Türk Siyaseti ve Türkiye Siyasi Tarihi - Video Projesi - Türk ve İslam Tarihi - Türk Dna'sı

Saraybosna Şeriyye Sicilleri Üzerinde Bir İnceleme

Burada Osmanlı İmparatorluğu hakkında konular bulabilirsiniz

Saraybosna Şeriyye Sicilleri Üzerinde Bir İnceleme

Mesajgönderen TurkmenCopur » 27 Ara 2010, 20:06

SARAYBOSNA ŞERİYYE SİCİLLERİ ÜZERİNDE BİR İNCELEME

I. Saraybosna Şeriyye Sicillerine ait genel bilgi


Tebliğimizde 1977 yılında 2 ay kadar bulunduğumuz Saraybosna'da Gazi Hüsrevbegova Kütüphanesi'nde mahfuz bulunan Şeriyye Sicillerinde kayıtlı olan "Muhallefat Defterleri" üzerinde yaptığımız incelemelerden elde edilen bazı bilgiler sunulacaktır. Bilindiği gibi, muhallefat defterleri, vefat eden bir kişinin geride bıraktığı para, kitap, hububat, hayvan, ev, dükkan v.b. gibi menkul ve gayri menkul mallan bir arada gösteren çok kıymetli bilgiler ihtiva eden belgelerdir.
Gazi Hüsrevbegova Kütüphanesi'nde bulunan ve Saray kazasına ait olan Şeriyye Sicilleri 86 tanedir ve 1551 yılından 1851 yılları arasını kapsamaktadır (Hicri 959-1268). Bu sicillerin kapsadığı tarih ve sayfaları gösteren bir liste, Liste 1 olarak tebliğimize konulmuştur. Ancak, Liste 1 de görüleceği gibi, ilk devre ait 9 defter, kapsadığı tarihleri bakımından çok dağınık bir durumdadır. Bu yüzden, ancak 10. defterden sonraki numaraları taşıyan 77 defter, yani miladi 1762 tarihinden sonraki devre ait defterler incelenmiştir.

İlk işimiz, mezkur 77 tane defterde kayıtlı olan ve toplamı 5.470'e varan muhallefat defterlerinin bir listesini yapmak olmuştur. Bu listede muhallefat sahiplerinin adları, unvanları, lakapları, künyeleri ve mesleği yazılı ise meslekleri not edilmiştir. Ayrıca, her bir muhallefatın toplam değeri, borçları ve geride bırakılan mirasın değerleri de kaydedilmiştir. Bu iş bittikten sonra, yapılan listeden muhtevası bakımından zengin olan bazı muhallefat defterleri not edilmiş ve çok önemli görülen defterlerin zeroks fotokopileri kütüphanenin izniyle yapılmıştır.
Tebliğimizde işte bu muhallefat defterleri üzerinde yaptığımız incelemelerden elde edilen bilgiler sunulacaktır.
Çalışmalarımız henüz tamamlanmamış ise de, mezkur Şeriyye Sicillerinin yanmış olması muhtemel olduğundan, biz yapabildiğimiz kadarıyla bu belgeleri tanıtmayı uygun bulduk.

II. Saraybosna'daki nüfusun mahallelere göre dağılımı

Ancak, asıl konuya girmeden önce, 18. ve 19. yüzyıllarda Saraybosna'nın nüfusu ile ilgili bilgiler vermek gerekmekte ise de, bu bilgileri Şeriyye Sicillerinden tespit etmek mümkün değildir. Bu yüzden 1970 yılında yayımlanmış olan ve 1841 yılına ait olan bir "Kefil Defteri "nden elde edilen bilgilerden istifade etmek suretiyle, o zamanlarda Saraybosna'da oturan insanların hangi mahallelerde ikamet ettikleri ve hangi mesleklerle meşgul oldukları hakkında kısaca bilgi vereceğiz. Ancak bu defterde gösterilen nüfusun, mesela Evliya Çelebi'nin gösterdiği nüfusla karşılaştırıldığında çok az olduğu anlaşılmaktadır. Bu yüzden bu Kefil Defterinde kayıtlı olan nüfusun şehirdeki bütün nüfusu göstermemiş olması muhtemel ise de, şehirde oturanların mahallelere göre dağılımı ve meslekleri hakkında ilginç bilgiler ihtiva etmekte olduğundan, bu defteri kaynak edindik.
Bu Kefil Defterinde kayıtlı olan şehrin nüfusu şu şekildedir.

a. Toplam nüfusu 3.415 hane (1 hanede beş kişi hesabıyla 17.075 kişi)
b. Müslüman2.582 hane (% 76) (12.910 kişi)
c. Hıristiyan565 hane (% 17) (2.825 kişi)
d. Yahudi207 hane (%6) (1.035 kişi)
e.Çingene61 hane (%2) (305 kişi)


Ayrıca, bu defterde kayıtlı olan nüfusun mahallelere göre dağılımını tespit etmek maksadıyla bir liste yapılmış ve tebliğimize Liste 2 olarak konulmuştur. Bu listeye göre, 1841 yılında şehirde 100 kadar mahalle bulunuyordu. Bu mahallelerden 96'sında Müslümanlar oturmakta idi. Bunlardan yalnız Müslümanlarla meskun olan mahalle sayısı 74 mahalledir. Hıristiyanlar 24 mahallede oturmakta ve yalnız Hıristiyanlarla meskun mahalle ise sadece 2 mahalledir. Yahudiler 6 mahallededir ve bütün mahalleler diğer unsur ile karışıktır. Çingeneler ise 5 mahallede oturmakta ve şehir kenarındaki bir mahalle yalnız çingenlerle meskundur. Bütün bu bilgilerden elde edilen netice şudur ki, Müslümanlar birçok mahallede yalnız başına oturmakta ise de, bunlar daha çok şehir kenarında bulunan mahallelerdir. Fakat, Gazi Hüsrevbegova ve Cami-i Atik gibi pazara yakın ve şehir hayatının merkezinde olan mahallelerde, Müslüman, Hıristiyan ve Yahudiler beraberce yaşamakta idiler. Demek ki, bu devirde ve belki de bütün Osmanlı devri boyunca çeşidi millet ve dinlere mensup olan insanlar birbiriyle komşuluk içinde yaşıyorlardı.

Mezkur Kefil Defterinde ancak pek az kişinin adı yanında meslekleri kaydedilmektedir. Buna rağmen, bu kayıtlardan geçici olarak şu neticeyi çıkarmak mümkündür. Yalnız Müslümanların adı yanına konulan meslek adı olarak, mesela kazzaz, berber, nalband, kahveci, dabbağ ve bıçakçı olmak üzere 32 meslek adını bulmaktayız. Yalnız Hıristiyanların adı yanına konulan meslek olarak, mesela kürkçü, tüfekçi, meyhaneci, hancı ve camcı olmak üzere 20 meslek adını tespit edebiliyoruz. Yalnız Yahudi adı yanında meslek olarak 3 sarraf ile 1 hekimi bulmaktayız. Bunun yanında, hem Müslüman hem de Hıristiyanların adlarının yanına konulan meslek adı olarak, habbaz, kuyumcu, terzi, hamal ve aşçı olmak üzere 5 meslek adı görülmektedir. Ancak, bu şekilde gösterilen dinlere göre iş taksimine derhal inanmak hiç de mümkün değildir. Çünkü muhallefat defterlerinden tanzim ettiğimiz başka bir liste, yani Liste 3'te görüleceği üzere, mesela sözkonusu Kefil Defterinde yalnız Hıristiyanların adı yanına konulmuş olan kuyumcu, boyacı, taşçı, tütüncü, hancı, bostancı, neccar ve camcı gibi meslekler Müslümanlar arasında da görülmektedir. Kefil Defterine göre yalnız Hıristiyanlar arasında görülen bir meslek olan kürkçülük ise, muhallefat defterinde de hemen hemen aynı intiba uyanmakta ise de, 1803 tarihli bir muhallefat defterine göre, "kürkçü-başı" olarak Süleyman Ağa adlı bir Müslüman görülmektedir.

III. Muhallefat defterine ait istatistiki bilgiler

Daha önce bahsettiğimiz gibi, Şeriyye Sicillerinin 10'uncusundan 86'ncısına kadarki defterlerde kayıtlı bulunan 5.470 muhallefat defterinin bir listesi yapılmıştır. Bunlardan 3.492'si Müslüman erkeklere, 1.958'i Müslüman kadınlara, 413'ü Hıristiyanlara ve 2'si Yahudilere aittir. Bunlardan yalnız Müslüman erkeklere ait defterler incelenmiştir.
Toplamı 1.958 olan Müslüman erkeklerin taşıdıkları unvanlara göre şu listeyi yapmak mümkündür.

Unvan ve LakapSayıNot
Alemdar143
Serdengeçti401826'dan sonra kaybolmuştur
Beşe9661826'dan sonra kaybolmuştur
Sipahi54
Ağa264Sona doğru çoğalmışür
Hacı364
Molla414Sona doğru çoğalmıştır
Efendi112
Beğ54


Bu listeden şu neticeyi çıkarmak mümkündür. Muhallefat sahibinin yaklaşık olarak % 19'a varan kişisi hacca gidip gelmiştir. Ancak, bunlardan oldukça önemli sayıya varan kişilerin haçta veya hac yolunda vefat ettiği görülmüştür. Bu da Saraybosna gibi soğuk bir memleketten çok uzak ve sıcak bir yere gidip gelmenin kolay olmadığını göstermektedir. Fakat yine de nüfusun % 19 gibi yüksek bir oranı dini vazifesini tamamlamak üzere hareket etmiştir. Askerlik ile ilgili unvanlardan "serdengeçti" ile "beşe" gibi unvanların 1826 yılından sonra birdenbire ortadan kaybolduğu görülmektedir. O halde bunların yeniçeri ocağına bağlı birer unvan olduğu düşünülebilir. Bu unvanlardan ilgimizi çeken "beşe"lerdir. Çünkü, bu unvan sahiplerinin şehirdeki birçok sanayi koluna yayıldığı görülmektedir. Bu konu ile ilgili olarak, Donald Quataert, bu devirde artık yeniçeri ocağının, sadece askeri bir teşkilat olarak değil, aynı zamanda sanat ve ticaretle ilgili sosyal bir teşkilat olarak ele alınması gerektiğini, 1991 yılında Madrit'te açılan "Uluslararası Tarih Kongresinde okunan tebliğinde açıklamıştır. Donald Quataert, bu olayın sanayi faaliyetlerine olumsuz bir tesir bıraktığı kanaatindedir. Ancak, bu husus ileride daha belgesel incelenmeye muhtaçtır kanaatindeyiz. Çünkü bu olayın, şu iki açıdan ele alınması gerekir, biri yeniçerilerin sanayi ve ticarete ait sahalara girmiş olması ve ikincisi de esnafların bazı imtiyazlar elde etmek maksadıyla yeniçeri ocağına kendilerini kaydettirmiş olmasıdır. Diğer yandan, Saraybosna Şeriyye Sicillerine göre, beşelerden bazılarının, vatanlarını savunmak gayesiyle, 1768 ve 1787 tarihlerinde başlayan Osmanlı-Rus savaşlarına bizzat katılarak şehit olmalarıdır. Bu da bir hudut şehri karakterini taşıyan Saraybosna'nın özel bir durumunu gayet açık olarak yansıtmaktadır.

Muhallefat sahipleri arasında adlarının yanında meslekleri ile askeri, idari ve dini vazifeleri kayıtlı bulunan 677 kişiye ait bir liste daha yapılmıştır. Bu da tebliğimize Liste 3 olarak konulmuştur. Ancak bu listede kişi adları önemsiz olduğundan gösterilmemiş, yerine yukarıda bir liste halinde gösterilen unvan ve lakaplar ile birlikte muhallefatın toplam değerleri gösterilmiştir. Ancak, hemen şunu söylemek gerekir ki, Liste 3'te gösterilen muhallefat değerleri her zaman ölen bir kişinin bütün mallarını göstermeyebilir. Mesela, 1832 yılında isyan eden ve ölen Hüseyin Kaptan'a ait muhallefat, sadece, Travnik şehrindeki sarayından alınarak, Saraybosna'ya getirilen eşyalarından ibarettir. Listede (*) işareti konulan kişiler, kendilerine ait muhallefat defterinin kayıt edildiği Şeriyye Sicilindeki bütün muhallefat defterlerinin ortalama değerini aşan muhallefatı bırakan kişilerdir. Listede görüleceği gibi, bu işaret konan kişilerin pek az olması dikkatimizi çekmektedir. Bunun sebebi ise, her bir Şeriyye Sicilinde muhallefat değerleri bakımından yüksek rakam gösteren kişilerin çoğu, adlarının yanında, meslek, vazife, unvan ve lakap gibi kimliği belli eden kayıtları bulunmayan, dolayısıyla kimliği belli olmayan kişilerdir. Bu husus aşağıda tekrar ele alınacaktır.
Listede göze çarpan diğer bir husus, muhallefatın değerlerini gösteren para biriminin, 1801 tarihinden sonra, akçeden paraya ve 1831 tarihinden sonra ise paradan kuruşa değişmesidir. Bu paraların tedavül oranı ise, 1 kuruş=40 para=240 akçe hesabındadır.

Bu listeden kesin bir netice çıkarmak biraz zor olmakla beraber, bazı meslek sahiplerinin zengin muhallefat bıraktığı görülmektedir. Bunlar, kazzaz, çukacı, kuyumcu, abacı, arakiyyeci, kürkçü, haffaf, çizmeci, saraç, gazgani, bıçakçı, sahani gibi meslek sahipleridir. Bunlardan başka, listede mesela, dabbağ, boyacı, terzi, nalband, kasap gibi bir şehrin orta direği sayılan mesleklerden ta hamala kadar 38 meslek ismini tespit etmek mümkündür.
Esnaf teşkilatı ile ilgili olarak kaydedilen, dabbagan-kethüdası, dabbagan kalfa-başı, berber-kethüdası, zergeran-kethüdası, kethüda-ı saracan, dellal-kethüdası, bakkal-başı, kasap-başı, habbaz-başı, kürkçü-başı gibi tabirler, bunların bir lonca teşkilaüna sahip olduklarını göstermektedir. Ancak bu vazife sahiplerinin muhallefat değerlerine bakıldığında, bunların "ortalama değerinden" aşağıda kalan oldukça mütevazi muhallefat bıraktığı öğrenilmiştir. Buna karşı çeşidi mal satan tüccar, ayan veya ser-turnai gibi askeri sınıf mensupları ile kadıların daha zengin olduğu tespit edilmiştir.

Askerlik ile ilgili hususlardan göze çarpan bir özellik ise, listenin sonuna doğru, yani 19. yüzyıldan sonra serdengeçti ile alemdar gibi unvan sahipleri sayısının önemli bir miktarda çoğalması ve zengin olmasıdır. Bunlara karşı "sipahi" unvanına sahip olan kimselerin muhallefatları ise, onların artık birer köylü hüviyetine düştüklerini göstermektedir. Bunlardan, serdengeçti unvanı, daha önce bahsettiğimiz "Kefil Defteri"nde de olduğu gibi 1826 yılından sonra, ortadan kaybolmuştur. Belki yerini alemdarlar almıştır. Bunların bu devirde, yeniçeri ile sipahi gibi geleneksel askeri teşkilatların zayıflaması neticesinde önem kazanan, gayri muntazam askerin başbuğu olarak savaşa katılanlara verilen bir unvan olması muhtemeldir. Hatta, birçok kimse bu hizmet karşılığında itibar kazanarak bölgenin ayan zümresine girmeyi başarmışlardır5. Listemizde görüleceği gibi, serdengeçti ve alemdar olarak kaydedilen kişilerin de aslında tüccar veya esnaflardan olduğu hatırlanırsa, Saraybosna gibi bir hudut şehrinde yaşayan varlıklı kişilerin vatan savunması için gönüllü olarak savaşa katıldığı intibaı uyanmaktadır.

IV. Muhallefat defterlerinden bazı notlar

Listede "tacir" lakabına sahip olanların, sayısı pek az olmakla beraber, çok zengin kimseler olduğu görülmektedir. Ancak, resmi mahiyette bir belge olan Şeriyye Sicillerinde, "tacir" gibi resmi olmayan lakaplardan sadece tesadüfi bir şekilde bahsedilmektedir. Bunun yanında, muhallefat sahibi olarak sadece, "Hacı filan", "filan Ağa", "filan Efendi" "filanzade" şeklinde bahsedilen ve bu yüzden kimliği belli olmayan kişilerin, muhallefat değerinin yüksekliği bakımından ön sıraları işgal ettikleri görülmektedir. Bunlara ait muhallefatın muhtevasına göz atıldığı zaman bunlardan bazılarının tacir, yani büyük tüccar oldukları anlaşılmaktadır. Bunlardan birkaç örnek aşağıda verilmiştir.

1762 yılında Saraybosna'da vefat eden Elhaç Salih Efendi adlı bir kimse, 1 buçuk milyon akçeye yakın bir muhallefat bırakmış ve zenginlik bakımından 10. defterin başındadır. Bu kişinin kimliği hakkında, adından hacı olduğu ve efendi lakabına sahip olduğundan başka hiçbir şey bilinmemekle beraber, muhallefatının muhtevasına bakıldığında, bu adamın geniş çapta sahtiyan ticaretiyle uğraştığı an-laşılmaktadır. 1771 yılında Saraybosna'da vefat eden Elhaç Muharrem'in ise, bu şehrin en büyük pazar yeri olan Bursa bedestanında bir dükkana sahip bulunduğu, bu dükkanda Şam ve Halep'ten getirilen kıymedi kumaşlar satmakta olduğu ve ayrıca, Belgrad'daki şerikin yanında birçok ticari sermaye bıraktığı anlaşılmaktadır. Bu adamın muhallefat toplamı da 13. defterin başında yer almaktadır. Bu misalleri daha da çoğaltmak mümkündür. Demek ki, her bir defterde muhallefat değerlerinin yüksekliği bakımından ön sıralan işgal eden, fakat adlanndan kimliği belli olmayan birçok kimsenin büyük tüccar olduğu anlaşılmaktadır. Hatta, bu husus sadece Müslümanlara mahsus olmayıp, içinde Hıristiyan ve Yahudiler de bulunmaktadır. Bundan başka, unvan, lakap ve künyelerine bakıldığında ulema ve asker gibi görünen bazı kişiler arasında da aslında tacir sınıfına dahil edilmesi gereken kimseler de vardır. İşte bu tacirler, Balkan Yanmadası'ndaki yol şebekesinin bir düğüm noktasında yer alan Saraybosna'nın coğrafi mevkiinden istifade ederek İstanbul, Selanik, Belgrad gibi büyük şehirlerle, hatta daha uzak yerlerle ticari ilişkiler kurmakta idiler. Çoğu resmi mahiyette olan Osmanlı belgelerinde pek nadir olarak adı geçen "tacir"lerin tespitinde muhallefat defterlerinin önem taşıdığı söylenebilir kanısındayız.

Büyük tüccarlar bir yana bırakılırsa, zengince muhallefat bırakan ulema, asker, esnaf ve ayanların muhallefat defterlerinde görülen müşterek bir nokta şudur ki, bunlar bir yandan hem şehirde hem köyde menkul ve gayri menkul çok çeşidi mallara sahip idiler, diğer yandan ise, köylüler de dahil olmak üzere, geniş çapta kredi faaliyetlerinde bulunuyorlardı. Fakat, çalışmamızda daha çok şehir ile köy arasındaki iktisadi ilişkiler hedef tutulduğundan bunlardan kısaca söz edeceğiz. 1793 tarihli bir "İn'amat Defteri"ne göre, Saray kazasında bulunan Saray, Visoko ve Foyniça adlı üç nahiyede toplam 912 çiftlik ve özel mülk haline getirilmiş olan tarlalar bulunmakta idi10. Bu toprakların sahipleri ağa, efendi, bey, beşe, alemdar gibi unvan ve lakap sahibi olan ve şehirde oturan kimselerdir. Hepsi Müslüman olan bu kimselerin sayısı ise bir hayli yüksek rakama ulaşmaktadır. Demek oluyor ki, Saraybosna'da oturan birçok varlıklı kimse sermayelerini toprağa yatırıyor ve köy hayatı ile yakından ilgileniyorlardı. Gerçekten, bunlara ait muhallefat defterlerinde Müslüman ve Hıristiyan köylülere ödünç verilen tohum, hayvan ve paralara ait küçük hesaplar görülmektedir. Mesela, Saraybosna'nın ünlü ayan ailesinden Cenneti-zade Elhaç Osman Bey'in muhallefatında toplam 11 Hıristiyan köylünün elinde buğday, arpa, çavdar, saman ve otluk gibi maddeler, Bey'e olan borç olarak kaydedilmektedir. Ayrıca Osman Bey'in çiftliklerinden hasıl olacak öşürler de kaydedilmektedir. Ancak, iklim bakımından soğuk ve coğrafi bakımdan dağlık bir bölgede yer alan Bosna Bölgesi'nde meydana gelen çiftlikler, Osmanlı İmparatorluğu'nun diğer bölgeleriyle karşılaştırıldığında üretim hacmi bakımından küçük ve iktisadi bakımından da, mesela Batı Anadolu'da görülen çiftlikler gibi değildir. Bu yüzden belgelerde zirai ölçü olarak, mesela, 1 İstanbul kilesinin dörtte biri hacminde olan "şinik", 1 şinikin dörtte biri olan "çar" veya "kar" gibi tabirler görülmektedir. Önemli olan bir husus şudur ki, Bosna Bölgesi'nde meydana gelen küçük çaptaki çiftliklerin çoğunun, Saraybosna şehrinde oturan çeşitli kimselerin elinde bulunmasıdır. Muhallefat defterindeki kayıtlardan çifdik veya tarla sahibi ile köylüler arasındaki ortakçılığa ait sözleşmelerden bahsedilmemiş ise de, bu bölgede toprak sahibine verilen öşürlerin 1/2 - 1/9'a kadar çeşidilik gösterdiği bilinmektedir. Tanzimat'tan sonra Osmanlı Hükümeti'nin giriştiği reform harekederi icabı bu bölgede süregelen sözleşmelere rağmen bazı yeni teşebbüslere girişilmesi, Bosna'da toprak kavgalarının şiddedenmesine yol açmıştır.

Kaynakça
Kitap: XII. TÜRK TARİH KONGRESİ
Yazar: TÜRK TARİH KURUMU
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Re: SARAYBOSNA ŞERİYYE SİCİLLERİ ÜZERİNDE BİR İNCELEME

Mesajgönderen TurkmenCopur » 27 Ara 2010, 20:14

LİSTE 1: Saraybosna Şeriyye Sicillerinin Listesi

Def. No.Tarih (Hicri)SayfaDef. No.Tarih (Hicri)Sayfa
195962441219236
2972466451219-1220276
31120102461220-1221228
41140-1141104471222218
51179-1182158481223-1224236
61165-1176165491224-1225152
71177-1180126501225-1226148
81180-1181204511226114
91182-1183124521226-1227180
101176-1177148531228148
111182188541229182
121184118551230376
131185110561231186
141186-1187119571231-1231154
151187-1188136581233166
161188-1189196591234162
171189-1190200601235-1236210
181190-1191262611236-1237149
191191-1192222621237-1238142
201192-1193149631238-1239188
211195-1196188641239-1241220
221196297651241-1242117
231197-1198168661244-1244273
241199204671244164
251199-1200208681245-1246157
261200-1201136691246-1247133
271201-1202240701247139
281204-1205179711248216
291193-1194220721248-1249182
301202-1203220731249156
311203-1204264741250-1251136
321205-1206228751251-1252258
331206-1207272761252-1254305
341208198771254-1255162
351209-1210216781255-1257238
361210-1211266791258-1260486
371211-1212250801260178
381213-1214280811261244
391214-1215254821262-1263249
401215-1216240831264157
411216-1217266841265160
421217276851266127
431218198861267-1268170
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Re: SARAYBOSNA ŞERİYYE SİCİLLERİ ÜZERİNDE BİR İNCELEME

Mesajgönderen TurkmenCopur » 27 Ara 2010, 20:15

LİSTE 2:1841 Yılında Saraybosna'mn Mahalleleri ve Nüfusu

MüslümanHıristiyanYahudiÇingene
NoMahalle adıHEHEHEHETereke
Def.
1Câmi-i Atik4111660124157
2Ayas Paşa11195117172
3Çekrekçi Muslihiddin1140133269111
4Yahyâ Paşa296892782
5Ferhad Paşa61618635616942
6Yakub Paşa368957
7Vekîl-i Hare34741834
8Nalçacı H. Osman133818
9Hitrî Süleyman Efendi121917
10Hoca Kemaleddin63101232664151
11Bâlî-zade6317177
12Küçük Kâtib461182034109
13İskender Paşa266031
14Ali Paşa591451016821101
15Peltek Hüsameddin144661532
16Şeyh Muslihiddin30771462
17Sahtiyancı H. Mahmûd82016
18Hacı (H.) Turhan163391631
19Hoca-zade H. Mustafa397557
20Hacı İsâ226974
21Divân Kâtib407468
22Armağancı Hacı Sinan4710867
23Kasab-zade H. İbrahim357137
24Kemal Beğ4991149
25Hoca-zade Hacı Ali348259
26Bozacı Hacı Hasan24711192535
27Kalın Hacı Ali3977437884
28Kebkebir Hacı Ahmed398046102
29Şeyh Ferah22442913285
30Mollâ Arab-i Atîk481C4100
31Gerdenî Hacı Hüseyin358539
32Mokro-zade Hacı Sinan29618
33Halaç Davud245069
34Hacı Seyyidin34692233
35Tavîl Hacı Mustafa3041193360
36Kâsım Kâtib204436
37Saraç İsmail305351
38Saraç Hacı Haydar306732
39Saraç Ali499986
40Aşık Memi406950
41Çoban Hasan54106102
42Timur Han429635
43Çukacı Hacı Süleyman2857143268
44Nebrdilo Hacı Ali284733
45Bakır Baba415397
46Gâzi Mehmed Beğ521141493
47Müfti Süleyman Efendi274333
48İvlakovalı Hacı Mehmed185043
49Hâcı İdrîs358044
50Dabbağ Süleyman3164
51Komotin Hacı Memi294618
52Paçacı Hacı Nasûh244321
53Sağır Hacı Ali5010145
54Üsküdârî Ahmed Çelebi267435
55Hacı Kartal9195
56Sinan Voyvoda Hatun457656
57Zagriç338042
58Mimâr Sinan268053
59Kulen Hacı Bâlî306321
60Hubyar Ağa337231
61Nez-zade Hacı Hasan296852
62Topal İnhan (Eynehan)286141
63Abdî Halîfe255935
64Neccâr Hacı İbrahim325953
65Hoca Sinan225334
66İplicik Sinan265054
67Hacı Cafer284735
68Sağır Hacı Mahmûd203824
69Tûtî Bûlâ285142
70Mollâ Arab-i Cedîd205535
71Abdulhalîm Ağa204130
72Derzî Başı265333
73Sarıkçı Hacı Mahmûd184233
74Tokmo-zade Hacı Ahmed204445
75Kadı Bâlî Efendi203841
76Oyancı-zade H. İbrahim224934
77Kara Ferhad113711
78Yağcı-zade H. Ahmed103326237056
79Şeyh Bağdâdî133139
80Kadı Hasan Efendi162321
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Re: SARAYBOSNA ŞERİYYE SİCİLLERİ ÜZERİNDE BİR İNCELEME

Mesajgönderen TurkmenCopur » 27 Ara 2010, 20:15

81Pehlivan Hasan173324
82Haracı Mustafa Ağa223339
83Bastariç17283413
84Gâzi Bâlî Beğ142935
85Haseki Hatun13281242
86Gazgânî Hacı Ali182435
87Hacı Yahyâ142511
88Pişman Hacı Hüseyin112223
89Köse Sinan92015
90Dayanlı Hacı İbrahim7819
91Davud Çelebi162440
92Gâzi Hüsrev Beğ1240207216
93Kadı Ahmed Efendi152413
94Pehlivan Oruç127324527
95Cano-zade101910
96Keçeci Sinan101424
97Soğuk Pınar6108
98Frenklik9018853
99Duracık Hacı Ahmed3816239
100Şeyh Mağribî22401


Toplam: 3.415 hane ve 7.646 erkek nüfiıs. Müslüman; Hane (H) 2.582, erkek nüfus (E) 5.473 Hıristiyan; H 565, E 1.414 Yahudi; H 207, E 645 Çingene; H 61, E. 114.
Kaynak: M.M. Mestvica, D. Korkut (ed.), Popis uzajamnog jamcenja stanov-nistva u Sarajevu iz godine 1841, Kniga 1, Sarajevo 1970.
Tereke Def.: 10-86 nolu defterlerde, terk edilmiş mahallelerdeki emlâk listeleri.
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26


Dön Osmanlı İmparatorluğu Bölümü

Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir