Türk Siyaseti ve Türkiye Siyasi Tarihi - Video Projesi - Türk ve İslam Tarihi - Türk Dna'sı

Afrasyab Kengeres Bölgesinin Hükümdarı, Gök Türk Atasıdır

Sümerler, Sakalar, Hunlar, Gök Türkler, Hazarlar, Selçuklular Aynı Millet ve Aynı Soydanlar

Burada Ön Türk Tarihi hakkında konular bulabilirsiniz

Afrasyab Kengeres Bölgesinin Hükümdarı, Gök Türk Atasıdır

Mesajgönderen TurkmenCopur » 31 May 2015, 01:54

Afrasyab(Alp Er Tunga) Kengeres bölgesinin hükümdarı, Gök Türk atasıdır

Sümerler, Sakalar, Hunlar, Gök Türkler, Hazarlar, Selçuklular Aynı Millet ve Aynı Soydanlar

Bilindiği üzere Selçuklular da otuzbeşinci nesilden kendilerini Afrasyab’a dayarlar.

Afrasyab bütün Türklerce kabul edilen bir ata olduğuna göre (tıpkı Umay geleneği gibi), onun 8. yüzyılın ilk yarısında ölen Tonga Tigin ile irtibatının olmaması gerekir. Ama Tonga Tigin, Kaşgarlı’da geçen Alp Er Tonga olabilir.

Tonga Alp Er olarak kabul edilen Afrasyab, M.Ö. 7-6. yüzyılda Kang-kü veya Kengeres diye adlandırılan bölgenin Türk hükümdarı olarak gösterilmektedir. Daha sonraki yüzyıllarda ise, Afrasyab’ın Kök Türk Börülü (Aşina) ailesinin de ceddi olduğuna dair açıklamalarda bulunulurken, Afrasyab’ın İran Zerdüştlüğünün baş düşmanı Budizm ile ilgisi dikkate çekiliyor ve Budizmin de İran coğrafyasına Kök Türk kagan soyunun bir kolu tarafından getirildiği iddia ediliyor.

http://www.turkcuturanci.com/turkcu/tur ... nga/?imode

Beçenek / Peçenek: Divanü Lûgat-it-Türk’te Bizans ülkesine yakın bir Türk boyu oldukları söylenen Peçenekler, 22 Oguz kabilesinden 19. sıradakidir. Dikkati çeken şey, kitabın I. cildinde Beçenek adı alt alta verilir. Birincisinde Rum yakın ında oturan Türklerden bir bölük, ikincisinde Oguzlardan bir boy denmektedir. Bu, Peçenek ilinin 11. asırda dağılmış olduğunu, ama halâ il vasfını koruyan geniş bir kitleye rastlandığını, parçalardan bir kısmının Oguz iline katıld ığ ına işaret eder.

Yine eserin değişik yerlerinde dil meseleleri vesilesiyle Peçenek adına tesadüf olunur. Esas Peçenek ilinin Hazar-Aral civarı olduğu ve Kök Türk Kitabelerindeki Kengeres yurdunda yaşad ıkları söylenmektedir. Daha sonraları, meydana gelen kavgalar yüzünden büyük bir kitlenin Doğu Avrupa’ya kadar gittiklerini biliyoruz.

J.Marquart, Die Chronologie der Alttürkischen Inschriften, Leipzig 1898, s.10; S.G.Klyaştorn ıy, “Orhon Abidelerinde Kengü’nün Kavmi Yer Adı (Etno Toponimiği)”, Çev. İ.Kaynak, Belleten, C.18, Ankara 1954, s.104; E.Esin, “Tonga Alp-Er” (Kültür ve Sanat Tarihi Bakımından Bir Deneme)”, Fen-Edebiyat Fakültesi Dergisi, Ord. Prof. Dr. Z.Velidi Togan Özel Sayısı, Say ı 13, Erzurum 1985, s.137; Gömeç, Kök Türk Tarihi, s.61.

On the other hand, the Khorasan province, where Merv is located, being on the border, has for thousands of years witnessed fights for domination between the Turk and Persian nations. The wars between Turks and Persians in west Turkestan are vividly told in Avesta and Shahnameh. In Avesta, the city of Tura (Turk) tribe is named Kanha, and the Turkish ruler Franrasyan. Kanha in Avesta is described as "Kang-hü/Kang-ki" in Chinese sources, and as "Kangar/Kangli" tribe in Turkish and lately as the "Kengeres family," who has grown from this tribe to become the ruler family of Turkestan cities. The Turkish rules Franrasyan was named as Frasyab or Afrasyab by the 9th century Muslim writers, and as Alp-Er-Tunga in Turkish epics and documents(Esin, 1978). The Turkish epic of Alp-Er-Tunga tells about this great ruler of Turks. It is the common opinion of old Muslim and Persian writers who tell about the old Persian lengends(Bal'ami, Tha'alibi, Narshahi, Zamakhshari) that Merv with some other cities like Semerkand and Bukhara was established by Turks(Togan, 1981). The legend that Merv was established by Afrasyab relies on a verbal history, which maybe tells more than the written history and the evidnece put forth by many thousand years old archeological sites.

Tourism in Central Asia: Cultural Potential and Challenges
https://books.google.nl/books?id=6DHOBg ... es&f=false

Bilindiği üzere Türk hakanlığından önce kendilerini "Türk" olarak vasıflandıran tek hanedan Gök-Türk hanedanı yani, tarihi Aşina sülalesi idi. Nitekim, İslam kaynaklarında Türk hakanlığının menşei kabul edilen "Türk Afrasyab (Cüzcani i 1363: 140)"ın, Mesüdi'nin bir kaydına göre Aşina`nın bir kolundan geldiği anlaşılmaktadır (Mesüdi i ı985: 134).

Bu nedenle olmalıdır ki, . Türk hakanlığı hanedanı mensupları İslami metinlerde "Kadır Han Türk (Yüsuf b. Harun)" (Cüzcani i 1363: 230), "Togan Han Türk (Ahmed b. Ali)" (Curfadekani 374: 294), "İlig Han Türk (Nasr b. Ali)" (Şebankarei 1376: 48) ve "Subaşı Tegin Türk (Ali Tegin)" (Gerdizi 1363: 388) şeklinde "Türk" adı ile birlikte zikredilmektedir.

Paralarda ve Özkend kitabesinde kendilerini "Türk" olarak vasıflandıran yöneticilerin mensup olduğu hanedandan dolayı Cüzcani, onlan genel bir ifade ile, "Afrasyabiyan (Afrasyablılar)", "Harran-ı Afrasyabi (Afrasyablı hanlar), Selarin-i Afrasyabi (Afrasyablı sultanlar), Mülük-u Türkistan-ı Afrasyabi (Afrasyablı Türkistan melikleri) ya da. Ümerayı Afrasyabi (Afrasyablı emirler)" (Cüzcani i 1363: 245,247.252,307,309,403) şeklinde tanımlarken, İbnü'l-Esir de bu hanedanı "Al-i Afrasyab et-Türki (Türk asıllı Afrasyab ailesi)" olarak genel bir tanımın içine yerleştirmektedir (İbnül-Esir IX 1995: 320). Türk Afrasyab, devletin en üst mevki i olan Hakan yani, Han-ı Hanarı unvanı taşırken, oğullan sadece Han unvanı alırdı (Kaşgari III ı992: 157; Harizmi 1895: 120).

Bu nedenle olmalı ki, kaynaklarca Türk Afrasyab menşeine dayandırılan hanedan, dönemin İslam kaynaklarında "Beni Hakan Ulakan oğulları)" (Mcnini II 1286: 83), "AI-i Hakan (Hakan ailesi)" (Nizami Aruzi 1982: 80). "Peseran-ı Hakan (Hakan oğulları)" (Nasır Hüsrev 375: X4). "Han-ı Hanarı (Hanlar hanı) (Semani 1898: 65; Reşidü `d-Din ILIS 1999: 40)". "Evladü `l-Haniyye (Hanlık oğulları)" (İbnü`l-Esir IX 1995: 59;).

http://turkmeclisi.org/?Sayfa=Temel-Bil ... ar&Bil=876

Uygur Kağanlarının Afrasiyab soyundan geldiklerine inandıklarını Mesudi kaydettiği gibi, 13. asırda Karakurum’a bir gezi yapan Cüveyni, Karabalasagun bölgesinde adı geçen bir kişiyi “Bu Uygur Hakanı Afrasiyab Cacugu’dur” diye tanıtır. Bu tanıtma Afrasiyab adının bu bölgelerde “Tunga Tigin” şeklinde yaşadığını doğruladığı gibi, Uygur hakanlarının, Afrasiyab soyundan geldiklerine inandıklarını da doğrulamaktadır. Çinliler, Göktürkleri Şu (Su) ların nesli olarak bilirler. Bizans tarihçisi Menander de Göktürklere eskiden Saka dendiğini kaydeder. Bu tarihi kayıtlarınyanı sıra, Göktürk kağanlarının Afrasiyab soyundan geldiği de Türkler arasında kabul edilir. Büyük Selçuklu Devleti’nin ulu atası Selçuk’un(M.S. 900-950) da Afrasiyab soyundan geldiğine dair inanç, Nizam-ül Mülk’ün Siyasetname isimli eserinde kaydedilmiştir.

Türk tarihinde kağanların kendilerini soyca Afrasiyab’a (Alp Er Tunga) bağlamaları gerçeğe ne kadar yakındır? Bunu bilmek mümkün değilse de, Alp Er Tunga’nın Türk tarihinde yaşayan değerini anlamak mümkündür. Bunun elle tutulur örneğini Yusuf Has Hacip, Kutadgu Bilig’de vermiştir:

“Bu Türk beglerinde adı belgülüg

Tonga Alp Er idi kutı belgelüg

Bedüg bilgi birle öküs erdemi

Biliglig, ukuşluk Budun ködremi…

Ne ördüm, ne kördüm, ne ersig eren,

Acunda tetig eryidi bu cihan

Tacikler ayur ani Afrasiyab,

Bu Afrasiyab tuttu iller talap

Tacikler bitigde bitimiş munı

Bitigde yok erse kim ukgay munı” (Yusuf Has Hacip, Kutadgu Bilig R.R Arat Tercümesi, II, 31)

“Bütün Türk Beyleri içinde Alp Er Tunga geniş bilgisi ile birçok fazilet sahibi idi. Bilgindi, anlayışlı idi. Ne kadar seçkin meziyetli kahramanları bu cihan yedi, mahvetti. Farslar (İranlılar) ona Afrasyap derler. Bu Afrasyap, elleri, talan tuttu.”

https://www.facebook.com/notes/uqus/tar ... 0899475193
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Re: Afrasyab Kengeres Bölgesinin Hükümdarı, Gök Türk Atasıdı

Mesajgönderen TurkmenCopur » 31 May 2015, 02:03

Bir tartışma esnasında kullanılan ilişkili argümanlar:

viewtopic.php?f=2&t=12206&p=15403#p15403

Epintius yazdı:bla bla


Troll the same meaningless not logical message content as much as you want, you cant change the FACT that TURKS FROM TÜRKİYE ARE 100% OF CENTRAL ASIAN TURK + HUN + SAKHA ORIGIN, YOU MEAN NOTHING, I HAVE GIVEN ALL OF YOU ENOUGH LESSONS, READ MY EARLIER POSTS.

Visit all villages in Türkiye Turks and Central Asian, Balkan, Caucasus Turks, then you'll see they are all the same because they look exactly the same.

Turks from Türkiye are of the Oghuz Tribe, whom are the core of the Huns, namely the Oghur's(=Ohuz's). Hunnish Tribes like the Aghac-Eri constituted the fundamental of the 10th-11th and later century of Turkomans, and the Selcukids clearly are of Royal Hunnish origin.

In the source of Assyrian historian Ebü'l-Ferec İbnü'I-İbri(1043 AD), it is obviously determined that the origin of the Selcukid Sultan Tughrul Bey is of Hunnish Royal Family.

It is most probable that Oghuz Kahn is equal to Motun Khan(founder of Xiongnu Empire) or Alp Er Tunga/Afrasyab(founder of Sakha Empire).

Afrasyab(Alp Er Tunga) was the ruler of the Kengeres(Kangar/Kenger) Turk population in Central Asia. Kengers are associated with the Oghuz tribe Pecheneg. Historical sources clearly show that the Gök Türks and Selcuk Bey(900 - 950 AD) were descendants of Afrasyab.

For more information: viewtopic.php?f=2&t=12282

All this show that the Sakha, Huns and Turks are the same, and their core has a West Eurasian genetic structure(not East Eurasian).
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26


Dön Ön Türk Tarihi Bölümü

Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir