Türk Siyaseti ve Türkiye Siyasi Tarihi - Video Projesi - Türk ve İslam Tarihi - Türk Dna'sı

Deniz Feneri İddianamesinin Tam Metni

Frankfurt Am Main Bölgesel Mahkemesi

Burada AKP'nin Deniz Feneri Hırsızlığı hakkında önemli başlıklar bulabilirsiniz.

Re: Deniz Feneri İddianamesinin Tam Metni

Mesajgönderen TurkmenCopur » 03 Oca 2011, 15:16

3. Yapılan Aramalar:

25.04.2007 tarihinde birsürü arama kararı icra edilmiş ve şu yerler aranmıştı:

a) Adam-Opel-Strasse 5


60386 Frankfurt am Main,
Deniz Feneri e.V. merkezi, Türk Televizyon ve Radyo yayını yapan Knal 7 Int/ TVT, sanık GÜRHAN, TAŞKAN ve ERMİŞ’in işyeri olan yazıhaneleri ve bu kişilerin idare ettiği,

° Atlas Media Marketing GmbH
° Atlas Pazarlama
° Euro 7 Fernseh & Marketing GmbH
° European Consultıng & marketing GmbH (Şeni Şafak Europa
GmbH
° Kanal 7 Int. /TVT
° Taxi-Quik GmbH
° Weiss Handels- und Investment GmbH
° Rapidway GmbH
şirket yerleri aranmıştı.

Dikkati çeken şey, Deniz Feneri e.V.‘ı, içinde orada çalışan Bilgin ve Karaca’ nın bölüştüğü 3. katta (oda nr. 11) olan küçük bir büro-su idi. Buna karşılık Yayın büroların ve diğer firmaların büroları ve bilhassa Gürhan, Taşkan ve Ermiş’ in büroları kıyaslandığı za-man, bunların daha büyük ve reprezantatif oldukları görülmüştü.
Hiyararşiyi belirleyen unsurlardan birisi de sanık Mehmet Gürhan’ ın bürosunun oldukça büyük ve ona göre de möble edilmiş olmasıydı. Ardından Mehmet Taşkan ve Firdevsi Ermiş’ in büroları gel-mekteydi, kısmen sekreter odalarıyla ve sadece kendilerinin anah-tarlarının olduğu büyük çelik kasaları vardı. Bu çelik kasalarda keş para ve sanık Mehmet Gürhan’ ın bürosunda bulunan çelik kasada da, Derneğin yapılan yan muhasebesi (Nebenbuchhaltung) ile ilgili kısmen evraklar bulunmuştu.

b) Ayrıca,

VakıfBank Internatinal Viyana AG’nin
60329 Frankfurt am Main, Münchener Str. 48 adresindeki şubesinin yerinin aranması ile ilgili mevcut arama emri de icra edilmiş, yazışmalarla ilgili evraklar ve elektronik dataylara elkonulmuştu. Bu arada, VakıfBank’ ın Hesap numarası işlemlerinde, Deniz Feneri ile sanıklar tarafından idare edilen diğer şirketler, Deniz Feneri e.V. adı altında ‘’toplu bir hesap numarası’’ yürütülmüş olduğu dikkati çek-miştir.

C) Bundan başka,

Taunustr. 75, 61381 Friedrichsdorf adresinde görev yapmakta olan Schnetgöke & Schnetgöke
Ekonomi Bilirkişi ve Mali Müşavirlik bürosu da aranmıştı.
Arama esnasında hazır bulunan savcı bay Links, Mine Schnet-göke’ ye, Ceza Muhakemeleri Usül Kanunu Madde 52, 53 ve 55
mealinde yasal hak ve mükellefiyetleri açıklamıştı. Akabinde ifade vermeye hazır olduğunu aynı savcı bay Links’e söylemiş ve kendisinin Deniz Feneri için sadece 2001 den 2003 e kadar ku-rumlar vergisi beyanında bulunduğunu ve Maliya Dairesiyle olan yazışmaları yaptığını, 2004 – 2006 yılları için henüz vergi denk-
leştirme beyanlarının yapılmadığını, kendisinin daha önceleri Derneğin çalışanlarının maaş muhasebesini de yaptığını, açıklamıştı.

Muhasebeyi Derneğin kendisinin yaptığını, orada muhasebe işlerini sanık Ermiş’ in üstlendiğini, evrakların da Derneğin yeri olan Adam-Opel-Strasse’de olduğunu, vergi denkleştirme evraklarının tamamlanabilmesi için kendisinin, dernekten sadece gelir gider çeşitleri (Mali gelir gider tablosu = Summen- und Salden Listen) ile yıllık kâr zarar oranı (= Überschussrechnung) aldığını, kendisinde sadece dernekten aldığı Listelerden ve vergi denkleştirmesinin kopyasın-dan başka bir şey bulunmadığını, belgelerin kendisinde bulunma-dığını açıklamıştı. Kendisinde bulunan dosyada, Maliye Dairesiyle olan yazışmalar varmış. Arada bir derneğin, örneğin Kamu menfa-ati hususunda, danışmanlığını yapıyormuş.
Maliye dairesine sunulmuş olan Alındı belgeleriyle ilgili olarak da, Maliye Dairesinin, maddi yardımlar yapılan kişilerden alınmış olan belgelerin aslını görmek istediğini, onun kendisinin bunları gözden geçirmek için, muhafaza edildikleri yer olan Adam-Opel-Str.’ ye git-tiği, orada birkaç klasör içine muhafaza edilmiş belgelerin bazıları-nı incelediği, belgeleri Maliye Dairesine bizzat Ermiş’ in götürdüğü, onunla Maliye Dairesinde buluştuğu ve Maliye dairesi IV’ ün bir ça-lışanına verdiklerini de belirtmiş.
Ayrıca sanık GÜRHAN, ERMİŞ, TAŞKAN ve hakkında ayrıca soruşturma yapılan Izzet KURUM’ un evleri de aranmıştı.

d)

28.01. ve 01.02.2008 tarihleri arasında, istinabe yoluyla başvurulan önlemler çerçevesinde aramalar, Avusturya Emniyet Genel Müdürlüğünde Kriminal Polis müdürü bayan Jacob, kriminal polis üstkomiseri Gebhard ve kriminal polis başkomiseri Böhm’ ün huzurunda da sorgulamalar yapılmıştı. Bu istinabeye başvurmanın nedeni, Weiss Handels- und Investment GmbH’ ın
Taşınmaz satın almış olması ve Viyana’daki türk derneği tarafın-dan, Deniz Feneri e.V.’ nın yardım paralarının kullanılmasını ortaya çıkarabilmek idi.

WONDER
Uluslararası Öğrenci ve Öğrenci Aktiviteleri Yardımlaşma Derneği,
Kreitnergasse 4-6, 1160 Viyana,
Yapılan araştırmalardan, Viyana’daki Kreitnergasse 4-6 adresi,
daha önceleri bir Kravat üretim şirketinin yeri olduğu, bunun 13.09. 2005 tarihinde Noterlikte yapılan mukaveleyle 1,3 Milyon € karşı-lığında Weiss Handels- und Investment GmbH tarafından satın alınmış olduğu anlaşılmıştır. Adı geçen bu bina şu anda, WON DER tarafından dernek lokali, eğitim yeri ve mescit olarak kullanıl-maktadır.
Weiss Handels- und Investment GmbH adına mukaveleyi sanık Mehmet Gürhan imzalamıştı.

Bina daha sonra, 24.04.2006 tarihinde yapılan kira mukavelesiyle gene Kreitnergasse 4-6 adresinde bulunan OTEC Handelsgesellschaft. mbH’ ya ayda 8.250 € karşılığında kiraya verilmiştir.
Kira mukavelesi Weiss Handels- und Investment GmbH adına gene sanık Mehmet GÜRHAN tarafından, OTEC Handelsgesell-schaft mbH şirketi adına da, şirketin sorumlu genel müdürü olan ve Viyana’daki WONDER Derneğinin aynı zamanda yöneticisi olan Yusuf KARA, imzalamıştır.
Avusturya’ya yapılan istinabe başvurusu özel dosyası, değerlendirme bayan Jacob, 06.02.2008

Deniz Feneri e.V.’ ın muhasebesinin yapılan değerlendirilmesin-den, Deniz fener’ nin Wonder’ e aktardığı para şu şekildedir:

YılKasaVakıfbankPostbankVakıfbankToplam
Ffm. Viyana
2002 36.550,00 0,00 0,00 36.500,0073.050,00
2003124.500,00 0,00 103.060,75 96.500,00324.060,00
2004120.000,00 30.000,00 0,00140.000,00290.000,00
2005 0,00 25 .000, 00 0,00255.000,00280.000,00
2006 0,00 00,00 0,00400.000,00400.000,00
2007 0,00 176.000,00 0,00 0,00 176.670,00
281.050,00 231.670,00103.060,75928.000,001.543.780,00
Banka havale ücretsiz 1.543.720,00


Avusturya istinabe evrakları dosyası

Deniz Feneri’ nin Muhasebesine geçirilmiş, keş ödenmiş, belgeli olarak şunlar tesbit edilmiştir:


Değerlendirme bayan
Jacob, 23.01.2008

Nr.TarihNe olarak geçtiğiÇıkan meblağ Düşünceler
115.10.02Öğrenci yardımı36.650,00Wonder, F. Ermiş’ten Hasan Kocabıyık ve Abdullah Furtan’a
Yekün 36.650,00
202.01.03Öğrenci yardımı36.500,00Wonder. Makbuz yok
328.03.03Öğrenci yardımı36.500,00Wonder. Makbuz yok
423.04.03Öğrenci yardımı36.500ü00Wonder. F. Ermiş’ten Zekeriya Soysal ve Kenan Karslı’ta teslim
506.06.03Öğrenci yardımı15.000,00Wonder. F. Ermiş’ten Zekeriya
Soysal’a teslim
Yekün124.500,000
625.11.04Öğrenci yardımı 20.000,00Firdevsi Ermiş’ten Sabahattin Yazıcı’ya teslim
724.09.04Öğrenci yardımı100.000,00Firdevsi Ermiş’ten Yusuf Kara’ya teslim
Yekün120.000,00
Toplam yekün281.050,00 €


Zikredilen meblağlar, WONDER adındaki derneğin sorumluları tarafından, Frankfurt am Main kentinde teslim alınmıştır. Bir de-fasında da Dernek başkanı Yusuf KARA teslim almıştır (Nr. 7).
Avusturya istinabe evrakları özel dosyası
Ayrıca 03.11.2004 tarihli teslim tesellüm protoklu da bulunmuştur. Bu protokole göre, Deniz Feneri muhasebesinde görünmeyen,
WONDER’ in görevlendirdiği Hüseyin Hayri NUROĞLU adındaki şahsa 40.000,00 € teslim verilmiştir.

İstinabe evrakları özel dosyası

Keş para alanlardan Abdullah FURTUNA (yukarıda Nr. 1)’ nın ifa-desi alınabilmiştir. Adı geçen ifadelerinde, Yusuf KARA’ nın talebi ve isteği üzerine bu mebalğı Frankfurt am Main’ da Firdevsi ER-MİŞ’ten almış almış olduğunu ve aldığına dair makbuz imzaladı-ğını onaylamıştır. Bu parayı Viyana’daki evine bulundurduğunu, kısmen öğrencilere dağıttığını, bir kısmıyle de, Yusuf KARA’ nın olurunu aldıktan sonra, (Bina) onarımı için malzeme aldığını açık-lamıştır. Ancak paranın 2002 yılında alınmış olması, Kreitnergasse 4-6 adresindeki binanın onarımı için kullanılmış olamaz, çünkü Kreitnergasse’deki bina 2005 yılında satın alınmıştı.
Binanın satın alınmasında kullanılmasının yanında, Deniz Feneri e.V. derneğinin yardım paraları, bina onarımı için kullanılamaz, tü-züğüne aykırıdır.

İstinabe yoluyla ifadelerine başvurulan şahısların alınan ifadeleri henüs değerlendirilememiştir, çünkü Avusturya’ dan resmi yolla evraklar daha gelmemişlerdir. Ancak sorgulama esnasında hazır bulunan alman polis memurlarının söylemlerine göre, Deniz Feneri
e.V. derneğinde bulunup emniyet altına alınan ve Viyana’ daki WONDER’ in öğrencilerine ait oldukları belirtilen, nakit para yardı-mı aldıklarını gösteren ve isimler ihtiva eden iki liste, adı geçen dernek üyerleinden dört öğrenciye, sorgulamaları esnasında sade-ce imzalarının olduğu yer gösterilmişti. Öğrenciler, listelerden sa-dece birisinde olan imzaların kedilerine ait olduğunu belirtmişler,
diğer listedeki imzaların hiçbirisini kendi imzaları diye teşhis etme-mişlerdi. Bu gerçek, imzaların başka bir şahıs tarafından atılmış olduğunu göstermektedir.

4. Dernekle ilgili:

Deniz Feneri e.V. derneği 27.02.1999 tarihinde Mörfelden’ de ku-rulmuştu. Derneğin yeri 24.03.2000 tarihine kadar Kurhessenstr. 13, 64546 Mörfelden adresinde idi, daha sonra Flinschstrasse 45, 60388 adresine taşınmış ve Firdevsi Ermiş’ in ifadelerine göre de, Kasım 2004 tarihinden itibaren de Adam-Opel-Strasse 5, 60386 adresine taşınmış. Deniz Feneri e.V.’ ın yeri, son olarak, Adam-Opel – Strasse 5, 60386 adresindeki binanın 3. katında, derneğin yönetim kurulu en son başkanı Mehmet TAŞKAN’ ın da bürosunun bulunduğu yerde, idi.

Derneğin 2002 yılında yurtdışında da, 7 place St. Florent, F 67200 Strassburg adresinde bir şubesi vardı. 2002 yılı sonlarında bu şube kapatıl-mıştı. Bu şube hakkında sağlıklı bir bilgi mevcut değildir.

Derneğin tüzüğünde belirtilmiş olan amaca göre Dernek, zihnen, fiziken veya ruhen veya mali yönden başkasının yardımına muhtaç kişilere yardım edecekti. Tüzüğünde, Derneğin hiçbir şekilde ka-zanç elde etme amacının olmadığı, amacının sadece kamuoyu menfaatine ve vergiler yasası 51. ve 53. maddeleri mealinde oldu-ğu yazılıdır.
Dernek, amacına ulaşabilmesi için yardıma muhtaç olan öğrenci-lere hertürlü yardımda bulunmakla, sağlık durumundan şikayetçi olanların tedavisinde yardımcı olmakla, tedavi masraflarını karşı-lamak üzere hastahanelerle veya polikliniklerle mukaveleler yap-makla, gereken ilaçların temininde ve bunların parasını ödenmek-le, yardıma muhtaç kişilere kamuoyunun dikkatini çekmek için ba-sın ve yayın organlarıyla irtibatta bulunmakla, fakir ve kimsesizle-rin sünnet, nişan, düğün gibi etkinliklerinin masraflarını karşıla-makla; ayni, nakdi vesaire yardımlarda bulunmakla, eğitim husu-sunda, yiyecek giyecek ve yakacak konularında yardıma muhtaç-lara yardımda bulunmakla, tüzüğündeki amaca ulaşılabilecekti.
Derneğin faaliyeti sadece yurtiçi ile sınırlandırılmış değildir.
Dernek, Mehmet Gürhan, Hüseyin Gürler, Mehmet Şen, Muhittin Candan, İlknur Baysu, Bülent Över, Recep Kurum ve İsmail Can tarafından kurulmuştur.
Derneklerin tescil edildiği Sulh Ceza Mahkemesi Tescil Dairesinde,
Derneğin kuruluşunda kabul edilen tüzük, 11.03.1999 tarihinde ibraz edilmiş ve tescil dosyasına konulmuştur.

Bu tüzüğün sonunda kurucularının adları yazılıdır, onlarla ilgili şu bilgiler mevcuttur:

Ilnur Baysu,
Mannheim barosuna kayıtlı bayan avukat; ilk başlarda derneğin avukatı ve kuruluşu hakkındaki formalitelerle ilgiliydi. Mehmet Gür-han’ ın arzu ve daveti üzerine 27.02.1999’ da Derneğin, Kurhes-senstrasse 13, 64546 Mörfelden adreinde kuruluş kurultayını idare etmişti. Firdevsi Ermiş’ in 25.04.2007 tarihinde tutuklanmasından hemen sonra, önce avukatlığını yapmıştı.

İsmail Can,
kimliği şimdiye dek tam olarak tesbit edilmiş değildir. Derneğin Tü-züğünde, kurucu üyelerin adları arasında İsmail Can adında biri-sinin ismi bulunmakta, el yazısıyla yazılmış, ‘’türk, Waldstrasse 44-46 Offenbach’’ ibaresi yazılı, imza da vardır.Bu isimle belirtilen ad-reste ne birisinin kaydı (Anmeldung) vardı, ne de halen mevcut.
Belirtilen adreste yurkarıda da açıklandığı üzere, Mannheim Savcı-lığının dolandırıcılıktan dolayı hakkında soruşturma davası açmış olduğu YIMPAŞ Gurubunun çeşitli şirket yerleri ve Aytaç Handels GmbH şirketinin yeri vardı.

Muhittin Candan
10.05.1965 Söğüt/Türkiye doğumlu, Waldstrasse 201, 63071 Offenbach adresinde mukim, çeşitli ASS Taxi şirketlerinin genelmüdürlüğünü yapmıştı.

Mehmet Gürhan,
- bilinmekte –
-
Hüseyin Gürler,
07.07.1963 Yozgat/Türkiye doğumlu, 60433 Julius-Brecht-Strasse 3, adresinde mukim, Türk vatandaşıdır,

YİMPAŞ davasında başrolü oynayan ve tevkif müzekkeresiyle aranmakta olan Faik Gürler’ in kardeşidir (veya ağabeyi). Derne-ğin kuruluş tutanağına göre, o da katipti.

Recep Kurum,
12.02.1961 Ankara/Türkiye doğumlu, Johanna-Tesch-Platz 18,
60386 adresinde mukim, Türk vatandaşı,

Mehmet Gürhan’ ın kayınbiraderi (Kızlık soyadı Kurum olan Nurgül Gürhan’ ın kardeşi), Şükrü Kurum’ un oğlu, İzzet Kurum’ un kar-deşi (veya ağabeyi).

Bülent Över,
21.07.1958 İstanbul/Türkiye doğumlu, kanal 7’ de sunucu gaze-teci, 65499 Flörsheim, Ketteler Str. 20 adresinde ( zamanında Gürhan’ ın evi idi) oturur, Türk vatandaşı,

Mehmet Şen,
15.06.1964 Karabayır/Türkiye doğumlu, Bethmannstrasse 19, Frankfurt am Main adresinde mukim, Türk vatandaşı,
Dernek tescil özel dosyası

Derneğin 17.11.2006 tarihinde yaptığı olağanüstü kurultayında şu üyeler hazır bulunmuştu:

Mehmet Gürhan, Firdevsi Ermiş, Mehmet Taşkan, Bedrettin Yılmazer, Ümit Sincanoğlu, Bayram Bal ve İzzet Kurum.
Dernek tescil özel
dosyası

07.07.1007 tarihinde yapılmış olan Kurultaydaki listede, derneğin en azından şu üyeleri vardı:

Mehmet Taşkan, Bedrettin Bülent Bilgin, Ümit Sincanoğlu ve Bayram Bal. Bu listede oy hakkının Mehmet Gürhan ve Recep Kurum’ un olması, diğerlerinin oy hakkının bilhassa olmaması dikkat çekicidir.
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Re: Deniz Feneri İddianamesinin Tam Metni

Mesajgönderen TurkmenCopur » 03 Oca 2011, 15:26

Derneğin Yönetim Kurulu- sırasıyla – şöyle olmuştur:

Dosyanın 328 ve dev. sayfaları


1. Başkan: Mehmet Gürhan (27.02.1999 – 24.03.2000)
2. Başkan: Mehmet Şen (27.02.1999 – 24.03.2000)
Katip : Hüseyin Gürler (27.02.1999 – 24.03.2000)

1. Başkan : Mehmet Gürhan (24.03.2000 – 07.04.2001)
2. Başkan : Mücahit Yıldız (24.03.2000 – 07.04.2001)
Katip : Erol Gençalioğlu (24.03.2000 – 07.04.2001)

1. Başkan : Mehmet Gürhan (07.04.2001 – 17.11.2006)
2. Başkan : Mehmet Balıkçı (07.04.2001 – 17.11.2006)
Katip : Firdevsi Ermiş (07.04.2001 - 17.11.2006)

1. Başkan : Mehmet Taşkan (17.11.2006 – aktüel)
2. Başkan : İzzet Kurum (17.11.2006 – aktüel)
Katip : Firdevsi Ermiş (17.11.2006 – aktüel)
http://www.denizfeneri.org

Burada, Frankfurt am Main kentindeki ve yukarıda adları geçen sanıklar tarafından idare edilen Deniz Feneri e.V.’ın yanısıra, Türkiye’de de, Deniz Feneri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği vardır ki, bunun da amacı kamuoyu menfaatine çalışmak ve yardıma muhtaçlara yardımda bulunmaktır. Kendi verilerine göre, 2006 yılında Türkiye Deniz Feneri kuruluşuna 100 Milyon US-Dolar yardım paraları gelmiş.

Türkiye Deniz Feneri Derneği, buradaki Deniz Feneri e.V. derne-ğinde 25.04.2007 tarihinde yapılan aramadan hemen sonra, basın ve yayın organlarına vermiş olduğu demeçlerle ve kendi Internet sayfasına koymuş olduğu bilgilerle, Almanya’daki Deniz Feneri e.V. derneği ile irtibat ve alakalarının olmadığını beyan etmişti.
Türkiye Deniz Feneri Derneği Başkanı bay Engin Yılmaz da, bura-da vermiş olduğu 15.05.2007 tarihli ifadelerinde buna benzer veri-lerde bulunmuştu.

Yılmaz ifadelerinde, Türkiye’deki Deniz Feneri ile Almanya’daki Deniz Feneri Derneği arasında hiçbir hukuki bağın olmadığını, bunların birbirinden tamamen ayrı iki dernek olduklarını belirtmiştir.
Türkiye Deniz Feneri’nin 320 şahıs çalıştırdığını, 40.000 kişinin de fahri görev yaptığını ve 450.000 yardıma muhtaç ailenin kaydının bulunduğunu, Alman Derneğine de zamanında bütün bölgelerde yardımda bulunulamayacağının söylendiğini, onlara belli bölgeleri üstlenebileceklerinin söylendiğini açıklamıştır. Kendilerinin (TR. Deniz Feneri) ulaşamadıkları yerlerde onların yardımlarını serbestçe dağıttıklarını, kendilerinin sadece fikren danışmanlık yaparak tavsiyelerde bulunduklarını, her defasında da onlara (TR. Deniz Feneri’ne) sorulmadığını beyan etmiştir. Tanık Yılmaz güya, Alman derneğinin Türkiye’ye gönderdiği yardımları orada kimin takip ettiğini ve bunun için gereken muhasebeyi kimin yaptığını bilmiyormuş. Kendisine, Alman Deniz Feneri için, Türkiye’deki Deniz Feneri’nde yardım edilen kişilerden alınan ‘‘alındı belge’’lerinin veya buna benzer hehangi bir evrağın bulundurulup buludurulmadığı, veya Alman Deniz Feneri için orada (Türkiye’de) herhangi bir muhasebe işinin yapılıp yapılmadığı hususunda sorulan soruya ‘’hayır’’yanıtı vermiştir.

Sanık Gürhan’ın yakın çalışanı tanık bayan Oruç, 16.05.2007 tarihli ifadelerinde, 2001/2002 yıllarında Alman Deniz Feneri’nin Türkiye’de yardımları dağıtmak için personelinin olmadığını, bu işleri Türk Deniz Feneri personelinin yaptığını açıklamıştır.

Tanık bayan Dilek Balıkçı da, 31.05.2007 tarihinde vermiş olduğu ifadelerine, Heriki Derneğin aralarının çok iyi olduğunu açıklamış ve ‘’Heriki derneğin ortak olduğunu sanıyordum. Günde beş on kez birbirleriyle telefon görüşmesi yapıyorlardı. Türkiye’deki Dernekten bazı yetkililer, Frankfurt’taki Derneğe iki kez misafir olarak gelmişlerdi’’demiştir.
Sanık Taşkan’ın Haziran ayında, hakkında ayrıca soruşturma yapılan Zekeriya Karaman’a göndermiş olduğu bir E-Mail’de,
Engin’in tanık ifadelerini bir talihsizlik/şanssızlık olarak nitelemişti..

Yapılan soruşturma ve araştırmaların neticelerinden, Heriki derneğin olduğu gibi, Almanya’daki Kanal 7 ile Türkiye’deki Kanal 7 televizyon yayınları sorumlularının çok yakın ilişkilerinin olduğu ortaya çıkmıştır.

5. Yakın ilişkinin bulunduğu Sermaye Şirketleri:

Firmalara göre sıralanmış tescilli şirketler özel dosyası


Kovuşturmaların sonunda, birsürü sermaye şirketlerinin Deniz Feneri ile çok yakın irtibatlarının olduğu ortaya çıkarılmıştır. Heriki tarafın (Deniz Feneri ve şirketlerin) sorumluları ile sahipleri arasın-
da farkın olmadığı anlaşılmıştır. Şirketlerin merkezleri ile Deniz Feneri’nin yeri aynı yerde olduğu gibi, şirketler arasında, bilhassa tüzüğe aykırı olarak, toplanan yardım paralarından transaksiyonların yapıldığı ortaya çıkarılmıştır.

Bu para transaksiyonlarının daha iyi anlaşılabilmesi için, sorumlulara, şirketlerin kurulmalarına ve mevcut önemli şirketlerin özelliklerine bir göz atalım:

a) Weiss Handels- und İnvestment GmbH

Weiss Handels- und İnvestment GmbH 17.01.2003 tarihinde, ‘’European Food & Marketing GmbH’’olarak ve 500.000,00 € sermayeli şirket olarak kurulmuştu. 02.06.2003 tarihinde ise
‘’Weiss Handels- und İnvestment GmbH’’olarak adlandırılmıştı.
Şirketin faaliyet yeri ise Flinsch Strasse 45, 60388 Frankfurt am Main adresinde idi, Firdevsi Ermiş’in verilerine göre şirketin yeri Kasım 2004 yılından itibaren, Adam-Opel-Strasse 5, 60388 Frankfurt adresine nakledilmiştir.

Şirket faaliyet alanı da, yurtiçi ve yurtdışında şirket ortaklık hisselerinin idaresi, hertürlü şirket kurma, mevcut şirketlerde ve taşınmazlarda yatırım yaparak ortaklık edinme, hertürlü mallarla ithalat, ihracat, sanayi, radyo ve televizyon program yayıncılığı ve basın yayın temsilciliği olarak belirlenmişti.

Sermayenin gelişmesi ve şirket sahiplerine göre dağılımı:

Mehmet Balıkçı, 50.000,00 €, (17.01.2003 – 16.04.2003)
Şirket hissedarlarıMehmet Gürhan, 112.500,00 €, ( 17.01.2003 – 16.04.2003)
Euro 7 Ferseh & Marketing GmbH
337.500,00 € (17.01.2003 –16.04.2003)


GmbH’nın kurulması esnasında, Noterde Mehmet Gürhan ve Mehmet Sıddık Balıkçı hazır bulunmuşlar. Mehmet Gürhan kendi adına ve Euro 7 Fernseh & Marketing GmbH’nın genel müdürü olarak bulunmuştu.

Mehmet Balıkçı 50.000,00 € (16.04.2003 – 02.06.2003)
Mehmet Gürhan 112.500,00 € (16.04.2003 -02.06.2003)
Zekeriya Karaman 84.450,00 € (16.04.2003 -02.06.2003)
Şirket hissedarlarıMustafa Çelik 84.350,00 € (16.04.2003 -02.06.2003)
İsmail Karahan 84.350,00 € (16.04.2003 -02.06.2003)
Zahid Akman 84.350,00 € (16.04.2003 -02.06.2003)


Şirketteki hisse satın alma ve devretme işlevleri 16.04.2003 tarihinde noterde yapıldığı zaman, Mehmet Gürhan, Mehmet Sıddık Balıkçı ve Dr. Aykut Zahid Akman hazır bulunmuştu. Mehmet Gürhan hem kendi adına, hem de Euro 7 Fernseh und marketing GmbH’nın sorumlu Genel Müdürü olarak, Dr. Aykut Zahid Akman da, hem kendi adına, hem de Zekeriya Karaman, Mustafa Çelik ve İsmail Karahan’ın vekaletiyle beyanlarda bulunabiliyordu.

Mehmet Gürhan 100.000,00 € (02.06.2003 – 29.12.2004)
Karaman 100.000,00 € (02.06.2003 – 29.12.2004)
Şirket hissedarlarıMustafa Çelik 100.00,00 € (02.06.2003 – 29.12.2004)
İsmail Karahan 100.000,00 € (02.06.2003 – 29.12.2004)
Zahid Akman 100.000,00 € (02.06.2003 – 29.12.2004)


02.06.2003 tarihinde Mehmet Gürhan, Dr. Aykut Zahid Akman ve Mehmet Mehmet Sıddık Balıkçı bizzat notere gitmişledi. Mehmet Gürhan hem kendi adına, ve hem de diğer ortaklar olan İsmail Karahan, Zekeriya Karaman ve Mustafa Çelik’in adına vekaletle, hareket etmişti/ beyanda bulunmuştu.

29.12.2004 tarihinde şirket sermayesi arttırılmıştı. Buna göre hisseler şöyle idi:

Mehmet Gürhan, 200.000,00 € ( 29.12.2004 – 08.12.2005)
Zekeriya Karaman, 200.000,00 € ( 29.12.2004 – 08.12.2005)
Mustafa Çelik, 200.000,00 € ( 29.12.2004 – 08.12.2005)
Şirket hissedarlarıİsmail Karahan, 200.000,00 € ( 29.12.2004 – 08.12.2005)
Zahid Akman, 200.000,00 € ( 29.12.2004 – 08.12.2005)
Mehmet Gürhan, 250.000,00 € ( 08.12.2205 – 09.03.2006)
Zekeriya Karaman, 250.000,00 € ( 08.12.2205 – 09.03.2006)
Mustafa Çelik, 250.000,00 € ( 08.12.2205 – 09.03.2006)
İsmail Karahan, 250.000,00 € ( 08.12.2205 – 09.03.2006)


29.12.2004 tarihinde şirket sermayesinin arttırılması ve hisse satın alma ve devretme işlerinin yapıldığı 08.12.2005 tarihinde de Meh-met Gürhan tek başına şahsen Notere gitmiş ve hem kendi adına ve hem de Türkiye’deki hisse sahiplerinin adına vekaletle beyanda bulunmuş/hareket etmişti.
09.03.2006 tarihinde Wiss Handels- und Investment GmbH şirke-tinin sermayesi 500.000,00 € arttırılarak, 1.500.000,00 € ‘ya çıkarılmıştır.

Buna göre hisseler şöyle idi:

Mehmet Gürhan, 375.000,00 € (09.03.2006 – aktüel)
Şirket hissedarlarıZekeria Karaman, 375.000,00 € (09.03.2006 – aktüel)
Mustafa Çelik, 375.000,00 € (09.03.2006 – aktüel)
İsmail Karahan, 375.000,00 € (09.03.2006 – aktüel)


09.03.2006 tarihinde yapılan şirket sermayesi arttırımında da Meh-met Gürhan tek başına Notere gitmiş ve hem kendi adına ve hem de Türkiye’deki şirket hissedarları adına beyanlarda bulunmuştur.

Şirketin Genel Müdürleri ve görev sıraları şöyle idi:

Mehmet Gürhan, (17.01.2003 – 16.04.2003)
Mehmet Gürhan, (30.09.2005 – 19.06.2007)
Genel MüdürlerMehmet Sıddık balıkçı, (17.01.2003 – 02.06.2003)
Dr. Aykut Zahid Akman, (16.04.2003 – 30.09.2005)
İzzet Kurum, (05.07.2006 – aktüel)
Şahin Küsmüş, ( 19.06.2007 – aktüel)


Şirketi dışarıya karşı ticari açıdan temsil edebilen (Prokura sahipleri) kişiler olarak:

Mehmet Gürhan (16.04.2003 – 30.09.2005)
Prokura yetkilileriZekeriya Karaman (30.09.2005 – aktüel)


b). Euro 7 Fernseh & Marketing GmbH

Limited şirket 23.05.2001 tarihinde ve ‘’Euro 7 Fernseh & Marke-ting GmbH’’adı altında ve 50.000,00 € sermaye ile kurulmuş ve iflas eden Media 7 fernseh GmbH şirketinin faaliyet alanını, şirke-tin yerini ve sabit varlıklarını devralmıştı.

Şirket yeri

Şirketin faaliyet yeri Flinschstraase 45, 60388 Frankfurt am Main adresinde idi, Firdevsi Ermiş’in ifadelerine göre kasım 2004 tari-hinden itibaren de Adam-Opel-Strasse 5, 60386 Frankfurt am Main adresine taşınmış. Euro 7 Fernseh und Marketing GmbH’nın faaliyet yeri de Adam- Opel-Strasse 5 adresinde, zemin katta (TV-Çekim, Reji ve Teknik) idi. 1. katta çeşitli müstahdemlerin yazıha-neleri ve teknik) ve 2. katta çeşitli müstahdemlerin yazıhaneleri ve muhasebe) ve sanık Firdevsi Ermiş (Oda Nr. 3) ve sanık Mehmet Gürhan’ın da yazıhaneleri (Oda.Nr. 7) bulunuyordu.

Şirketin hissedarları kronolojik olarak şöyle:

Zekeriya Karaman, 12.000,00 € ( 23.05.2001 – 11.06.2002)
Mehmet Gürhan, 9.500,00 € ( 23.05.2001 – 11.06.2002)
Mustafa Çelik, 9.500,00 € ( 23.05.2001 – 11.06.2002)
İsmail Karahan, 9.500,00 € ( 23.05.2001 – 11.06.2002)
Şirket hissedarlarıZahid Akman, 9.500,00 € ( 23.05.2001 – 11.06.2002)
Zekeriya Karaman, 21.500,00 € (11.06.2002 – 19.06.2002)
Mehmet Gürhan, 9.500,00 € (11.06.2002 – 19.06.2002)
Mustafa Çelik, 9.500,00 € (11.06.2002 – 19.06.2002)
İsmail Karahan, 9.500,00 € (11.06.2002 – 19.06.2002)


GmbH şirketinin 23.05.2001 tarihinde kuruluş protokolunu noterde tasdik ettirmek için, Ludwigshafen’deki Noter Wolfgang Krebs’in makamına Mehmet Gürhan ve bayan İlknur Baysu şahsen gitmiş-lerdi. İlknur Baysu orada, Zekeriya Karaman, Mehmet Çelik, Zahid Akman ve İsmail Karahan’ın adına vekaletli olarak beyanlarda bu-lunmuştu/hareket etmişti.

19.06.02 tarihinde şirketin sermayesi 500.000,00 € arttırılmıştır
Şirket hissedarlarıZekeriya Karaman, 400.000,00 € (19.06.2002 – 20.05.2003)
Mehmet Gürhan, 34.000,00 € (19.06.2002 – 20.05.2003)
Mustafa Çelik, 33.000,00 € (19.06.2002 – 20.05.2003)
İsmail Karahan, 33.000,00 € (19.06.2002 – 20.05.2003)
Zekeriya Karaman, 100.000,00 € (20.05.2003 – 08.12.2005)
Mehmet Gürhan, 100.000,00 € (20.05.2003 – 08.12.2005)
Mustafa Çelik, 100.000,00 € (20.05.2003 – 08.12.2005)
İsmail Karahan, 100.000,00 € (20.05.2003 – 08.12.2005)
Ayut Zahid Akman, 100.000,00 € (20.05.2003 – 08.12.2005)


20.05.2003 tarihli hisse satın alma ve devretme işlerinin proto-kolunu noterce onaylamak üzere Memet Gürhan, Dr. Henning Eismann’ın makamına tek başına, şahsen gitmişti. Gürhan Noter-de, hem kendi namına, hem de vekaletli olarak İsmail Karahan, Zekeriya Karaman, Mustafa Çelik ve Dr. Aykut Zahid Akman adına beyanda bulunmuştu/hareket etmişti.
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Re: Deniz Feneri İddianamesinin Tam Metni

Mesajgönderen TurkmenCopur » 03 Oca 2011, 15:33

08.12.2005 tarihli, noter onaylı hissedarlar mukavelesinde hisseler ‘’düzeltilmiş’’ ve şu sermaye hisseleri belirlenmiştir:
ŞirketZekeriya Karaman, 390.500,00 € (19.06.2002 -20.05.2003)
HissedarlarıMehmet Gürhan, 34.000,00 € (19.06.2002 -20.05.2003)
Mustafa Çelik, 33.000,00 € (19.06.2002 -20.05.2003)
İsmail karahan, 33.000,00 € (19.06.2002 -20.05.2003)
Aykut Zahid Akman, 9.500,00 € (19.06.2002 -20.05.2003)
Zekeriya karaman, 100.000,00 € (20.05.2003 -08.12.2003)
Mehmet Gürhan, 100.000,00 € (20.05.2003 -08.12.2003)
Mustafa Çelik, 100.000,00 € (20.05.2003 -08.12.2003)
İsmail Karahan, 100.000,00 € (20.05.2003 -08.12.2003)
Aykut Zahid Akman, 100.000,00 € (20.05.2003 -08.12.2003)
Zekeriya Karaman, 125.000,00 € (08.12.2005 – 09.03.2005)
Mehmet Gürhan, 125.000,00 € (08.12.2005 – 09.03.2005)
Mustafa Çelik, 125.000,00 € (08.12.2005 – 09.03.2005)
İsmail Karahan, 125.000,00 € (08.12.2005 – 09.03.2005)


08.12.2005 tarihli hisse satın alma ve devretme işlerinin protokolunu noterce onaylamak üzere Mehmet Gürhan, Dr. Henning Eismann’ ın makamına tek başına, şahsen gitmişti. Gürhan Noterde, hem kendi namına, hem de vekaletli olarak İsmail Karahan, Zekeriya Karaman, Mustafa Çelik ve Dr. Aykut Zahid Akman adına beyanda bulunmuştu/hareket etmişti.

09.03.2006 tarihinde şirketin sermayesi 500.000,00 € arttırılarak, 1 Milyona çıkartılmış ve hisseler şu şekilde belirlenmişti.

Zekeriya Karaman 250,000,00 € (09.03.2006 – aktüel)
HissedarlarMehmet Gürhan 250,000,00 € (09.03.2006 – aktüel)
Mustafa Çelik 250,000,00 € (09.03.2006 – aktüel)
İsmail Karahan 250,000,00 € (09.03.2006 – aktüel)


Sermaye arttırılması için Mehmet Gürhan, 09.03.2006 günü tek başına, şahsen Dr. Henning Eismann’ ın makamına gitmişti. Noterde Gürhan, hem kendi namına hem de vekaletle İsmail karahan, Zekeriya Karaman ve Mustafa Çelik adına beyanda bulunmuştu/hareket etmişti.

Şirketin genel Müdürlüğünü sırasıyla şu şahıslar üstlenmişlerdi:
Zekeriya Karaman (23.05.2001 -11.06.2002)
Mehmet Gürhan (23.05.2001 - 02.06.2002)
Dr. Zahid Akman (13.11.2003 - 30.09.2005)
Şirketin genel MüdürleriMehmet Gürhan (08.12.2005 - 19.06.2007)
Zekeriya Karaman (30.09.2005 - 19.06.2007)
Şahin Küsmüş (19.06.2007 - aktüel)


Şirketin ticaret bazında dışarıya karşı yetkili temsilcileri (Prokura yetkilileri):

Zekeriya karaman (19.06.2002 – 08.12.2005)
ŞirketinMehmet Gürhan (02.06.2003 – 08.1.2005)
Prokura yetkilileriZekeriya Karaman (19.06.2007 - aktüel)


c) Atlas Media Marketing GmbH

Limited şirket 09.05.2003 tarihinde ‘’ Weiss Handels- und Investment GmbH’’ olarak 50.000,00 € sermaye ile kurulmuştu. 02.06.2003 tarihinde şirket,‘’European Food & Marketing GmbH’’ olarak isim değiştirmiş ve 29.12.2004 tarihinde de tekrar isim değişikliğine uğramış ve bu sefer ‘’Atlas Marketing GmbH’’ adını almış, nihayet de 17.02.2005 günü bir kez daha isim değişikliği
yapılmış ve firmanın adı ‘’Atlas Media Marketing GmbH’’ olmuştu.

Şirketin yeri

Şirketin faaliyet yeri Flinschstraase 45, 60388 Frankfurt am Main adresinde idi, Firdevsi Ermiş’ in ifadelerine göre kasım 2004 tari-hinden itibaren de Adam-Opel-Strasse 5, 60386 Frankfurt am Main adresine taşınmış.
Şirketin faaliyet alanı, gıda ürünleri ve diğer maddelerle ticaret yapmaktı. 08.03.2005 tarihinde tekrar bir değişiklik daha yapılmış
ve Radyo Televizyon ürünleri üretme, bunları kablo ve satelit üze-rinden yayına sokma ve hertürlü radyo televizyon hizmetleri ver-meye çevrilmişti.

Limited şirketin hisedarları ve hisse payları sırasıyla şöyle idi:

İsmail Karahan, 09.05.2003 – 02.06.2003 (10.000,00 €)
Zahid Akman, 09.05.2003 – 02.06.2003 (10.000,00 €)
HissedarlarMustafa Çelik, 09.05.2003 – 02.06.2003 (10.000,00 €)
Zekeriya Karaman, 09.05.2003 – 02.06.2003 (10.000,00 €)
Mehmet Gürhan, 09.05.2003 – 02.06.2003 (10.000,00 €)


Firmanın kuruluşunu noterce onaylatmak üzere Mehmet Gürhan, Dr. Aykut Zahid Akman’la beraber 09.05.2005 tarihinde bizzat Noter Dr. Henning Eismann’ ın makamına gitmişlerdi. Noterde Mehmet Gürhan, hem kendi namına, hem de Zekeriya Karaman, İsmail Karahan ve Mustafa Çelik’ in adına, vekaletli olarak, beyan--da bulunmuştu/hareket etmişti.

HissedarlarWeiss Handels- und Investment GmbH 02.06.03-29.12.04 (48.850,--€)
Mehmet Sıddık Balıkçı 02.06.2003 – 29.12.2004 ( 1.150,-- €)


29.12.2004 günü Mehmet Gürhan, Dr. Aykut Zahid Akman ve Mehmet Sıddık balıkçı Noter Dr. Henning Eismann’ ın makamına, şirketin hisse satın alma, devretme ve ismini onaylatmaya bizzat gitmişlerdi. Noterde Mehmet Gürhan,hem kendi namına, hem de Zekeriya Karaman, İsmail Karahan ve Mustafa Çelik’ in namına, vekaletli olarak, beyanda bulunmuştu/hareket etmişti.

Hissedar

Weiss Handels- und Investment GmbH, 29.12.2004 – aktüel
(50.000,00 €)

29.12.2004 günü Mehmet Gürhan Notere tek başına, Sıddık Balık-çı’ nın vekaletiyle gitmiş ve Weiss Handels- und Investment GmbH Limited şirketinin tek prokuristi olarak beyanda bulunmuş /hareket etmişti.

Şirketin yeni şekli olan ‘’Atlas Media Marketing GmbH’’’ yı onay-latıp tescil ettirmek üzere Dr. Aykut Zahid Akman, Weiss Handels- und Investment GmbH’ nın sorumlu Genel Müdürü (Geschaefts-führer) olarak Notere gittiğinde, yanında Mehmet Sıddık Balıkçı da vardı.

Şirketin Genel Müdürlük sorumluluğunu sırasıyla şu şahıslar üstlenmişlerdi:

Sorumlu Genel Müdürler

Dr. Aykut Zahid Akman (09.05.2003 – 04.10.2005)
Mehmet Sıddık Balıkçı ( 02.06.2003 – 29.12.2004)
Mehmet Gürhan (04.10.2005 - 18.06.2007
Şahin Küsmüş (18.06.2007 - aktüel

Şirketin ticaret bazında dışarıya karşı yetkili temsilcileri (Prokura yetkilileri)

Şirketin Prokura yetkilileri

Mehmet Gürhan (09.05.2003 – 04.10.2005)
Zekeriya Karaman (18.06.2007 – aktüel)

d) European Consulting & Marketing GmbH
Şirket Limited şirket olarak ve ‘‘European Consulting & Marketing GmbH’’ adı altında 28.03.2003 tarihinde kurulmuştu. 10.09.2003 günü şirketin adı ‘’Yeni Şafak Europa GmbH’’ olarak değiştirilmiş-se de, bu isim altında şirketler siciline kaydı yaptırılmamıştır; dola-yısıyla ‘’European Consulting & Marketing GmbH’’ olarak şirket, her ne kadar ‘’Yeni Şafak Europa GmbH’ adı altında faturalar kesiliyorsa da, hâlâ devam etmektedir.

Şirket yeri

Şirketin faaliyet yeri önce Wald Strasse 119, 63065 Offenbach am Main adresinde idi, 13.12.2003 tarihinde Flinsch Strasse 45, 60388 Frankfurt am Main adresinde taşınmış. Firdevsi Ermiş’ in verilerine göre, kasım 2004 ten itibaren de Adam-Opel-Strasse 5, 60388 Frankfurt am Main adresinde taşınmış. Kasım 2004’ te şirketin faaliyeti durdurulmuştu.

Şirketin Faaliyet Alanı

Reklam filmleri ve reklam klipsler üretimi, elektronik medya ve tele-vizyon programları konsepsiyonları, hertürlü yayın için reklam üre-timi, yazılı hertürlü reklam işleri ve bunların pazarlanması, Internet
sayfaları tasarım üretim ve hizmetleri, şirket logoları tasarım ve üretim hizmetleri, şirketler için reklam malzemesi tasarım ve üretim hizmetleri, CD, Plak, Kaset, Video, vs. radyo televizyon yayınları ve hertürlü basın ve diğer basın yayın organları temsilciliği, ticareti özel müsaadeye bağlı olmayan hertürlü mal ve malzemenin kira ve ticereti idi.

Hissedarlar sırasıyla:

Hissedarlar

Aykut Zahid Akman 80.000,00 € (28.03.2003 – 02.06.2003)
Mehmet Sıddık Balıkçı 10.00000 € (28.03.2003 - 02.06.2003)
Firdevsi Ermiş 10.000,00 € (28.03.2003 - 02.06.2003)

28.0.2003 tarihinde Firdevsi Ermiş, Mehmet Sıddık Balıkçı ve Dr. Aykut Zahid Akman, şirketi tescil ettirmek üzere notere gitmişlerdi

Hissedarlar

Aykut Zahid Akman 1.000,00 € (02.06.2003 – 17.09.2003)

Weiss Handels- und Investment GmbH 99.000,00 €
(02.06.03 – 17.09.03)

Şirket hisse satma ve devretme işlemlerinin noterce onaylatılması için 02.06.2003 tarihinde Notere, Mehmet Gürhan Weis Handels- und Investment GmbH şirketinin temsilcisi olarak, Mehmet Sıddık Balıkçı, Dr. Aykut Zahid Akman ve Firdevsi Ermiş şahsen gitmiş-lerdi.

17.09.2003 tarihinde noterce satma ve devretme sözleşmesi yapılmıştı. Buna göre hissedarlar şu sermayelerine göre ‘’Euro-pean Food & Marketing GmbH’’ şirketinde hisse sahibi olmuşlardı:

Weiss Handels- und Investment GmbH şirketi 49.000,00 €
Dr. Aykut Zahid Akman 1.000,00 €
Muzaffer Albayrak 16.700,00 €
Mesut Muhammed Albayrak 16.650,00 €
Ahmet Albayrak 16.000,00 €

Ancak hissedarlar arasında çıkan anlaşmazlık yüzünden bu söz-leşme geri çekilmişti.

Hissedar

Weiss Handels- und İnvestment GmbH 100.000,00 €
(24.08.2006 – aktüel)

Sorumlu Genel Müdürler şunlardı:

Genel Müdürler


Aykut Zahid Akman (28.03.2003 – 24.08.2006)
Mehmet Sıddık Balıkçı (28.03.2003 – 10.09.2003)
Firdevsi Ermiş (28.03.2003 – 10.09.2003)
(Mesut Muhammed Albayrak 17.09.2003, Tescil Kayıtlarında şerh yok)
Firdevsi Ermiş (24.08.2006 – aktüel)
Mehmet Gürhan (24.08.2006 – aktüel)
Mehmet Taşkan (24.08.2006 – aktüel)

Prokura yetkilileri:

Prokura yetkilisi


Mehmet Gürhan ( 10.09.2003 – aktüel)

f) Taxi Quick GmbH

Şirket 10.11.2004 tarihinde ‘’Taxi Quick GmbH’’ adı altında, 25. 000,00 € luk bir sermaye ile kurulmuştu. Bu şirket Prestige Taxi GmbH limited şirketinin devamıdır.

Şirketin yeri

Şirketin yeri, resmi olarak Adam-Opel-Strasse 5, 60386 Frankfurt
am Main adresinde görülmektedir. Firdevsi Ermiş’ in açıklamaları-na göre bu adreste muhasebe işleri yapılıyordu, fiilen şirketin yeri Frankfurt am Main’daki Lahnstr. 43 adresinde idi.

Şirketin faaliyet alanı

Taxi hizmetleri, araba kiralama, özel müaadeye bağlı olmayan şahıs ve malzeme nakliyatı bu iş için gereken hertürlü hizmeti verme, motorlu vasıta yedek parça ithal ve ihracatı, araba servisi hizmeti, alım ve satımı idi.

Şirket 25.000,00 € sermaye ile kurulmuştu:

Hissedarlar


Mehmet Gürhan 22.500,00 € (10.11.2004 – 11.09.2006)
Firdevsi Ermiş 2,500,00 € ( 10.11.2004 – 11.09.2006)

10.11.2004 tarihinde şirketin kuruluşunu tescil ettirmek üzere Notere Mehmet Gürhan ve Firdevsi Ermiş bizzat gitmişlerdi. Firdevsi Ermiş’ e göre, kendisi, sadece kukla bir sorumlu genel müdürmüştü. Aslında herşeyde karar verme yetkisi, Mehmet Gürhan’ daymıştı.

11.09.2006 tarihinde şirketin sermayesi 100.000,00 €’ ya arttırılmıştı.
Buna göre hisseler şu şekilde olmuştu :

Hissedarlar

Mehmet Gürhan 90.000,00 € (11.09.2006 - aktüel)
Firdevsi Ermiş 10.000,00 € (11.09.2006 - aktüel)

11.09.2006 günü Mehmet Gürhan, Firdevsi Ermiş’le birlikte Noter
vekili Henning Eismann’ ın yanına sermaye arttırımı tescili için git-mişti.

Sorumlu Genel müdür olarak:
Genel Müdürler


Mehmet Gürhan (10.11.2004 – 08.03.2005)
Firdevsi Ermiş (10.11.2004 - aktüel)
Mehmet Taşkan (18.04.2206 - aktüel)
Ömer Gülmez ( 08.03.2005 – 18.04.2006)

e) Rapidway GmbH

Şirket, 08.09.2006 tarihinde Mehmet Gürhan tarafından 50.000,00 € sermaye ile ‘‘Rapidway GmbH’’ adıyla kurulmuştu.

Şirket yeri

Şirketin yeri Adam-Opel-Strasse 5, 60386 adresinde idi. Ancak Firdevsi Ermiş’ in verilerine göre, bu adres bir posta kutusu adre-sinden ve muhasebenin yapıldığı yerden başka bir şey değildi. Şirketin fiilen bulunduğu yer Frankfurt am Main’daki Lahnstr. 43 adresinde imişti.

Şirketin faaliyet alanı

Taxi hizmetleri, araba kiralama, özel müasadeye bağlı olmayan şahıs ve malzeme nakliyatı, bu iş için gereken hertürlü hizmeti verme, motorlu vasıta yedek parça ithal ve ihracatı, araba servisi hizmeti ve araba alım ve satımı idi.

Hissedarlar

Mehmet Gürhan tek başına şirket sahibi idi.

Genel Müdür

Mehmet Taşkan (08.09.2006 – aktüel
Firdevsi Ermiş (08.09.2006 – 11.06.2007)

Prokura Yetkilileri

Porkura yetkilisi


Mehmet Gürhan (08.09.2006 – aktüel)

g) Aduna Management & Service GmbH

Şirket 28.06.2007 tarihinde, sanık Gürhan ve Ermiş’ in tutuklanma-sından sonra, ‘’Aduna Management 6 Service GmbH’’ adı altında kurulmuştu.

Şirketin yeri

Şirketin yeri Adam-OpelStrasse 5, 60386 adresinde idi.

Şirketin faaliyet alanı

diğer şirketler için sevk ve idare ve danışmanlık hizmeti verme, yurtiçi ve yurtdışındaki şirketlere ortak olma, hisse satın alma,
yurtiçinde ve yurtdışında taşınabilen ve taşınmazların idare hizmeti, Yayın vasıtasıyla mal satımı ( TV- pazarlama ve satış) ve online satım, çeşitli televizyon kanallarında reklam yayınları orga-nizasyon hizmeti, analog ve dijital yayın hizmeti, yazılı basın yayını ve hizmeti idi. Şirket yayın ve online yoluyla ticaret yapması halin-de bunu, alışılagelmiş şekilde yapabilecekti.
Şirket, resmi makamlardan alınması gereken özel müsaadeli mal ve malzeme ticareti, gereken resmi izin belgesine haiz olmadan satamaz; şirket, şirketin faaliyet alanı içerisine giren hertürlü ticareti yapar, şubeler kurar, mevcut olan faaliyet alanları aynı veya ben-zeri olan şirketlere ortak olur, satın veya kiraya alabilirdi.

Şirketin hissedarları

Şirket, 25.000,00 € sermaye ile limited şirketi olarak kurulmuştu.

Hissedarlar

İsmail Karahan 12.500,00 € (28.06.2007 – aktüel)
Mustafa Çelik 12.500,00 € (28.06.2007 – aktüel)

Şirketin kuruluşunu tescil ettirebilmek için 28.06.2007 günü Şahin Küsmüş, bizzat Notere gitmiş ve hissedar olan İsmail Karahan ve Mustafa Çelik’ in namına, vekaletli kişi olarak, beyanda bulunmuş-tu/hareket etmişti.

Şirketin sorumlu genel Müdürü, hakkında ayrıca soruşturma yapı-lan Şahin Küsmüş, Şirketin Prokura yetkilisi ise İsmail Karahan idi.

6. Reklam ve yardım paraları
a) Reklam


Hem Türk Deniz Feneri, hem de Alman Deniz Feneri hergün, Kanal 7 televizyon kanalıyla ve uydu üzerinen, yukarıda belirtilen zaman diliminde reklamlar yayınlayarak izleyenleri, yardıma muhtaç kişi-lere yardımda bulunmak üzere bağışta bulunmaya çağırıyorlardı. Ele geçirilen ve muhafaza altına malzemeler ara-sında benzer yayınlardan alınma bir adet video kaseti mevcuttur. Almanya’da (ve Avrupa’da) yayınlanan bütün reklam yayınlarında, sağ üst köşede devamlı Frankfurt am Main Deniz Feneri e.V.’ nin telefon numarası, http://www.denizfeneri.biz Internet adresi ve alman Deniz Feneri’ nin hesap numaraları gösteriliyordu.

Yazılı Türk basınında olduğu gibi, belirtilen Internet sayfasında da reklam yapılıp, yardım edilmesi çağrısında bulunuluyordu. Kasım 2006 tarihine ait Internet sayfasının yaptırılan tercümesinde, der-neğin, yardım paralarını Pakistan’da depremzadelere yardım yar-dım projelerinde ve kurbanlık hayvanlar için harcadığı belirtilmek-te. 2003 – 2007 yılları arası Internet sayfası içerik hafıza kayıtları, bir CD’ ye kaydedilmiş ve muhafaza edilen eşyalara eklenmiştir.

Ayrıca, derneğin Frankfurt am Main III numaralı maliye dairesine ibraz etmiş olduğu ve sanık Mehmet Gürhan’ ın önsözüyle başla-yan ve derneğin amacının ve yardım paralarının nerelere harcan-dığını açıklayan bir prospektüs mevcuttur. Bu prospektüste, yar-dım paralarının sadece Türkiye’ de değil, Pakistan, Kaşmir, Aceh, Sudan, Habeşistan, Azerbaycan, Mekedonya, Kosova, Bulgaris-tan,Yemen, Nijerya ve Mali’de yardıma muhtaş insanlara yardım edildiği yazılıdır.
Gene Maliye dairesine 2005 yılında ibraz edilen ve muhtemelen Kanal 7 ile derneğin beraber yapmış oldukları bir konser gecesine ait bir afiş var. Bu hayır maksadına icra edilen konserde de, yar-dım edilmesi çağrısında bulunulmuştu.

b)Yardım Paralarının gönderildiği Hesap numaraları:

Deniz Feneri e.V. derneğine yapılan bağışların gönderildiği yurtiçi ve yurtdışında tesbit edilebilen banka hesap numaraları şöyleydi:

Postbank Frankfurt
Hesap Numarası : 301 535 602
Commerybank Frankfurt
Hesap Numarası : 58 54 666
Bank für Sozialewirtschaft Mainz
Hesap Numarası : 86 20 500
Vakıfban Int. A.Ş. Frankfurt am Main
Hesap Numarası : 3344 ve 1500 33 40
Vakıfbank Int. A.Ş. Viyana
Hesap Numarası : 121.111
Erste Bank Viyana
Hesap Numarası : 28438100200
La Poste Strassburg
Hesap Numarası : 3.549.12J036 ve 322 450 Z 036
ABN Amro, Eschede
Hesap Numarası : 42.72.77.264 ve 44.59.90.457
Fortis Bank Belçika
Hesap Numarası : 1.4491595-86
Demir Halk Bank, Amsterdam
Hesap Numarası : 776567527

Demir Halk Bank, Antwerpen
Hesap Numarası. 5014000342318 ve 501341103329

Derneğin hesap numaralarına Ocak 2002 ile Nisan 2007 arasında kalan zaman diliminde, 41.423.158,85 € yardım paraları gönderilmiştir.

Yıllara göre bu meblağ şu şekildeydi:

2002 1.808.394,35 €
2003 3.367.349,55 €
2004 5.737.894,07 €
2005 12.238.160,56 €
2006 16.326.692,58 €
2007 1.944.667,74 €
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Re: Deniz Feneri İddianamesinin Tam Metni

Mesajgönderen TurkmenCopur » 03 Oca 2011, 15:34

c) SMS yoluyla para toplama

Deniz Feneri e.V.’ nin Internet sayfasında SMS yoluyla da bağışta bulunulabileceğine dair bir dipnotun dikkati çekmesinden ve ele geçirilip muhafaza edilen eşyalardan da MindMatics ismindeki teknik hizmetler anonim şirketiyle irtibatın bulunduğu emaresinin görünmesinden sonra, zikredilen şirkete yazılı olarak konu ve irtibatın olup olmadığı sorulmuştu. Bunun üzerine MindMatics şirketi 22.01. 2008 tarihinde gene yazılı olarak bildiriminde, Derneğin 2006 yılı Eylül ayında ‘’yardım paraları telefon numarası’’ için başvuruda bulunduğunu (Telefon Numarası 0900-550202) ve neticede her başarıyla sonuçlanan telefon görüşmesi için son kullanıcıdan, ay sonundaki telefon faturasından 5 € çekildiğini açıklamıştır. Kendi verilerine göre MindMatics, Ağustos 2006 ile Ocak 2007 tarihleri arasında kalan zaman dilimi için Derneğe, 133.000,00 € havale etmiştir.

MindMatics A.Ş. 21.09.2006 tarihinde kendileriyle dernek arasın-da ve Dernek adına Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Gürhan’ ın imzalamış olduğu hizmet mukavelesinin bir kopisini göndermiş ve muhatap olunacak kişinin Mehmet Taşkan olarak verilmiş olduğunu bildirmiştir. Şirket aynı zamanda, Ocak 2007 ie Kasım 2007 arasındaki zaman dilimi için de derneğe gönderilmesi gereken, ancak henüz havale edilmeyen meblağın 93.107,62 € olduğunu da bildirmiştir. Bu paraya, 24.01.2008 tarihinde haciz kararına istina-den elkonulmuştur.

d) Keş para toplamalar

Tanık bayan Elif Fatma Oruç’ un alınan ifadelerindeki verilerine göre, bazı insanlar, Deniz Feneri e.V. nin binasına bizzat gelip keş olarak yardım parası bağışında bulundukları da olmuş.
Yapılan bağış toplama konserlerinden ve büyük miktarda ziyniyet eşyaları ve altınların yardım olarak hibe edilmeleri, ki bunun böyle olduğuna dair emareler, ele geçirilen malzemelerin görülüp göz-den geçirilmesi esnasında dikkat çekmiştir, keş olarak yardımın toplanmış olduğu anlaşılmaktadır. En çok keş yardım paralarının toplanabildiği yerler, yapılan benefis konserleriydi. Savcılık tarafın-dan kendilerine gizlilik vaadi bulunan ve aralarına giren iki sivil po-lis memurunun bildirdiklerine göre, 31.03.2007 tarihinde Ludwisha-fen’deki Eberthalle’de yapılan konserde takriben 2.500 kişi bulun-muş ve gelen insanların para yardımında bulunabilmesi için bütün sandalyaların üzerine zarflar konulmuştu. Bu zarfların ön tarafına para yardımında bulunan kişi adını ve soyadına, kimliğini, yazabi-liyordu. Bu zarflar daha sonra bir asma kilitle kilitlenmiş iki kırmızı renkli metal çataların içine konuluyordu. Bu, veya bunlara benzer, metal çantalar ve zarflar yapılan arama esnasında bulunmuş ve elkonularak emniyet altına alınmıştır. El konulan eşyaların gözden geçirilip değerlendirilmesi sırasında, daha Viyana, Paris, Rotter-dam, Berlin, Münih, Bielefeld ve Nürnberg’te buna benzer konser-lerin planlandığı emareleri görülmüştü.

Sanık Mehmet Taşkan 29.08.2007 tarihli ikinci ifadesinde bununla ilgili olarak şunları ifade etmiştir:

‘’... takriben 2005 sonlarından 2007’ ye kadar aşağı yukarı 10-12 kez benefis konserler yapılmış ve bu konserlerde Deniz feneri e.V. için keş para yardımı toplanmıştı. Normal konserlerde 20.000 – 40.000 ,00 € arasında para yardımı toplanırken, Kurban Bayramı tatil günlerinde bu meblağ, 50.000 ila 120.000,00 arasında değişe-biliyordu. Bu paralar ya Gürhan’a teslim ediliyordu veya Ermiş ve ben, keş para kasalarına paylaşıyorduk. Keş toplanan bu paralar, hiçbir zaman derneğin hesap numaralarına yatırılmadı’’.

7. Toplanan Yardım paralarının Kullanılması

a)

İş bu iddianamenin başında ve özet olarak yazılanlara dikkat çekerek ve bayan Jacob’ un yaptığı araştırmalar neticesinde, Almanya’daki bankalarda bulunan hesap numaralarından 25.01.

2002 ile 09.02.2007 tarihleri arasında kalan zaman diliminde şu paralar keş çekilmiştir:

Mehmet Gürhan 9.981.000,00 €
Firdevsi Ermiş 4.596.000,00 €
Mehmet Taşkan 500.000,00 €
Firdevsi Ermiş, Mehmet Taşkan,
İzzet Kurum (beraberce) 1.755.000,00 €
Bedrettin Bilgin 50.00,00 €
Yekün 16.882.000,00 €

b) Fiili Muhasebe ( Nebenbuchhaltung)

4.07.2007 tarihinde alınan ilk zanlı ifadesinde sanık Ermiş, üzerinde, kendi verilerine göre, ‘’fiili Muhasebe’’ olarak adlan-dırdığı ‘’yan muhasebe’’ nin bulunduğu harici bir bilgisayar hafı-zası (externe Festplatte) vermişti. Bu bilgisayar hafızasında, gayri resmi muhasebe ve yardım paralarının gerçek nerelere har-candığı tam olarak mevcuttmuş. Bu bilgisayar hafızası değerlen-dirilmiş ve Ermiş’ in bununla ilgili ifadesi tekrar alınmıştır.

Bu fiili muhasebeyi önceleri YATAR adındaki şahıs yapmış, daha sonra da Gürhan’ ın talimatı üzerine 2002 den itibaren Ermiş üst-lenmiş. Bu değişikliğin nedeni, Türkiye’deki Yeni Dünya İletişim A.Ş. (Türkiye’de Media 7) hissedarlarının muhasebeyi anlamamalarıdır.

Ermiş ilk başta gayriresmi muhasebe için de LEXWARE muhase-be proğramı kullanmış. Daha sonraları, hakkında ayrıca soruştur-ma yapılan ve Türkiye’de finans işlerinden sorumlu KARAHAN tarafından, muhasebe için UYUM denilen bir Türk proğramı kullan-ması ve güvenlik açısından bilgileri (Daten), Türkiye’deki serverde kayıt etmesi için sıkıştırılmış. Proğram,Yeni Dünya’da çalışan KARA isminde olan birisi tarafından bilgisayara yüklenmiş. Türk Proğramı UYUM’ la ancak biriken bilgiler (Datenbank) Türkiye’ de
görülebiliyordu. Hafızadaki Bilgiler (Datenbank) 2003 ile 2006 ara-sındaki bilgilermiş. Arama esnasında ele geçirilen kâğıt üzerindeki tablolar, muhtemelen henüz verilen (harici) bilgisayar hafızasına geçirilemeyen bilgilermiş.
Bazı gerçek harcamalar (Buchungen), hem resmi ve hem de gayri resmi muhasebede (Buchhaltung) de görülüyor.

Almanya Deniz Feneri’ nin banka hesap numaralarından keş ola-rak para çekildiği zaman bu para, Gürhan’ a teslim ediliyormuştu. Deniz Feneri’ nin gayri resmi muhasebesinde bu, -‘’Unterkonto Gürhan’’- hanesine ‘’Teslimat Gürhan’’ olarak geçiriliyormuştu.
Gürhan, Ermiş’e devamlı, ne kadar meblağı ne olarak deklare edip muhasebeye geçireceğini söylüyormuştu. Aynı meblağ da, hakkın-da ayrıca soruşturma yapılan Bilgin tarafından kasaya (bankaya Kasa) ona göre işleniyormuştu. Resmi olarak bu meblağ da neti-cede, mevcut ‘’alındı belgeleri’’ (Empfangsbescheinigung’lar) nin tutarı, artı diğer harcamalar, hesaba geçiriliyormuştu.
Türkiye’den her ay, bir Exel Tablonun UYUM’dan yapılması isteni-yormuştu. Bunlar da YATAR veya KARA’ya gönderiliyormuş. 2006 dan itibaren Türkiye’de ‘’Transfer’’ adı altında bir dosya (Ordner) açılmış, Ermiş UYUM-Export’ larını Exel tablosu olarak bu dosya-ya kaydetmek zorundaydı. Bu Export tabloları da, Kapı-yoldaş adındaki şahıs tarafından, İstanbul’daki Yeni Dünya yönetim Kuru-luna gönderiliyormuş. Bu tablolar her ay isteniyormuş. Exel Tablo-lar, UYUM’ un fiili muhasebesini (Nebenbuchhaltung) ihtiva ediyor-muş. Exel tablolarında görülen şirketler, isimler her ne kadar kıs-men %100 tutmuyorsa da, Almanya’da kurulan şirketlermiş. Kara-han kendisine, Ermiş’e, daha iyi anlaşılabilmesi için, şirketlerin türk-çe isimlerini yazmasını talep etmiş.

Exel Tablolarında şahıs adına açılan kontolar, hangi hissedarın hangi harcamaları gerçekten yaptığı tesbit edilebilmesi içinmiş.
Fiili Muhasebenin (Nebenbuchhaltung) kontolarına bakıldığında, 2006 nın ortalarına kadar, paraların Almanya Deni Feneri’ nden geldiği hemen anlaşılamazmış. 2006 ortalarından itibaren muha-sebeye geçirme tekiği ‘’dolaylı yoldan’ yapılmaya başlanmış.

Gayri resmi muhasebenin kayıtları, Almanya Deniz Feneri’ nin bilgisayarında yokmuş, 2005 sonlarından bu yana Türkiye’de Kanal 7’ de bulunan bir server’de kaydedilmiş ve ancak online yoluyla ulaşılabiliyormuş. Böylece dernekte yapılacak bir polis kontrolunda bir şey bulmak mümkün değildi. Hatta Deniz Feneri’ nin yerini, Media 7 GmbH’ nın binasından uzaklaştırmak hususu
da düşünülmüş. Gürhan Derneğin yönetim Kurulu başkanlığından ayrılmış. Gürhan, Ermiş’e, Erhan Eren ve Gökhan Gürbüz’ ü büro-suna (Ermiş’ in bürosu), olup bitenleri çok kişinin bilmemesi açısın-dan, sokmamasını istemiş.

Almanya’da toplanan yardım paraları ya Gürhan tarafından, ya da görevlendirip yetkilendirdiği kişiler (Ermiş, Taşkan, Kurum) tarafından bankalardan keş çekiliyor ve Türkiye’ ye, oradaki Deniz Fene-ri’ nin gayriresmi başkanı olan Zekeriya KARAMAN’ a götürülüp teslim ediliyordu, o da parayı tekrar Almanya’ya, kurulan şirketlerin (Atlas Media, Weiss Handelsgesellschaft, Euro 7, Yeni Şafak ve European Consulting) sermayesi olarak havale ediyordu. Paralar da, Deniz Feneri’ne borç olarak gayri resmi muhasebeye geçirili-yordu. Kurulan şirketlerin sermayeleri bu şekilde finanse edilmiş.

Hakkında ayrıca soruşturma yapılan KARAMAN, Türk kanal 7’ yi çalıştıran şirket olan Yeni Dünya’ nın Gürhan’la birlikte Genel Mü-dürü ve Beyaz Holding ve Atlas Pazarlama şirketlerinin de hisse-darıymış.

Almanya ve Türkiye’deki şirketlerin hissedarları şunlarmış:

Karahan, Çelik, Akman, Gürhan.
Karaman, Gürhan’ ı, Almanya EURO 7 için sorumlu ve yetkili kişi olarak görevlendirmiş. Daha önce Genel Müdürlüğü Akman yapı-
yormuş. Almanya’dan Türkiye’ye keş getirilen paraları teslim alı-yor ve kısmen de, bu paraların teslim edildiğine dair belgeler de imzalıyormuş.

20.000,00 € - 50.0000,00 € arasında, küçük meblağlar halinde keş çekilen paralar, ya Gürhan tarafından ya da Ermiş tarafından, keş olarak, kurulan şirketlerin hesap numaralarına ‘’ana sermaye’’ olarak deklare edilip yatırılıyormuş. Resmi muhasebede, yatırılan para bir kez, ‘’ana sermaye’’ olarak deklare edilmişti; gayri resmi
muhasebede ise Deniz Feneri’ ne borç olarak geçmişti.
Ama Deniz Feneri’ne bu borçlar hiçbir zaman ödenmemiş. Gayri resmi muhasebede ise bu borçların karşılığı olarak, resmen Weiss şirketine ait bir binanın Deniz Feneri’ nin adına geçirildiği, kaydedilmişti.

Kurulan şirketlerin hesap numaralarına, Türkiye’deki şirket hisse-darlarının da güya keş para yatırdıkları olmuş. Sanki Türkiye’den para getirilip, şirketlerin hesaplarına yatırılıyordu.
Aslında bu paralar, daha önce Gürhan tarafından Deniz Feneri’ nin hesaplarından keş çekilmiş ve onlara verilmişti. Böylece hissedar-lar, kendi adlarına şirketlerin hesaplarına para yatırmış oluyorlardı.

2002 yılında ERMİŞ sadece Deniz Feneri’nin fiili Muhasebesini (Nebenbuchhaltung) değil, aynı zamanda MEDİA 7 GmbH’ nın da fiili Muhasebesini (Nebenbuchhaltung) üstlenmiş. Media 7 GmbH altında diğer şirketler için de hesap kayıtları (Buchungen) yapılmış. Daha sonra ismi değiştirilerek Euro 7 GmbH yapılmış.
Daha sonraları, resmen kuruluşları yapılmış olduğundan, diğer şirketler için hesaplar açılmış.

Gerçek kâr ve zararın tesbiti ve dağıtımının yapılabilmesi için, diğer şirketlerin gayri resmi (Nebenbuchhaltung) muhasebesi, Deniz Feneri’ ninkine karıştırılmamıştı.

Sanık TAŞKAN verdiği ifadelerinde, toplanan yardım paralarının
karıştırılması olayını anlayamadığını onun için konuyu Ermiş’e sor-duğunu açıklamıştır. Bunun üzerine Ermiş kendisine (Taşkan’a),
doğru muhasebede bunları ayırdığını söylemiş. Sanık bu bağlam-da, Ermiş tarafından yapılan gayri resmi bir muhasebenin de oldu-ğunu 2005 yılı ortalarında öğrenmiş.

Birgün Ermiş’ in bir bilgisayar sorunu olmuş ve kendisinden bu ko-nuda yardım istemiş. Bu meyanda masasında, kaçak ödeme yapılmış ücret listelerini görmüş. Ermiş kendisine (Taşkan’a), kime ne kadar kaçak olarak ödemesi gereketiğini bilebilmesi için, bu ‘’fiili Muhasebenin’’ kopyalarını da vermiş.

Ermiş kendisine (Taşkan’a), bu fiili muhasebenin oldukça karışık ve zor olduğunu, bütün şirketler için birer ‘konto’ açtığını( bütün şir-ketler için yaptığını) anlatmış. Kendisinden (Taşkan’dan) başka
böyle gayri resmi bir muhasebenin yapıldığından Gökhan Gürbüz’ ün, Bedrettin Bilgin’ in, Serpil Straka’ nın ve haliyle Gürhan’ ın da haberleri varmıştı.

Sanık, Ermiş’ in bu fiili muhasebeyi çeşitli şirketlerin gerçek mas-raflarını bilebilmesi için yapmış olduğunu düşünmektedir. Kendisinin bu fiili muhasebeye baktığı olmadığı gibi, hiçbir zaman oluşu-munda da yardımı olmamış.

2006 yılından bu yana bilgilerin kaydedildiği ve Türkiye’ de bulunan bir Server varmış. Ermiş bunu kendisine bir kez göstermiş. Ermiş, fiili muhasebeyi kendi bilgisayarında yapmış ve hatta bir gün Ermiş kendisine, sadece kendi işyerinden (Masasından) buna (servere) girilebilineceğini söylemiş.

İfadelerinde, bilgilerin bu şekilde kaydedilip hafızaya geçirilmesini,
maliyeden gelebilecek herhangi bir baskın veya aramaya karşı tedbir nedeni olarak sandığını açıklamıştır. Ancak Serverin nerede bulunduğunu bilmediğini, Ermiş’ in kendisine Server’in Türkiye’ de olduğunu söylediğini, onun için de kendisinin bunun Kanal 7’ de olabileceğini düşündüğünü, belirtmiştir.

Kendisinin önceleri Yardım paralarının, derneğin amacı haricinde kullanıldığını bilmediğini, fiili muhasebenin bunun için yapıldığını hiç de düşünmediğini, fiili muhasebeye Ermiş’ in, Euro 7 ve Deniz Feneri’ nin keş paralarını tam olarak geçirdiğini düşündüğünü açıklamaktadır.

c) Yapılan yardımların resmi ve gayri resmi muhasebeye göre karşılaştırılması.

Ermiş’ in ifadelerinden, resmi muhasebenin sadece maliye dairesi için yapıldığı, paraların gerçekten nereye ve nasıl harcandığı gayri resmi (fiili Muhasebe= Nebenbuchhatung) muhasebeden anlaşıla-bileceği ortaya çıkmaktadır. Gayri resmi muhasebede yardım hiz-meti diye geçen yardımların gerçekten yapılmış olduğundan çık-malıymış.
Aşağıdaki tabloda, resmi muhasebede yardım olarak gösterilen
meblağlar, gayri resmi muhasebede gösterilen ve yardım olarak deklare edilen meblağlarla karşılaştırılmıştır. Şüphe halinde de, daha az olan farkmeblağlar alınmıştır. Ayrıca bazı yerlerde de uyarlamalar yapılmıştır.

YılResmi MuhasebeGayri Resmi Muhasebe Fark
20021.654.482,07 €509.915,75 €1.144.566,32 €
20032.857.776,49 €2.519.001,02 € 338.775,28 €
20044.846.211,00 €2.705.667,68 €2.140.543,32 @
20056.131.285,85 €2.093.075,97 €4.038.209,88 €
20064.075.900,00 €0,004.075.900,00 €
2007000
Toplam19.565.655,41 €7.827.660,61 €11.737.994,80 €


d) Sanık ERMİŞ ve TAŞKAN’ ın ifadelerine göre, yardım paralarının derneğin maksadına aykırı kullanılması.

Sanık Ermiş’ in ifadelerine göre, toplanan yardım paralarının takriben % 40 kadarı gerçekten yardımlar için harcanmış, % 60 kadarı da kurulan şirketlere sarkıtılmış.

Yardım paralarıyla gayri menkuller satın alınmış (Adam-Opel-Str 5, Rüsselsheim’daki Grabenstr. (5 daireli ikamet yeri binası), Yusuf KARA’ nın başkanı olduğu Viyana’daki ‘’WONDER’’, ve bir bina daha (not: Carl-Benz-Str.). Weiss Handel şirketi sermayesini Deniz Feneri’ nden alarak gayri menkul satın almış. Para türk şirketinden alman şirketine aktarılmış; herhangi bir türk şirketinin parasının kalmaması halinde, bir başka şirket tarafından devralınıyordu.
Yardım paraları Taxi Quick ve Rapidway şirketlerine de aktarılmış.

Kanal 7’ nin de faaliyet gösterdiği yer olan Adam-Opel-Strasse’ deki gayri menkul, Weiss Handel şirketi tarafından satın alındığın-da kısmen (250.000,00 €) keş ve peşin ödenmiş, kısmen de Weiss Handel şirketinin hesap numarasından ödenmiş. Weiss Handel şirketinin hesabında yeteri kadar para görünmediği zaman, Euro 7’ nin hesabından bir taksit aktarılmış. Gayri menkulun değeri 650. 000,00 € idi artı 700.000,00 € da tadilat içinmişti. Hem satın alma ve hem de tadilat parası, aslında Almanya Deniz Feneri’ nin hesa-bından gelmeydi.

Adam-Opel-Strasse’deki gayri menkulun satın alınması, Euro 7 Fernseh GmbH şirketinin, daha evvel iflas eden YİMPAŞ’ ın bina-sında kirada kalmış olduğundan ve kendi mülkünde faaliyet gös-termek istediğindenmiş. Yimpaş’ ın binası satılmak zorunda kalmış ve Euro 7 Fernseh GmbH şirketi de oradan çıkmak zorunda kal-mış. Sanık Gürhan o zamanlar, Euro 7’ nin prokura sahibiydi ve pazarlıkları da yapan kendisiymiş. Gayri menkul’un satın alınması,
Türkiye’deki hissedarlar ve Gürhan’ ın kararlarıyla gerçekleşmiş.
Noter Eismann da satın alma formalitelerini yapmış.

Grabenstrasse’dekı gayri menkul, (gene bağlantılı firma olan) ASSPLAN GmbH şirketiyle, hissesi 200.000,00 – 250.000,00 € arasında olmalıymış, Başkanı Abdullah Özer’in bulunduğu OFWG
kooperatifi tarafından satın alınmış. ASSPLAN GmbH şirketi para-yı, Weiss Handel şirketinden almış. Geyri menkulün gerçek değeri 700.000,00 € imişti.

Viyana’daki Yurt da Weiss Handel şirketi tarafından takriben 3.000. 000,00 € karşılığında satın alınmış. Paranın bir kısmı keş ve peşin ödenmiş, geri kalanı da taksitlerle ödenmiş. Taksitlerin ödenmesi için de Weiss Handel şirketi parayı, Almanya Deniz Feneri’ nden almış.

Ferdinand-Porsche-Strasse’deki gayri menkul da Weiss Handel şir-keti tarafından satın alınmış. Binanın resmi sahibi de şirketmiş. Ferdinand-Porsche-Strasse’deki gayri menkul de dolaylı olarak Deniz Feneri tarafından finanse edilmiş. Arsa 250.000,00 €’ ya artı kaba inşaatın Nisan 2007 ye kadar bitirilmesi için de, 300.000,00 €’ ya alınmıştı.

Sanık TAŞKAN ifadelerinde, 2006 yılı Mayıs veya Haziran ayında Ferdinand-Porsche-Strasse’de bir arsanın alındığını açıklamış.
Bu arsada, Deniz Feneri e.V. için bürolarının barınacağı bir bina yaptırılmak isteniyormuştu. Ancak Deniz Feneri’ nin satın alma-ması gerektiğinden Gürhan, arsayı Weiss Handel GmbH şirketinin satın almasını uygun görmüş. Arsanın daha evvelki sahibinin kim olduğunu artık bilmediğini, bu iş için bir emlakçının görevlendiril-diğini açıklamıştı.

Arsa 1400 veya 1500qm büyüklüğünde imişti ve, ya 140.000,-- € ya da 240.000,-- € karşılığında satın alınmış. Arsanın böyle ucuz olması, orada sadece belli iş yerlerinin yapılabileceğindenmiş.
Fiyatının nasıl karşılandığını bilmiyormuş.
İnşa edilecek binanın maliyeti 700.000,-- € olarak hesap edilmiş;
bu meblağ 500.000,- € da olabilirmiş. Bu paranın herhangi bir şey karşılığında bir banka tarafından finanse edilip edilmediğini de bil-miyormuş.
Kendisi, bütün planları yapan ve inşaatı da yapması düşünülen, inşaat mühendisi Abdullah Özer’le birlikte İmar ve İsakan dairesine gitmiş ve arsanın satın alınabilmesinde gayret sarfetmiş. İnşaatı yapacak inşaat şirketi ile ve inşaatta çalışacak gerekli diğer sana-atkar şirketlerle, oranın sorumlusu (Hausmeister) DURMAZ ilgile-niyormuştu. Bazı teklifler, Abdullah Özer tarafından da getirtili-yormuştu.

Hatırladığına göre kendisi, hiç kimseye konu ile ilgili herhangi bir görev vermemiş.
İnşaat firması faturaları, Ermiş tarafından havale edilmiş olsa ge-rekmiş.
Kaba inşaatı yapan firma Kassel civarından gelmiş. Ya sahibinin adı Kaya, ya da firmanın adı Kaya imişti.

Bu yerlerin birinin satın alınmasında, yerin sahibi olarak her defa-sında Weiss Handel GmbH şirketinin yazılmasına şaşırmışmış.

Onun için konuyu Ermiş’le konuşmuş, Ermiş kendisine, Weiss GmbH şirketinin Deniz Feneri e.V. dan farkının olmadığını söy-lemiş.

Kendisinin, Taşkan’ın, ya Ermiş’ten ya da Gürhan’ dan duymuş olduğuna göre Deniz Feneri, tüzüğünden dolayı herhangi bir em-lak edinemezmiş, derneğin lağvedilmesi halinde, gene tüzüğü icabı servetinin Kızıl haç (Rotes Kreuz) örgütüne bağışlanması gerekiyormuş. Ancak emlakların Weiss GmbH şirketinin adına kayıtlı olması halinde, böyle olmazmış; yani emlak kızıl haç’a geçmezmiş.

Hatırladığına göre Viyana’daki Kreitnerstrasse 4-6 adresindeki bina, 2006 yılı başlarında, daha doğrusu Şubat ile Mayıs ayları arasında kalan zaman diliminde satın alınmış.

‘’WonDer’’ adı altında kurulan ve tüzüğünde Avusturya’daki Türk öğrencilerine yardım etmeği amaçlayan Derneğin başkanı olan Yu-suf KARA, Gürhan’a başvurarak, Viyana’daki öğrencilerin kala-bileceği bir yere ihtiyacın olduğunu anlatmış. Yusuf Kara ile Gür-han’ ın nasıl tanıştıklarını ve nereden birbirlerini tanıdıklarını bil-miyormuş. Bildiğine göre, ‘’WonDer’ derneğine, binanın satın alın-masından evvel de yardım ediliyormuştu.
Sanığın (Taşkan) tahminine göre, binanın satın alınması hususun-da kararı, Gürhan almış. Binanın satın alınmasından önce kendisi,
Gürhan’la birlikte, binayı görebilmek üzere, Viyana’ya gitmiş.
İşte bu seyahat sırasında binanın sahibini görmüşler, adını artık hatırlayamıyormuş, ancak takriben 70 ila 80 yaşları arasında imiş.
Kendileri (Taşkan+Gürhan) oraya gitmeden önce KARA, binanın sahibiyle satın alınması konusunda zaten anlaşmıştı. Viyana’ya gitmelerinin sebebi, Gürhan’ ın binayı, satın alınmasından evvel, görmek istemesiymişti.

Bina, dört ya da beş kattan ibaretmiş, ve zamanında çeşitli bürolar olarak kullanılıyormuştu. Aslında bu binanın, öğrenci yurdu haline dönüştürülmesi düşünülüyormuştu. Binada kaç odanın bulunduğu-nu bilmiyormuş, ancak 50 ila 100 öğrenciyi barındırması düşünül-müş. Yapılacak inşaat işleriyle ilgili resmi makamlardan izinlerin alınabilmesi için gereken işlemlerle, KARA ilgilenmişti. Binanın sa-hibiyle de, Bank Austria’ daki mevcut borcu olan 1.300.000,00 € karşılığında olacağı konusunda da anlaşmaya varılmıştı.

Gürhan ve kendisi (Taşkan) bankaya gitmişler, gereken görüşme-leri yapmışlar ve mukaveleyi olduğu gibi devralma hususunda da anlaşmışlar. Buna göre ayda, 20.000,00 € taksit ödeyeceklermişti, ipoteğin karşılığı olarak da Bina gösterilmiş. Bank Austria’ya 20. 000,00 € aylık taksitler, muhtemelen Vakıfbank’taki Weiss Han-dels- und Investment GmbH’ nın hesabından havale ediliyormuştu. Daha başka herhangi bir teminatın istendiğini veya verildiğini artık hatırlayamıyormuş. Ancak bir sefere mahsus, 100.000 € ile 300. 000,00 € arasında bir ödemenin yapılması gerekmiş. Büyük bir ihtimalle 300.000,00 € imişti, ancak bu meblağın nasıl ödendiğini bilmiyormuş. Weiss şirketi binayı satın almış olduğundan, bu pa-ranın da Weiss şirketi tarafından ödenmiş olabileceğini düşünüyor-muş. Weiss şirketinin sermaye arttırmasıyla parayı biraraya getir-diğini düşünüyormuş.
Weiss şirketinin bundan bir geliri yokmuştu, Adam-Opel-Strasse ve Grabenstrasse’den gelen kiralar, ancak giderleri karşılayabili-yormuş.

Ayrıca sanık ERMİŞ’ in anlatmış olduğu gibi, zamanında ‘’Baltic Kristina’ adını taşıyan ve Letonya’da demirlemiş bir geminin de,
Almanya Deniz Feneri’ nin parasıyla satın alınmış. Resmi muha-sebeye, geminin satın alınması için 1.000.000,00 € kredi alındığını ve geri kalan paranın da sanki Türkiye’den geldiğini gösterecek şekilde geçirmeyi Gürhan, ERMİŞ’e talimat vererek yaptırmış.
Kredi, Frankfurt VakıfBank’tan EURO 7’ nin hesabına geçirildikten sonra, iki kez ve her defasında 200.000,00 €, Türkiye’de yeni kuru-lan ‘’Haliç Deniz taşımacılık ve Turizm Ltd.’’ şirketine havale edil-mişti. Sanık ERMİŞ, bu paranın orada hangi iş için ve nereye kul-lanıldığını söyleyememiş.

Sanık TAŞKAN ifadelerine konu ile ilgili şu açıklamalarda bulunmuştur:

01.03.2007 tarihinde Riga’ da, açık müzayede ile EURO 7’ ye bir feribot satın alınmış. kendisinin düşündüğüne göre, açık arttırma için verilmesi gereken 730.000,00 € teminatın 200.000,00 – 300. 000,00 €’luk prefinansmanı, Deniz Feneri’ nin yardım paraların-dan yapılmış. ERMİŞ, EURO 7’ nin hesabında yeterince paranın bulunmadığını söylemiş. Feribot, Temmuz 2007 den beri aracı bir firma kanalıyla, ‘’Comorit’’ (duyulduğu gibi yazılmıştır) adındaki firmaya kiralanmış ve bu arada İspanya ile Cezayir arasında çalışmaktay-mış. Adı da, ‘’ Atlas 1’’ den ‘’Badis’’e değiştirilmiş. Ve büyük bir ihtimalle de Euro 7 GmbH şirketine aitmiş.

Satın alma işi de şöyle olmuş:

Takriben Kasım sonları Aralık 2006 başlarında kendisine (Taşkan ’a), yanında çalışmış olduğu eski patronu olan Santour GmbH sa-hibi Mehmet Koç telefon etmiş ve Letonya’da demirlemiş olan bir Feribotun açık müzayede ile satılacağını ve uygun bir fiyatla satın alınabileceğini anlatmış.

Koç bu fikri, feribotun birlikte alınabileceğini, Brindisi/İtalya ile Çeş-me/Türkiye arasında çalıştırılabileceğini ve bilet satışını da Atlas Media Marketing GmbH şirketi üzerinden satılabileceğini düşündü-ğü için, edinmiş.

Koç, feribotun % 50 sine ortak olmak istemiş. Gemi değerinin % 20 kadarını aracılık yapacağından komisyon, geri kalan % 30 u
için de kendisine kredi verilmesini istiyormuştu. Kendisi (Taşkan) de olayı Gürhan’ a anlatmış. Gürhan da, feribot hakındaki bilgilerin kendisine E-Mail’ le bildirilmesini istemiş.

KOÇ’ un bu teklifini Gürhan beyenmemiş. Kendisi, Çelik, İsmail Karahan, Zekeriya Karaman, Koç’ un haberi olmadan, Euro 7 üzerinden gemiyi satın almaya karar vermişler.

Teklif hakkında bilgileri aldıktan sonra, kendisi, sanıkla birlikte, ge-miyi getirmek üzere 16.12.2006 tarihinde, uçakla Riga’ ya gitmiş-ler. Gemi orada limanda duruyormuştu ve ‘’Baltic Kristina’’ adı altında, Letonya bandıralı olarak çalıştırılmış. Riga kenti Liman işletmeleri tarafından gemiye elkonulmuş durumda imişti. Gemi daha önceleri Riga kenti tarafından çalıştırılmış, ancak maddi nedenlerden dolayı artık çalıştıramaz hale geldiğinden, çalıştır-mayı durdurmuş.
Gemi (Feribot) 1972 model olmasına rağmen, görünüşü itibariyle
gayet iyi imişti. Teknik açıdan yapılacak rektefenin takriben 200. 000,00 €’ ya mal olacağı düşünülmüş. Buna rağmen geminin duru-munun iyi olduğu ve çalıştırılabileceği düşünülmüş.

Sanık ve GÜRHAN, açık arttırma gününden önce, arttırmaya katı-labilmek için 500.000,-- LAT ( takriben 715.000,00 - 730.000,-- € karşılığı) tevdi etmek zorundaymışlar.

Ancak para, oldukça geç, belki açık arttırma gününden bir ya da iki gün önce ERMİŞ tarafından, muhtemelen Euro 7’ nin VakıfBank’ taki hesap numarasından havale edilmişti.
Açık arttırmanın yapıldığı 01.02.07 günü, açık arttırmaya katılan ilgililerin sayısı üç imişti ve nihayet sanık ve GÜRHAN gemiyi, 780.000,-- LAT karşılığında (1.15 Milyon Euro karşılığı) müzayede usülü ile almışlar.

1.200.000,00 € olarak Finanzmanı da, VakıfBak tarafından, amaca
bağlı olmaksızın Euro 7 ye verilmiş.
Ancak VakıfBank bu paranın nereye harcanacağını biliyormuştu.

Teminat olarak gemi VakıfBank’a yetmemiş olduğundan, Weiss GmbH’ nın emlaklarından teminatın verilmesi gerekmiş.
Kredinini Geminin satın alınmasından sonra verilecek olması yüzün-den, teminatın bir başka şekilde sağlanması gerekmiş.

ERMİŞ kendisine (Taşkan’a), paranın bir kısmının Euro 7 nin hesabından alındığını anlatmış.
Ancak bu paranın da yetmemiş olmasından, geri kalan kısmının Deniz Feneri’ nin bir hesabından alınmış olduğu kanısındaymış.

Zikredilen bu paraların ne kadar olduğu, meblağların ne kadar ol-duğu hususunda, daha evvelde söylenmiş olduğu gibi, kendisinin finans işleriyle ilgilenmemesinden, birşey söyleyemezmiş.

(Not: Noter Dr. Eismann huzurunda 05.02.07 günü Euro 7 Fernseh- und Marketing GmbH’ nın Genel Müdürü olarak Mehmet GÜRHAN’ ın, sanığa – Taşkan’a – feribot geminin satın alınması hususunda vermiş olduğu genel bir vekaleti mevcut).
Kendisine bu vekâletin ibrazından sonra sanık (Taşkan), vekâletin kendisinin adına düzenlenmiş olmasının nedeni, geminin alınması bağlamında gerekli formaliteleri halledebilmesi içinmiş, şubat ayı sonlarında zaten Letonya’ da bu işleri yapmak için bulunmuş, ve bu vekâletin feribot geminin satın alınmasıyla hiç alakası yokmuş, çünkü Mehmet GÜRHAN açık arttırmanın yapıldığı esnada bizzat hazır bulunmuş.

Feribot geminin satın alınmasıyla ne gibi sorunların bağlantılı olduğunu TAŞKAN ve GÜRHAN, Feribot geminin satın alınma-sından sonra ancak anlayabilmişlermiş.

Örneğin, gemideki teknik sorunlar yüzünden, geminin tek başına Türkiye’ye gitmesi mümkün değilmiş. Ne teknik personelleri, ne de mürettebatları varmıştı. Sorunlar gittikçe büyümüş ve çok şeyin ya-tırımı gerekmiş. Nihayet gereken yedek parçalar bulunmuş, gemi Mart ayı sonlarında tamir edilebilmiş, ve Mart 2007 sonlarında da Türkiye’ye götürülebilmiş.

Feribot geminin hacmi 240 – 260 araba ve 890 yolcu (mürettebat dahil) için yetiyormuştu.
Sanık ve Mehmet GÜRHAN, gemi satın alındığında, değerinin, tamir için 200.000 – 300.000,00 € harcanmasından ve geminin tamirinden sonra, takriben 3 Milyon Euro olabileceğini düşünmüş-ler. Ancak geminin doğru dürüst bir duruma getirilmesi için 1,5 Milyon € gerekmiş. Geminin değerini böyle yanlış tahmin etmeleri-nin nedeni, ne kendisinin (Taşkan) ne de Gürhan’ ın bu nevi gemi-ler işlerinden anlamamalarıymış.

Koç, geminin kendisine haber verilmeden satın alındığını duyunca çok kızmış, ve İtalya’da olan bir aracıdan kendisinin geminin açık arttırmayla satılacağından haberinin olduğunu ve bu adamın 120. 000 - 150.000,00 US $ aracılık komisyonu istediğini söylemiş ve ödenmemesi halinde mahkemeye başvuracağı tehdidinde bulun-masına rağmen, GÜRHAN hiç kabul etmemiş.

Yapılan aramalar, iş olanaklarının kısıtlı olması ve müşterilerin yeterince olmaması yüzünden gemi, arzu edilip beklendiği gibi çalıştırılamamış. Onun için Mustafa ÇELİK, İsmail KARAHAN ve Zekeriya KARAMAN, geminin kiraya verimesine dair karar vermiş-ler ve zamanla en nihayet kiraya verebilmişlermiş. Yılda 3 Milyon Euro ciro beklentileri olmuş. Kendilerinin bundan kârlarının takri-ben 500.000,00 Euro olacakmıştı.
Kendileri gemiye ‘’Atlas1’’ adını vermişler, ama gemiyi kiraya alan-lar ismini tekrar değiştirmişler ve ‘’Badis’’ yapmışlarmış, ve Gemi bu arada İspanya ile kuzey Afrika arasında çalışıyormuş.

Gemiyi kiraya alanın ismini artık (güya) hatırlayamıyormuş. Kira geliri olarak Euro 7’ ye takriben 11.000,00 US $ getirecekmişti.
Gemi 80 günlüğüne kiraya verilmişmiş.

Gemi daha sonraları, sanığın KOÇ’ tan duyduğuna göre, 4 Milyon US $ karşılığında Internette satılmaya sunulmuş. Nerede satılma-ya sunulduğunu bilmiyormuş, ancak feribot gemilerin satışa sunul-dukları Internet sayfaları varmış. Geminin satışını kimin istediğini de bilmiyormuş.

Paranın keş olarak Türkiye’ye aktarılması ile ilgili olarak sanık ERMİŞ, şu şekilde açıklamalarda bulunmuş:

Hakkında ayrıca soruşturma yapılan KARAMAN, Türkiye’ye götü-rülen paraları alıyormuştu. 2003 ten sonra teslim edilen paralar için makbuz veriliyormuştu. Hem KARAMAN (daha sonraları yapma-mış) ve hem de SADAL ve KURUM da alındı makbuzlarını imzalı-yorlarmıştı. Alındı makbuzlarının üzerinde adları geçen kişiler,
gerçekten paraları götüren şahısların isimleriyle mutabık değilmiş.
Bu makbuzlar, resmi muhasebe için gerekli imişti. Sene sonunda,
o tarihte kim Türkiye’ de bulunmuşsa, onun adı daha sonra, parayı götürüp teslim eden kişi olarak yazılmış. Üzerlerinde, parayı teslim eden kişi ERMİŞ olarak yazılı makbuzları kendisine, GÜRHAN Türkie’ den getirip vermiş. O anda paranın alındığına dair makbuz-lar SADAL veya KURUM tarafından imzalanmıştı.


Almanya’ da keş olarak çekilip Türkiye’ye götürülen paraların tü-mü, hakkında ayrıca soruşturma yapılan KARAMAN’a teslim edil-miş. Türkiye’deki muhasebede görülen ‘’DF ve TR’’ ibareleri, KA-RAMAN anlamını vermekteymiş. Muhasebe kontosunda ayrıca Deniz Feneri Türkiye’ye yapılan havaleler de vermış; bunlar ora-daki muhasebeye geçmiş. Derneğin hesabına havaleler, ‘’Havale Edilen’’ ibaresiyle kaydediliyormuştu. ‘’Havale Edilen’’ ibaresinin bulunduğu havaleler, gerçekten Türkiye Deniz Feneri’ne gidiyor-muştu. Şirketlere geri dönen paralar da bu hesaba (Hesap Kontosu-na) geçiriliyormuştu.
Sanık TAŞKAN ifadelerinde, 2004 yılı Kasım ayında Türkiye’ye gittiğinde Zekeriya KARAMAN’ a takriben 200.000,00 € götürdü-ğünü, kendisine bu parayı, İstanbul’da, bürosunun bulunduğu Kanal 7’ nin de aynı yerde olduğu, 3. katta verdiğini açıklamıştır.

Parayı verdiği zaman yanlarında hiç kimse yokmuştu. Hiç kimse de görmemişti. Parayı, beyaz renkli bir zarfın içinde eline vermişti.
KARAMAN paranın kendisine verilmesini hiç de sürpriz bulmamış.

Parayı kendisi daha önce Firdevsi ERMİŞ’ten almış. ERMİŞ ken-disine, parayı Zekeriya KARAMAN’ a vermesini söylemiş.
ERMİŞ kendisine, Taşkan’a, ayrıca üzerinde bu paranın Türkiye’ de yardıma muhtaç kişilere dağıtılmak üzere olduğu ve Deniz Feneri’ ne ait olduğu yazılı bir makbuz imzalatmış.

Parayı keş Türkiye’ye götürüp teslim ettikten sonra, geri dönerken kendisine, Istanbul’daki Kanal 7 binasında, Almanya’ya götürmesi üzere, içinde ‘’Alındı’’ makbuzlarının (Empfangsbescheinigung) bulunduğu bir bavul verilmiş.

Sanık TAŞKAN ifadelerinde, paraların gerçekten nasıl ve nereye harcandığı hususunda bilgisinin olmadığını ve bilmediğini açıklamıştır. Zekeriya KARAMAN’a güvendiğini ve paraların gerçekten yardıma muhtaç kişilerin ihtiyaçları için kullanıldığını sanıyormuştu.
Herhangi bir projenin hesabını/fizibilitesini hiç görmemiş. Almanya Deniz Feneri’ nin, Türkiye’de yardımları dağıtacak herhangi bir çalışanı, personeli yokmuştu.

Ancak hangi örgüt için çalıştıklarını bilmediği üç şahıs varmış.
Bunlar, GÜRHAN’ ın eniştesi veya kayınbiraderi (Schwager !)
İzzet KURUM, gene GÜRHAN’ ın amca veya dayısı (Onkel !)
olan Hakkı SADAL ve Ali SOLAK. Sonuncusunun soyadından da emin değilmiş. İşte bunlar Türkiye’ de yardımı, muhtaç olan kişilere dağıtıyorlarmış. Ayrıca karşılıksız olarak, hayır olsun diye yardım-da bulunanlar da varmış. Bunları kendisi, ERMİŞ, KARAMAN ve GÜRHAN’ dan duymuş. Kendisine, hem para ve hem de eşya yardımı yapıldığı anlatılmış, ancak kendisi bizzat hiç görmemiş,
yaşamamış.

2005 yılında kendisiyle (Taşkan) Bedrettin BİLGİN arasında Deniz Feneri’ nin yardım paralarının kullanıldığı yerler hakkında konuş-malar geçmiş. BİLGİN, Abdullah diye adlandırılan ve Deniz Feneri’ nin elemanı olan Zühtü SEVER’ in, daha çok Euro 7 için çalışma-sını hep ERMİŞ’ e hatırlatarak, bunun doğru olmadığını söylemiş.

2007 yılı Temmuz/Ağustos aylarında sanık Istanbul’a gitmiş. Orada Zekeriya KARAMAN’la birkaç kez toplantı yapılmış. Karaman, Al-manya Deniz Feneri ile bayağı ilgilenmiş. Sanık (Taşkan) haftada takriben üç kez KARAMAN’ ın bürosunda bulun-muş, GÜRHAN ve ERMİŞ’ in tutuklanmalarını konuşmuşlar. Bir defasında Mustafa ÇELİK ve İsmail KARAHAN da hazır bulunmuşlar. Kendisi hazırlık dosyasını KAYMAKÇI’dan almış, ‘’Alındı’’ (Empfangsbescheinigungen) makbuzlarının gerçek ola-bileceklerinden şüphelendiğini dile getirmiş. Bunun üzerine Zeke-riya KARAMAN, makbuzların gerçek olduğunu, kişilerin de yardım aldıklarını, ancak makbuzların üzerinde yazıldığı gibi olmadığını, alınan yardımın daha az olduğunu, ancak ne kadar daha az olduğunu söylemediğini, yardım alan kişilerin hem para ve hem de eşya yardımı aldıklarını, anlatmış. Bu olayın ne zamandan beri böyle yürütüldüğü ve makbuzları kimin düzenlediği hususunda konuşulmamış.

ERMİŞ’ in ifadelerinde, ‘’Yardım alındı’’ makbuzlarının (Belgeleri)
Türkiye’de düzenlendiğini (hazırlandığını), kendisi bizzat, bir bavul dolusu ‘’Alındı Makbuzu’’ (Empfangsbescheinigung) getirdiğini, bunların hepsinde tarih ve meblağ yerlerinin boş bırakılmış halde olduklarını, bunları Istanbul’da kanal 7’ nin binasında, 3. katta Ha-run KAPIYOLDAŞ adındaki şahıstan teslim aldığını, Bedrettin BİL-GİN’ in ve daha önceleri de Adil AŞÇI adındaki şahsın da Türkiye’ den böylesi belgeler getirdiklerini, Dr. AKMAN ve İzzet KURUM’ un, santranç oyun tahtasında piyon olduklarını, KURUM’ un, GÜRHAN’ın, eniştesi (veya Kayın biraderi) olduğunu açıklamıştır.

Türkiye Deniz Feneri kimin yardıma muhtaç olduğunu veya olma-dığını tesbit ediyormuştu. Hakkında ayrıca soruşturma yapılan Harun KAPIYOLDAŞ, Türkiye Deniz Feneri’ nin ve Kanal 7 (Yeni Dünya) nın mali müşaviri ve finans işlerinden sorumlu kişisi olarak,
çeşitli yardım makbuzlarını ‘’Alındı Belgesi’’ formunda, güya ma-hallinde yardıma muhtaç kişilerce ‘Alınmış’ olarak imzalamış.
TAŞKAN, BİLGİN, GÜRHAN ve İzzet KURUM’ un da böylesi bel-geleri (Spendenquittungen) Türkiye’den getirdiklerini, bu belgelerin Türkiye’de düzenlendikleri, imzalandıklarını ve bu şekilde Alman-ya’ya getirildiklerini, bu belgelerin üzerindeki meblağların daha sonra yazıldıklarını, bu belgelerden para yardımını kimin yaptığı-nın görülmediği, ancak kendisinin, Ermiş’ in, gayri resmi muhase-beden, makbuzların (belgelerin) üzerindeki para meblağlarının, Makbuzlarda (belgelerde) adları geçenlere verilmediğini bildiğini, açıklamıştır.

Eşya yardımı yapıldığı zaman, ne eşyası olduğu hiçbir zaman ya-zılmamış. Türkiye’de, yardıma muhtaç kişilere sadece eşya yardı-mında bulunulmuş ve sonradan da, para yardımı yapılmış gibi meblağ yazılarak, makbuzlar düzenlenmiş. Arama esnasında bulunup ele geçirilen makbuzların tümü, daha sonra doldurulmuş ve meblağları yazılmış.

Bu yardım makbuzları (Spendenbescheinigungen)/belgeleri, Türki-ye’ den getirildiklerinde, oradaki Deniz Feneri’ nden değil, devamlı Kanal 7’ den getiriliyormuştu. Bu belgelere, Almanya Deniz Feneri’ nin hesabından para çekildiği zaman, resmi muhasebede bunun nereye gittiğini gösterebilmek için, ihtiyaç varmıştı. Bu belgelerdeki (Spendenbescheinigung’ların) yekün meblağın, neticede, eşya sa-tın alınan firmaların faturalarındaki meblağa eşit olması gerekiyor-muştu.

Maliye dairesinden, Yardım belgelerinin (Spendenbelege) ibraz edilmesi istendiğinde, muhasebede görülen kayıtlarla mevcut yardım belgelerinin mutabakat göstermediği görülmüş. Çünkü sadece 2001 – 2003 yılları için belgeler varmıştı. Olay, hemen Türkiye’ye, hakkında ayrıca soruşturma yapılan KARAMAN ve KAPIYOLDAŞ’ a iletilmiş. KAPIYOLDAŞ, içinde takriben 20 kilo belge bulunan çantayla Almanya’ya gelmiş. Getirdiği belgeler doldurulmuş, sadece Euro Meblağlarının yazılması gerekiyor-
muş, ki böylece Deniz Feneri’ nin muhasebesi ile yardım belge-lerinin (Spendenqittungen) yekün meblağları birbirlerine mutabık olacak şekilde uydurulmuş. ‘’Alındı Belgeleri’’ nin hiçbirinde tarih yokmuş.

Belge (Belege) kavramı altında, ‘Alındı belgesi’, (Empfangsbe-staetigung)‘’yardıma muhtaçlık belgesi’’ (Hilfbedürftigkeitsbe-scheinigung), Meldebescheinigung/Nüfus kopyası’ nın anlaşılması gerekiyormuş. Maliyeden belgelerin ibrazı istendiğinde, 2001 ve 2002 yılına ait belgeler tamammıştı, sadece 2003 yılı belgeleri yokmuştu.2001 ve 2002 yıllarına ait belgeler, 2003, 2004 ve 2005 yıllarında GÜRHAN, TAŞKAN ve belki de KURUM tarafından Al-manya’ya getirilmiş. Bütün belgeler bavullarla getirilmemiş; ken-disi, ERMİŞ, belgelerin Maliyeye ibrazından evvel sıralanması işiyle BİLGİN’ i görevlendirmiş.

BİLGİN belgeleri sıralayıp düzeltirken, 2003 yılına ait 800.000,00 € luk paranın karşılığı belgelerin olmadığını, onun için bu kadar bir meblağın açık göründüğünü tesbit etmiş ve bunu, GÜRAH’ la, ER-MİŞ’ e bildirmişti. Bunun üzerine 300.000,00 € 2004 yılına aktarıl-mış ve böylelikle sadece 500.000,00 € bir kalem açık kalmıştı ki, gerekli olan, ancak henüs mevcut olmayan ‘’Alındı Belgeleri’’ (Empfangsbescheinigung), maliyenin yazısıyla 2006 Temmuz’un- da vergi işlemlerinin yapıldığı tarih arasında gelmişlerdi. ERMİŞ, Belgelerin Türkiye’den nereden, kimden geldiğini bilmiyormuş. Ancak bunların bazılarının gerçek projelerden olabileceğini, ve fakat meblağların değiştirildiğini, veya para yardımlarının değil, eşya yardımlarının yapılmış olduğunu düşündüğünü açıklamış, nakit para yardımı yapılmıştır diye düzenlenmiş belgelerin gerçek-le alakasının olmayacağını, nitekim bunun için kendisinin gayri resmi muhasebeyi yaptığını, anlatmıştır.

Maliye Dairesinin müteakip dört yıl için de belgeleri isteyebileceği korkusundan, 2004, 2005, 2006 yılları için belgeler, 2006 Yaz mevsiminde, KANAL 7’ nin canlı yayın arabasıyla Almanya’ ya getirilmişlerdi. Bunun için organizasyonu GÜRHAN yapmıştı. Dernekte, polisin derneğe baskın yapacağı konusu gündeme gelmiş, onun için de Dernek yerinin KANAL 7’ nin binasından bir baş-ka yere taşınmak istenmiş, hatta GÜRHAN da dernek Başkanlığını bu yüzden bırakmak istemiş.

Suç ortağı TAŞKAN’ ın ifadelerinde, hakkında ayrıca soruşturma yapılan hakkı SADAL’a Istanbul’da yardım projesi için para verdiği ve SADAL’ ın orada yardımın dağıtılmasını kontrol ettiği şeklindeki açıklamaları, Maliyenin 2003 yılı muhasebe kontrolu yapmak iste-diğinden dolayı, GÜRHAN, BİLGİN, TAŞKAN ve ERMİŞ arasında varılmış olan anlaşmaya dayanmaktaymış. Bu anlaşmayı yaptık-larında GÜRHAN kendilerine, herhangi bir şeyin ortaya çıkması halinde, BİLGİN’ in muhasebede bazı hatalar yapmış olmasından,
resmi muhasebeye uygun şekilde ifade vermelerini istemiş. ‘’Alındı belgeleri’’nin üzerlerinde Tarih yoktu, ‘’Yardıma Muhtaç’’ belgeleri (Hilfsbedürftigkeitsbescheinigung) 2004 yılına aitti; halbuki BİLGİN, 2003 yılına ait belgeleri sıralayıp düzenlemiş ve bunları ERMİŞ, TAŞKAN’ la birlikte maliyeye göndermiş.

Sanık TAŞKAN ifadelerinde, kendisi dernek başkanlığına seçilme-den önce Maliye Dairesinin Deniz Feneri Derneğinden 2001 ile 2003 yılları arasındaki zaman dilimi için belgelerin ibrazını istemiş olduğunu açıklamıştır.
2006 yılında ERMİŞ’in yanına (Taşkan’a) gelerek kendisinden, faaliyet raporları, kurultay için davetiyeler, kurultaylar sanki yapıl-mış gibi tutanaklar yazmasını ve yardım paralarının kullanılış şekil ve yerlerini yazmasını istemiş. ERMİŞ bunu, muhtemelen GÜR-HAN’ ın talimatı üzerine söylemişmiş. Bunun üzerine kendisi (Taş-kan), 2001 – 2002 yıllarına ait tutanakları (2004 yılı için de) yaz-mış, GÜRHAN da hepsini birarada imzalamış. Kendisinin (Taşkan’ ın) tahminine göre, tutanaklarda geçen kurultay toplantıları ve kurul-tayda alınan güya kararlar, hiçbir zaman olmamış. 2004 ten sonra buna benzer şeyler yapılmamış olduğundan, daha evvelki yıllarda da yapılmamış olduğunu düşünüyormuş.

Sanık olarak ifadeleri alınırken, ifadesine 5 Numara altında ve ek olarak konulan tutanaklar, sanığın (Taşkan) açıklamalarına göre, GÜRHAN’ ın isteği üzerine kendisinin hazırlamış olduğu tutanak-larmış. Bunları hazırlarken, daha evvelki yıllara ait olup, mevcut tutanaklardan faydalanarak, onlara benzeterek yapmış. Faaliyet raporunu hazırlarken de, ERMİŞ’ in kendisine vermiş olduğu belge-lere göre hazırlamış.

Sanığa ifadesi alınırken 23.03.2001 yılına ait olan, GÜRHAN’ ın toplantıyı idare eden kişi olarak imzasını ve kendisinin de tutanak yazıcısı sıfatında imzasının bulunduğu bir protokol gösterilip sorul-duğunda, kendisinin 2001 yılında Deniz Feneri’ nde henüs çalış-madığını, dolayısıyla yazıcılık yapmış olamayacağını açıklamıştır.

İfadeye ek olarak konulan yazılı EK’lerde, ‘’ İşbirliği hakkında Protokol’’ altında adı geçen firmaların isimlerini, ERMİŞ’ in ken-disine vermiş olduğu makbuzlardan aldığını, bu firmalarla gerçek-ten irtibatın olduğunu düşündüğünü, ama nasıl bir irtibatın oldu-ğunu bilmediğini, bu firmalara para havale edildiğini, ancak kendi-sinin bunlardan hiçbirisiyle irtibatının olmadığını ve bu firmalardan kimlerle muhatap olunduğunu da bilmediğini, beyan etmiştir.

Kendisi 2006 yılında, dernek Kurultayları ile ilgili tutanakların tümü-nü birden hazırladıktan sonra GÜRHAN’ a vermiş, o da bu tuta-nakları imzalamış.

ERMİŞ’ in ifadelerine göre sanık GÜRHAN, TAXİ QUICK şirketini kurmuş. Gene GÜRHAN’ ın isteği üzerine kendisi, Taxi Quick şir-ketinin Genel Müdürlüğüne (Geschaeftsführer) kukla olarak getiril-miş. Hukuken kendisi, taxicilik yapacak şirketin genel müdürlüğünü yapamayacak durumda imişti, çünkü IHK’da (Ticaret Odasında) bunun için gereken imtihanı bilerek ve isteyerek becerememiş. Onun için GÜLMEZ adında birisi ikinci genel müdür yapılmış. Aslında PRESTIGE TAXI GmbH şirketi, altı arabasını, bu şirketin halefi olacak TAXI QUICK şirketine resmi olarak satmış. Arabalar ve çalıştırma lisansı taksitler halinde, yekün olarak Deniz Fenerinin yardım parasından, GÜRHAN’ ın teslim tesellüm hesabından 400. 000,00 € ödenmiş. Şirketin resmi sermayesi 427.000,00 € idi.

GÜRHAN’ ın hissesi 135.000,00 € idi. GÜRHAN’ bu büyüklükte bir parayı Deniz Feneri’ nden kredi olarak almış. Geri kalan meblağ ise muhasebede önce, BEYAZ HOLDİNG (Almancası Weiss Handels-gesellschaft) ’ in hesabına daha sonra da Deniz Feneri’ nin hesabı-na geçirilmiş. 01.03.2006 tarihine kadar ERMİŞ, şirketin ortağı değilmişti. ERMİŞ, GÜRHAN’a ortak olmak istemediğini, aslında Türkiye’ye dönüp orada KANAL 7 veya bir başka yerde çalışmak istediğini söylemiş. ERMİŞ en sonunda, 10.000,00 € keş para ile ortak olmuş, 12.000,00 € luk hissesinin geri kalanını şirkete borç-lanmış. Aylık borcu da 500,00 € idi. Böylelikle hissesi 22.000, 00 € luk idi. TAŞKAN da ortak olmuştu ve IHK’da (Ticaret Odasında) yapmış olduğu imtihana istinaden de Quıck Taxı’ şirketinin resmi Genel Müdürlüğünü üstlenmişti. Gayri resmi genel müdürlüğü ge-ne GÜRHAN yürütmüş.

Durum anı şekilde RAPİDWAY GmbH şirketinde de olmuş. Bunun selefi ASS TAXİ idi. Quick Tax GmbH şirketinin selefi Prestige Taxi’ de olduğu gibi burada da şirketin genel müdürlüğünü Recep KURUM yapmış. RAPİDWAY şirketi arabaları, çalışma ruhsatını ve şöförleri de almış. RAPİDWAY ve TAXİ QUİCK şirketlerinin yeri Lahnstrasse’de imiş ve Ümit SİNCANOĞLU tarafından idare edili- yorlarmış. Sanık GÜRHAN da onun (Ümit Sincanoğlu’nun) şefiy-miş.
Sanık ERMİŞ ASS TAXİ şirketi için muhasebe yapmamış. Deniz Feneri şirketi 20.000,00 € karşılığında satın almış. Şirketin sahip-leri de hakkında ayrıca soruşturma yapılan KARAMAN’ ın oğlu Ömer Karaman ve GÜHAN imişler. 30.12.2006 tarihinde, Maliye Dairesinin soruları üzerine, hisselerini Deniz Feneri’ ne ve İzzet KURUM’ a devretmişler.
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Re: Deniz Feneri İddianamesinin Tam Metni

Mesajgönderen TurkmenCopur » 03 Oca 2011, 15:35

e) PriceWaterhousCoopers mali inceleme kuruluşunun Yardım paralarının kullanılışı ile ilgili raporu Weiss GmbH şirketine sermaye yatırımları ile ilgili geçici rapor

aa)

Weiss Handels- und Investment GmbH şirketinin sermaye arttırımları Eupaen Food & Marketing GmbH, şirketi olarak kurulmuş olduğu tarih olan 17.01.2003’ ten itibaren yekün olarak 1,39 € Milyon ser-maye arttırımı olmuş. Sanık ERMİŞ’ in açıklamalarının da ötesin-de, sermaye arttırımında şirkete, Deniz Feneri’ nin yardım parala-rından aktarıldığı kuvvetli zannı mevcuttur. Geçici bilirkişi raporun-dan şunlar anlaşılmaktadır:
27.01.2003 tarihinde sanık GÜRHAN (ortak) ve ERMİŞ tarafından yatırılan 81.500,00 € luk sermaye ile ilgili olarak, Almanya Deniz Feneri’ nin gayri resmi muhasebesinde (GÜRHAN’ ın Teslim tesel-lüm kontosu) böyle bir meblağın çıkışı görülmektedir. Hesaba geçişinde de ‘’ Europaen Food Sermaye’’ olarak geçmiştir.
Euro 7 ‘ nin 27.01.2003 tarihli 168.500,00 € sermaye ödemesi ile ilgili olarak gayri resmi muhasebenin incelenmesinde, 2002 yılı Aralık ayında GÜRHAN tarafından 600.000,00 € paranın keş çekildiği ve aynı gün 450.000,00 € Euro 7’ ye ‘’ Sermaye’ şerhi altında geçirildiği görülmektedir. Buna paralel olarak da aynı za-manda, resmi muhasebeye göre, Euro 7’ nin 450.000,00 € ser-maye arttırımı gösterilmiş. Ödemeler keş yapılmış.

2003 yılında Weiss Handels- und Investment GmbH şirketinin ser-mayesi 500.000,00 €’ olarak arttırılmış ve 250.000,00 € (ödenmiş) ödeyen şahıslar olarak da, hakklarında ayrıca soruşturma yapılan Karaman, Karahan, Akman, Çelik ve sanık GÜRHAN gösterilmiş-lerdi. Deniz Feneri’ nin gayri resmi muhasebesine de, Weiss şirke-tine karşı 250.000,00 € ‘’sermaye olarak ödendi’’ ibaresi altında geçirilmiştir.

2004 yılında sermaye arttırımı (250.000,00 €) ödemesi yurtdışın-dan, Karaman, Karahan, Akman ve Çelik tarafından yapılan hava-le ile yapılmıştı. Weiss şirketinin gayri resmi muhasebesinde (Gelir gider tablosu=Summen und Salden Listen) Deniz Feneri’ ne bir borcun olduğu görünmektedir ki, bu gerçek, gene yardım parala-rından bu sermaye arttırımının yapılmış olduğu kuvvetli zannı oluş-maktadır.

(dosyanın 1992 sayfası Ermiş)
2006 yılında da Weiss GmbH şirketinin Frankfurt am Main’daki VakıfBank şubesindeki hesabına 439.687,50 € para, gene yuka-rıda adı geçen şahıslar tarafından yatırılmış. Mevcut evraklardan bu paranın menşei (nereden geldiği) şimdiye kadar tesbit edilememiştir. Sanık ERMİŞ ifadelerinde, Ferdinand-Porsche-Strasse’ de-ki (08.03.2006) arsanın Weiss şirketi tarafından satın alınmasında, Weiss şirketi 240.000,00 € parayı, yardım paralarından kullanmış.
Adam-Opel-Strasse 5’ deki arsa alımı ile ilgili Geçici, kısmi bilirkişi raporu

bb) Adam-Opel-Strassedeki arsanın satın alımı

19.12.2003 tarihinde Weiss Handels- und Investment GmbH şirketi, Adam-Opel-Straase 5 adresinde bulunan arsayı 700.000, 00 € karşılığında satın almış, bu fiyat daha sonra 650.000,00 €’ ya indirilmişti. Arsanın fiyatının ödemesi 2003 – 2006 arasında olmuş-tur. 2003 yılı Aralık ayında 232.000,00 € ‘ luk bir ödeme yapılmıştı.
Buna yakın zamanda (22.12.2003) Deniz Feneri’ nin Post Bank’ taki hesabından keş olarak para çekilmişti. Resmi muhasebeye bu meblağ ‘’Yardım’’ ibaresi altında geçirilmiş. Gayri resmi muhase-beye ise sanık GÜRHAN’ ın teslim tesellüm kontosuna (Übergabe-konto) giriş, ve Euro 7 ye ‘’Bina peşinatı’’ ibaresi altındaki çıkış da, Euro 7 den alacak olarak geçirilmiş ve ikinci kalemde de Weiss şirketinin borcu olarak gösterilmiş.
Dosyanın 2251. sayfası Ermiş)
Sanık ifadelerinde, Deniz Feneri’ nin hesabından keş paranın çe-kilmesinin nedeninin, alınan emlak’ ın peşinatının ödenmesi için
olduğunu açıklamıştır.

2004 yılındaki taksitlerin ödemesi de Deniz Feneri’ nin gayri resmi muhasebesinde benzer şekilde gösterilmiş ve dolayısıyla burada da yardım paralarının kullanıldığı kuvvetli zannı mevcuttur. 2005 ve 2006 yıllarındaki taksitler, genelde, ortakların sermaye arttırım-ları (yukarıda bak) ve kiralardan gelen paralarla ödenmiş. Gayri resmi muhasebede arsa, Deniz Feneri’ nin lehine aktive edilmiştir.

f) Nakid Paralar

Gayri resmi muhasenin PWC firması tarafından gözden geçirilme-sinden, sanık ERMİŞ ve TAŞKAN’ ın ifadelerinin alınmasından ve ele geçirilen eşya ve evrakların değerlendirilmesinden sonra, bir-den sonra nakid para kasalarının bulundurulduğu ortaya çıkmıştır.
(dosyanın 2317. sayfası, Ermiş)
Sanık ERMİŞ ifadelerinde 2004 yılı sonlarına veya 2005 yılı başlarına kadar iki nakid para kasasının olduğunu, Deniz Feneri’ nin nakid para kasasının sanık GÜRHAN’ ın himayesinde bulundu-ğunu, bankalardaki hesaplardan keş para çekildiğinde oraya kon-
duğunu, kendisinin himayesinde olan nakid para kasasında da genelde, kaçak çalışan şahısların ücretleri için gereken paraların bulundurulduğunu açıklamıştır.

Takriben 2005 yılında üçüncü bir kasa daha açılmış, bu kasa sanık TAŞKAN’ ın himayesindeymiş, aslında Taşkan’ın, Gürhan’ ın kasasını teslim alması gerekirken Gürhan, kendi kasasını kendi himayesinde bulundurmaya devam etmiş ve böylece üç nakid para kasası oluşmuş.
Dosyanın 2047. sayfası, Taşkan)
Sanık TAŞKAN ifadelerinde, 2005 yılı Ağustos ayı sonlarında sa-nık ERMİŞ’ ten bir nakid para kasası teslim aldığını açıklamıştır.
Bunun yarısı yardım paralarından, diğer yarısı da TVT Televizyon yayın gelirinden oluşuyormuştu. 2005 yılı sonlarından itibaren de
Deniz Feneri’ nin hayır maksadıyla yaptığı konserlerden elde edi-len paralar da aynı yere konuyormuştu. Paralar, derneğin banka hesabına hiçbir zaman yatırılmamış. Kendisinin kasasında bulu-nan nakid paradan, ‘’Firmalar’’ ın paraları, Derneğin masrafları,
inşaat projeleri ve emlak masrafları ödeniyormuştu. Örneğin, her çalışana her ay, 200 – 1.500,0 € arası aylıklar da keş olarak ‘’kaçak’ ödeniyordu. Ayrıca Adam-Opel-Strasse ve Ferdinand-Po-rsche-Strasse’deki binaların masrafları da aynı kasadan ödeniyor-muştu.

Dosyanın 3826 ve dev. sayfaları
Bulunup ele geçirilen, gözden geçirilip değerlendirilen eşya ve evraklardan, sanık TAŞKAN’ ın nakid para kasasından, 01.01. 2005 ila 22.01.2007 tarihleri arasında kalan zaman diliminde
582.879,64 € ödemelerin yapıldığı, buna karşılık 206.643,87 € paranın kasaya girişinin olduğu anlaşılmıştır. Bunun 187.780,62 € ‘su yardım paralarındanmış.

204.000,00 € kadar para maaş ve ücret olarak ödenmiş, 187.000, 00 € kadar da ‘’faaliyetler’’ için, örneğin malzeme, seyahat, Euro7 bağlamında işler vs. ve 142.000,00 € da, ‘’diğer masraflar’ , örne-ğin malzeme, fazla mesai saatleri vs. olarak anlaşılmalıymış.
PWC’ nin derneğin hesaplarından çekilen paraların kullanılması ile ilgili geçici bilirkişi raporu

h) 2007 yılına ait, Derneğin hesap numaralarından keş çekilen paralar

2007 yılı Ocak/Şubat aylarında Deniz Feneri’ nin hesap numarala-rından (Almanya ve Hollanda’da) 1.620.000,00 € nakid para çekil-miştir. Bu nakid paraların tümü, Gürhan’ ın Hollanda’da bizzat çektiği para hariç, ERMİŞ, TAŞKAN ve hakkında ayrıca soruş-turma yapılan İzzet Kurum tarafından çekilmiş ve GÜRHAN’a teslim edilmiş.

Resmi muhasebede, çıkan bu paralar Türkiye’deki yardıma muhtaç kişilere keş olarak aktarılmış diye gösterilmiş ve para kuryelerinin ‘’ alındı belgeleri’’ yle (Empfangsbescheinigung) bir nevi delillendi-rilmiş. GÜRHAN’ ın kasasında 29.01.2007 günü Yapı Kredi banka-sına yapılmış olan keş ödemelerle ilgili evraklar bulunmuştu. Bu evraklardan, 250.000,00 €’ nun Zekeriya KARAMAN’a, ve 500. 000,00 € nun da Reklam Media (Yeni Dünya ile aynı adres)’ya git-tiği, aynı tarih olan 29.01.2007 günü de, Yapı Kredi bankasından 250.000,00 € paranın Euro 7 GmbH’ nın hesabına havale edilmiş olduğu ve havale edenin de, hakkında ayrıca soruşturma yapılan KARAMAN’ ın olduğu ortaya çıkmaktadır. Resmi muhasebeye gö-re bu para, sanık Gürhan’ ın,ve hakklarında ayrıca soruşturma yapılan Çeklik, Karaman ve Karahan’ ın 62.500,00 €’ dan ortaklık hisseleri için yatırılmış sermaye olarak görünmekte.

Aynı gün, Frankfurt am Main’daki VakıfBank’ta bulunan Euro 7 GmbH’ nın hesabına 500,000,00 € gelmiştir, muhasebede bu, Reklam Media İletişim’den gelmiş olarak gösterilmiş.

19.02. ve 23.02.2007 tarihlerinde sanık GÜRHAN tarafından,
VakıfBank’taki Euro 7’ nin hesabına 200.000,00 € ve Weiss GmbH’ nın da gene VakıfBank’taki hesabına da 50.000,00 € parayı keş olarak yatırmış.

Gayri resmi muhasebeye, Deniz Feneri’ nin hesaplarından keş çekilen paralar sadece kısmen geçirilmiş olduğundan, uygusu (neyin nereye tekabülü) tam ve kesin olarak mümkün değildir.

Sanık ERMİŞ ifadelerinde, GÜRHAN’ ın, 200.000,00 € kadar pa-rayı, daha sonra feribot geminin satın alınmasında kullanılan, özel olarak önce finanse etmiş, daha sonra da, Hollanda’da paranın keş çekilmesinden sonra da parayı aldığını, 200.000,00 € kadar da kendisinin bizzat Türkiye’ye götürdüğünü ve parayı orada hakkın-da ayrıca soruşturma yapılan KARAMAN’a teslim ettiğini, geri ka-lan paranın da, Gürhan ve diğer para kuryeleri (İzzet Kurum) tara-
fından Türkiye’ye götürüldüğünü ve orada Karaman’a teslim edildiğini açıklamıştır.

Euro 7 GmbH’ nın gayri resmi muhasebesine, gelen paraların De-niz Feneri’ nden, sanık Gürhan’dan ve Türkiye’den havale olarak gelmiş olduğu kayıtlı.

i) Feribot (Gemi)

Euro 7’ GmbH nın banka hesap evraklarının yapılan kontrolunda,
yekün olarak 1,375 Milyon Euro paranın Riga Liman işletmelerine havale edildiği görülmekte. Euro 7’ nin muhasebesine ise gemi,
‘’diğer transport maddeleri’’ olarak aktive edilmiştir.

Finansman işi ise, Euro 7 nin hesaplarına göre, kısmen sermaye arttırımı yapılarak, kısmen gelen (Reklam Media’dan) paraların borç (kredi) olarak verilen ve geri ödenen paralar ve kısmen de Haliç Basın Yayın Ltd. nin peşinatı olarak deklare edilerek yapıl-mış.
NOT: Haliç Basın şirketine, Türkiye’deki sicile göre, Beyaz Holding ve hakkında ayrıca soruşturma yapılan Karahan ortaktı. Beyaz Holding’ten evvel, hakkında ayrıca soruşturma yapılan Çelik ve GÜRHAN şirket sahibiydiler.
Feribot (Geminin) satın alınması için gereken paraların büyük bir kısmı, Deniz Feneri’ nin banka hesalarından çekilmiş ve Euro 7 GmbH’ nın hesabına keş olarak yatırılmıştı (bununla ilgili g şıkkına bak).

Sanık Ermiş de ifadelerinde bunu tasdik edercesine açıklamalarda bulunmuş ve Geminin parasının % 100 ünün Deniz Feneri’ in pa-rasından ödendiğinden emin olduğunu, dışarıya bunu başka şekil-de lanse edebilmek için de, geminin satın alınmasından hemen sonra VakıfBank’tan Euro 7 GmbH adına 1.000.000,00 € kredi aldırıldığını belirtmiştir.

Gerçekten de Euro 7 GmbH şirketi, VakıfBank’tan bir kredi almış,
daha doğrusu iki kredi mukavelesi yapmış ve bunların ikisi daha sonra birleştirilerek, bir kredi anlaşması haline getirilmiş. Bunun hacmi 1,7 Milyon Euro idi. VakırBank’tan paranın gelmesinden sonra, bunun 150.000,00 € su Weiss GmbH’ya havale edilmiş, toplam 400.000,00 € da Haliç Ltd. şirketine havale edilmiş, 400. 000,00 €’ su da keş olarak bulundurulmuş. Ayrıca, geminin satın alınmasıyla ilgili olan ve bilhassa mazot ve tamir faturaları ile ilgili toplam 215.245, 60 € ödenmişti.

Tanık AKÇA (VakıfBank Frankfurt) ifadelerinde, Euro 7’ nin vakıf-Bank’tan iki kredi aldığını, bunlardan birisinin 1.000.000,00 € olup, 22.08.2006 tarihinde kabul edildiğini, 4.09.2007 tarihinde 750.000, 00 € sunun alındığını, ve 30.11.2006 günü de geri kalan 250.000, 00 € sunun alındığını, bu kredinin Adam-Opel-Strasse 5 adresinde (Not: Deniz Feneri’ nin yeri ve aynı zamanda Euro 7’ şirketinin de faaliyet yeri) olan bir emlak’ ın satın alınması amacıyla alındığını,
güvence olarak da Weiss GmbH şirketinin sahibi olduğu emlakla-rın gösterilmesi sözkonusu olduğunu, tapuya da emlak’ ın borcu-nun daha 1,5 Milyon olarak geçirildiğini, kredinin 24 ay taksitle ödeneceğini, açıklamıştır.

İkinci kredinin verileceği de 27.02.2007 günü karara bağlanmış ol-duğunu, hacminin 1.188.00,0 € olduğunu ve bir geminin finanse edilebilmesi için olduğunu, güvence olarak gene Weiss Handels GmbH şirketinin gayri menkuller gösterildiğini, 20.03.2007 tarihin-de bunun 500.000,00 €’ sunun ödendiğini, geri kalanının da Nisan 2007’ de ödendiğini de belirtmiştir.

8. Yardımın yapıldığı Parojeler

Ele geçirilen evrakların değerlendirilmesinden, Deniz Feneri e.V. nin birçok Ülkede (güya) yardım projeleri yürüttüğü görülmekte.
Yardımların ekserisi, çeşitli ülkelerde kurban bayramında kesilmek üzere sığır ve koyun alımları için olduğu belirtilmiş.

Ancak bu projelerle ilgili olarak ne ele geçirilip değerlendirilen ev-raklarda, ve ne de bilgisayarlardaki kayıtlardan, sanıklarla ilgili kişi veya kuruluşlar arasında, gerektiği şekilde, projelerle ilgili herhangi bir hazırlık yazışması, elektronik posta veya buna benzer herhangi bir şey görülmemekte. Ele geçirilen evraklardan, bu projelerin ger-çekleştirilebilmesi için görevlendirilen kişilerin kimler olduğu da or-taya çıkmamaktadır.

Projelerle ilgili bilgilerin değerlendirilmesinden, paraların nereye ve nerelerde harcandığı ile ilgili herhangi bir delil bulunmadığı gibi, nerelere harcandığına dair (kısmen) açıklama çelişkilidir. Aşağıdaki gibi dikkati çeken olaylar tesbit edilmiştir:

Balkan

Ele geçirilen evraklara göre, Makedonya’daki ‘’Kültür ve insani Dayanışma Derneği’’ CHOM’ dan Adnan İsmaili’ye, keş olarak kurbanlık alımları için Andullah Sever’den 21.500,00 € verilmiş.
Aralık 2005’te Islamska Verska Zaenicb’ Makedonya’ ya toplam 128.800,00 € Arnavutluk ve Makedonya’da 2006’ da kurbanlık sığırlar alımları için havale edilmiş. 2005 yılında 77.500,0 € IIARC
Istanbul derneği’ ne, 21.000,00 € da Fondatsia,ya, Ahmet Davut-oğlu’na havale edilmiş. Bu paraların gerçekten nerelere kullanıldığı ile ilgili belgeler ve paraların miktarı ve alanlarla ile ilgili veriler çe-lişkilidir (örneğin, kurban bayramından sonra, kurban bayramı için verilmiş olması). Bununla ilgili olan bayan Jacob’ un notlarına dik-kat çekilir.
Ayrıca 35.000,00 € kurban bayramından sonra IIARC’a, 10.000,00 € Shoqata VHK Istanbul örgütüne, 13.000,00 € da Kryesiae bash-kesie Islamete örgütüne ödenmiş. Bu paraların nerelere ve ne için kullanıldığına dair herhangi bir belge mevcut değildir.

Irak

15.01.2005 tarihli, elle yazılmış olan ve ‘’Türk ve Ortadoğu Daya-nışma Vakfı 1995’’ (TODAV) başkanının, Abdullah Sever’den
Türk Deniz Feneri mensubu olan Ibrahim Altan’ın huzurunda 64. 000,00 € para teslim aldığını belirten bir makbuz var. Gene mevcut olan ‘’teşekkür’’ yazısından, bu paranın kurbanlık sığırların alımın-da kullanılmış olduğu yazılı. Kurbanlık sığırların alımları, kesimleri ve alınan sığırların dağıtılımı hakkında hiçbir yazılı belge mevcut değildir.

Azerbaycan

2005 ve 206 yılarında öncelikle ‘’Azerbeycan Demokratik Telebe Gençler teşkilatı’’ (ADTGT) ile ‘’Azerbeycan Respubikası gençliye Yardım Fondu’’ (GYF)’ ya kurban bayramı için maddi yardımda bu-
lunulmuş. 2005 yılında kurban bayramı için ADTGT2 nin 21.000, 00 € almış olduğu, GYF’ nin de 20.000,00 € almış olduğu, mevcut evraklardan anlaşılabilmekte.

2006 yılı kurban bayramı için de gene GYF’ e 440.000,00 € veril-miş. Bununla ilgili dökümanlar sadece, yardım için bir teşekkür yazısı ve Deniz Feneri’ nin notlarının kusurlu ve anlaşılması güç olmasından ibarettir. Mevcut evraklara göre Deniz Feneri’ nin tem-silcisi olarak Gökhan Gürbüz, kurbanlıkların kesimi ve dağıtımı es-nasında hazır bulunmuş. Gene mevcut evraklara – bir teşekkür ya-zısı- göre 2006 Nisan ayında, fakir ailelere ve yetimevlere gıda maddeleri dağıtımı için GYF’ e 42.000,00 € yardım edilmiş. Bununla ilgili başka bir evrak bulunmamıştır. Bir kadının hastalığı-nın tedavisi için paranın ödendiğine ve çeşitli kişilerin para yardımı alabilmek için başvurular yaptıklarına dair tek tek yazılar var.

Pakistan

2005 yılında yardım projeleri için eşya ve para toplandı, bunların nereye gittiği açıklanamamaktadır. Ayrıca bilgi sayarlardan birinde, Türk Deniz Feneri’ nin yardımlarının dökümanları vardı. Bu yardımlarla, Deniz Feneri e.V. nin arasında herhangi bir ilişkinin bulunduğuna dair emareler görülmemektedir. 2005 ve 2007 yıllarında Pakistan’daki Yardımlarla ilgili Türk derneği’ne para verildiği tesbit edilmiştir. Bu paranın nereye gittiği belgelenememekte; dolayısıyla Türkiye’deki Derneğe aktarıldığı büyük olası. Sözkonusu ödeme-lerden biri, 14.12.2005 tarihli Deniz Feneri’ nin Frankfurt am Main VakıfBank’taki 3344 numaralı hesabından çıkan 440.000,00 €, ki bununla ilgili Türk Deniz Feneri Derneği başkanı olan Engin Yıl-maz’ ın, 2006 yılı kurban bayramının Pakistan’daki kutlamaların finansmanı için yapılan maddi yardımı aldıklarına dair ve teşekkür yazısı, Deniz Feneri e. V. nin kendi notları ve derneğin kendi ga-zetesinde çıkan ve Pakistan’da yapılan yardımlara değinen haber. Bir de, Ocak 2007’ de Deniz Feneri’ nin VakıfBak’taki 3344 numa-ralı hesabından, Türk Deniz Feneri’ nin isteği üzerine, Türk Deniz Feneri’ nin bir hesabına 2.000.000,00 € havale edilmiş, havale nedeni olarak da, ‘’Pakistan’da Üniversite inşaası’’ denilmiştir.

Nijerya

2006 Kurban bayramında, deniz Feneri’ nin VakıfBank’taki 3344 numaralı hesabından 75.000,00 €’ luk bir meblağ, Sidi Mohamed Moussa adındaki şahsın hesap numarasına havale edilmiştir.
‘’Etablissement Hassane Sidi Mohamde’’ firmasının (İthalat ve İhracat şirketi) teşekkür yazısından, 1.080 koyunun satın alındığı, kesimlerinin ve dağıtımının yapıldığı anlaşılmakta. Burada da, ke-silen ve dağıtılan hayvanların satın alınmaları kesimleri vs. ile ilgili herhangi bir belge mevcut değildir. Dikkati çeken ve koyunların yardıma muhtaç kişilere teslimini gösteren bir video filmi dökü-mantasyonu var ki, bunun sanki mahsus yapıldığı ve güya teslimi gösterdiği kaygısı da var. Dökümantasyonda, yukarıda belirtilmiş olduğu kadar koyunun alındığını ve kesilip dağıtıldığını belirten hiçbir belge yoktur.

Mali

2005 kurban bayramı için, ENSHA örgütünün hesap numarasına 38.500,00 €, 2006 kurban bayramı için de 75.000,00 € havale edilmiştir. Bununla ilgili olarak En-Sha örgütü adına Dr. E. Hamid isminde birisinin Teşekkür yazısı var; bu yazısında adam, parayla
kurbanlık hayvanların alındığını, kesildiklerini ve muhtaçlara dağı-tıldığını belirtmekte. Burada da, alınan hayvanların alımları, kesil-meleri ve/veya dağıtılmaları ile ilgili hiçbir dökümantasyon, ne 2005 yılı için, ne de 2006 yılı için vardır.

Habeşistan

Heidelberg’ta kalan tanık, Jemal Ismail Umar, dernek adına para kuryeliği yapmış ve mevcut ‘’Alındı Belge’’ lerine göre, Habeşistan’ da yapılacak yardımlar için 2005 ve 2006 yıllarında 730.000,00 € teslim almış. Habeşistan’da Kurban bayramı için yapılan yardımlarla ilgili dökümantasyon tamamen eksik, daha doğrusu ne sonuca varıcıdır, ne de isabetlidir. Kurbanlık hayvanların satın alınmaları veya kesimleri ile ilgili ne bir fatura, ne de bir belge mevcut olmadığı gibi, yardıma muhtaç olan ve kendilerine yardım dağıtılan şahıslar da tam olarak döümantasyonda görülmüyor; içerik olarak da ayrılık ve farklılıklar mevcuttur. Yardım alan kişilerin isim listeleri var, ama imzaları yok. Bu listelerin çoğu, mühürlendikten sonra tek ve aynı kişi tarafından yazılmış oldukları bariz bir şekilde görülmktedir.

Tanık ifadeleri özel dosyası

Tanık olarak dinlenen Umar ifadelerinde, Deniz Feneri’ nden Para-nın Habeşistan’a nasıl iletildiği hususundaki açıklamaları oldukça
esrarengiz denilebilir. Jemal Umar-Ismail ifadelerinde, 2004/ sonları 2005 başlarında, ailesinin bir tanıdığı olan Mohamad Siraj’ın kendisine telefon ettiğini, Deniz Feneri’ ne gidip takriben 40.000,00 € civarında bir parayı almasını istediğini, Siraj’ ın, bu paranın yardım parası olduğunu ve önce evine götürmesini istedi-ğini, daha sonra kendisinin (Siraj) telefon edip, parayı kime verme-si gerektiğini bildireceğini söylediğini, 2005 kasım sonları/Aralık başlarında kendisinin Frankfurt am Main’daki Adam-Opel-Strasse 5 adresinde gittiğini, orada oldukça boylu bir adamdan 45.000,00 € arayı büyük banknotlar halinde aldığını, Siraj’ ın talimatı üzerine parayı bir hafta kadar evinde bulundurduğunu, daha sonra birisi-nin kendisine telefon ettiğini ve onunla Frankfurt am Maim merkez tren istasyonunda bir kahvede buluşmak istediğini, oraya gittiğinde muhtemelen Habeşistan’lı üş kişiyle buluştuğunu, onlara parayı verdiğini parayı verdiği kişilerin isimlerini bilmediğini, buluştukları zaman Siraj’ ın telefon ettiğini ve herşeyin yolunda olup olmadığını sorduğunu, açıklamıştır.

Takriben bir yıl sonra, 2005 sonlarında, Siraj adındaki adamın tekrar kendisinine telefon ettiğini, tekrar Frankfurt’a gidip para getirmesini istediğini, bunun üzerine kendisinin aynı binaya gittiğini ve orada büyük ve gayet iyi Almanca bilen bir adamdan 80.000,00 € aldığını, ilk defa olduğu gibi bu sefer de parayı aldığına dair bir kağıt imzaladığını, parayı Heidelberg’teki evinde bir hafta kadar beklettiğini, tekrar Frankfurt’a gittiğini ve aynı büroda, aynı şahıs-tan bu sefer 145.000,00 € para aldığını, bu parayı da evinde 4-5 gün kadar beklettiğini, ve tekrar birisinin telefon ettiğini ve kendi-siyle Frankfurt merkez tren istasyonu yakınlarında buluşmak iste-diğini belirttiğini, aracı olan bu adamın arabasında ona parayı ver-diğini, daha arabada iken Siraj adındaki şahsın telefon ettiğini de belirtmiştir.

Kısa süre sonra da Deniz Feneri’ nden 225.000,00 € daha getirdi-ğini, bu sefer de herşeyin daha önceki gibi yapıldığını, ancak bu sefer aracı kişilerin başka kişiler olduğunu, bunlarla bir hafta sonra Frankfurt’ta Merkez tren istasyonuna yakın olan bir kahvenin arka odasında buluştuğunu da anlatmıştır.

2006 yılı başlarında da tekrar Deniz Feneri’ nden, aynı ve çok iyi Almanca konuşan adamdan 235.000,00 € para aldığını, 9-10 gün sonra parayı muhtemelen Habeşistan vatandaşı olan kişilere (iki erkek ve bir kadın) Heidelberg Merkez tren istasyonu yakınlarında
verdiğini,

Habeşistan’lılara her para teslim edildiğinde, Siraj’ ın talimatı olma-dığından makbuz veya herhangi bir belgenin imzalatılmadığını, Siraj’ ın kendisine bu parayla, çocuk yuvalarının ve okulların yapı-lacağı, fakir fukaraya da yiyecek ve elbise dağıtılacağını söyledi-ğini de ifadelerine eklemiştir.

Yemen

2005 ve 2006 yıllarında, kurban bayramı için, ülkede olan ‘’Char-titable Society for Social Welfare’’ (CSSW) yardım örgütü, Deniz Feneri’ nden maddi yardım görmüş. 2005 yılı için 40.000,00 € paranın Deniz Feneri’ nin yetkilisi olan Abdullah Sever’den, Fikret ve Sinan Özdemir’e verilmiş olduğu ve bu paranın 4 x 9.750,00 € olarak çeşitli kişilere kurbanlık hayvan alımı için ve 1.000 kurbanlık hayvanın satın alındığına dair akbuzlar var. Ancak dağıtımla ilgili dökümantasyon noksan ve harcamaların nereye gittiği hususu zor anlaşılmakta.

2006 yılı için 700.000,00 €’luk bir maddi yardım yapılmış. Bunun 400.000,00 €’su hesap numarasına havale edilmiş, 300.000,00 €’ su da Sadal ve Fikret Özdemir tarafından keş verilmiş. CSSW’ nin proje prospektüsü dökümantasyonundan Yemen’ in çeşitli bölge-lerinde 56.420 aileye 14.060 kurbanlık dağıtıldığı görülmekte. Dikkati çeken şu ki, çeşitli bölgelerdeki projelerin giderleri listesine bakıldığında 153.000,00 € gibi bir meblağ tesbit edilirken, yekün masrafların toplamı da 703.000,00 € tutuyor olmasıdır.
Alınan kurbanlıkların alımı, kesimi ve dağıtımı ile ilgili herhangi bir dökümantasyon yoktur.
2006 yılında gıda maddeleri dağıtımı için CSSW’ ye 116.000,00 € havale edilmiş. Örgütün Deniz Feneri e. V.’ ye bununla ilgili yazısı, çelişkilidir. 26.11.2006 tarihli bir başka yazısında CSSW, 80.000, 00 $ aldığını ve bunun için teşekkür ettiğini belirtmekte. Yazıyla birlikte gönderilen proje dökümantasyonundan, sözkonusu Deniz Feneri’ nin Türk Deniz Feneri’ nin sembolünün olduğu ‘’Deniz Feneri Lighthouse’’ un kastedildiği anlaşılmakta.

Türkiye

Türkiye’ nin çeşitli bölgelerinde olan , yardıma muhtaç şahıslara ait ‘‘Alındı Belge’’leri (Empfangsbescheinigung) mevcut. Bunlara gö-re, yardıma muhtaç kişilere yardım, gıda maddeleri, Textil ve nakid para olarak

- 2002 yılında toplam olarak 1.226.800,00 €
- 2003 yılında da toplam olarak 1.434.900,00 €
yardımda bulunulmuş.

Gene müteakip yıllar için Türkiye’ de yardıma muhtaç kişilere yardım yapılmış diye, ‘’Alındı Belge’’ leri (Empfangsbescheinigung) var, bunlar, sadece nakid para yardımı alanları kapsamakta.
Bunlar,
- 2004 yılı için 2.529.720,00 €
- 2005 yılı için 4.508,780,00 €
- 2006 yılı için 4.255.659,00 €
- 2007 yılı için 40.050,00 €

hangi tarih veya yıl için oldukları tesbit edilemeyen 20.850,00 € değerinde başka ‘’Alındı Belge’’ leri daha bulunmuş. Bu meblağ-lar, derneğin resmi muhasebesindeki verilerden çok değişiktir.
Bununla ilgili olarak PWC diye kısaltılan, mali teftiş kurumunun (Wirtschaftsprüfungsgesellschaft) bilirkişi raporuna dikkat çekilir.
Mali teftiş kurumunun geçici ve deniz feneri e.V. nin faturalarıyla ilgili raporu

9. Mali Teftiş Kurumu PWC’nin değerlendirmesi

Mali Teftiş Kurumu olan ‘’PriceWaterhouseCoopers’’ yetkilileri tarafından Deniz Feneri’ nin yazılı ve elektronik muhasebesi gözden geçirilerek kontrol edilmiş ve muhasebenin bazı temel kaidelerine uyulmamış olduğu tesbit edilmiştir. Herşeyden evvel gayri resmi bir muhasebenin de yapılmış olması, Vergiler Kanunu Madde 146 mealinde suç teşkil etmektedir.
Muhasebe 2004 yılından itibaren önemli yerlerde öğle eksik ki, noksansız olarak kabulü olası eğildir. Örneğin bazı bankalar artık hiç kayda geçirilmemiş ve dolayısıyla sözkonsu zaman diliminde 6,5 Milyon Euro gibi bir meblağ fark etmekte. Aynı şey, muhasebe kasasında da görülmekte. Burada yapılan değerlendirmede, 2,2 Milyon Euro açık (Fehlbetrag) tesbit edilmiştir.

Muhasebe temel

kaidelerinden biri, herhangi bir iş yapıldığı zaman, buna en yakın zamanda kaydının muhasebeye geçirilmesi gerekir ki, muhasebe-nin sarihliği (Übersichtlichkeit) güvenceye alınabilsin. Muhasebeye bazı kayıtlar 12 ay veya daha fazla süreden sonra geçirilmiş. Begeler hiç de tamam olmadığı gibi, kayıtlar kısmen tamamen yanlıştır.

a) Resmi muhasebeye göre Türkiye’deki Yardım projeleri

2002 ila 16 Nisan 2007 (en son kayıt) tarihleri arasında kalan zaman dilimi için resmi muhasebede, 13.850,000,00 € para yardımı kayıtları var. Bunun 13.181 Milyonu Türkiye’ de para yardımı olarak kayıtlı ve tamamı Derneğin bankalardaki hesap-larından keş çekilerek yapıldığı kaydedilmiş. Keş çekilen paralar, paraları Türkiye’ye götüren kuryelerden alınan ‘’Teslim alındı Belge’’ lerine (Empfangsbescheinigung) göre, Türkiye’ye keş olarak götürülmüş. Para Kuryelerinin ‘’teslim alındı belge’’ leri, sadece 2003 yılı sonlarından 2006 yılı sonlarına kadar mevcut. ‘’Teslim alındı belge’’ lerine göre, belirtilen bu zaman dilimi içeri-sinde, para kuryeliği yapan kişilere teslim edilen paranın miktarı yekün olarak 14.021 Milyon tutmaktadır.

Bu ‘teslim tesellüm belge’’ leri, sanık Ermiş” in açıklamalarına göre ( 19.Ekim 2007 tarihli konuşmanın tutanağına bak), sadece pa-ranın kuryeler tarafından, yerine götürmek üzere teslim alındığına dair bir belgedir, başkaca da fonksiyonu yok. Kendisi, Dilek Balık-çı’ nın bilgisayarda hazırlamış olduğu böylesi bir ‘’teslim tesellüm belgesi’’ formülerini sadece ‘teslim alan, teslim eden’ ve ‘tarih’ yerlerini yenileyip, yeni ‘’teslim tesellüm Belge’’ leri yapmak iste-miş.
Bu belgelerin üzerine yazılı meblağlar da, gerçekten teslim edilen para miktarlarıyla mutabık değilmiş, fiktif rakamlarmış (bunun için 21. ifade tutanağına, 14 Aralık 2007 tarihli, sayfa 4, bak). Aslında gerçek-ten teslim edilen para meblağları, gayri resmi muhasabede görü-lebilirmiş.

Bu belgelerin yapılmasını sanık Gürhan istemiş. Gürhan ayrıca, kimin, ne zaman ve ne kadar para teslim almış olacağını da tesbit etmiş ve bu teslim tesellüm belgelerindeki tarihler de, parayı tes-lim alanların pasaportlarındaki mühürlere uyacak şekilde yazılmış.

Para kuryelerinin teslim tesellüm belgelerindeki ve keş çekilen yıl-lık para miktarlarındaki farklıklara rağmen, teslim tesellüm belge-leri büyük ihtimalle Derneğin banka hesaplarından çekilen para-lara uydurularak hazırlanmış:

2003 yılı için sadece 300.000,00 €’ luk bir adet teslim tesellüm belgesi mevcuttur. Bu teslim tesellüm belgesinin, keş çekilen bir para meblağıyla mutabıklığı olasıdır.

2004 - 2006 yılları için mevcut teslim tesellüm belgelerindeki meb-lağların toplamı, aynı zaman dilimi içerisinde keş çekilen para meblağından daha yüksektir; 2004 ve 2006 yılları için olan teslim tesellüm belgelerindeki meblağın tutarı, derneğin hesabından aynı zaman dilimi içerisinde keş çekilen para kadardır denilebilir, 100. 000,00 €’ luk bir fark tesbit edilebilmektedir. Ancak 2005 yılına ait teslim tesellüm belgelerinin toplam tutarı ile kasaya kaydedilen Giriş’ ler (duhul’ lar) arasındaki 750.000,00 €’ luk farkın nereden geldiği hususunda, mevcut evraklarda, hiçbir gerekçe mevcut de-ğildir. 2007 yılına ait iki adet teslim tesellüm belgesi mevcuttur, üç adet de sanık Ermiş’ in bilgisayarında görülmüştür. Bunların da sadece bir kısmı derneğin hesabından keş çekilen parayla mutabıktır.

Para kuryelerine para teslim edildiği vakit, bu paralar, bir istisna hariç, kasaya ‘’çıkış’’ olarak geçirilmemiştir, yani Türkiye’ye giden nakid paralar hususunda kasanın gerçek mevcudu, resmi muha-sebedeki kasa mevcuduna uymuyordu. İstisna da şu: 2003 yılına ait 300.000,00 €’ luk bir kayıt, para kuryelerden biri olan ‘’İzzet Kurum’’ ibaresi altında ve ‘’transferkasa’’ hesabına geçirilmiş.

Bu kayıt (Buchung), çok daha sonra, 6 Temmuz 2006 tarihinde yapılmış (daha önceleri kaydedilmiş ve uyarlanmamış ‘’nicht angepasst’’, olduğundan 2004 yılı için giderler tablosunda görül-mekte).
Nakid paranın kuryelere teslim edilişi muhasebeye geçirileceğine, sonradan, para yardımı yapılmış diye ibraz edilen ve mevcut olan ve yardım edilen tarafından imza edilmiş olan ‘’Alındı Belge’’ le-rine (Empfangsbescheinigung) göre kayıtlar yapılmış. Muhasebe kasasındaki kayıtların yapıldığı tarihler ile yardımların yapılmış ol-duğu tarihler arasında kısmen iki sene kadar zaman farkı vardır.

Sanık Ermiş’in (21 numaralı ifade tutanağı, 14 Aralık 2007 tarihli) açıklamalarına göre, resmi muhasebe kayıtları için, Bilgin tara-fından yardımlarla ilgili bir Exel tablosu tutulmuş. Bu tablo, mevcut ‘’Alındı Belgeleri’’ ile karşılaştırmaya ve böylece hangi, ve ne ka-dar ‘’Alındı Belge’’sinin noksan olduğunu tesbit etmeye yarıyor-muş. Hatta bizzat kendisi Bilgin için bir Exel tablosu (listesi) örneği yapmış.

Bu yardım tablosu (listesi), Bilgin ve Karaca’ nın çalıştıkları bilgi-sayar ve Taşkan’ ın bilgisayarı olmak üzere, üç ayrı bilgisayarın hafızalarında üç verziyon şeklinde görülmekte ve henüs muhase-beye geçirilmemiş ‘’Çıkış’’ larla, kasanın mevcudu ile mevcut ve kasada ‘’Çıkış’’ olarak kaydedilmesi gereken ‘’Alındı Belge’’ lerin-de (Empfangsbescheinigung) görülen giderleri göstermekte.

Kaldı ki, yardım edilmiş diye gösterilen ancak henüs mevcut olma-yan ‘’Alındı Belge’ lerinin meblağları görülebilmekte.
Kasa’ da ‘’Çıkış’’ altında gösterilen ‘’Alındı Belge’’ lerinin meblağ-ları, tek tek görülmekte. Sanık Ermiş’ in açıklamalarına göre (ifade tutanağı Nr. 21, 14 Aralık 2007 tarihli) Alındı Belgeleri, Bölgelere göre
hazırlanan klasörlere konulmuş ve muhasebeye de uygun şekilde geçirilmiş, ancak kayıtların defalarca değiştirilmiş olması yüzün-den Exel tablosu, muhasebe kayıtlarına artık uymuyor olabilirmiş.

Resmi muhasebeye geçirilmeyen kasa ‘’Çıkış’’ ları, birilerine ‘’Teslimat’ olarak deklare edilmiş, ve kayıt metni olarak ‘’Teslimat İzzet Kurum’’ ‘’Teslimat fe h Sadal’’ ‘’Teslimat mg h Sadal’’ ya da ‘’Teslimat mg s Sadal’’ gibi. mg kısaltmasıyla İzzet Kurum bir kez, ve bir kez de ‘’Teslimat Hakkı Sadal’’ mg (Mehmet Gürhan) veya fe (Firdevsi Ermiş) kısaltması olmadan görülmekte.

Bu ‘’Teslimat’’ kayıtları, 2003 – 2007 arası zaman dilimi için olup, mevcut ‘’Alındı Belge’’leriyle (Empfangsbescheinigung) kısmen bağdaşmaktadır.

04 Ocak 2006 tarihine kadar kasaya giriş ve çıkışları kapsayan Exel tablosunda 2005 yılı için ‘’Alındı belge’ lerinin kayıtlarının olmayışı dikkat çekicidir. Sadece kasadan ‘’Çıkış’’ ların kayıtları değil, bilakis alındı belgelerine uyarlanan kayıtlar (Buchung) da
sonradan geçirilmiş.

b) Türkiye’de Para Teslimi

Türkiye’de yardım yapmış olabilecek ve kendilerine para teslimi yapılan kişilerin varlığı ve paranın kendilerine verildiğini belgele-yebilecek herhangi bir evrak bulunamamıştır, böylece resmi dökü-mantasyon zinciri, paranın kuryelere teslim edilmesiyle kesilmek-tedir.

Sanık Ermiş’ in ifadelerine göre paralar, Türküye’ye götürülüp orada ortak olan ve aynı zamanda Yeni Dünya İletişim’ in Genel Müdürü olan, hakkında ayrıca soruşturma yapılan Zekeriya Kara-man’a veriliyordu. Bizzat kendisi de takriben on kez Zekeriya Karaman’a para götürmüş (4 Temmuz 2007 tarihli ifade tutanağı, sayfa 12 ve devamı). Paranın Zekeriya Karaman’a teslim edildi-ğine dair ondan imza isteniyormuştu, ancak kendisi o kadar imza atmak istemediğinden, bazan sanık Mehmet Gürhan’ ın amcası/ dayısı (‘’Onkel’’. Almancada ikisi için aynı kavam kullanılabiliyor) olan Hak-kı Sadal’ ın imza atması rica ediliyordu ve sanki parayı kendi-si, yani Zekeriya Karaman değil de, Hakkı Sadal teslim almış gibi görünüyordu (4 temuz 2007 tarihli ifade tutanağı, sayfa 47).
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Re: Deniz Feneri İddianamesinin Tam Metni

Mesajgönderen TurkmenCopur » 03 Oca 2011, 15:35

c) Yapılan Yardımların ‘’Alındı Belgeler’’

Para yardımı alan şahıslara parayı yardım parası olarak aldıkla-rına dair bir ‘’Alındı belgesi’’ imzalatılıyor ve bu belgeler Alman Derneğine, yardım paralarının harcandığı yeri belgeleyebilmek için gönderiliyormuştu.

Dosyalara konulan belgeler genelinde, Alındı belge’leriyle birlikte bir ilmuhaber ve muhtardan alınan ‘’Yardıma muhtaç’’ belgeleridir, bazen nüfus cüzdanlarının kopyaları da konulmuş.
Alındı belgeleri (Empfangsbescheinigung) Türkiye’ nin bölgelerine göre dosyalanmış. Dosyaların (Klasörlerin) üzerinde de, bölgenin adı ve alındı belgelerinde belirtilen yardımın cinsi ve yardımı alan-ların isimleri yazılı. Muhasebede, kasaya geçirilen kayıtlarda da bölgelere göre kaydedilmiş.

Alındı belgeleri (Empfangsbescheinigung) zarfların içinde gelmiş ve zarfların içinde de, alındı belgelerinin geçerli olacakları zaman dilimi belirtilmişti (4 temmuz 2007 tarihli ifade tutanağı, sayfa 52 ve devamı).
Sanık Ermiş’ in açıklamalarına göre (8 Ağustos 2007 tarihli ifade tutanağı), Türkiye’den gelen Alındı belgeleri, hakkında ayrıca soruşturma yapılan Karaca tarafından tasnif ediliyor ve muhase--beye geçirilmiş kayıtlarla karşılaştırılıp, uyarlanıyordu.

d) Alındı belgelerinin resmi muhasebe kayıtlarıyla karşılaştırılıp uyarlanması

Tekabül gören (zuordenbar) Alındı Belgelerinin toplam rakamı ile muhasebeye geçirilen yardımların rakamı arasında bazen az ol-mayan farkların olduğu dikat çekicidir. Bu farklar, yeterince alındı belgelerinin olmayışından kaynaklanmakta. Yani, mevcut alındı belgeleri, muhasebeye geçirilmiş kayıtlara karşılık verecek kadar değildirler, hatta kayıtlardaki meblağlarla alındı belgelerinin meb-lağları arasında da farklar vardır. Kayıt metni (Buchungstext) ana-lizinden, ‘’Karışık İller’’ metninin 2004 yılından itibaren devamlı arttığı ve 2005 ve 2006 yıllarında kayıtların yarısı kadar olduğu görülmekte. Muhtemelen bu kayıtlar geçici idi ve daha sonra böy-lesi kayıt metinlerinin bulunmadığı 2002 ve 2003 yıllarına, müna-sip şekilde yapılmak isteniyordu.

2004 ve 2006 arası zaman dilimi için birsürü artan ve tekabül göremeyen Alındı belgeleri var. Bu yıllar için eşya yardımı kayıt-ları olmadığından, bu alındı belgeleri büyük bir ihtimalle eşya yar-dımı olarak geçirilecekti.

Bir yandan 2004 yılından itibaren tekabül göremeyen Alındı bel-geleri (Empfangsbescheinıgung) var, diğer yandan da ‘’para yar-dımı’’ kayıtları için eksik olan ‘’alındı belgeleri’’ yok; bu, tekabül göremeyen ‘para Yardımları’’ başka şeylerdir, bilhassa öğrencile-re yapılan yardımlar ki, bunlar için ayrı belgelerin bulunması gere-kirdi.

c) Türkiye’deki eşya yardımı

8 numarası altındaki açıklamalarda da görüldiği gibi, Türkiye’ de dağıtılan eşya yardımı projeleriyle ilgili herhangi bir dökümantasyon yok. Deniz Feneri e.V. nin herhangi bir Hizmet şirketini eşyaları dağıtmakla da görevlendirmiş olduğu tesbit edilemedi.

Ancak Türkiye’de eşya dağıtımı yardımı yapılmış olduğu olasılığı, mevcut bazı şirketlerin faturalarından ve alındı belgelerinden çıka-rılabiliyor.

‘’Eşya Yardımı’’ yapılmış diye olan bazı Alındı belgelerinde sade-ce bir para meblağının yazılmış olması da, ayrıca dikkat çekmek-tedir. Eşya yardımının yazılacağı yer hiç doldurulmamış, belgenin arka tarafındaki matbu cümleyi mahalle muhtarı, elle ismi yazılmış şahsın hem eşya, hem de para yardımını aldığını onaylamış.
Bu onay, muhtarın kaşe ve imzasıyla yapılmış.

Yapılmış olan eşya yardımlarıyla ilgili ve Tekabül gören alındı belgeleriyle, eşya yardımı kayıtları arasında bir tekanüz vardır, çünkü ekte bulunan ‘’yardıma muhtaç’ belgelerinin tarihi, bunların muhasebedeki kayıtlarının tarihlerinden daha sonradır; yani eşya yardımı projelerinin tamamlanmış olduğu tarih, ‘’Yardıma Muhtaç-tır’ belgelerinin muhtar tarafından düzenlendikleri tarihten daha öncedir.

4 Temmuz 2007 tarihli ifadesinde (4 Temmuz 2007 tarihli ifade tutanağı, sayfa 38 ve devamı) sanık Ermiş, bununla ilgili soruya, ‘’ kendilerinden eşya satın alınan firmalardan aldığımız faturalara göre’’, demiş ve örneğin Kapıyoldaş kendisine, kısmen keş öden-diği, kısmen de eşya (Sachleistung) olarak ödendiğini anlatmış. Buna göre tasnif yapılmış. ‘’Eşyaların satın alındığı firmaların fatu-raları ile eşya olarak yapılan yardımların meblağı neticede birbirini tutmalıydı. Ama gerçekten kimlere ne kadar keş verildiği veya kimlere nasıl ve ne kadar eşya yardımı yapıldığını bilmiyorum’’
demişti.

e) Türkiye’deki eşya yardımı yapılışı

10 numarası altındaki açıklamalarda da görüldiği gibi, Türkiye’ de dağıtılan eşya yardımı projeleriyle ilgili herhangi bir dökümantas-yon yok. Deniz Feneri e.V. nin herhangi bir Hizmet veren bir şir-keti eşyaları dağıtmakla da görevlendirmiş olduğu tesbit edileme-di.
Ancak Türkiye’de eşya dağıtımı yardımı yapılmış olduğu olasılığı, mevcut bazı şirketlerin faturalarından ve alındı belgelerinden çıka-rılabiliyor.
‘’Eşya Yardımı’’ yapılmış diye olan bazı Alındı belgelerinde sade-ce bir para meblağının yazılmış olması da, ayrıca dikkat çekmek-tedir. Eşya yardımının yazılacağı yer hiç doldurulmamış, belgenin arka tarafındaki matbu cümleyi mahalle muhtarı, elle ismi yazıl-mış şahsın hem eşya, hem de para yardımını aldığını onaylamış.
Bu onay, muhtarın kaşe ve imzasıyla yapılmış.

Yapılmış olan eşya yardımlarıyla ilgili ve Tekabül gören alındı belgeleriyle, eşya yardımı kayıtları arasında bir tekanüz vardır, çünkü ekte bulunan ‘’yardıma muhtaç’ belgelerinin tarihi, bunların muhasebedeki kayıtlarının tarihlerinden daha sonradır; yani eşya yardımı projelerinin tamamlanmış olduğu tarih, ‘’Yardıma Muhtaç-tır’ belgelerinin muhtar tarafından düzenlendikleri tarihten daha öncedir.

4 Temmuz 2007 tarihli ifadesinde (4 Temmuz 2007 tarihli ifade tuta-nağı, sayfa 38 ve devamı) sanık Ermiş, bununla ilgili soruya, ‘’ kendi-lerinden eşya satın alınan firmalardan aldığımız faturalara göre’’, demiş ve örneğin Kapıyoldaş kendisine, kısmen keş ödendiği, kısmen de eşya (Sachleistung) olarak ödendiğini anlatmış. Buna göre tasnif yapılmış. ‘’Eşyaların satın alındığı firmaların faturaları ile eşya olarak yapılan yardımların meblağı neticede birbirini tut-malıydı. Ama gerçekten kimlere ne kadar keş verildiği veya kim-lere nasıl ve ne kadar eşya yardımı yapıldığını bilmiyorum’’ de-mişti.

bb) Anadolu Tekstil Turizm Sanayi iç ve Dış Ticaret Limited Şirketi.

2004 ila 2007 yılları arasındaki zaman dilimi içerisinde Anadolu Tekstil’ den, Deniz Feneri e.V. ye, 1.229.374,00 €uro’ luk fatura
kesilmiştir. Aynı zaman dilimi içerisinde de Frankfurt’taki Vakıf Bank’tan, Anadolu Tekstil’ e 1.231.568,00 €uro para aktarılmıştır.

Tasfiye kararı tarihi olan 30 Eylül 2006’ dan sonra 176.622,00 Euro karşılığında faturalar kesilmiş ve ödenmiştir; bunların teslim tarihleri ise konşimentolarına bakıldığında tasfiye kararı tarihinden sonradır. Bunun, tasfiye memurunun şirket malvarlığını paraya çe-virmek isteyişinden gelme mi olduğu, yoksa bir türk şirketinin tasfi-yesiyle ilgili somut bir şeyin olup olmadığı, mevcut evraklardan an-laşılamamakta.

Faturaları yazılan eşyalar genelde etek, blüz, trikotaj maddeler, kazak ve T.Shirts gibi giysi eşyaları olup, yardım olarak dağıtılabilecek eşyalardır. Ancak burada dikkati çeken şey miktarlardır; bununla ilgili olarak da PWC’ nin bilirkişi raporuna dikkat çekilir.

Faturalardaki bilgilerden eşyaların nereye teslim edildikleri anlaşıl-mamakta. Bütün konşimentoların (Lieferschein)üzerinde, Deniz Feneri e.V. Frankfurt adresi ‘teslim alan’ olarak gösterilmiştir. Bu akla yatkın değildir, herşeyden evvel Deniz Feneri’ nin bu kadar eşyayı ne koyacak yeri vardı, ne de faturalarda adı geçen nakliyat şirketlerine transport görevi vermişti. Textil eşyalarının Türkiye’den önce Almanya’ya getirtilmesi ve Almanya’dan tekrar geriye veya başka ülkelere gönderilmesi mantiki olmadığı gibi, Almanya Deniz Feneri e.V. nin bu işleri yapacak, organize edecek personeli de yoktu. Nakliyat şirketlerinin mevcut faturalarından da, sözü geçen transportları gerçekten yaptıkları da belli değildir. Sanık Ermiş’ in
ifadelerine göre (14 Aralık 2007 tarihli 21 numaralı ifade tutanağı), muha-sebeden anladığı kadarıyla Deniz Feneri e.V. nin kiralamış olduğu herhangi bir deposu veya buna benzer bir yeri yoktu.

Hiçbir konşimetonun üzerinde, malların teslim alındığına dair mü-hürlü ve imzalı bir onay yoktur. Malların gerçekten gelip gelmediği, geldiyse ne kadar geldiği ve nereye geldiği ve kimin teslim aldığı, hiç de belli değildir.

Şirketlerin faturalarından da, konşimetolarından da Deniz Feneri e.V. nin herhangi bir yardım projesiyle alakalı olup olmadıkları anlaşılmamaktadır. Polisin şimdiye dek çalışma ve soruşturmaların-dan, evrakları kontrol etmelerinden, E-Mail’ lerin kontrol ve değerlendirmelerinden Anadolu Teksti’ in, Deniz Feneri e.V. nin herhangi bir projesiyle yakından uzaktan alakasının olduğu ortaya çıkmamıştır. Sanık Ermiş’ in ifadelerine (14 Aralık 2007 tarihli ifade tutanağı, sayfa 6) göre kendisi, Anadolu Tekstilin faturaları ile Türkiye’deki mahalli eşya yardımları projeleri arasında bir bağlantı, kuramıyor-muş.

cc) Martemsan / Birlik Tekstil

28 Mart 2003 tarihi itibariyle, Deniz Feneri e.V. nin resmi muhase-
besine, kasadan 650.183,39 Euro’ luk bir ‘’Çıkış’’ (Kassenab-gang) geçirilmiştir. Kayıt metni olarak da ‘’Eşya yardımı (M. Balık-çı)’’ yazılmış. Meblağ Kaydı 15 Nisan 2004 tarihinde yapılmış ve şu faturalardan oluşmakta:

Toplam meblağın teslim alındığına dair herhangi bir makbuz, belge yoktur. Sanık Ermiş’ in ifadelerine (18 Aralık 2007 tarihli ifade tutanağı) göre, faturalar kendisine verildiği zaman meblağ, hiçbir zaman kasadan keş olarak ödenmemiş. Kasada da zaten bu kadar para yokmuştu. Sanık Gürhan kendisine (Ermiş’e), bu paranın Türkiye ’ye keş olarak gönderilen paralarla hesaplanacağını söylemiş, hatta Balıkçı’nın bu hacimli bir para meblağını Türkiye’ye götürdüğü-nü de aşağı yukarı hatırlıyormuş.

Deniz Feneri e.V. nin gayri resmi muhasebesinde, 21 Mayıs 2003 tarihli ve ‘’TR Mehmet Balıkçı kanalıyla’’ kayıt metni altında 200. 000,00 Euro’ luk bir kayıt mevcut. 2003 yılına ait olan ve Balıkçı’ nın adının karıştığı ya da nakid para götüren kişi olduğu ile ilgili başka herhangi bir kayıt mevcut değildir.

Hem Birlik ve hem de Martemsan firmalarının faturaları birbirine çok benzemekte. Bütün faturalarda yazı satırının alt kısmı kesilmiş. Heriki firmanın da faturaları büyük bir ihtimalle aynı daktilo ile yazılmış.

Martemsa ve Birlik firmalarının yerleri Türkiye’nin başka başka kentlerinde olmasına rağmen, faturaların çok büyük bir ihtimalle aynı daktilo ile yazılmış olması dikkat çekicidir. Faturalarda bil-hassa yazının alt kısmının bazı yerlerinde eksik olması ve renginin gittikçe açık olması, çeşitli firmalara ait faturaların aynı makinada yazılmış olması zannını uyandırmakta; Hessen Eyalet Emniyet genel Müdürlüğünün konu ile ilgili bilirkişi raporu henüs ibraz edil-memişse de, telefonda verilen bilgiye göre, bu zannın oluşması
mesnetsiz değildir.

Faturaların ve Konşimenoların kontrolu şu neticeleri ortaya çıkarmıştır:

Faturalardaki eşya miktarı 329 ton olarak verilmekte ve bu eşyalar 17 gün içerisinde altı kez teslim edilmiş. 2007 yılından evvel Türkiye’ de kamyonların yükleri, toplam olarak 40 Tondan fazla olamıyordu. her kamyonda 30 ton nakledidiği kabul edilecek olursa, bu eşyalar için 11 kamyon yükünün gerekli olmuş olduğu ortaya çıkar.

Bu eşyaların Martemsan firması tarafından verilmiş olabileceği şüphelidir. Firmanın hacminin ne olduğu hususunda herhanbi bir bilgi mevcut değildir. Mevcut evraklardan, dökümantasyondan da herhangi bir nakliyat şirketinin bu nakliye işleriyle görevlendirildiği de ortaya çıkmamakta.

Sadece 20 Mart 2003 tarihinde 140 ton yiyecek maddesi alınmış, bu, 4 kamyon yükü demektir, 10 tonu da, bozulabilen ve soğuk hava depolarında nakliyatı gerektiren beyaz peynirmiş.

Dikkati çeken şeylerden birisi de, gıda maddelerinin tümünün miktarının tonlarla belirtilmiş olması ve 11 Mart 2003 tarihli konşime-todan itibaren, konşimetolardaki kalemlerin miktarları her konşi- mentoda aynı olmasına rağmen, konşimetolarda gösterilen miktar-ların neredeyse iki misli artmış olması bilhassa dikkat çekicidir. Örneğin, salça, çay ve zeytin yağı ihtiyacının, pirinç ve mercimek kadar büyük olması düşündürücüdür.

Ayrıca ürünlerin ne ürün numaraları, ne de ürün cinsi belirtilmiş. Tuç’ un faturalarına nazaran, paketleme şekli ve büyüklükleri hakkında herhangi bir veride bulunulmamıştır.

Mevcut yedi adet fatura ile ilgili olarak konşimetolar var. Fatura-ların hepsi, Frankfurt Deniz Feneri e.V. adresine kesilmiştir. Bu adresten başka bir adres, ne faturalarda, ne de konşimetolarda yazılmıştır.

fatura ve konşimetoların yanında Martemsan firmasının mühürüyle mühürlenmiş ve imzalanmış blanko keş makbuzlar da vardır. Anlaşılmayan nedenlerden de, bu makbuzların arka sayfasında İstanbul Eminönü Kazasının Süleymaniye Mahallesinin Muhtarı olan Cuma Karadağ’ ın da mühürü var.

Bütün faturalar ve keş makbuzlar, Eminönü muhtarlığından Cuma Karadağ’ ın mühürü vardır. Bu mühürün anlamı birtürlü anlaşıla-mamaktadır. Bu, bir nevi ‘’Teslim alındı belgesi’’ (Empfangsbe-scheinigung) olsaydı, teslim edilen gıda maddeleri için olurdu ve konşimentoya geçirilirdi. Velevki gıda maddesini aynı kişi sipariş etmiş olsun, böyle bir durumda fatura üzerinde olurdu. Bir muh-tarın bu kadar gıda maddesini, hele 10 ton bozulabilir ve soğuk hava deposunda bekletilmesi gerekli olan beyaz peyniri, sipariş etmiş olabileceği olası düşünülmemekte.

Tesbit edilmiş olan nesnelerden biri de, mevcut evraklardan, dökü-mantasyondan, faturalarda gösterilen gıda malzemesinin kesin gelmiş olup olmadığı, gelmişse ne yapıldığı, nereye, ne zaman ve nasıl götürüldüğü ortaya çıkarılamamıştır.

Faturaların ve konşimentoların numaraları, Faturaların tarihleriyle malların teslimat tarihleri karşılaştırıldığında, tenakuzlar ortaya çık-maktadır. Fatura numaraları, faturaların tarihleri arasında günler geçmiş olmasına rağmen, sırayladır. Bunlara ait konşimetoların numaraları gözönüne getirildiğinde, 11 Mart ile 14. Mart 2003 ara-sında olan ve mevcut olamayan iki numara hariç, teslim tarihleri arasında günlerce mesafe olmasına rağmen, bunların da sırayla oldukları görülmektedir.

Konşimetolara göre teslim tarihleri arasında günlerce mesafe olmasına rağmen, 3 Mart ila 20 Mart arasında kalan zaman dilimi içerisinde başka müşterilere sadece 11 Mart ile 14 Mart 2003 tarihleri arasında iki kez mal götürülmüş/teslim edilmiş (Lieferung) oluyor. Bir ticaret firmasının 3 Mart ile 20 Mart 2003 tarihleri ara-sında kalan süre için, ki en az beş gün süreyle, hiç mal sevket-memiş (keine Lieferung) olması, olağan değildir.

28 Mart 2003 tarihine kadar yapılmış olan sadece iki sevkiyat/ Teslimat (Lieferung) için fatura kesilmemiş. Dikkati çeken bir şey daha vardır ki, sevkiyattan /Teslimattan 14 gün sonra faturaların yazılmış olmasıdır.

dd) Aktif Barter Anonim Şirketi

Aktif Barter Anonim Şirketi (Aktif Barter), Türkiye’deki şirket tescil kayıtlarına göre, 15 Haziran 2001 tarihinde kurulmuş ve önceleri Yeni Dünya Barter Anonim Şirketi adı altında tescil edilmiş ve 12 Eylül 2003 tarihinde de şirket değiştirilmiş. 16 Temmuz 2003 tarihine kadar da şirketin faaliyet yeri, Yeni Dünya İletişim (Defter-dar Mahallesi Otakılar caddesi no: 60, Eyüp / Istanbul) şirketinin adresiydi.

Aktif Barter şirketinin strüktüründen, sanıkların bazılarının bu şirke-tin ortakları olduğu anlaşılmaktadır. Kurucuları Beyaz İletişim tanıtım Turizm San. ve Tic. Limited Şirketi ile, Zekeriya Karaman, İs-mail Karahan, Mustafa Çelik ve Aykut Zahid Akman idi. Ümit Önal 16 Temmuz 2003 tarihinden itibaren ortak olup, 14 Şubat 2002 ta-rihinden 12 haziran 2007 tarihine kadar şiketin genel müdürü idi.

Şirketin kuruluşundan itibaren şirket yönetim kurulunda, Zekeriya Karaman, İsmail Karahan, Mustafa Çelik, Aykut Zahid Akman, Harun kapıyoldaş, mehmet Gürhan, Ömer Önder Ercan ve Tayfun Mehmet Barak bulunuyorlardı.

Firma, eşya yardımı için Textil ürünleri vermiş. Bilinmeyen şey ise, bu textil ürünlerinin nereye gönderildiğidir. Fatura Konşimentolarının tümü, Frankfurt Deniz Feneri e.V. adresine yazılmış.

9 Mayıs 2005 tarihli fatura ile ilgili faxla gönderilmiş ‘’Morven’’ adlı textil ürünleri göndermiş olan bir firmanın bir konşimetosu var.

Bunun üzerineki meblağ, Aktif Barter şirketinin Deniz Feneri e.V. ye kesmiş olduğu faturanın meblağıyla hemen hemen mutabık. Konşimetonun üzerindeki Fax numarasının (el konulan evraklarda 11-13-11-210 numaraları) kime ait olduğu araştırıldığında, Anadolu Textil’ in faturasındaki numaranın aynısı ve Mustafa Kaya’ya ait olduğu tesbit edilmiştir ki, bu da, faturanın Mustafa Kaya tarafın-dan gönderilmiş olduğunu ortaya koymakta.

Konşimetonun üzerinde tanınmış marka ürünleri yazılı. Örneğin PRADA-Jeans gibi. Bunun yardım mahiyetli olduğu oldukça şüp-helidir. Bir adet PRADA-Jeans’ in fiyatının, 25,00 Euro karşılığı olacağı, taklit de dahi olsa, inandırıcı değildir.

10. Elektronik Bilgiler Değerlendirmesi

25.04.2007 tarihinde hakkında ayrıca soruşturma yapılan Küsmüş adındaki şahsın yakalanmasından ve aramanın yapılması esna-sında, toplam olarak 31 adet bilgisayar, laptop ve hafızaya ( Fest-platte ve USB Sticks) elkonulmuştu. Daha sonra bu elektronik cihazlardaki kayıtlar incelenmiş ve şu netieleri ortaya çıkarımıştır:

Bazı bilgisayarlarda deniz Feneri e.V. ile müşterek iş yapılan bütün firmalar görülebiliyordu. Dikkati çeken bir şey de, sadece az sayı-da bilgisayarlarda belli bir firmaya ait bilgilerin bulunmasıydı. Aksi takdirde müşterek iş yapılmış olan bütün firmalara ait bilgiler hem Datei olarak, hem de Dokument olarak ve hem de yoğun bir şekil-de kullanılan E-Mail’lerde de görülüyordu. Bilgisayar hafızalarındaki Dateıların kayıtları sistematik bir şekilde yapılmamış olduğundan, bilgisayarların teker teker incelenmesi işini zorlaştırmıştır.

Bilgisayarlarda, tamamlanmış yardım projeleri ile ilgili olarak proje-lerin gerektiği şekilde yapıldığına dair delil olabilecek somut kayıtlar oldukça azdır. Arada bir TAŞKAN’ ın bilgisayarındaki E-Mail’ lerde, Pakistan’ dan resimler görülüyor ki, bunlara istinaden, Deniz Feneri e.V. nin elemanları vasıtasıyla orada, içinde gıda maddeleri bulunan poşetlerin dağıtılmış olduğu anlaşalmakta. Bilgisayarlarda Türkiye’ de para yardımı almış şahısların isim listelerinden başka, Deniz Feneri e.V. nin hangi yardım projeleri için hangi ve ne kadar paraların harcandığını belgeleyecek kayıtlar yoktur.

Deniz Feneri e.V. Almanya ile Yurtdışındaki örgütlerle, yakından işbirliği yapıldığına dair delil olabilecek, bilhassa Deniz Feneri Türkiye ile, yakın bir işbirliği içinde olduğunu delillendirecek bir E-Mail yazışmaları da yok. Onun için, Türkiye’deki projelerin nasıl idare edileceği ve yürütüleceği hususunun hangi yolla ve ne şekilde görüşülmüş olduğu şüphelidir (muammadır).

Deniz Feneri e.V. tarafından, kâğıt olarak mevcut olan ve yardım paralarının nerelere kullanıldığını ispat için Maliye Dairesine ibraz edilmiş ve Türkiye’de hem nakid para ve hem de eşya yardımında bulunulduğuna dair delil teşkil edecek ‘’Alındı Belgeleri’’ nin (Em-pfangsbescheinigun) ele geçirilen bilgisayarlardaki kayıtlarda ol-mamaları dikkat çekicidir. Hiçbir bilgisayarda bu belgelerin burada düzenlendiği ya da basıldığı kaydı mevcut değildir. Onun için bu belgelerin bir başka yerde bastırıldıkları düşünülmektedir.

Şu deliller bulunmuştur:

Bilgisayarlar değerlendirme dosyası
1.2.1

a) 60386 Frankfurt am Main Adam-Opel-Strasse 5 adresinde, girişin hemen yanında, karşılama tezgahının arkasındaki bilgisayar.

‘’C/Dokumente ve Einstellungen/Dilek/Desktop/Dosyalar’’ Datei adı altında ’’Etiyopya academy’’ adlı bir dosya bulunmuş. Bu dos-ya 19.01.06 günü açılmış. Bu dokumentte türkçe olarak Etiyopya’ da bir yardım projesinden ve orada bir 330.000,00 US-Dollar’a mal olabilecek bir akademinin açılmasından bahsediliyor. Aynı yerde konu ile ilgili kararı, hakkında ayrıca soruşturma yapılan Zekeriya KARAMAN’ ın vereceği de yazılı. Şimdiye kadar böyle bir projenin gerçekleşip gerçekleşmediği veya finanse edilip edilme-diği belli değildir.

Aynı dosyada, Mehmet Gürhan, Z.Sever, F. Ermiş, G. Gürbüz, B. Bilgin, K. Karaca ve M. Taşkan’ ın, 25.09.2000 ile 30.01.2006 tarihleri arasında Türkiye’ye ve Türkiye dahilinde yapmış oldukları seyahatlarla ilgili ‘’Uçak Biletleri’’ (13.10.05) kaydı altında bir liste var.

b.)

Euro 7 GmbH’ nın baher redaksiyonunun bulunduğu 1. kattaki 15 numaralı odada bulunan bilgisayarda, Euro 7’ nin Türkçe olarak haberleriyle ilgili bilgiler ve bunları ilgilendiren tutanaklar ve reklam fiyatlarıyla ilgili iskonto tabloları vardı.

Dikkate şayan olan şey ise, bilgisayarın hafızasında Deniz Feneri tarafından Türkiye’ de yapılan yardımların listesinin bulunmasıdır.
Bu listelerin ekserisi ‘’Bedrettin’’ adında birisi tarafından hazırlan-mış. Bu şahıs, hakkında ayrıca soruşturma yapılan Bedrettin Bilgin’ dir.

Ayrıca şu dökümanlar da bulunmuştur:

‘’C/Documents and Settings/All Users/Documents’’ dosyası altında 13.11.2006 tarihli ‘’Dosya ve Tutarları Mustafa’’ adı altında da bir Datei tesbit edilmiştir. Datei, Bedrettin (Bilgin) tarafından hazırlan-mış ve Türkiye’de toplam olarak 2.777.525,00 Euro’ luk yardımın yapılmış olduğu 113 yerdeki yardımları liste halinde kapsamakta-dır.

‘’C/Documents and Settings/All Users/Documents/La Poste’’ dos-yası altında, ‘’La Poste’’ olarak adlandırılan bir döküman bulun-muştu. Bu döküman Mehmet Gürhan’ ın bir yazısı idi. Gürhan bu yazısını ‘’La Poste- CRSF Strasbourg’’ bankasına yöneltmiş, ve
oradaki 0354912 numaralı hesaptan, Frankfurt am Main Vakıf-Bank’taki 3344 numaralı hesaba 1.100.000,00 Euro havale edil-mesini istemektedir

03.01.2006 tarihli ‘’Kasa df’’ adlı Datei, ‘’C/Documents and Setting/ All Users/Documents/Beuer Ordner’’ dosyasında bulunmuştu. Bu Datei’da da bankalardan keş çekilen ve keş gene keş olarak teslim edilen paraların listesi vardır. Bu ‘’Kasa df’’ datei’yı çeşitli bilgisa-yarlarda, birkaç kez tesbit edilmiştir.

c) Euro 7’ nin server’ inin bulunduğu yerde görülen bilgisayarda ise, Deniz Feneri’ ne ait olan birsürü döküman tesbit edilmiştir:

‘’D/Linear/Brief/EB’’ dosyasında, 2006 yılına ait 1.222 Datei tesbit edilmiştir. Bu Datei’lar genelde Almanya’da yaşayan Türklere ya-zılmış. Henüs aidatlarını ödememiş Deniz Feneri Üyerlerine yazı-lan mektuplardır.

‘’D/Linear/Spendenbescheinigung’’ dosyasında da 2006 ve 2007 yıllarına ait 4.724 Datei bulunmuştur. Bu datei’lar, Deniz Feneri’ nin Almanya’da yaşayan Türk vatadaşlarına yapmış olduğu yar-
dımlarla ilgili Bağış belgeleri (Spendenbescheinigung) dir. Bu mektupların tümü antetsizdi, daha sonra seri mektup fonksiyo-nuyla tamamlanmıştır.

d) Adam-Opel_Strasse 5, 60386 Frankfurt am main adresinde, 2. katta 10 numaralı, Serpil STRAKA’ nın odasında da bir bilgisayar bulunmuştu.

‘’D/Lost Files’’ dosyasında, Euro 7 Fernseh & Marketing GmbH ve Weiss Handels & Investments GmbH şirketlerinin yıl sonu vergi denkleştirme işlemleri ve katma Değer vergisi işlemleri vardı.

Aynı dosyada ayrıca 11 adet kredi mukavelesi tesbit edilmiştir. Euro 7’ nin Bülent Över’e 30.01.2006 tarihli 40.000,00 €’ luk ve 27.02.2006 tarihli 39.000,00 € ‘luk kredisi, Euro 7’ nin Mehmet Gürhan’a 23.03.2006 tarihli 15.000,00 € ve 20.03.2006 tarihli 20. 000,00 €2 luk kredileri, Mehmet Gürhan’ ın Taxi Quick’e 10. 03. 2006 tarihli 21.000,00 € kredisi, 03.02.067 tarihli Bülent Över’ in Euro 7’ ye kredi borcunun ödediğine dair onay yazısı, Weiss Han-dels. und Investement GmbH’ nın mehmet Gürhan’a 10.02.05 tarihli 100.000,00 €uro’luk kredisi, Mehmet Gürhan’ ın Euro7’ye 24.11.05 taihli 30.000,00 Euro’ luk kredisi, Euro 7 nin Prestige Taxi’ye 10.04.05 tarihli 35.353,33 Euro’ luk kredisi, Firdevsi Ermiş’ in Tai Quick’e 20.04.05 tarihli 8.200,00 Euro’ luk kredisi ve Meh-met Gürhan’ ın Taxi Quick’e 26.04.05 tarihli 10.000,00 Euro’ luk kredisi.

e)

Aadm-Opel-Strasse 5 adresinde, 3. katta 11 numaralı odada, Deniz Feneri’ e.V. nin odalarından biri, Bilgin/Karaca’ nın bürosunda bir bilgisayar bulunmuştu. Bu bilgisayarı Kürşad Ali KARACA kullanıyordu.

‘’D/D’’ dosyasında, 12.10.2005 tarihinde kaydı yapılmış ‘’BAR’’ adı altında bir Datei’da, 2005 yılında Commerzbank’taki hesap numa-rasından keş çekilen 1.450.000,00 Euro ve VakıfBank’taki hesap numarasından 2.876.000,00 Euro paraların listesi vardır.

Gene aynı dosyada ‘’Baringen’’ adı altında ve 12.10.2005 tarihinde hazırlanmış bir Datei buunmuş ki, bu Datei’da da VakıfBank’ta olan ancak belirtilmemiş olan bir hesap numarasındaki 7.635.000, 00 Euro’luk keş para meblağlarından bahsedilmekte.


‘’D/D’’ dosyasında aynı zamanda 14.04.2006 tarihinde hazırlanmı,
‘’Kasadan Düşülecekler’’ Datei’ nda beş rakamlı Euro meblağın-dan bahsedilmekte, ancak ne olduğu açıklanmamaktadır. Toplam meblağ miktarı ise 2.471.550,00 Euro.

‘’D/D’’dosyasındaki 25.04.06 tarihli ‘’Kdf’’ Datei 2003 ila 2006 ara-sındaki zaman dilimi için, kasanın umumi bir tablosunu göster-mektedir. Bu tabloda, İzzet Kurum, Hakkı Sadal ve S. Sadal’a
altı rakamlı Euro meblağlarının teslim edildiği kaydedilmiştir. PWC’ nin raporunda belirtilmiştir.

‘’S/S’’ dosyasında Pakistan’a, Türkiye Deniz Feneri üzerinden ya-pılmış olan 3 Yardım sevkiyatı ile ilgili döküman bulunmuştur.
Dökümanlara ‘’Pakistan’’, Pakistan 2 ve Pakistan Uçak’’ adlarını taşımaktadır. Bütün bu yazı dökümanları Ekim 2005’ tarihli olup, Türkiye Deniz Feneri’ nin Ankara’daki Dışişleri Bakanlığına yönelt-tiği ve yapılan yardımın ne kadar olduğunu belirttiği yazıları içer-mekte ve 580.000,00 Euro’ luk İki sevkiyatın kamyonlarla gönde-rilmiş olduğu, üçüncüsünün de havayollarıyla sevkedildiği açıklan-makta.

‘’D/Eıgene Dateien’’ dosyasında, 01.04.2003 tarihli ‘’Aytaç Eşya Yardımı’’ adı altında bir Datei var. Toplamı 2.089.177,34 TL olan ve çeşitli firmalara olan 128 adet para meblağı listesi var. Bir de toplamı 570.000,00 olan 3 havale gösteriliyor ki, alıcının kim olduğu dökümandan belli değil.

Aynı dosyada ‘’Vakıf Çıkanlar’’ adı altında bir Datei tesbit edil-miştir. Bu Datei’da 07.12.05 ila 17.07.06 tarihleri arasında vakıf bank’taki hesaptan keş olarak çekilen paraların listesi vardır.
Kısmen büyük miktarlar alınmış ve Aytaç Kurban, Atlas Pazar-lama, Anadolu Textil ve Istanbul Dernek Kosova gibi notlarla belirlenmiştir.

Türkiye’de yardıma muhtaç kişilere yapılmış olan yardımla ilgili olarak bilinen isim listelerinin toplandığı yerin, ‘’D/Eigene Dateien/ Yardımlar 2004’’ dosyası içerisinde 30.06.04 tarihli, ‘’2004 Yardımlar Toplama’’ adı altındaki Datei olduğu tesbit edilmiştir. Yardımların yapılmış olduğu Türkiye’ nin birçok yerinin ismi ya-zılmış ve yapılan yardımın ne kadar olduğu da kaydedilmiş. Top-lam meblağ 845.600,00 Euro dur.

‘’D/Documente und Einstellungen/Bedrettin Bilgin/Desktop’’ dos-yasında önemli bir Datei daha tesbit edilmiştir. Bu Datei, 07.11.2006 tarihli ve ‘’Abc’’ adı altında bir Exel tablosudur. Bu tabloda ise, altı rakamlı Euro meblağları, ‘’belgeli’’ veya ‘’Belgesiz’’ notları altında kaydedilmiştir.Toplam meblağ 11.609.954,63 Euro.

10.04.2007 tarihli ‘’Aytaç’’ dökümanı altında, büyük bir ihtimalle zikredilen bu ‘’Abc’’ listesinden ‘’Aytaç Dış. Tic.’’ notu altında 4 para kaydı mevcuttur. Bunların toplamı da 1.750.000,00 Euro dur.

03.01.2006 tarihli ve ‘’Kasa df’’ dökümanı altında (gayri resmi muhasebede kasa toplu durumu) ele geçirilip müsadere edilen eşyaların 2 numaralı bilgisayarında tesbit edilmiştir (Dateien/Doku-mente 2.2.3.1 bak).

Bundan başka ve yüksek meblağlar, 10.04.2007 tarihli olup ‘’D/-Dokumente und Einstellungen/Bedrettin Bilgin eigene Dateien’’ dosyasında ‘’Belgesiz’’ kavramı altında toplanmış.
Aynı yerde Reklam Medya, DF Türkiye, Atlas Pazarlama ve Ye-men ve Sudan gibi ülke isimleri de geçiyor. Muhtemelen, ABN Amro bank ve Viyana’daki VakıfBank’tan keş olarak çekilen para-ların listeleridir. Bilgi edinilmesi üzere PWC’ ye gönderilmiştir.

‘’D/Dokumente und Einstellingen/Bedrettin Bilgin/Eigene Dateien/ Meine empfangene Dateien’’ dosyasında, numaralar ihtiva eden hisse senetleri vardır ki, 3 numaralı tercümanın tahmin ettiğine göre bunlar, Türkiye’deki Yeni Dünya İletişim A.Ş. nin hisse senet-leri olabilir. Listeler HAMZA adında birisi tarafından 25.04.206 tarihinde hazırlanmış. Bu durum PWC’ tarafından bilinmektedir.

Türkiye’deki yardıma muhtaç insanlara yapılan yardım listeleri ile ilgili, ‘’D/Recycler/S-1-5-21....’’ dosyasında, 28.11.06 tarihinde ha-zırlanmış ve ‘’Mustafa için Temize Geçirme Operasyonu’’ adı ve-rilmiş olan bir tablo tesbit edilmiştir. Listede yardım yapılmış birsü-rü Kentin/yerin adı ve yapılan yardımın ne kadar olduğu yazılı. Toplam meblağ 2.297.105,00 Euro tutmakta. Bu dökümanı hazır-layan kişinin adı da, ‘’Laptop’’ olarak verilmiş.

‘’D/Dokumente und Einstelungen/Bedrettin Bilgin/Desktop’’ dos-yasında, ‘’CB’’ adı altında ve şifreli bir Dateibulundu. Şifre, ‘’Ad-venced Word Password Recovery’’ adlı program sayesinde çözü-lebildi. Şifrenin ‘’cbcb’’ olduğu tesbit edildi. Döküman, CB, öb,LP, VBF,ABN, Fortis, erste, gibi Onlinebanking banka hesaplarına girebilmek için bilgiler içermekte.

Deniz Feneri e.V. nin, info@denizfeneri.biz elektronik posta adresi kutusundan toplam olarak 23.726 elektronik posta haberi çıkmıştır.

Bu E-Mail’lerin değerlendirilmesinden, Mehmet Gürhan ve Mehmet Taşkan’ ın Frankfurt am Main ve Brühl’ de bir veya birden fazla benzin istasyonu satın almayı ve çalıştırmayı amaçladıkları anla-şılmakta. Bu E-Mail yazışmaları Mehmet Taşkan tarafından yapıl-mış. Bu E-Mail’ler bilgi edinmesi için Gürhan’a da gönderiliyordu;
Gürhan tek başına muhtemel bir mukavele imzalama yetkisine de sahipti. Örneğin Shell ve TAMOIL ile pazarlıklar yapılmışsa da, muhtemelen satacak bir akaryakıt şirketi bulunamadığından bir sözleşme yapılamamış.

Bazı elektronik (E-Mail) posta haberlerinden, Türkiye’ de otel tesislerine yatırım yapılmak istendiği de anlaşılmaktadır. Bu E-Maillerin bazıları, Türkiye’de otel tesisleri çalıştıran şahıslarladır. E-Mail’ler Taşkan tarafından yazılıyor ve ve yanıtlar da kendi-sine gönderiliyordu. Gelen E-Mail’ leri Taşkan, genelde Mehmet Gürhan’a da gönderiyordu. Türkiye’deki Club La Route adlı otel te-sisleriyle ilgili 26.01.06 tarihli ve 0103 numaralı ve 0119 numaralı mesajlar, Türkiye’ye Zekeriya Karaman’a da gönderilmiş. E-Mail’ler, Türkiye’deki otel tesislerinden resimler ihtiva etmekte. Somut olarak aslında iki otel tesisinden bahsedilmekte ki, bunlara büyük yatırım yapılması planlanıyordu. Bunlardan birisi Çeşme Dalyan, yatırım miktarı 3.500.000,00 Euro idi, diğeri Kuşadası’ndaki Apart-hotel idi, bunun için yatırım hacmi 6.000.000,00 Euro olarak düşünülüyordu.

Süleyman Damra adındaki bir şahsın, damra@erfem.org E-Mail adresinden gelen bir mesaja göre, Mehmet Taşkan ve Yılmaz Bal adındaki şahısların ortaklığıyla, Sağlık Turizmi ile ilgili bir şirketin kurulması planlanıyordu. Şirketin sermayesi, kurucularının yetki ve görevleri ve şirketin faaliyet yeri gibi konuların konuşulacağı bir toplantı, 13.01.06 günü için planlanmıştı. Süleyman Damra, bu amaçla Frankfurt am Main’a gelmek istiyordu. Şirketin kuruluşu ile ilgili gelişmeler bilinmemektedir.

Derneğin daha fazla bağış paraları toplama gayretleriyle ilgili ola-rak, Mehmet Taşkan’ ın avukat Kaymakçı’ya gönderdiği, 31.10.05 tarihli ilginç bir E-Mail var. Zikredilen E-Mail’de Taşkan, Hürriyet gazetesinde okumuş olduğu bir habere göre, DITIP (Diyanet İşleri Türk İslam Birliği) bu arada Eyalet Yüksek Mahkemesi tarafından, kamuoyu menfaatine faaliyet gösteren örgütlerin listesine alınmış olduğunu, mahkemeler tarafından ceza olarak ‘’Tövbe Paraları’’ na (Bussgeld. Türk hukukunda olmadığından, ‘tövbe parası’ olarak çevrilebilir. Sabıka kayıtlarına geçmeyen para cezaları) çarptırılan kişilerin de bu ce-zalarını bu örgütlere gönderebileceği ve böyle bir statünün Deniz Feneri için de alınması gerektiğini bildirmekte.

Deniz Feneri e.V. nin bağışta bulunanlarla ilişkisi ve bağışta bulu-nanların Deniz Feneri e.V. ye karşı tavırları, mevcut E-Mail’ ler okunduğunda bazı çıkarsamalar tesbit edilebiliyor. İşte bu amaçla,
tesbit edilen 23.726 E-Mail mesajının 3.500 ü detayli bir şekilde in-celenip, analizi yapıldı. E-Mail mesajlarının çokluğu dolayısıyla, bu analiz, sadece bu ilk kısım için ve reprezantatif yapıldı.

Bu 3.500 E-Mail mesajlarının analizinden, takriben 1.200 adedi (hemen hemen % 30) üyelerle/Bağışta bulunanlar ve ilgi duyanlar arasında arasında olmuş ki, Derneğin hesap numaraları ve nasıl bağışta bulunabilecekleri hususuyla ilgilidir.
Bu 1.200 E-Mail mesajının 250 adedi, bağışta bulunulduğuna dair belge istemelerle ilgilidir. Yıllardan beri bağışta bulunan birçok üye-nin bağış belgesi alamadığı açıktır. Bu 1.200 E-Mail’ den 100 tanesi, kurban kesimleriyle ilgili. Bağışta bulunan insanlar, vermiş oldukları bağış paralarının kurban kesimlerine gidip gitmediğinden emin olmak istemektedirler. Yapılan kurban bağışlarının gerçekten kurbanlıklar için harcanması halinde ancak islamın şartı yerine ge-tirilmiş olunmakta.

Çeşitli nedenlerden dolayı bağışta bulunanlar tarafından gönde-rilen bu E-Mail’ lerdeki sorulardan, Deniz Feneri e.V.’ den memnun olmadıkları ortaya çıkmaktadır. Gazete ve televizyonda, yapılan bağış karşılığında bağış belgesi gönderileceği vaad edilmesine rağmen bunun yapılmamış olmasından, Deniz Feneri’ nden bağış yapıldıktan sonra ne cep telefonuyla bir mesaj ne de herhangi bir mektubnun, haberin alınmamış olmasından büyük bir kısım bağış-çı yakınmakta.

e)

Adam-Opel-Strasse 5, 60386 Frankfurt am Main adresinde, 2. katta 13 numaralı odada, Gökhan Gürbüz’ ün bürosunda (Euro
7 fernseh GmbH) bir laptop ele geçirildi. Gürbüz’ ün bu laptopu devamlı kullandığı düşünülmekte.
‘’FTK Case Report’’ programı vasıtasıyla, RDVG ile bilgileri tekrar yaşama geçirmek suretiyle 8.700 E-Mail, tekrar yaşama geçirilebil-miştir.

Kullanılmış E-Mail adresleri:

info@atlaspazarlama.de ve info@kanal7int.com dir.

Bu E-Mail’lerin gözden geçirilmesi esnasında, faaliyet yeri Türkiye olan D&D Medya Forum ve 0178-4831289 olan bir alman cep telefonu numarası ile ilgili dikkate şayan yazılara rastlanmıştır.
Bu telefonun provider’ inin Telco Service GmbH olduğu, telefonun MartinGabriel, Kreuzstr.18, 77716 Hofstetten, olduğu tesbit edil-miştir. Büyük bir ihtimalle bu telefon, Prepaid kartlıdır.

(Not: Küsmüş’ ün USB-Stick’ indeki bir Handy listesinde (muhafaza edilen eşyalar arasında, 40 numara) Euro 7 Fernseh GmbH’ nın, aynı numara sektöründen Telco firmasından olan 0178-4831589 numa-ra için bir cep Telefonu mukavelesi bulunmuştur).

08.09.06 tarihinde önce 0137 numaralı mesajla, Abide i Hürriyet cad. No 183/4 adresinde bulunan D&D Medyaforum paz. Turizm ve Dış Ticaret Ltd.Şti.’ den, murat@dmedya.com Mail adresinden Gökhan Gürbüz’ ün, goekhan@kanal7int.com adresinde boş olan
bir antetli kâğt gönderilmiştir.

25.10.06 ila 23.04.07 tarihleri arasında kalan zaman diliminde, D&D Medyaforum adına toplam 63.022,00 Euro olan 9 adet fatura Deniz Feneri e. V. ye , Disco Lease GmbH, 60386 Frankfurt am Main, Hanauer Landstrasse 523 kesilmiş E-Mail ile goekhan@kanal7int.com ve gg@kanal7.de ve diiscoclease@arcor.de ve jadeclub@arcor.de E-Mai adreslerine gönderilmiş. Bu E-Mail haberlerinin bir kısmı, Deniz Feneri e.V. nin elektronik posta kutusu, info@deizfeneri.biz ‘ de de bulunmuştu.

Bu Faturaların, Almanya’da D&D Medyaforum şirketi adına sahte olarak düzenlediğine ve D&D firmasının antetli kağıdının kullanıl-dığına dair kuvvetli zann mevcuttur. Bu konu ile ilgili soruşturmalar henüs bitirilememiştir.

f) 60386 Frankfurt am Main, Adam-Opel-Strasse 5 adresinin 2. katında 3 numaralı odada bir bilgisayar ele geçirilmişti, bu bilgisayarı sanık Ermiş kullanıyordu:

‘’D/Dokumente und Einstelllungen/Ermiş Firdevsi/Eigene Dateien/ ERMİŞ’’ dosyasında, keş para teslimatıyla ilgili (150.000,00 € ile 250.000,00 € arası) 5 alındı belgesi (Empfangsbescheinigung) kaydı bulunmuştur. Paraların teslim edildiği kişi olarak İzzet Ku-rum ve Firdevsi Ermiş gösterilmiştir. Bu onay belgeleri, 2005 ila 2007 yılları arasından kalmadır. Bu paralar, Sudan’da fakirlere da-ğıtılmak üzere yiyecek malzemesi satın alınması ve Türkiye’de de dağıtılmak içinmişti. Bu konu biliniyor.

02.02.05 tarihli ‘’Empfangsbestitigung 2’’ olarak nitelendirilen alındı belgesinde (Empfangsbescheinigung) herhangi bir meblağ yazılı olmamasına rağmen Mehmet Gürhan, Firdevsi Ermiş’ten parayı, Türkiye Başbakanı’na, (2003 yılından bu yana Recep tayyip Erdo-ğan) Doğu Asya’daki Tsunami’ den zarar gör-müş, yardıma muh-taçlara dağıtması için, vermek üzere, aldığını tasdik etmiş.
Bu konu, sanık Ermiş’ in 7. kez ifadesi alınırken sorulmuş ve doğ-ruluğu tasdik edilmiştir.

Aynı dosyada, 15.012.05 tarihli bir kredi mukavelesi bulunmuştur.
Krediyi veren kişi Mehmet Gürhan, kredi alan da Weiss Invest-ment- und Handels GmbH ve OFWG’ dir. Kredi hacmi 25.000,00 Euro’dur.

‘’ERMİŞ’’ dosyasında ayrıca 19.01.2007 tarihli ‘’Satelittenmiete’’ kaydı görülmüştür. Nurgül GÜRHAN, Firdevsi Ermiş’ ten keş ola-rak 150.000,00 Euro’yu, Yeni Dünya İletişim A.Ş. ne uydu kirası ödemek üzere teslim aldığını tasdik ediyor.
‘’ERMİŞ’ dosyasında bir de, 14.02.2006 tarihli, ‘’Vollmacht’’ kaydı altında Mehmet Gürhan’ ın Firdevsi Ermiş’e, Commerz Bank’taki 5854666 numaralı hesaptan 500.000,00 Euro parayı keş çekebil-mesi üzere vermiş olduğu 15.02.06 tarihli bir Vekalet bulunmak-tadır.

Deniz Feneri ile ilgili olarak ‘’Dokumente und Einstellungen/Ermiş Firdevsi/eigene Dateien/ERMİŞ/DF Resmi/DF Einnahmeüber-schussrechnung’’ dosyasında, Einnahme/Überschussrechnug’ larla (Yıllık kâr/zarar tablosu) ilgili 2001, 2002 ve 2003 yıllarına ait 3 tablo bulunmuştur. 2001 yılı için 739.331,55 Euro zarar, 2002 yılı için 104.840,72 Euro kâr ve 2003 yılı için de 279.645,40 Euro kâr gös-terilmiştir.

Ermiş tarafından kullanılmış olan Elektronik posta adresi:

ermis@kanal7int.com idi.

06.02.07 tarihli, 11 numaralı ve Selim PAPARKER (Türkiye Deniz Feneri) tarafından Ermiş’ e gönderilen E-Mail’ de sözkonusu, kur-ban bayramı kesimleri dolayısıyla teşekkürdür. Ermiş’ e, ingilizce olarak ve Deniz Feneri’ nin antetli kağıdına yazılmış örnek bir ‘’Te-şekkür Yazısı’’ hazırlaması ricasında bulunuluyor. Hazırlanacak yazının mutlaka 2006 yılı için yazılması gerektiği ve yapılan harca-manın belirtilmesi gerektiğine dikkat çekiliyor. Verilen harcama meblağını karşlayacak belgelerin (yapılan masrafları belgeleyen belge-ler, Faturalar vs. gibi) de yazıya eklenmesi isteniyor.

E-Mail, A. KOKDAĞI, International Relations, Deniz Feneri, tarafından imzalanmış.

10.04.2007 tarihli ve 36 numaralı E-Mail mesajı ise info@ denizfeneri.biz Mail adresinden ERMİŞ’ e gönderilmiştir. Ekinde bir Exel tablosu var. Bu tabloda, 17.08.2004 ile 22.02.2007 tarihleri arasında 21 kez para transferini (belgesiz) göstermektedir. En azından 6.000.000,00 Euro’ nun aktığı Türkiye Deniz Feneri, defa-larca zikredilmekte.
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Re: Deniz Feneri İddianamesinin Tam Metni

Mesajgönderen TurkmenCopur » 03 Oca 2011, 15:36

g) 60386 Frankfurt am Main, Adam-Opel-Strasse 5 adresinde, 3. katta, 6 numaralı odada, sanık Taşkan’ ın bürosunda bir adet laptop ele geçirilmişti:

Bu laptopun bilgi hafızasında mevzu miktarda bilgilerin bulunduğu tesbit edilmiştir.
Daha çok bilet ve gemi biletlerinin satışını ilgilendiren dökümanların yanında, genelde Deniz Feneri e.V. yi ilgilendiren bilgilerin ol-duğu da görülmüştür. Bunların aralarında, Türkiye’de yardıma muhtaç kişilere verilen yardım listeleri de vardı. Ancak bunların aralarında, Deniz Feneri e.V. nin güya yapılmış yıllık kongrelerinin ve yönetim kurulu toplantılarının tutanakları da vard ki, bunlar yıllar sonra hazırlanıp, döküman haline getirilmiş.

Dikkati çeken şey ise, Kanal 7’ nin muhasebesiyle ilgili bilgilerin de aynı yerde bulunmasıdır.
Food & Marketing GmbH şirketinin Video CD’ leri ve DVD satışları-
nı ilgilendiren bilgiler de bulunmuştur.
Türkiye’deki ‘’Club Familia’’ otel tesisleri ile ilgili otel rezervasyon-ları, aylık listeler halinde ve Atlas firması için komisyon hesaplamaları da aynı yerde bulunmuştur.

‘’C/Dokumente und Einstellungen/Mehmet Taşkan/Desktop’’ dos-yasında, 10.03.07 tarihinde kaydı yapılmış ‘’Mehmet Şimşek’’ isim-li döküman tesbit edilmiştir. Bu döküman, Taxi Quick GmbH ile Muhammet Emin ŞİMŞEK arasında yapılmış olan bir iş mukave-lesidir. Buna göre Şimşek, 05.03.07 tarihinden itibaren, 2.000,00 Euro brüt aylıkla işe alınmış.

20.09.06 tarihinde kaydı yapılmış ‘’Seyyaraborç’’ adındaki bir dö-küman da, ’’C/Dokumente und Einstellungen/Mehmet Taşkan/ Eigene Dateien/Euro 7 ’’ dosyasında bulunmuş. Bu, elle hazır-lanmış ve Seyyar KUTUN’ a verilen 24.000,00 Euro krediyi gös-termekte. Bu parayla Türkiye’ de bir daire alınacaktı. Kutun daha sonra VakıfBank’ tan ipotek karşılığında para alıp bu borcunu ödeyecekti.

’’C/Dokumente und Einstellungen/Mehmet Taşkan/ Eigene Dateien/Euro 7/kasa’’ dosyasında, Ekim 2006 ile Ocak 207 tarihleri arası için çeşitli kasa muhasebe tabloları görülmekte. PriceWaterhouseCoopers (PWC)’ nin verdiği bilgilere göre bu,
gayri resmi bir defter tutmadır ve kısmen sanık Taşkan tarafından yapılmış. Bu konu ile ilgili soruşturmalar, henüz tamamlanmış değildir.

Taxi Quick GmbH ile Rapidway, ki herikisinin de resmi temsilcisi Mehmet Taşkan’dır, arasında 5 araba ile ilgili kira ve servis mukaveleleri, ’’C/Dokumente und Einstellungen/Mehmet Taşkan/ Eigene Dateien/Rapidway’’ dosyasında görülmüştür. Her araba için ayda servis ücreti olarak 1.190,00 Euro öngörülmüş.

‘’C/USB_toshibadab/D/Atlas/Denizfeneri’’ dosyasında da, 18.05.05 _ tarihli ‘’Lapost Überweisungsauftrag’’ dökümanı bullunmuştur.
Mehmet Gürhan burada, Strassburg’taki La Poste’ ye, bayan Hörtör’ e yazı yöneltmiştir. Gürhan yazısında, 354912 numaralı hesaptan 400.000,00 Euro parayı Frankfurt a Main’daki 5854666 numaralı hesap numarasına havale edilmesini rica ediyor ve Der-neğin bütün projelerinin Commerzbank AG deki hesap üzerinden finanse edildiğini bildirmektedir.
Aynı dosyada 18.08.05 tarihli bir ‘’Para Teslim Ücreti’’ adı altında bir döküman vardır. Bu dökümanda Gökhan Gürbüz, Mehmet Gür-han’dan 100.000,00 Euro parayı keş olarak teslim aldığını tasdik etmektedir.

‘‘C/USB_toshibadan/D/Neuer Ordner/Mehmet ‘’ dosyasında 01. 04. 5 tarihli ‘’Mercedes 220cdi’’ adı altında bir döküman var. Bu döküman Mehmet TAŞKAN ile Firdevsi ERMİŞ arasında yapılmış ve 220 cdi Mercedes marka ve modelli, F-TV 27 trafik plakalı ara-ba için 20.000,00 Euro’ luk bir borç/kredi mukavelesidir.

‘‘C/USB_toshibadan/Yeni Kasa/Kanal 7 Kasa‘’ dosyasında da daha ve Mehmet Taşkan’ ın gayri resmi muhasebesini/Defter tutmasını ilgilendiren tablolar vardır. Bu Dökümanlar, Eylül 2005 ile Mayıs 2006 tarihleri arasında kalan zaman dilimi için yapılmıştır.

AYTAÇ firmasından alınacak gıda maddeleri satın alımını ilgi-lendiren bir sözleşme ‘’D/USB_ Toshibadan/Denizfeneri’’ dosya-sında mevcut. Döküman 12.09.06 da hazırlanmış, ancak bu söz-leşme sanki çok daha evvelden yapılmış gibi, geriye doğru 01.02. 2001 tarihi atılmış. Sözleşme, Deniz Feneri e.V. tarafından satın alınacak gıda maddelerinin halledilmesi işini öngörmekte.

‘‘C/USB_toshibadan/Denizfeneri_Protokol’’ dosyasında da, 2001 ile 2003 yılları arası Deniz Feneri e.V. nin yıllık kongrelerine dave-tiyeler, kongrelerin protokolları ve Deniz Feneri e.V. nin faaliyetle-rini belirten tutanaklar var. Bu dökümanların hepsi, Şubat 2006 da ve Nisan 2006 da, sonradan (nachträglich) hazırlanmıştır. Datei enformasyonda da (Dateiinfo) hazırlayan kişi olarak ‘’Laptop’’ geçi-yor. Kullanıcı şifresi (Benutzerkennung) muhtemelen Taşkan tara-fından, kendisinin kullandığı Samsung marka ( 27 muhafaza numaralı) laptop’unda kullanılmıştır. Bazı dökümanların iki kez hazırlanmış olduğu dikkati çekmekte, önce Deniz Feneri e.V. nin aktüel adresi verilmiş, fakat farkına varınca da hemen değiştirilmiş.

‘‘C/USB_toshibadan/Denizfeneri_Protokoll/Protokoll/Doğru Adres’’ dosyasında 21 adet ve 2006 yılında hazırlanmış tutanak mevcut.
Bu tutanaklarda Deniz Fener e.V. nin, çeşitli derneklerle/firmalarla, (Atlas Pazarlama, AY Taşımacılık, Aytaç, Bücürük Textil, Deniz Feneri Türkiye, Gençliğe Yardım Fondu, Okutan Örme, Renklam Mediya, Seren Textil, Tema, Wonder, Anadolu Textil, ICED, Krye-sia E Bashkesise İslame Te kosoves, Shoqata V.H.K. Istanbul ve TIDEF) işbirliği ile ilgili kararları var. Protokollar genelde 2001 ile 2005 yılları arası içindir ve tarihleri de geriye doğru atılmıştır.

‘‘C/USB_toshibadan/Denizfeneri_Protokoll/Protokoll/Eski’’ dosya-sında Barter Active ile işbirliği hususunda bir protokol vardır.

Bilhassa 11.05.06 tarihli ‘’Protokol_Deniz Feneri Uğur Arslan’’ adlı döküman dikkate şayandır. Mehmet Gürhan 15.09.2001 tarihinde
Deniz Feneri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Istanbul, Uğur Arslan’ a yazıyor ve Derneğin Türkiye’deki yardıma muhtaç insan-lara yaptığı yardımdan dolayı kutluyor. Deniz feneri e.V. nin yardı-ma muhtaç kişileri buradan tesbit etmesinin zor olduğunu onun için de Deniz Feneri e.V. nin, Istanbul Deniz Feneri hesap numarasına 100.000,00 Euro para havale etmek üzere karar aldığını bildirmek-te. Gürhan aynı zamanda, bu meblağın ‘’nerelere harcandığını bil-
diren belgelerin’’ de verilmesini rica ediyor. Bu belgelerin Deniz Feneri e.V. nin adresine gönderilmesini istiyor.

‘‘C/USB_toshibadan/Eigene Dateien’’ dosyasında bir de, 2006 yılına ait 3 adet kredi/borç mukavelesi vardır. Euro 7 GmbH’ nın Mehmet Gürhan’a vermiş olduğu 20.000,00 Euro’ lık kredi muka-velesi 30.03.06 tarihlidir. Bu mukavelenin hazırlandığı tarih ise, 07.07.06 (son olarak ‘’Serpil’’ tarafından bilgisayar hafızasına geçirilmiştir).

Gene 07.07.06 tarihinde bir Kredi mukavelesi, Mehmet Gürhan ile Taxi Quick GmbH arasında yapılmış. Krediyi veren Mehmet Gür-han. Mukavele 09.03.06 tarihlidir. Kredi faizi % 3,5 tan ve 36 ay vadeli.

Bir başka kredi mukavelesi de İzzet Kurum ile Taxi Quick arasında ve 07.07.06 tarihlidir. Kredi hacmi 30.000,00 Euro’dur. Krediyi ve-
ren de İzzet Kurum’dur.

‘’D/USB_Toshibadan/USB_toshibadan’’ dosyasında, ‘’Kanal 7 An-tetli_Gürhan’’ adlı dökümanda, Kanal 7 adına Zekeriya Karaman’ ın, Mehmet Gürhan’ ın aldığı maaşının yanında Avrupa tem-silciliğini yaptığı Kanal 7’ den, ayda 9.000,00 Euro Danışmanlık ücreti alacak diye onaylamış olduğu 06.03.06 tarihli belge var.

h) 30.08.2007 tarihinde hakkında ayrıca soruşturma yapılan Şahin
KÜSMÜŞ’ ün yakalanmasında ‘’Ultron’’ bir USB-Stick ele geçi-
rilmişti.

‘’C’’ dosyasında önce 22.06.07 tarihli bir ‘’Hesap’’ dökümanı bulun-muştu. Bu dökümanda, Atlas, Deniz Feneri, Taxi Quick ve özel kişiler gibi firmaların çalışanlarının ücret, sağlık sigortalarına giden masrafları ve maaşlarını (net ödenen meblağlar ve ‘’XX’ sütunun-da da muhtemelen kaçak ve ek olarak aylıklarına ödenen meblağ-lar) gösteren listeler görülmüş. Bu listeler, Emekli Sandığından bay Kaiser’e, bilgi edinilmesi ve değerlendirilmesi üzere verildi.

Ayrıca Euro 7, Weiss ve Atlas firmaları kâr/Gelir planlarını ihtiva eden 24.07.07 tarihinde hazırlanmış bir döküman bulunmuştur.

Mayıs 2007 ile Temmuz 2007 tarihleri arasındaki zaman dilimi
ücret ve maaş ödemeleri ile ilgili olarak, 07.07.07 tarihli ve Lucıa Scheller tarafından hazırlanan ‘’Kasse EU’’ , 05.06.07 tarihli ve Ekin tarafından hazırlanan ‘’Offene Gehälter’’ ile ‘’2rapor3ücret’’ adlarını taşıyan dökümanlar bulunmuştur.

‘’S/1 Muhasebe/Raporlar/Muhammed’’ dosyasında, 21.06.07 tarihli ‘’Faturalar_Ocak.Haziran_2007’’ adlı döküman var. Bu döküman-da, 2007 Şubat ile 2007 Haziran arasındaki zaman dilimi için Euro 7 tarafından düzenlenmiş bir sürü faturanın listesi mevcut. Fatura-ların net toplamı 753.991,43 Euro’ dur. Bunların arasında, Türki-ye’ deki ‘’D&D Medyaforum’’ firmasına kesilmiş, ancak vergisi ayrı-ca belirtilmemiş bir fatura var. Bununla dailgili soruşturmalar henüz
tamamlanmamıştır.

‘’silinmiş’’ kayıtlarda da önemli bilgiler ihtiva eden kayıtlar bulunmuştur.
‘’C/1 Geschäftlich/1 Banken/1 VakifBank/Umsatzanzeige” dosya-sında, ‚’ 2007.05.31_2007.05.07_Umsätze“ vs. adında 3 adet PDF Datei bulunmuş. Bu Dateilar, VakıfBank’taki 3263 hesap numa-rasıyla ilgili, Onlinebanking yoluyla hesap dekontlarının sorulmala-rıdır. Dekontların üzerindeki hesaba girme şifrelerinden Zekeriya Karaman’ ın 20.06.07 ve 21.06.07 tarihlerinde hesap dekontlarını
Onlinebanking yoluyla çağırdığı tesbit edilmiştir. Ya da bir başkası, ancak kendisine ait şifreleri kullanarak da bankadaki hesaba elek-tronik girmiş olabileceği de olası.

’’LASER420070425160616’’ dökümanında, ‘’C/1 Geschäftlich/1 Banken/Mindmatics’’ dosyasında, 80807 Münih, Marce-Breue-Str. 18 adresindeki MindMatics firmasının 39 sayfalık faturaları vardır.
Bu faturalar, Telefon işletme ücretleri ve komisyonlarla ilgili.

‘C/1 Muhasebe/1 Kopi MS/_EHTAP’’ dosyasında reklam masraf-arı ve reklamlardan olan gelirleri bildiren listeler var.

Aynı dosyada iki adet davetiye yazıları da bulunmuştur. Birinci Dö-küman ‘’InterContinental Frankfurt (2)’’ ve 04.10.06 tarihli, hazır-layan Gürbüz; Zekeriya Karaman ve Mustafa Çelik için 06.10.06 ile 08.10.06 tarihleri arası için 2 adet tek kişilik oda rezervasyonu. İkinci dökümanda da, 22.11.06 tarihinde hakkında ayrıca soruştur-ma yapılan Zahid Akman için tek kişilik oda rezervasyonu yapıl-makta.

‘’C/WPA Verschlüsselung/Umsatzsteuer/Antrag nach Lettland’ dosyasında, 27.07.07 tarihli ‘’Vollmacht_Una’’ adındaki döküman
tesbit edilmiştir. Bu döküman, elle yazılmış ve 29.11.1976/Cesis doğumlu, LV-4100 Cesis, Lencu 44-10 adresinde mukim bayan Una MEZAKA’ ya, Şahin KÜSMÜŞ’ ün vermiş olduğu ve 2007 başlarında Riga’ da geminin satın alınmasından dolayı geri verile-cek katma değer vergisinin hertürlü işlemlerinde, Euro 7’ yi temsil edebileceğine dair vekâletnamedir.

Katma değer vergisinin geri verilmesi için verilecek başvuru resmi dökümanı, ‘’C/WPA Verschlüsselung/Umsatzsteuer/Neuer Ord-ner’’ dosyasında bulunmuştur.

18.06.2007 tarihli ve 0015 (1776) numaralı mesaj, Şahin Küsmüş’ ten, Zekeriya Karaman’ adır. Küsmüş mesajında, Karaman’a, or-takların imzaya hazır kararlarını ve ‘’Aduna M&S GmbH’’ şirke-tinin kurulması için vekaletler göndermekte.

0017 (1789) numaralı ve 21.06.2007 tarihli mesajında ise Küs-müş, Karaman’a, yeni kurulacak GmbH için 3 alternatif isim öner-
mekte.

24.07.2007 tarihinde avukat Kaymankçı, Küsmüş’ e yazıyor ve Mehmet Gürhan’la yapmış olduğu, Bülent Över’ in borç, maaş ve izin paralarını ilgilendiren görüşmesinden bilgiler veriyor.

25.08.2007 tarihinde Küsmüş, Zekeriya Karaman’a gönderdiği bir E-Mail ekinde, Frankfurt am Main Sulh Ceza mahkemesinin (Amtsgericht) aynî ihtiyati haciz kararını göndermiştir.

11. Ele geçirilen diğer eşyaların değerlendirilmesi
a) Genel olarak
Arama esnasında ele geçirilen eşyaların arasında dikkati çeken şeylerden birisi, blanko (boş) olan ‘’Alındı Belgelerinin’ Empfangs-bescheinigung) bulunduğu hiçbir kartonun bulunamamış olması ve Dernek başkanı Taşkan’ ın da alınan ifadelerinde, bu ‘’Alındı Bel-geleri’’ nin (Empfangsbescheinigung) nerede bastırıldıklarını ve nerede muhafaza edildiklerini söyleyememiş olmasıdır. Bilgisayarların incelenmesinde de böylesi bir yazıya (döküman örneğine) rastlanmamıştır. Bunların herhangi bir matbaada bas-tırıldıklarını belgeleyen ne kayıt, ne de herhangi bir matbaa fatu-rası görülebilmiştir.
Taşkan, sanık olarak alınan ilk ifadesinde bununla ilgili şu açıkla-malarda bulunmuştur :

‘’Bu klasördeki Alındı belgeleri (Empfangsbescheinigung), Türkiye’ de paralar yardıma muhtaçlara dağıtıldıktan sonra oradaki derne-ğe gönderilen belgelerdir. Bu belgelere, mahalle veya köy muhtar-lığından alınan ve kişilerin yardıma muhtaç olduklarını bildiren yazılar, ikamet belgesi ve nüfus cüzdanlarının (hepsinde değil) birer kopyası eklenmiştir. Alındıbelgesinin (Empfangsbescheinigung) üzerinde yardıma muhtaç olan kişiye teslim edilen meblağ yazılıdır, parayı alan yardıma muhtaç kişi de, parayı aldığına dair imzalamış veya parmak iziyle onaylamıştır. Bu Alındı belgelerinin (Empfangsbescheinigung) neticede nerede bas-tırıldıklarını bilmiyorum ama, nakliye masraflarının oluşmaması için Türkiye’ de yaptırıldıklarını sanıyorum’’.


b) Hisse senetleri
Deniz Feneri/Euro 7’ ye ait eşyaların gözden geçirilip değerlen-dirilmesi sırasında, Yeni Dünya İletişim A.Ş.’ nin hisse senetleriyle
ticaretin yapıldığına dair yazılar da bulunmuştur.

90’ lı yıllarda birsürü para yatırımcısı Yeni Dünya firmasından his-se senedi satın almıştır. Ekim 2005 ile Nisan 2007 tarihleri arasın-da Euro7, 61.340,00 Euro’ luk hisse senetlerini geri satın almış.
Sanık Ermiş, (Delil dosyası 15) ifadelerinde:
‘’ Ben, alınan ilk ifademde Yeni Dünya İletişim A.Ş. daha doğrusu Türkiye Kanal 7 hisse senetleriyle ilgili açıklamalarda bulunmuş-tum. Bu hisse senetleri zamanında genelde Milli Görüş ve diğer
cemaat üyerlerine satılıyordu. Zamanında YİMPAŞ’ ın hisse se-netlerinde olduğu gibi. Bu hisse senetleri, Almanya’da ve diğer Ülkelerde yaşayan Türklere, ‘ kâr ve zararda ortaklık’ payı senet-leri olarak satılıyordu. Fransa’da gelen bazı sorulardan biliyorum, orada da satılmıştı. Bu hisse senetleri satışları olduğu zaman ben, henüz organizasyonda değildim. Hisse senetleri sahiplerine hiçbir zaman kâr payı dağıtılmadı. 2005 yılına kadar bu hisse senetle-riyle ilgili birşey yapılmadı ve hisse senetleri geri satın alınmadı.
İlk kez 2005 yılında bu hisse senetleri, nominal değerleri (kâr payı
olmaksızın) üzerinden geri satın alınmaya başlandı. Zamanla Kamuoyunda (basın yayın organlarında) kanal 7’ yi rahatsız eden haberler çıkmıştı. Kamuoyunda örneğin, Kanal 7’ nin, daha doğ-rusu Yeni Dünya’ nın kısmen YİMPAŞ’ a ait olduğu söylentileri artmaya başlamıştı. Sanıyorum, hisse senetlerinin geri satın alın-maya başlanmasının nedeni de, bu olsa gerek. Bunu ben Mehmet Gürhan’ da öğrendim ama, eminim ki karar, Türkiye’dekilerle birlik-te alınmıştır. Zamanında Kombassan ve Yimpaş’a para yatırarak
hisse senetleri alan insanlar, genelde Dünya İletişim A.Ş. ‘ nin de hisse senetlerini almışlardı ve bu sefer baskı yapmaya ve parala-rının nereye gittiğini öğrenmeye, hisse senetlerinin ne olduğunu öğrenmek istemeye başlamışlardı. Bu insanları sakinleştirmek, öfkelendirmemek üzere de, hisse senetleri geri satınalma kararı alınmıştı’’.

Hisse senetleri geri satın alındığı zaman, peki bunların parası nereden ödeniyordu sorusuna Ermiş, hisse senetlerinin geri alınması için harcanan paranın, kendisinin ve Mehmet Taşkan’ ın keş kasasından çıktığını, bu paraların da o keş kasalara hem bağış paralarından, hem Taxi Quick’ in gelirinden ve hem de TVT’ nin reklam gelirlerinden geldiğini, onun anlaşılmasının biraz zor olduğunu anlatmış; paraların tamamen karıştırıldığını belirtmiştir.

c) Anadolu Tekstil Turizm İnşaat Sanayi, İç ve Dış Ticaret
Limited Şirketi (Kısaca Anadolu Tekstil)
Elegeçirilen eşyaların gözden geçirilip değerlendirilmesinin yapıl-ması sırasında, Anadolu Tekstil firmasının çok sayıda konşimento ve faturalarına rastlanmıştır. Bunlar, Deniz Feneri’ ne verilen Tekstillerle ilgiliymiş. İşbu iddianamede sözü geçen suçların işlen-miş olduğu zaman dilimi için geçerli olan faturaların toplam mebla-ğı 1,23 Milyon Euro tutmaktadır. Belgelerin değerlendirilmesi neti-
cesinde bu faturaların gerçek olup olmadıkları, veya naylon fatura olup olmadıkları hususunda ciddi şüpheler uyanmıştır. Faturalar-
dan, teslim edilen malların yardım amacıyla satın alındıkları olduk-larına dair herhangi bir emare mevcut olmadığı gibi, bu tekstillerin nereye, kime teslim edilmiş oldukları da belli değildir. Bütün fatura-ların üzerindeki ve teslim yeri olarak verilen adres, deposu olma-
yan Frankfurt am Main Deniz Feneri’ nin adresidir. Malların teslim alındığına dair de herhangi bir tasdik yoktur. Firmasının 30.09. 2006 tarihindeki tasfiyesinden (Likidasyonundan) sonra da Deniz
Feneri’ ne faturalar kesmiş ve bunların karşılığı da besbelli öden-miştir. Konşimetolar ve Faturalar şahıslar tarafından Türkiye’den getiriliyor ve teslim edilecekleri yer olarak da, Kanal 7’ nin yeri gös-terilmiştir. Faturalardan birinin, Anadolu Tekstil’de değil de, Kanal 7’ de çalışan ve hakkında ayrıca soruşturma yapılan Harun KAPI-YOLDAŞ tarafından düzenlenmiş olduğuna dair emareler vardır. HLKA (Hessen Eyaleti Emniyet Genel Müdürlüğü).

Sanık ERMİŞ ifadelerinde, Gıda maddelerinin ve Tekstillerin (Eşya yardımı) siparişinin alman Deniz Feneri tarafından değil, Türkiye’ den yapıldığını, ancak faturaların alman Deniz Feneri’ ne kesil-diğini ve alman Deniz Feneri tarafından ödendiğini, faturalarda gösterilmiş olan mallarn tümünün satın alınıp alınmadığını, bütün bu malların getirilip teslim edilip edilmediğini ve tümünün dağıtılıp dağıtılmadını bilmediğini, kendisinin bildiği kadarıyla, alman Deniz Feneri’ nden Türkiye’ ye birilerinin siparişi yapılan malları teslim al-mak veya yardım olarak dağıtmak amacıyla gitmediğini, belirtmiş-tir.
Ermiş’ in ifadelerine göre, Anadolu Tekstil’ e giden paralar, gayri resmi muhasebeye yardım olarak geçmiş. Bunun da nedeni (AYTAÇ’ ınki gibi). Faturalar, hakkında ayrıca soruşturma yapılan KAPIYOLDAŞ tarafından Türkiye’ deki Kanal 7 den şahsen alınıp getirilmiş, sadece zaruri durumlarda faturalar faxla geliyormuştu.
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Re: Deniz Feneri İddianamesinin Tam Metni

Mesajgönderen TurkmenCopur » 03 Oca 2011, 15:37

12. Diğer Kriminalteknik araştırmalar
a) HLKA (Hessen Eyaleti Emniyet genel Müdürlüğü) ‘ya 03.05.


2007 tarihli talimat yazısıyla birlikte, on adet Alındı belgesi (Em-
pfangsbescheinigung verildi. Bu Alındı belgeleri üzerinde isimleri yazılı olan ve yardım almış şahıslar tamamen ayrı kişiler olmasına rağmen, alındı belgelerinin üzerindeki imzalar birbirine çok benze-mektedir. Konu ile yapılan analiz neticesi verilen bilirkişi raporuna göre, bütün alındı belgelerinin üzerindeki imzalar, çok büyük bir ihtimalle, aynı kişi tarafından atılmış. Gene daha sonra tesbit edilen gerçeye göre, gene çok büyük bir ihtimalle imzalar, belge-lere iliştirilen ve ‘’yardıma muhtaçtır’’ belgelerini de imzalayan
Muhtar tarafından imzalanmış.

b)

09.11.2007 tarihli talimat yazısıyla HLKA’ ya, 26 sayfa Derneğin yazışmalarından belgeler gönderilmiş (Dernek Kurultay protokol-ları, Projeler vs.) ve analizinin yapılıp bilirkişi raporu hazırlanması istenmiştir. Bunlarla ilgili olarak sanık Taşkan, 2. ve 5. ifadelerinde değinmiş ve kendisinin bunları Gürhan’ ın talimatı (2001 – 2003 yılları için) üzerine aynı anda yaptığını ve Gürhan’ ın da bunları aynı anda (2006’ da) imzaladığını, bunların da derneğin faaliyeti olarak maliye dairesine ibraz edildiğini belirtmiştir. Gürhan’ ın im-zasının baskı izleri (Druckspuren), tarihler değişik olmasına rağ-man, bir alttaki evrakların da üzerinde tesbit edilebilmiştir. Bilirkişi raporunda, ‘’ ayrı ayrı tarihler taşıyan evraklar imzalandıkları za-man üst üste konulmuş vaziyette idiler ve aynı anda imzalanmış-lardır. Bu gerçek, tarihlerin doğru olmadığını göstermektedir’’. denilmektedir. Böylece Taşkan’ ın ifadeleri onaylanmış olmaktadır.

12. Maliya Takibat Bürosunun araştırmaları

Frankfurt am Main Maliye Takibat bürosundan maliye müfettişi
Carsten Kauck mahiyetinde görevliler, baştan itibaren soruşturmalara katılmışlardı. 28.01.2008 tarihli rapordan anlaşılacağı üzere,
Deniz Feneri e.V., vergi yasalarının gerektirdiği şekilde ve dernek tüzüğünün şartları dahilinde, yardım etmek üzere kendisine verilen /gönderilen paraları gerektiği şekilde harcamamış, muhasebe için kaideler gözardı edilmiş, defterleri gerektiği şekilde tutulmamıştır.

Dolayısıyle deniz Feneri e.V.’ ye tanınan kamuoyu menfaatine çalışma yetkisinin (Gemeinnützigkeit) geri alınması/iptal edilmesi önerilmiştir.

Bu işler için yetkili III. Maliye Dairesi, Maliye Takibat Bürosunun bu önerisini kabul etmiş ve 2003 yılı için, Deniz Feneri’ nin kamuoyu menfaati için yetkisini, 17 Temmuz 2007 tarihli bildirim yazısıyla iptal etmiştir.
Ele geçirilen evrakların gözden geçirilip değerlendirilmeleri sırasın-da, Adam-Opel-Strasse 5, Frankfurt’ taki Taxi Quick GmbH şirketinin de bir gayri resmi muhasebesine rastlanmıştır.
Taxi Quick GmbH şirketi, diğer bazı şirketler gibi, personelin birbirine karışmış olması yüzünden Deniz Feneri e.V.’ nin soruşturmaları alanına alınmaya maruz kalmıştır.

Taxi Quick GmbH şirketinin gayri resmi muhasebesinin, resmi mu-hasebesiyle karşılaştırılması sonucunda, şirketin gelirinin yarısı kadar ancak deklare edildiği tesbit edilmiştir. Bu, Firdevsi Ermiş’ in ifadelerinden de anlaşılmaktadır.

Edinilen bu bilgilere istinaden sanık ERMİŞ ve GÜRHAN ve Taş-kan aleyhine, 2006 yılı I, II, II ve IV. üç aylık (Quartal) müddetler için verilen yanlış veya tam olmayan katma katma değer vergisi beyanları dolayısıyla, katma değer vergisi kaçakçılığı yüzünden koğuşturma davası dava açılmıştır. Açılan bu koğuşturma davası, gene Frankfurt am Main savcılığı tarafından yürütülmektedir. Yakında iddianame hazırlanacak ve işbu dava ile birleştirilmesi talep edilecektir.

14. Ödenmeyen Primler (Ceza Yasası Madde 266a)

Soruşturmaların başlarında bile, Derneğin (diğer ilgili şirketler de dahil) çalışanlarının maaşlarının bir kısmını, ödediği paraya düşen sosyal primleri karşılamamak için ‘’kaçak’’ ödemiş olduğu anlaşılmıştır. Sanık Ermiş’ in ifadelerine göre ‘’kaçak’’ ödemeler ayda 200 ila 1.500,00 Euro arasında değişiyordu. Kriminal Polis Başkomiseri Geiss tarafından, Deniz Feneri e.V. nin yöneticileri aleyhine açılan soruşturma davasında zanlı olarak adı geçmeyen, Deniz Feneri’nin çalışanı olup da bu ‘’kaçak ödeme’’yle para alan herkezin aleyhine, soruşturma davası açmıştır.

Hakkında ayrıca soruşturma yapılan KÜSMÜŞ’ ün bagajında, çalışanlardan kimin ve ne kadar kaçak para aldığını gösteren bir liste bulunmuştu. Ayrıca sanık Ermiş ve Taşkan ifadelerinde konu ile ilgili açıklamalarda bulunmuşlardır.

Genel olarak şu bilgiler edinilebilmiştir:

İsim,
Dava dosya Nr.sı İşiTaşkan’ ın ifadesiErmiş’ in ifadesi
Cihan AKTAŞAtlas GmbH çalışanı400,-- net +300400,-- net + 400,-- kaçak. 17. ifade
St/1474120/07Kaçak para. 7.ifade, sayfa 5
Neşet ALTINGEYİKKameraman850,-- net+1000,-- kaçak para. 6. ifade, sayf. 8Veri yok
St/1446186/07
Mehmet ALTUNYALDIZHaberler1400,-- net+300,-- kaçak para. 6.ifade, s.71400,-- net+250,-- kaçak para, 17. ifade
St/1445868/07
Film yapımcsı1500 net 1500 net
Cem BAKIRTEPE Kaçak para. 7. ifadeKaçak para, 17.ifade
St/1470794/07
Sayfa 4
Atlas GmbH ve Deniz Feneri çalışanı110,-- net+200,-- kaçak para. 7.ifade, s.7500,-- net + 800,--
Bayram BALKaçak para
St/1502145/07
Muhsin BAYTVT Program direktörü2.500,-- net1750,-- net
ST/1471369/07Kaçak para hissesi belli değil750,-- kaçak
Kaçak para 17. ifade
Bedrettin Bülent BİLGİN2005 te itibaren Deniz Feneri muhasebesinde, bağış belgeleri hazırlama1450,-- net + 800,-- kaçak para 7.ifade, s. 61200,-- net + 1000,-- kaçak para. 17. ifade
St/1239433/07
2005 ortasından itibaren spiker Euro 7 – kaydı yapılmamış-900 net900,-- net
Songül ÇİFTÇİ;Kaçak paraKaçak para
Henüs Nr.sı yok
Ahmet CORŞAR2006 ortalarından itibaren Euro 7’ de rejisör1500,-- net1500,-- net
St/1462356/07Kaçak paraKaçak para
Orhan DURMAZBina bekçisi, güvenlikten sorumlu400,-- net + 1600,-- kaçak para. 5. ifade, s. 5400,-- net + 1600,-- kaçak para. 17. ifade.
St/ZUA/1192981/07
Özgür ELİTOKProdüktör1500,-- net+kaçak para 7. ifade, s.41500,-- net
Nr.sı yokKaçak para 17. ifade
Erhan ERENEuro 7’de rejisör1000,-- net+800,-- kaçak para, 7.ifade, s.4Veri yok
ST/1462589/07
Fiirdevsi ERMİŞMuhasebeci, gayri resmi muhasebe,1900,-- 2300,-- Br.+ 500 – 1900,- net. kaçak para ile ilgili 8.ifade. ek
St/ 118696/062001 den bu yana
Pazarlama müdürü2300 brüt + kaçak parayla birlikte 3000 Euro netto.1700 Euro net+1300,-- Euro kaçak para, 17.ifade
Gökhan GÜRBÜZ6. ifade, s.6
St/118696/06
Kürşad Ali KARACA2006 dan bu yana Deniz Feneri çalışanı. Bağış belgeleri hazırlama1500,-- net. Kaçak para yok. 7. ifade s.61045 Euro net.
St/ 118696/06Kaçak para yok
Ersin KASIMAhçı1400,-- EuroVeri yok
St/1474181/2007Kaçak para 7.ifade, s. 5
Altan KAYAOĞLUNisan 2007 den itibaren Atlas GmbH’ da1100,-- net + 300,-- kaçak paraVeri yok Kaydı yok
St/1474577/20077.ifade s. 6
2006 dan itibaren Euro 7’ de1650,-- net kaçak parayla birlikte 1200,-- net + 600,- kaçak para , 17.ifade
Eylem KEHRİBAR
St/ 1421061/2007
6. ifade, S. 6
Murat KÜRÜMTeknik/Ton1200,-- net+800,-- kaçak para, 6.ifade s.91200 net+800 kaçak para 17.ifade
St/145064/07
Faruk KUMRUTeknik/Işık2000,-- net, içinde 800 – 1000,-- kadar kaçak paraVeri yok
1450117/2007
Seyyar KUTUNTeknik dirktör,Kameraman+Rejisör2300,- net, ne kadar kaçak para aldığı meçhul.6.ifade,s.71500,-- net + 800,- kaçak para, 17. ifade
St/1231650/07
Bülent ÖVERHaber redaksiyon şefi,3000,-- net. ne kadarı kaçak para meçhul.6.ifade,s.71600,-- +1400,-- kaçak para, 17.ifade
St/1431410/07Spiker. Euro 7’ de
Selçuk ÖZDOĞANKameraman2000,-- net, ne kadarı kaçak para belli değil, 6.ifade s. 81200,-- net, + 80,-- kaçak para, 17.ifade
St/1531955/07
Euro 7’ de, pazarlama asistanı900,-- ile 1000,-- net. Ne kadarı kaçak para, belli değilVeri yok
Nagihan ÖZTÜRK
St/1430829/07
Zühtü (Abdullah) SEVERGürhan’ ın sekreteri. Proje ve bağışların yurtdışında kullanımı ile yetkili1200,-- net + 800,-- kaçak para. 7.ifade, s. 61200,-- net + 1000,-- kaçak para. 17.ifade
St/ 1411503/07
Ümit SİNCANOĞLULahnstr. ‘deki taxi işletmesi800,-- net + 950,-- kaçak para. 5.ifade S.6450,-- net + 1550,-- kaçak para. 17. ifade
St/189723/07Yönetmeni
Serpil STRAKAResmi muhasebe ve ücret muhasebesi, DF ve Taxiler hariç110,-- net + 900,-- kaçak para. 7.ifade s. 41500,-- net +1000,-- kaçak para
St/1205452/07
Mehmet TAŞKAN01.09.04 ten itibaren Atlas Media, son olarak D.F. Başkanı2300,-- brüt, 700 ile 1000,-- arası net kaçak para. 3. ifae s. 6---
St/118696/06
Ceyda VURALPazarlama asistanı, güya 2005’ te Türkiye Kanal 7’ ye gitmişTakriben 600,-- net. Ne kadar kaçak para aldığı meçhul---
Nr.sı yok
Ahmet YILMAZERDeniz Feneri çalışanı ve1700,-- net , ne kadarı kaçak para1500,-- + 250,-- kaçak para
St/1492033/07Bina bekçisimeçhul
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Re: Deniz Feneri İddianamesinin Tam Metni

Mesajgönderen TurkmenCopur » 03 Oca 2011, 15:55

Alman Emekli Sandığının hesaplamasına göre, 29.01.2008 tarihi itibariyle, sosyal sigortalar kurumunun şu zararı olmuştur:

Resmi ve gayri resmi muhasebenin karşılaştırılması neticesinde elde edilen sayılara istinaden ancak böyle bir zarar ziyan hesabı-nın yapılması mümkün olabilmiştir. Karşılaştırmada ise somut rakamlar sadece Gürhan, Ermiş, Taşkan Yılmazer, Bilgin,Ermiş, Karaca ve Sever adındaki şahıslara ait rakamlardan elde edilebilmiştir.

Kriminal polis araştırma ve soruşturmalarından ayrıca, şirketlerin daha bazı çalışanlarının ‘’Kaçak/kara Para’’ ile çalıştırılmış olduk-larına dair emarelerin olduğu anlaşılmıştır. Bu şahıslar arasında, Deniz Feneri e.V. soruşturma davasında sanık durumunda olma-yanlar hakkında, soruşturma davası (yeni) açılmış durumdadır.

15. Servet ve Malvarlığı Tahsil Etme Önlemleri
Frankfurt am Main Sulh Ceza Mahkemesi 23.04.2007 tarihinde Deniz Feneri e.V. aleyhine 1.344.000,00 €, sanık Mehmet Gürhan aleyhine 1.067.000,00 € ve sanık Firdevsi Ermiş aleyhine de 277. 000,00 €’ luk bir aynî haciz kararı vermiştir.

06.06.2007 tarihinde, Frankfurt am Main Savcılığının talebi üzeri-ne, Frankfurt am Main Sulh ceza mahkemesi, Deniz Feneri e.V. hakkındaki aynî hacizi 8.017.000,00 Euro’ya, sanık Mehmet Gürhan aleyhine olan aynî hacizi 3.170.000,00 Euro’ya, Frirdevsi Ermiş hakkındaki aynî hacizi 4.346.000,00 Euro’ya ve Mehmet Taşkan hakkındaki ayni hacizi de 500.000,00 Euro’ ya çıkartmıştır.

Kriminal Polis Üstkomiseri Gebhard’ ın tesbitlerine göre, Deniz Feneri e.V. ‘ nin hesaplarından Euro 7 Fernseh- und marketing GmbH ve Weiss Handes- und Investment GmbH şirketlerine akta-rılan paralar dolayısıyla, Frankfurt am Main Savcılığı tarafından Euro 7 Fernseh- und Marketing GmbH hakkında 1.999.975,00 Euro ve Weiss Handels- und Investment GmbH hakkında da 1.519,111, Euro’ luk aynî haciz kararı almak üzere yetkili sulh ceza mahkemesine başvurulmuş ve yetkili sulh ceza mahkemesi de bu cihette karar vermiştir. Tesbit edilen ve aktarılmış olan rakamlar, teker teker seçilen ve isbatı mümkün olayların toplamıdır.

Deniz Feneri Derneği e.V., Mehmet Gürhan, Firdevsi Ermiş, Mehmet Taşkan, Euro 6 Fernseh- und Marketing GmbH ve Weiss
Handelsund Investment GmbH hakkında verilen ve yukarıda zikredilen aynî hacizlerden dolayı, aşağıdaki gibi hacizler gerçekleştirildi:


Deniz Feneri Derneği e.V.

Cinsi Banka/Firma/ObjeHesap Nr.sıMiktar
İş hesabıBank für Sozialwirtschaft 8620500520.000,00 €
İş hesabıVakıfBank Frankfurt3344188,492,30 €
Vadeli para hesabıVakıfBank Frankfurt150033441.000.000,00 €
Keş ParaBüro GürhanOda 11/2/7 379.000,00 €
Keş paraBüro DurmazOda 11/1/12 3.700,00 €
Keş paraBüro DurmazOda 11/1/12400,00 €
Keş paraBüro DurmazOda 11/1/12180,00 €
İş hesabıVakıfBank Viyana121.111229.59266
İş hesabıErsteBank Viyana28438100200 211,645,89 €
AlacakFa. MindMatics AG 93.107,62 €


Mehmet GÜRHAN

Cinsi Banka/Firma/ObjeHesap Nr.sıMiktar
Özel hesap VakıfBank Ffm.2002798338,39 €
Özel hesap CitiBank301630712 22.251,22 €
Hissesenetleri
Deposu CitiBank301630712 3.050,58 €
İpotek Hanauer landstr. 453 55.000,00 €
Ortaklık hissesi RapidWay GmbH 50.000,00 €
Ortaklık hissesi Taxi Quick GmbH 90.000,00 €
Ortaklık hissesi Weiss GmbH 375.000,00 €
Ortaklık hissesi Euro 7 GmbH 250.000,00 €
9 adet bono/tahvil beheri 1000,-- 9.000,00 €


Firdevsi ERMİŞ

Cinsi Banka/Firma/ObjeHesap Nr.sıMiktar
OrtaklıkAtlas Media GmbH10.000,00 €
Keş para Büro Ermiş15.000,00 €
Keş para Büro Ermiş 100, 00 $
Hayat Sigortası. Allianz 1.989,00 €
Hayat Sigortası. Allianz 3.321,00 €
0542/4293981/250
Kaza sigortası.Allianz 1.970,00 €


Mehmet TAŞKAN

Cinsi Banka/Firma/ObjeHesap Nr.sı Miktar
4 Hisse Senedi Sancak Holding Inc.40,000,00 €
Para sayma makinası. Büro TaşkanOda 11/3/6OF 500.000,00 €
İpotek Lachwiesen 43, Rump.Runpenh./4459


‘’Lachwiesen 43, Rumpenheim’’ daki arsa üzerinde zamanında bina yoktu. Sanık Mehmet Taşkan orayı iki kişiyle birlikte satın aldıktan sonra, 6 dairelik bir bina yaptırmıştır.

Tapuya bina, herüçünün adına ve herbirine üçte bir oranında geçirilmiştir. Binanın tümünün değeri daha tesbit edileceğinden,
bu obje hakkındaki ihtiyati ipotek hakkında nihai bir şey söyleye-bilmek henüz mümkün değildir.

Firma Euro 7 GmbH

Banka/Firma/ObjeHesap Nr.sıMiktar
210.021,00 €
VakıfBank Ffm. 3263 23.602,43 €
Postbank Ffm. 15330601kapanmış. 0,00 €
Banka/Firma/ObjeHesap Nr.sıMiktar
VakıfBank Ffm.32801.863,89 €
Adam-Opel-Str. 5 24759.555,50 €
759.555,50 €
1.519,111 €
Kreitnergasse 4-6/Viyana1.300.000,00 €


Objelerin değerlerinin tesbiti için, Kriminal Polis Üstkomiseri Kuni-cke (K 31 şubeden), objelerin satın alış mukavelelerini incelemiştir.

İnceleme sırasında Rüsselsheim’daki ‘’Grabenstrasse 92’’ adre-sindeki Objenin satın alma mukavelesinde 350.000,00 Euro,
‘’Adam-Opel-Strasse 5, 60386 Frankfurt am Main’’ adresindeki objenin satın alma mukavelesinde 700.000,00 Euro, ‘’Ferdinand-Porsche-Strasse 15,60386 Frankfurt am Main’’ adresindeki obje-nin satın alma mukavelesinde 240.000,00 Euro, Viyana’daki Kreit-nergasse 4-6 adresindeki objenin satın alma mukavelesindeki fiyat da 1.300.000,00 Euro olarak verilmiş olduğu tesbit edilmiştir.

Bu arada bu objeler üzerinde kısmen yeni yapılar yapılmış, kısmen de mevcut yapıların tadilatı yapılmış ve böylece de objelerin değeri yükselmiştir.

Tapu ve Kadastro kayıtlarının (Grundbuch) III bölümünde çeşitli bankalara objelerin ipotek edilmiş olmaları ve krediyi veren banka-ların alacaklılar sırasında ilk sırayı almış olmaları yüzünden, obje-lerin alınış değerlerini muhafaza edip etmedikleri, aktüel değer-lerinin çıkarılması ve banka evraklarının incelenmesi neticesinde ancak mümkündür.
Haciz koyulan keş para, esham ve tahvilatlar, Frankfurt am Main Sulh Ceza mahkemesi veznesine, muhafaza amaçlı, teslim edil-miştir.
Arama esnasında – daha evvel de yazılmış olduğu üzere – Mehmet Gürhan’ ın çelik kasasında şu paralar bulunmuştur:

° İki adet azrf, her zarfın içinde 150.000,00 Euro ve beherinde 300 adet 500 €’ luk banknotlar,
° 79.000,00 Euro, 158 adet 500 €’luk banknotlar halinde.
Bunların toplamı 379.000,00 Euro yapar.

Arama yapılmadan evvel en son keş çekilen para, 19 Nisan 2007 günü, Frankfurt am Main’daki VakıfBank’ taki Euro 7’ nin hesabın- dan çekilmiştir. Keş çekilen para miktarı 300.000,00 Euro’ dur. Çelik Kasada bulunan keş para, bu paradan gelme olabilir. Durum böyle ise, bu para Deniz Feneri e.V. ‘ nin parası değildir, bilakis Euro 7 GmbH şirketinindir, zira hesap bakiyesine bakıldığında VakıfBank’ ın bir kredisinden ve reklam gelirlerinden gelme olduğu büyük olasıdır.
15. Polisçe yapılan takibat Frankfurt am Main Sulh Ceza Mahkemesinin 19.02.2007, 21.02. 2007 ve 02.03.2007 tarihli kararlarına istinaden, davanın bazı zanlılarının takip edilmesi ve seyahatlarının tesbit edilmesi gerekmişti.

Takibat şu neticeleri vermiştir:

Mehmet GÜRHAN

Tarih16.03.0719.03.0726.03.07
Takibat saatı11.517.1510.5
Kalkış noktaıArlandaFrankfurtİstanbul
ÜlkeİsveçAlmanyaTürkiye
Gidilen yerRigaİstanbulFrankfurt
ÜlkeLetonyaTürkiyeAlmanya
Döküman4E+094E+09bilinmiyor
Uçuş NumarasıSK 2759TK 1590TK 1587
This table brought to you by Excel2BB Converter. Created by Krem for World of KJ

Nurgül GÜRHAN

Tarih16.05.2007
Takibat saatı17
Kalkış noktasıFrankfurt
ÜlkeAlmanya
Gidilecek yerIstanbul
ÜlkeTürkiye
DökümanAlman nüfus cüzdanı
Uçuş NumarasıTK 1590


Mustafa ÇELİK

Tarih04.03.2007
Takibat saatı10.15
Kalkış noktasıViyana
ÜlkeAvusturya
Gidilecek yerİstanbul
ÜlkeTürkiye
Döküman746620
Uçuş NumarasıTK 1884


Mehmet TAŞKAN

Tarih12.04.2007
Takibat saatı11.1
Kalkış noktasıIstanbul
ÜlkeTürkiye
Gidilecek yerFrankfurt
ÜlkeAlmanya
Döküman
Uçuş NumarasıTK 1587
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Önceki

Dön AKP'nin Deniz Feneri Hırsızlığı

Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 3 misafir