadır.

Türk Cemaati şiddete, teröre ve beynelmilel sahtekârlığa taviz vermeyecektir. Mücadelemiz müddetince Türk Milletinin bütün benliği ile bizimle beraber oluşu, biz Kıbrıs Türklerine daima kuvvet ve cesaret vermiştir.

Haklı davamızı Türk Milleti ve Kıbrıs Türkü olarak ergeç zafere ulaştıracağımıza katı olarak inanıyoruz."

Dr. Küçük, Federal Alman Cumhuriyeti Büyükelçisi ile görüşür.

Görüşmenin tutanakları:

"Büyükelçi, Kristmas ve yeni sene münasebetiyle Dr. Küçük ile mesai arkadaşlarına iyi dilek temennilerinde bulunmak ve kendilerine tebrik kartları getirmek maksadıyla ziyarete geldiğini izah etmiş ve bunu müteakip umum siyasi durum hakkında özeti aşağıda verilen bilgiyi vermiştir:


1. Doğu Almanya: Kıbrıs Rum hükümeti Doğu Almanya ile yakın münasebetler kurmak sevdasına düşmüş ve bu maksatla Doğu Almanya’ dun hey’etler gelmiştir. Bu hey’etler Rum ricaliyle görüşmeler yapmış ve Kıbrıs ile Doğu Almanya arasında ticaretin inkişafı bahanesiyle iki memleket arasında diplomatik münasebetler kurmak teşebbüsüne geçilmiştir. Bunun üzerine hükümetim namına bu mevzuyu Makarios ile ele alarak Doğu Almanya ile öyle bir münasebet kurulduğu takdirde hükümetimin Kıbrıs’a yaptığı bütün yardımları keseceğini ve Kıbrıs’tan Büyükelçisini çekeceğini bildirdim. Bu teşebbüsümde beni Fransız ve İtalyan sefirleri de desteklemiştir. Bunun üzerine Makarios idaresi, bu sevdalarından vazgeçerek Doğu Almanya’nın, Türkiye ve Yunanistan’da olduğu gibi, Kıbrıs’ta da yalnız bir Ticaret Odası açması ile iktifa etmek mecburiyetinde kalmıştır.

2. Rum tezi: Gün geçtikçe dünya milletlerinin Rum tezine karşı yüz çevirmekte olduğu artık Rumların kendileri tarafından da

anlaşılmağa başlamıştır. Bunun için başlangıçta çok iyimser olan Rum idareciler, şimdi ayni fikirde değillerdir. İyi niyet hey’etlerinin de bekledikleri iyi neticelerle dönmediklerini itirafa başlamışlardır. Bu yüzden Kıbrıs’ta yegâne hal çaresi olarak gösterilen bir nevi federasyon idaresi Türk tezi olarak revaç bulmaktadır. Lâkin Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda Türk tezi galebe çalsa da Kıbrıslı Rumların muvafakat edip federasyon idaresini kabul etmeyecekleri herkesin malumudur. Bunun için Kıbrıs mevzuunun anlaşma yoluyla halli çok zor olacaktır, meğer ki Yunanistan’da kuvvetli bir hükümet iş başına gelsin ve bu hükümet Kıbrıslı Rumlar üzerinde tesir icra edebilsin. Makarios bunu sezdiği için son günlerde sayısı 10,000’i geçen Yunan askerlerinin adadan geri çağrılmalarını istemekte ve Yunan Başbakanına tazyik yapmaktadır.

3. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu: Bu Kurulda Rumların tezi olan Kıbrıs anlaşmalarının muteber olmadığı tezini bilhassa Lâtin Amerika hükümetleri destekleyecek durumda değillerdir, çünkü bu devletlerin hudutları bile beynelmilel anlaşmalarla tesbit olunmaktadır. Beynelmilel anlaşmaların bir taraflı olarak bozulabileceği Kurulda prensip itibariyle kabul edilecek olursa bu devletlerin durumu çok müşkül olacaktır. Onun için böyle bir argüman kabul edilmeyecektir. Rumların self-determinasyonu istemekteki maksatlarının ne olduğu artık herkesçe anlaşılmıştır. Onun için bu prensipten istifade ederek Enosisi tahakkuk ettirmeleri mümkün olmayacaktır.

4. Ekonomi durumu: Rumların ve umumiyetle adanın ekonomisi gün geçtikçe iflâs etmektedir. Rumların çıkardıkları istatistikler hakikatlardan uzaktır. Zamanın artık Rumlara değil Türklere çalıştığı aşikâr olmuştur."

20 Aralık 1964

Paris’te, NATO Bakanlar Konseyi toplantılarına katılan, Dışişleri Bakanı Feridun Cemal Erkin, Türkiye’ye döndü.

Başbakan Yardımcısı Kemal Satır’ın, Rumların, silahsız masum cemaatimize karşı giriştikleri insanlık dışı saldırının birinci yıldönümü dolayısıyla Anadolu Ajansı’na verdiği demeç gazetelerde yer alıyor:

"İnsanlık alemine elem verici ve yüz kızartıcı bir olay olarak intikal eden Kıbrıs olaylarının yıldönümünde bugün ayni üzüntüyü yeniden duymaktayız...

Milli tarihimize destani kahramanlıklar ekleyecek olan bir avuç Kıbrıslı Türkün üstün silah ve insan gücüne karşı Kıbrıslı Rum ve Yunanlılar karşısında gösterdikleri hamaset Türk Milleti tarafından iftihar ve minnet duyguları ile muhafaza edilecektir. "

Kaynakça
Kitap: Rauf Denktaş'ın Hatıraları(1964-1974), 1. Cilt(1964)
Yazar: Rauf R. Denktaş
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Dön Rauf R. Denktaş'ın 1964 Yılındaki Hatıraları

Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir