Türk Siyaseti ve Türkiye Siyasi Tarihi - Video Projesi - Türk ve İslam Tarihi - Türk Dna'sı

1881 Yılında Kaşgar'a Gönderilen Yüzbaşı Ali Kazım Efendi

Burada Osmanlı İmparatorluğu hakkında konular bulabilirsiniz

1881 Yılında Kaşgar'a Gönderilen Yüzbaşı Ali Kazım Efendi

Mesajgönderen TurkmenCopur » 20 Ara 2010, 17:19

1281 Yılında Memuren Kaşgar'a Gönderilen Yüzbaşı Ali Kazım Efendi'nin Layihası

Cenab-ı Kadir-i Mutlak devletlü, azametlü, kudretlü Padişah-ı alem-penah ve şehinşah-ı ma'delet-nişan Sultan Hamid Han Efendimiz Hazretlerini serir-i saltanatlarında ila ahiri'd-devran kam-bin ve kamran ve a'da-yı bedhahanını seyl-i ademde na-büd ve perişan eylesin. Amin. Kulları bin iki yüz doksan bir tarihinde din-i mübin-i Hazret-i risaletpenahi ve uğur-ı meyamin-i mevfür Hazret-i padişahi için memuru bulunduğum Kaşgar hatt-ı ba'idesine Tophane-i Amire Müşiri devletlü Ali Saib Paşa ve umum fabrikalar nazırı sa'adetlü Seyyid Paşa bendelerinin intihabıyla ve taraflarından i'ta buyurulan iki bin kıt'a kapsülü infılid tüfen-kiyle altı kıt'a üç fundluk Krup topu ve bir takım kapsül imaline mahsüs dest-gah ve edevat-ı sa'ireyi ve bu eşya ve edevat-ı harbiyyenin mikdar ve kemiyyetini mübeyyin olup biri sehametlü Yakub Han Hazretlerine takdim olunmak ve diğeri de yed-i ahkaranemde mahfüz bulunmak üzre iki kıt'a müfredat defterini bi'l-istishab (Bombay) iskelesine azimet edildi. Saye-i Hazret-i zilli ilahilerinde Bombay'dan İngiltere devlet-i fahimesi tarafından mezkür eşya ve edevat-ı harbiyyenin Lahor şehrine değin kaffe-i masarifi tesviye ve i'ta ve mezkür eşyalarla... irkaben mahall-i maksüdumuza ba's ü isra kılınarak ve iskelemiz olan ve mesafesi dört mah imtidad iden Pencab Hükümeti idaresinde bulunan Lahor şehrine biinayetullahi te'ala asar-ı ayn ve teveccühat-ı cihandarileri ile vasıl olduk. Kullan mahall-i memuriyetimiz olan Kaşgar hattına ale'l-acele vasıl olamayacağımıza yakin hasıl eylediğimizden salifü'l-beyan defterlerden şayed ga'ib olur mütalaasıyle kendime a'id olam ol canibe yani Kaşgar hatt-ı ba'idesine müteheyyi-i azimet olan izzetlü Murad Efendi bendeleri tarafına teslimbirle hatt-ı mezküre hükümdarı Seyyid Yakub Han'a isra kılınmıştır.

Müsteshibim olan alat ve edevat-ı harbiyyenin Lahora değin masarifınin kamilen İngiltere devleti fahimesi tarafın-dan i'ta kılındığı ve mahall-i mezkürdan Kaşgar'a değin ma-sarif-i rahiyyesinin tesviye olunamayacağı kullanna ifade etmeleri üzerine bendelerinin mezkür edevat-ı harbiyyeyi La-hor'da bırakarak Kaşgar'a gidüp masarif-i rahiyyesinin i'ta-sıyla mezkür eşyaların o canibe isra kılınacağının Kaşgar hükümetine arz etmekliğim emrolunarak şu emre müsteniden bendeleri yola revan olarak emsali müşahade olunmamış gayet mürtefi dağ ve taşlan aşarak enva-i meta'ib-i se-feriyyeye tahammül ile gittikten sonra üç ay hitamında Kaş-gar'a vasıl olduk.

Kullarını sehametlü Yakub Han Yarkend (Dadhası) yani valisi sa'adetlü Molla Yunusun ma'iyyetine ta'yin bu-yurdular mahall-i memuriyetim olan Yarkend şehrinde bu-lunan ve nizam-ı askeriyeye ebeden muarefesi olmayan bir takım efraddan bir tabur topçu teşkil ederek topçuluk fenni ile ayak ta'limi vesair nizamat-ı askeriyeyi kamilen ta'lim eylediğim cihetle İstanbul askeri gibi gayet mu'allem oldular. Kullan saye-i adalet-vaye-i Hazret-i Padişahilerinde mektebden neş et etmiş olduğuma mebni mektebim olan istihkam fennini dahi başkaca öğretmek istemiş isem de se-hametlü Yakub Han mezkür fennin öğretilmesine lüzum olmadığını beyan buyurarak Yarkend salifuz-zikr bir taburdan başka üç bin (3.000) neferden ibaret bir alay teşkiliyle nefer ve bölük ve tabur ta'limlerinin ta'lim olunmasını emreylemesi üzerine şu üç bin kimseye dahi kamilen nizam-ı cedid üzre askerliği ta'lim eyledim.

Ma'lum-ı ali-i hakayık-danileri buyurulduğu üzre Çin-liler içinde bulunan ehl-i İslam arasında ateş-i ihtilal zuhür iderek re'isleri bulunan Lahodarin ile Şuhodarin naman ki-mesneler Mecüsi olan Çinlilerin kırk üç şehrini harab ederek ve seöametlü Yakub Hanin zir-i idaresinde bulunan (Urum-çi) şehri üzerine gelerek otuz bin hane nüfus ile arz-ı dehalet ve müşarün-ileyh dahi bi'atini bi'l-kabül (Urumçi, Manas, Gometi) şehirlerinin varidatını kamilen Emirlerine teslim ve inayet eyledi.

Çünkü bu şehirler Meclisi olan Çinlilerin hücümuna sed ve bend olacak derecede rehin ve müstahkem mahal olup Çinlilerin Kaşgar hükümetine şayed tasallutu vuku bulur ise men ü def olunması dahi salifü'l-ism emirlere başkaca emr ü tenbih buyurulmuş idi.
Zaten emir-i mümaileyhüma Mecüsi olan Çinlilerin askeri miralaylarından bulunmak ve kendüleri ehl-i İslam olmak hasebiyle Çin içinden ol-mikdar nüfus-ı Müslümanı teşvik ile sehametlü Yakub Han'a bi'at ettirmişler idi.

Çinliler ise iki kabile olup birinin ismine (Mançu) ve diğerine Kara Hitay ta'bir ettiklerinden bu kabilelerin hükümdarları vefat ederek yekdiğerleri meyanında ateş-i ihtilali alev-riz-i işti'al olmasına ve Mançu kabilesi Kara Hitay'a galebe iderek içlerinden birini hükümdar nasb ve ta'yin etmelerine mebni Kara Hitay kabilesini katl-i'ama ibtidar eylediler.

Mezkür Hitayi kabilesi şu ezadan kendülerini tahlis etmek üzre hükümdarlarına müracaat ederek salifu l-beyan kırk şehri harab ederek Kaşgar'a iltica eden Emirlerin hayyen derdest idülüp götürüleceğini arz etmeleri ile hükümdar dahi kabül idüp yirmi bin asker ile Urumçi Memleketi üzerine hücum ve marü'z-zikr Emirleri taleb ve mezkür şehri muhasara edüp derünunda bulunan üç bin nüfus-ı ehl-i İslamı esir ile re'islerini Çin hükümdarlarına götürerek üsera-yı merkümunun kaffesini şehid ettiler.

Kaynakça
Kitap: DOĞU TÜRKİSTAN TÜRKLERİ TARİHİ
Yazar: Mehmet SARAY
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Re:1881 Yılında Kaşgar'a Gönderilen Yüzbaşı Ali Kazım Efendi

Mesajgönderen TurkmenCopur » 20 Ara 2010, 17:20

Binaen'aleyh Kaşgar Hükümdarı sehametlü Yakub Han asker cem iyle ve mezkür Emirlerle ma'an düşman-ı din olan Çinliler ile muharebeye ibtidar eyledi ve büyük mahdümunu Kaşgar'da Veli'ahd ve Aksu şehrinde bulunan diğer mahdümunu Serasker nasb ederek (Üç Turfan) şeh-rinde mukim piyade ve süvari muallimi bulunan iki nefer Yusuf'a ve Aksu şehrinde bulunan Topçu Mu'allimi İsmail Hakkı Efendileri ma'iyyetine vererek onları da başkaca muharebeye piş-dar kılup sevk eyledi.

Sehametlü Yakub Han Kaşgar'a kırk sekiz gün mesafesi olan (Korla) şehrini muharebe merkezi ittihaz ederek mahall-i me'müriyetim olan Yarkend şehrinde mu'allem bulunan askerden üç yüz neferini müstashiben kullarının mev-kı'-i muharebeye gelmekliğimi emreylemesine mebni yolumuz olan Aksu şehrinden dahi üç yüz ve Bay kasaba-ı kıla'ından üç yüz yetmiş nefer ki ceman dokuz yüz yetmiş nefer asker ile (Korla) şehrine vasıl olundukta müşarünileyh Yakub Han dahi ma'iyyetimize asakiriyle beraber üç fundluk Krup usulünde dört kıta yüz doksan nefer ki min haysi'l-mecmü bin beş yüz otuz nefer asker ile ma'an maiyyetlerinde muharebeye ibtidar etmek ve kendü mevcudunu tezyid eylemek üzre çünkü Çinlilerin Urumçi şehri üzerine gelen yirmi bin askerlerinin mikdarını bir takım bedhahan iki yüz bin neferden ibaret olduğu şayi'ası neşreylemelerinde cem'i kuvvetini cem'etmeğe mecburiyet hasıl eylemesi üzerine mevcud askerini cem'eyledi.

Piş-dar makamında bulunan mahdumu Ser'asker Hak Kulu Beg on yedi bin asker ile mesafesi ba'id ve mürür u 'ubüru düşvar olan tariki kat'etmek üzre iken muhafazasma me'ınür askeri idareye gayr-ı tabi olan (Manas, Kotubek, Çindevan, Sançu) şehirlerini düşmandan zabt ve müşarün-ileyh Yakub Han'a tab'iyyet kılan salifü'l-beyan Emirlerin ikamet etmekde olduğu (Gometi) şehrini altı mah muhasara etmiş ise de mu'ahharen salifü'l-beyan Emirler hayli şehid vererek ve muhasarada bulunan şehirden dışarı (taşra) çıkıp Yakup Han tarafından bulunan Tahsun şehrine muvasalat etmekte iken Serasker (Hak-Kulu) Bey Emirlerin imdadına yetişüp Gometi şehirinin çar ü na-çar düşman-ı din eline geçtiğini Serasker-i müşarün-ileyh bildirmeleri üzerine keyfiyeti müşarünileyh Yakub Han'a is'ar ettiler.

Çinliler mezkür Gometi şehrinde esir ettikleri askerden Çağataylı bulunanları kendime tabi'dir deyü kayd-ı esaretten tahlis eylediği gibi diğerlerini de katliam eyleyerek bunlardan yedi kimesneyi bi'l-intihab Çinlilerin mahall-i hükümeti olan Pekin şehrine irsal eylediler.

Mevki-i muharebeden canını ve çoluğunu ve çocuğunu kurtaran bir takım ehl-i İslam-ı bi-çaregan Kaşgar hüküme-tine gelmekde iken yed-i a'daya düşen Gometi şehrinde bulunan bir takım Çağatay üserasına düşman-ı dinin Yakub Han tarafına gitmekliğine ruhsat vermelerini muhacirin görüp Ser'asker Hak-Kulu Beg'e haber vermeleriyle müşarün-ileyh dahi pederinden almış olduğu emre imtisalen mı Aeirini istisna ederek kayd-ı esaretten kurtarılan bir takı... ehl-i İslam biçareleri kati etmeye ibtidar eylemesi üzerine muhacirin bu hali müşarün-ileyh Yakub Hanin askerine haber vermeleriyle baştan ayağa dek ateş-i ihtilal zuhür idüp cümle asker muharebeden ricat ettiğini düşman-ı din haber almasıyla fırsatı ganimet addederek (Tahsun, Turfan ve Divançin) şehirlerini dahi başkaca zabt ve teshir etmesi müşarün-ileyh Yakub Han'ın ma'lümu oldukta Cenab-ı Hak vücud-ı meyaminü'l-vedd Cenab-ı tacdarilerini muhafaza buyursun müte'essiren ve füca'eten azim süy-i cinan oldu.

Merhum müşarün-ileyhin (Hoten) valisi sa'adetlü Ni-yaz Hakim Bey müşarün-ileyhin vefatım Ser'asker Hak-Ku-lu Bey'e haber vermesi üzerine muharebeden avdet ederek merhum müşarün-ileyhin tahtında Korla şehrinde cülüs ey-leyüb Kah şehrini hali bırakarak bilcümle askerini şehr-i mezküra cem eyledi.

Müşarün-ileyh Hak Kulu Han asker-i mezbüresini tatyib etmek üfcre elbise-i cedide iksa ve ihsan ve i'ta idüp tahtının zir-i idaresi inzimamesiyle (Tahsun ve Turfan) şehirlerinin valisi bulunan (Hakim Han Töre)yi Ser'asker nasb edüp düşman-ı din olan Çinliler ile gaza kılınmasını emr ü tenbih ve bi'l-cümle emlakini terk iderek ve kendüsünün üç mah zarfında avdet edeceğini bildirerek yerine ka'immakam nasb eyledi.

Müşarün-ileyh Hak Kulu Han Kaşgar'da bulunan büyük biraderi (Beg-Kulu) Bey'i kendi tahtına ik ad ettirmek için bin nefer süvari askeri ve Hoten valisi Niyaz Hakim Bey ile ma'an azimet eyledi.
Müşarün-ileyh Hak Kulu Beg de kendi yerine Ser'as-ker nasb ederek Ka'imakam eylediği (Hakim Han Töre)yi Seyyid olduğu için askerin bi'l-cümle ümerası bir yere cem olunarak asilen \üşarün-ileyh Hak-Kulu Han'ın tahtına iclas ettirerek aske ve ahaliye i'lan eylediler.

Der-aliyye'den me'ınur buyurulan diğer refiklerimle beraber bu kullarım huzuruna celb ile kendüsüne bi'at etmekliğimizi emr eylemiş ve çünkü kullan Devlet-i metbü'a-i mufahhamemizden Kaşgar'a me'ınur olduğumuz içün bendeleri taraflarından müşarünileyhe bi'at eylemekte ru-yı mümana'at gösterilmesiyle cümlemizin idaremizde bulunan askeri alarak (Töre Kulu ve Muhammed Rahim) ve köpekli laverlere yani binbaşılara teslim eyledi.

Müşarün-ileyh Hakim Han Töre biraderi bulunan Beg-Kulu Bey'i alup yerine Kaşgar'a padişah kılmağa azimet iden Hak-Kulu Beg'in arkasından üçbin süvari askeri teslih ederek alup götürülmesini ve Hak-Kulu Beg'in zir-i idaresinde bulunan ve pederi merhum-ı müşarün-ileyh de na-mütenahi cem ve idhar ettiği emval ve eşya ve buna altun ve gümüş vesair ma'deniyyatı cami olan Aksu şehrini zabt eylemelerini de başkaca emr ü tenbih eyledi. Müşarün-ileyh Hak Kulu Han keyfiyeti... kasaba-i kıla'ında haber almasıyla yol üzerinde bulunan Güçar şehrine firar eylemiş ve Müşarün-ileyh Hak Kulu Han Kaşgar'ın Der-Sa'adet sefiri bulunan siyadetlü Yakub Beg'in biraderi olup Güçar şehri valisi bulunan (Amil Han Töre) ile bil-ittifak mevcüd bulunan hazineyi alup Korla şehrinde bulunan Hoten valisi Niyaz Hakim Beg ile ma'an şehr-i mezburu terk iderek Bay kasabasına firar ettiler. Kasaba-i mezbure hakiminin adem-i ittifakından naşi orayı dahi terk ederek inayet-maldar olan (Aksu) şehri cihetine gittiler.

Hakim Han Töre'nin göndermiş olduğu salifü'z-zikr üç-bin asker bunları ta'kib etmeleriyle ve Müşarün-ileyh Hak Kulu Han'ın ma'iyyetinde bulunan bin nefer süvari askeri daha Hakim Han Töre'nin askerleriyle birleşerek Aksu şehrini zabt ettiler.
Güçar şehri valisi bulunan (Amil Han Töre) mukaddema ve Müşarün-ileyh Hak-Kulu Han sekiz nefer asker ile mu'ahharen Kaşgar'da bulunan büyük biraderi Beg Kulu Beg'in nezdine ve beraberinde olan Niyaz Hakim Beg dahi Hoten'e azimet ettiler.

Anifü'l-beyan Hak-Kulu Han hükümetini Ser'asker Hakim Han Töre'ye bırakarak kendüsü nezdine gelüp Kaş-gar hükümetinin Hakim Han Töre'ye intikal etmesine sebebi müstakil olduğu içüıı der'akab biraderi bulunan Müşarün-ileyh Hak-Kulu Hanin i'dam-ı zımmnda yüz nefer süvari askeri gönderüp revolver ile Müşarün-ileyhi cerihadar eylemeleri müte'esiran vefat eyledi ve re'sini bedeninden kat'ederek biraderi bulunan Beg-Kulu Beg'e götürdüler.

Beg-Kulu Beg pederi bulunan merhum Müşarün-ileyh Yakub Hanin vefatım i'lan ederek Kaşgar ve Yeni Hisar ve Yarkend şehirlerini zabt idüp ve asker cem iderek Hakim Han Töre ile muharebeye-i i'lam ve Hakim Han Töre ise (Kara Şehir, Korla, Börki, Güçar ve Bay) kasaba ve şehirlerini hali bırakup Korla'da bulunan bil-cümle hazineyi askere in am idüp Çinlilerle muharebe itmek üzre bin nefer asker ile Gazi (Lohadarin) ile Şohadarin'i Korla şehrinde bırakarak Aksu şehrine gelüp rr.evcud hazineyi gasb ü garet eyle-yüb bii-cümle askerini süvari kılarak Beg-Kulu Beg ile mu-harebeye hazırlanmış, Uç Turfan ve Kaşgar'la Aksu'nun sır-tında bulunan Maralbaş şehirlerini zabt eylemiş idi. Beg-Ku-lu Beg dahi muharebeye ağaz ile gelüp Maralbaş şehrini istirdad eyleyüb mevcud askerini iki kısma bi't-taksim bir kısmım Aksu ve kısm-ı diğerini (Üç Turfan) şehirleri üzerine gönderdi.

Hakim Han Töre dahi Aksu'dan hareket ederek... nam mahalde Beg-Kulu Beg'in asakir ile dokuz buçuk saat hünrizane muharebe ettikten sonra Hakim Han Töre'nin harb sağ hattı kumandam Mirliva (Pecebahadır) ve bi'l-cüm-le refiklerimizle beraber merhum Müşarün-ileyh Yakub Hanin mahdumu olup Kaşgar'a hükümdar olan Beg-Kulu Beg'in tarafına bi'l-mecburiyye ricat ettik.

Vakta ki Beg-Kulu Beg tarafından bi'l-cümle refikleri-mizle beraber maiyyetlerimize birer tabur piyade askeri ve iki batarya dahi top verilüp Hakim Han Töre ile muharebeye ibtidar eylemiş ve hin-i muharebede umüm asakir kumandaru bulunan Ferik (Muhammed Kerim Tathas) ile Miralaylar-dan (Töre Kol Laver) ve Müderhin Laver)'i esir ile Hakim Han Töre'nin askeri bozulmuş olduğundan ve çünkü ordugahımızda bulunan askerin cümlesi mevki-i muharebede bulunduğu gibi Hakim Han Töre'nin tarik-i ric'atı ordugahımıza müsadif bulunduğundan cem'i emval ve eşya-mızı nehb ü garet iderek ric'at eyledi.
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Re:1881 Yılında Kaşgar'a Gönderilen Yüzbaşı Ali Kazım Efendi

Mesajgönderen TurkmenCopur » 20 Ara 2010, 17:20

Emrimiz bulunan müşarünileyh Beg-Kulu Han Aksu şehrine gelerek Hakim Han Töre'nin azletmiş olduğu valilerin cümlesini memuriyetlerinde ibka eyleyerek Korla şehrinde bulunan (Lahodarin ile Şuhodarin)'in ma'iyetine mikdar-ı vafi asker sevk idüp kendüsü diğer tedarükat-ı harbiyyede iken o aralık Hoten vali-i sabıkı (Niyaz Haddim Beg) dahi do-kuz şehiıe hakim iden Hoten hükümdarlığını bi'l-istihsal yetmiş bin nefer asker cem iderek Beg-Kulu Beg'le muhabere etmek üzre emirname göndererek hali bulunan (Gometi ve Sançu) kasabasıyla Hindistan tarikini sed ü bend eyledi.

Beg-Kulu Beg her ne kadar Niyaz Hakim Beg'e nasihatname göndermiş ise de kar-gir tesir olmayup en niha-yet muharebeye ibtidar olunarak ve Niyaz Hakim Beg'in zabt eylemiş olduğu (Gometi, Sançu) kasabalarını istirdad ederek Zeka şehrinin de gayet hünrizane muharebe ile zabtına başkaca muvaffak olması üzerine Niyaz Hakim Beg Ho-ten'de dahi ikamet edemeyeceğini anladığından orayı terk ile Çinliler tarafına firar eyledi.

Bu aralık Çinlilerin eline büyük fırsat geçmesiyle ev-velce arz olunan memleketlerden başka (Karaşehir, Korla, Güçar, Üç Turfan) şehirleriyle (Saik, Bay, Börki) kasabaları zabt edilmiş ve keyfiyet Beg-Kulu Beg'e iş'ar edilüp ordugahımız olan Hoten'den hareketle Çinliler üzerine varıncaya kadar (Maralbaş) kasabasını da zabt eylemiş idiler. O aralık Beg-Kulu Beg'in payitahtı olan Kaşgar'da dahi ehl-i İslam tarafına kendü aleyhine ihtilal zuhur etmiş ve Çinlilerin berü taraftan gelmesi ve askerinin öteye berüye dağılması ken-düsünün galebe çalmak ihtimalini men eylediğinden artık bi'l-mecburiyye payitahtını terk iderek ve kulunuz ile refiklerimi ve bir mikdar askeri mevki-i muharebede bırakarak jtendüsü Rus ülkesine fıraren azimet eyledi.
Dağılmış olan askerin dahi peyderpey gelmesinden naşı tecemmu' iden üç bin nefer asker ile yedi vali çar ve naçar düşman-ı din ya'ni hükümet-i Çin eline giriftar olarak cümlemizi zindana ilka eyledikten sonra düşman-ı din zindanında bulunan üseradan üç yüz yetmiş neferini çarşu ve pazarda bi't-teşhir o gün zarfında ve ümeradan on yedi kimes-neyi dahi üç gün mürürda şehid ederek küsur kalan üsera ile cümlemizi başka başka zindanlara taksim ve ilka eyledi.

Geceleri bizleri zindandan çıkarıp yalınayak baş açık olduğu halde ellerimiz ve ayaklarımız temür zincirler ile bağlı olarak enban ya'ni zabtiye miralayının huzuruna çıkarıp omuzumuza iki kişi oturarak arkamızı kamçı ile darb ile siz niçin Yakub Hanin tarafına muavenette bulundunuz de-yü tarnaklarımıza ucu gayet sivri demür kalem urarak tam otuz üç gün eza ve cefa kıldıktan sonra emval ve eşyamızı kamilen zabt ve müsadere ve çırılçıplak olduğumuz halde i'damımıza hükm eyleyerek elimizde ayağımızda ve boğazı-mızda temür zincir ve tırnaklarımızda temürden iğne olduğu halde (Ztong) ya'ni düşman-ı dinin (Müşiri) huzuruna beş def a çıkarılmış ve birinci def asında her ne kadar vali var ise zindandan çıkarup cümlesini güna-gun eza ve cefa ile şehid ederek başlarını bedenlerinden kat'ettirüp ve ağaçtan kafes-ler yaptırup derununa vaz ile her birerlerini birer kal'a kapularına ta lik eylemiş oldukları gibi ikinci defasında kulla-rıyla beraber elli altı kimesne olduğumuz halde istintak idüp mezkür elli altı kimesneden beş kimesne ya'ni birincisi kulunuz ikincisi (Havzem Bansad) ve üçüncüsü Mahmud ve dördüncüsü Mehmet ve beşincisi Ahmet nam kimesneleri zinciri bend olduğu halde çarşu ve pazar dolaştırdıktan sonra yine zindana ilka ederek elli bir kimesneyi şehid etti.

Üçüncü defaki istintakımızda kulunuzun i'damıma karar vererek meydan-ı siyasete çıkarıp yanımda birkaç kişiyi i'dam ettiklerini ayne müşahede ettirerek (Ztong'dan) ya'ni Müşir'den gelen emir üzerine yine kullarının refiklerimle beraber zindana habs olunmaklığım emrolundu.

Dördüncü defa mahall-i siyasete götürerek memleket valisi (Niyaz Hakim) Bey'in istirhamıyle affolunduk.
Beşincisinde dahi mahall-i siyasete götürdüklerinde zaten canlarımızdan ümidimiz kesilmiş olmasına mebni fütür getürmemiş isek de bu kere de bi'l-cümle ahalinin istirahata mebni i'damım afv ve fakat dokuz ay zindanda habs ve onuncu ay bi'l-ihraç üç nefer memura terfikan ta kendi haddmdan taşraya kadar tahte'l-hıfz irsal olunmağa son defa olarak karar verilmiş olduğundan müddet-i ma'rüzayı itmamdan sonra ber-muceb-i karar üç nefer arkadaşla beraber yola revan olup bir mah mürürunda Hindistan memleketlerinden (Ladek) şehrine vasıl olduk.

Bizi ta'kib eden karvan yetişüp başımıza gelen felaketi karvan tüccarlarına beyan ederek onlar da keyfiyeti İngiltere devlet-i fahimesi valilerine arz ve iş ar ettiklerinde mücer-reb devlet-i ebed müddet-i aliyye ile İngiltere devleti beyninde der-kar olan müsafata ri'ayeten vali tarafından tamamıy-le masarif-i rahiyyemiz tesviye ve i'ta ve bizleri Bombay'dan vapura irkab ile mahall-i maksudumuz ve adeta hak-pay-i tutiya-yı çeşm-i mihnet-alüdumuz olan Der-Sa'adet'e isra eylediğini arz ve inba ve hamden be-hamden ni'am-ı celilesiyle mütena'im olduğumuz devlet ve millet sayesinde her birerlerimiz me'muriyet sa'ika-i (bendeganemize) kavuşarak saye-i merhamet-vaye-i cenab-ı mülkdarilerine iltica eylediğimizi beyana ictira ider ve vücüd-ı (alem-südur.) badi-i fevz ve felah-ı mü'minin olan metbü'-ı mufahham sultan-ı alem efendimiz hazretlerinin ila-yevmi'l-kıyam dihim-i saltanatlann-da payende ve ber-devam buyurulması da'vatiyle hatm-ı makal eylerim.

Bende
Yüzbaşı Evvel-i İstihkam (Mühür) Ah Kazım İbn İbrahim
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26


Dön Osmanlı İmparatorluğu Bölümü

Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir