Türk Siyaseti ve Türkiye Siyasi Tarihi - Video Projesi - Türk ve İslam Tarihi - Türk Dna'sı

Karaman ve Yöresindeki Türk Boyları

Burada Anadolu Selçuklu İmparatorluğu hakkında konular bulabilirsiniz

Karaman ve Yöresindeki Türk Boyları

Mesajgönderen TurkmenCopur » 15 Ara 2010, 20:36

KARAMAN VE YÖRESİNDEKİ TÜRK BOYLARI

Öyle sanıyorum ki, Karamanlılar ve Karaman Türkmenleri genel bir istikametle Güney-Doğu Anadolu ve Kuzey Suriye yolu ile Malatya, Kayseri ve Sivas mıntıkasına gelmişlerdir. Buradan 1230'larda, Kilikya mıntıkasına iskan edilirken, aynı kabilelerle yakından veya uzaktan akraba olan diğer kabileler de 1230-1243 arasında Orta Anadolu'ya iskan edilmişlerdir. Aşağıda ayrıca izah edileceği gibi, Kilikya ve Orta Anadolu'ya yerleştirilen bu Oğuz kabileleri, hem birbirleri ile akraba idiler, hem de Oğuz geleneklerine ve töresine göre, devlet kurma ve idare etme salahiyetine sahip olan Yıldız Han'ın soyundan gelen kabilelerdi. Keza bu kabileler şuurlu bir şekilde politik bir düşünce ile Kilikya ve Orta Anadolu'ya iskan edilmişler, yahut ettirilmişlerdir.

Konumuz, yalnız Y. Emre ve Karamanoğulları olduğu için, konuyu dağıtmadan, bunlar etrafında toplanmaya çalışacağız. Karamanoğulları devletini kuran Türkmen kabilelerinin bir kısmının beylerinin isimleri, Şikari tarihinde yazılmıştır. Adı geçen beylerin mensup olduğu kabileler, Yıldız Han'ın oğullan (veya kabileleri) "Avşarlar", "Kızıklar", "Karkınlar" ve "Beydillilerdir"; yahut bu soylardan gelen kabilelerdir. Bunlarla yakından akraba olanlar Ay Han neslinden gelen "Döğer", Dağ Han neslinden gelen "Eymür", "Salur", Gök Han neslinden gelen "Çavuldur", Deniz Han neslinden gelen "Yiğdir-Yiğittir". Nasıl, Osmanlı Devleti'ni yalnız başına "Kayı" kabilesi, Selçuklu Devleti'ni yalnız "Kınık", Akkoyunlu Devleti'ni yalnız "Akkoyunlu" kabileleri kurmamışsa, Karaman Devleti'ni de, yalnız "Karaman" kabilesi kurmamıştır.

Karamanoğulları Devleti'ni başlarında Karaman kabilesi (yani Avşarlar) olmak üzere, Kızık, Karkın, Beydili, hatta yakın akrabaları olan Salurlar vs. beraber ve birlikte kurmuşlardır. Karaman Devleti'nin kurulmasında, bütün bu kabilelerin hizmetleri ve himmetleri vardır.

Nitekim, Karaman Türkmenleri, isimleri geçen veya isimleri zikredilmeyen diğer kabilelerle beraber, "Asya'da Ceyhun nehrinin orta yataklarında otururlarken, 880'lerde, İslamiyet'i kabul etmişlerdir. İsmini tespit edemediğimiz bir emirin idaresinde yaşarlarken, bu emirin, 1000 kişilik süvari kuvveti ve Kutlu Bey, Kazan Bey ve Karaman Bey isminde üç oğlu vardı. Sonraki senelerde ve büyük Selçuklu Devleti kurulmadan önce 1010-1040 tarihleri arasında Horasan'dan geçerek batıya, Azerbaycan ve Şirvan mıntıkasına gelip yerleştikleri, bunların arasında Avşarların, Kızıkların, Karkınların, Beydillilerin, Sallarların v.s. kabilelerin bulunduğu başlarında da Dede Korkut Kitabı'nda isminden hürmetle muhabbetle ve itaatla bahsedilen Salur-Kazan Han'ın bulunduğu" anlaşılıyor.

Oğuz kabilelerinin 1010'dan itibaren, Azerbaycan ve Şirvan mıntıkalarına gelmeye başladıkları, buralarda 1010-1040 arasında yaşadıktan sonra 1071'den itibaren, Anadolu'ya girmeye başladıkları, 1216. 1243, 1400 tarihlerinde bu göçlerin çoğaldığı bilinmektedir. Meşhur Türkolog, A. Vambery, seyahatnamesinde, "Batı Asya'da ve Azerbaycan'da Salurlar 10.000, Er Sarılar'ı 50.0000, Sarıkları'ı 10.000, Tekeliler'i 60.000, Yamutlar'ı 40.000 çadır" olarak tespit etmiştir. Toplam olarak, 170.000 çadır, 5 kişilik aileden 1 milyon Türk nüfusu, Bizans'ın doğu sınırına 1040'dan evvel gelmiş, toplanmış demektir. Bu, 1040-1041 arasında kurulmuş olan köprüden kolayca Anadolu'ya girmek demektir.

Anadolu kapılarının açılmasından sonra Oğuz kitleleri bir sel halinde Anadolu'ya akıp gelmiş ve konumuz olan Kilikya, Orta Anadolu'dan, Antalya'ya kadar olan geniş mıntıkalara, iskan edilmişlerdir.

Şikaıi Tarihi'nde, Karamanoğulları Anadolu'daki silsilelerini "Oğuz Han neslinden Şirvan Han, Kel Han, Alpaslan, İbrahim Han, Saadeddin Bey, Nureddin Bey, (Nure Sufı) ve Karaman Bey'den gelir" diyerek, Karamanoğullarının Oğuz Han neslinden geldiğini söyler. Tarihçi Ayni de bunu teyit ederek, "Hanedana adını vermiş olan Karaman Bey'in, Oğuz Han adında bir kardeşi vardı. Yani Nureddin Bey'in (Nure Sufı'nin) Karaman, Oğuz Han, Timur Han adında üç oğlu vardı. Karaman Beyi Ermenek'te yerine bıraktı. Oğuz Han'ı Alaiye kalesinin emirliğine gönderdi. Timur Han da Şam'da idi" diyor. Karaman Sultanı A. Ali'nin de "asi Ermenek dizdarını affettiğini, Silifke Emiri tayin ettiğini, adını da Oğuz Han koyduğunu" biliyoruz. Osmanlı tarihçilerinden Yazıcıoğlu, "Karamanoğulları, Oğuz Han'ın oğlu Yıldız Han adındaki üçüncü oğlundan gelen Avşarlar neslindendir.
Avşarlar Bozok kabilesine dahildir" demektedir.

F. Sümer'in, Oğuzlar adlı kitabının ortasına konulmuş olan kabileler şeceresi tetkik edilirse, "Avşar, Kızık, Karkın ve Beydili'nin" Oğuz Han'ın altın yay bulan oğullarından, Yıldız Han'ın oğulları oldukları, bu dört oğuldan, dört kabilenin geldikleri görülür. Ayrıca Avşar; "çevik-çaylak, mücahit, ölümden korkmaz, vahşi hayvan avcısı, silahşor" demektir.

Kızık:

"kuvvetli, yenilmez, savaşçı; fakat törelere bağlı" demektir. Beydili; "büyük, ulu, aziz ve okuyan-yazan ve münevver" demektir. Karkın; "eli açık, misafirperver, aç doyuran, işsize iş bulan" demektir. Aşağıda ayrıca izah edileceği gibi, bütün bunlar ve bu karakter ve vasıflar, Karamanoğullarının, Yıldız Han'ın dört oğlundan veya bu kabilelerden türeyip geldiklerini izah ve teyit etmektedir. Oğul, babaya, kız anaya benzer; darb-ı meseli gibi tıbbi bir veraset olarak tarihi bir gelenek ve hanedan şecereleri olarak, Karamanoğullarının, Yıldız Han'ın en çok ihtimal ile Avşar soyundan geldikleri kanaatindeyiz.

Kaynakça
Kitap: ATATÜRK'ÜN SOYU KIZIL OĞUZLAR VE KONYAKLAR
Yazar: Ali GÜLER
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Re: KARAMAN VE YÖRESİNDEKİ TÜRK BOYLARI

Mesajgönderen TurkmenCopur » 15 Ara 2010, 20:39

Kilikya'daki Karaman Türkmenleri

Karaman Türkmenleri, Karamanoğulları ile 1230'da gelip İçel mıntıkasına iskan edilmişlerdir. Karamanoğulları idaresinde, onlara bağlı ve sadık kabilelerdi. Karamanilerin unsur-ı aslisi ve en çok güvendikleri, dayandıkları kabilelerdi. Orta Anadolu'da (ova-illerde) akraba kabilelerin siyasi veya askeri bir baskıya maruz kaldıklarında, bir mağlubiyete uğradıklarında, çekip, sığındıkları yer, Kilikya idi. Arazinin dağlık, ormanlık ve müdafaasının kolay olması da, baskıya veya takibata uğrayanları Karamanoğullarının koruması da Kilikya'yı cazip bir hale getiriyordu.

II. Bayezit (1481-1512) zamanında Kilikya, Karamanoğulları zamanındaki gibi "Ermenek, Silindi (Gazipaşa), Gülnar, Silifke, Karataş, Mut Anamur ve Alaiye" diye sekiz sancak bölgesine ayrılmıştı. Bunlar göçebe değil, yerleşmiş kabillerdi. Tarım, hayvancılık, kerestecilik, odunculuk, kömürcülük yaparlardı. Sebzecilik, meyvecilik de yaparlardı. Hatta bazı yerlerde Ahi teşkilatı vardı. Tabbaklık, madeni eşya vs. gibi esnaflar mevcut idi.

Silifke ve çevresinde "Boz-Doğanlı", Yuvalı" kabilelerinin mahalle ve köyleri vardı. Taşlık Silifke'de (Taş-önünde) "Şamlı, Bremen ve Bozkır" köyleri vardı. Anamur ve çevresinde "Oğuzhanlı, Bozkırlı" mahalle ve köyleri vardı. Ova-ilinde de "Bozkırlı" kabileleri mevcut idi. Eski adı "Siristat" olan bugünkü Bozkır ilçesi ve civar köyler hep Bozkır kabilesi idi.

Gülnar'da, "Hoca Yunuslu", çok kalabalık Beydili kabileleri oturuyordu. Beydili kabilesi hem çok kalabalıktı, hem Karamanlılarla akraba idi; hem de bu kabilelerin beyleri Kilikya sancaklarında emirlik ederlerdi. Bu kabilenin ekserisi Gülnar'da oturmakla beraber, çevre köylerinden 14 köyde de Beydililer otururlardı. Bu köylerden "Karaağaç Köyü 46 hane, Ulu Kaşak Köyü 40 hane, İncirek Köyü 35 hane, Perçem Köyü 25 hane, Emirhoca Köyü 52 hane, Kuru Dere Köyü 21 hane, Lapa Köyü 62 hane, Tırnaklı Köyü 35 hane, Yaş-pınar Köyü 10 hane, Ulu-Çır Köyü 98 hane" idi. Bu köylerde oturanlar hayvancılık, bağ-bahçecilik, sebzecilik ederlerdi. Esnafları, tüccarları vardı.

Mut ile Gülnar arasında en kalabalık kabile, İğdir kabilesi idi. iğdir kabilesinin bir kısmı köylerde otururken, bir kısmı da göçebe idiler. Oturan İğdirliler, "Gani Köyü 100 hane, Divan Köyü 95 hane, Nerun Köyü 150 hane, Sandavi Köyü 40 hane" idiler. Göçebe İğdirliler, "Akviranlılar 170 çadır, Gürbüzler 86 çadır, Tezekliler 331 çadır, Üçayaktılar 17 çadır" idiler. Kaynaklarda göçebe veya iskan edilmiş kabileler "çadır, hane" olarak kaydedildiği gibi "vergi veren hane" olarak da zikredilmekte olduğundan, nüfusun miktarını hesap etmek de zorlaşmaktadır.

Bir hayli kalabalık olan bir kabile de Yuvalı kabilesidir. Bunlar Büyük Yuvalılar, Küçük Yuvalılar olmak üzere iki kola ayrılıyorlardı. Büyük Yuvalılar, Anamur-Gülnar arasında 40 köyde, Küçük Yuvalılar, Anamur kuzeyinde Torosların içinde 14 köyde oturuyorlardı. Osmanlı zamanında Kilikya bitmez ve tükenmez bir insan kaynağı kabul edilmiştir. Kıbrıs'ın fethinden sonra buradan Kıbrıs'a kabileler tehcir edilip yerleştirilmişlerdir. Halen Kıbrıs Türklerinin çoğu İçel Türkmenlerinin torunlarıdır. Yine II. Bayezit devrinde Boz-kır ve Boz-Doğan kabilelerinden bir kısmı Koçhisar bölgesine tehcir ve iskan edilmişlerdir.
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Re: KARAMAN VE YÖRESİNDEKİ TÜRK BOYLARI

Mesajgönderen TurkmenCopur » 15 Ara 2010, 20:41

Avşarlar

Karaman Türkmenleri arasında Karamanoğullarının birinci, Avşarların ikinci, Turgutoğulları'nın üçüncü derecede, kalabalık ve zengin kabileler olduğu kuvvetle tahmin edilebilir. Devletin kurulduğu ilk senelerde Avşarlar'ın Turgutoğullarından önce geldiği biliniyordu. Zira Turgutoğullarının ilk devirlerde ismi yokken, Karaman Devleti'nin kurulmasında, Ermeni taarruzlarına karşı devletin müdafaa edilmesinde Avşar beyleri önemli roller oynamışlardır. 1230'larda Kilikya'ya yeni yerleştikleri bir sırada ve özellikle Karaman Bey (1255-1263) zamanındaki savaşlarda Avşar kabilesi Beyi İslam Bey, Ermeni akınlarına karşılık İsorya (Kilikya) sahillerinde bulunan ve bir Ermeni Kalesi olan Gorigos'u (Kız Kalesi'ni) muhasara etmiştir. Kale deniz içinde olduktan başka, iyi tahkim edilmişti. Müdafiler de şehrin müdafaasında büyük gayret ve yararlık gösterdiklerinden Emir İslam Bey Gorigos Kalesi'ni alamamıştır. Fakat kale çevresindeki köy ve kasabaları tahrip ve yağma ettirerek, külliyetli miktarda ganimet malı ile geri dönmüştü. Ermenilerle, kuvvet, derman, cesaret ve mal bırakmamıştır.

İslam Bey'in vefatından sonra yerine geçen Avşar Beyi, Sarum Bey de Gorigos'u bir kere daha muhasara etmiş ise de, kale, çok metin olduğundan ve içindeki müdafilerin şiddetle karşı koymaları sebebiyle kaleyi almaya muvaffak olamamıştır. Sarum Bey, kaleyi mancınıklarla bir hayli yıpratmıştı. Emir Sarum Bey de Gorigos'u zapt edememiş, fakat kalede bir çok yıkıntılar ve müdafilerden bir kısmında zayiat verdirmişti. Ermenilerde yeniden bir savaş için takat bırakmamıştı. Külliyetli miktarda talan, yağma etmiş, külliyetli miktarda ganimet malı ile dönmüştür. Avşar Emirlerinin bu savaşları, Karaman Bey'in (1255-1263), Ermenilerle yaptığı savaşlardan ayrı ve müstakil savaşlardır. Emir Sarum Bey'in Gorigos'u muhasarası 1277-1278'dir. I. Mehmet (1263-1280), Konya üzerine yürür ve 1277'de Konya'yı muhasara ve zapt ederken, Kilikya'yı güneyden, Ermeni tehdit ve taarruzlarından korumak için, Kilikya'da bıraktığı, Emir Sarum Bey'in de, kendi inisiyatifi ile hareket edip, Gorigos'u muhasara ettiği muhtemeldir.

Avşar kabileleri yalnız Kilikya'ya değil, Ova illerde de iskan edilmişlerdi. Ova-illerde de bir çok Avşar köyleri vardı. Yalnız Konya havalisinde değil, Kayseri havalisinde de, halen bir çok Avşar köyü vardı. 1476'larda Karaman mülkü, Osmanlılar'a iltihak edilirken, Karamanlılara bağlı ve sadık birçok Avşar kabileleri de beyleri ile beraber, Rumeli'ye tehcir edilmişler, bir çok Avşar beyi de, kendiliklerinden kabileleri ile beraber, Suriye ve Şirvan'a çekip gitmişlerdir. Osmanlı arazi yazma memurları da, kast-ı mahsusla, 1476'da Karaman mülkünde Avşarları, az göstermek için 8-10 Avşar köyü ismini yazmışlardır.

F. Sümer, "Avşarlar, Anadolu'da XIII. Asırda, en çok köy, kasaba, çiftlik, oba ve yer adına sahip çok kalabalık bir kabile idi. Bu husus Avşarların, Anadolu'nun fethinde, iskanında Türkleştirme İslamlaştırılınasında önemli rol oynadıklarını izah eder" derken, bizim düşüncelerimizi teyit etmektedir.
Karacadağ'da ve çevresinde, Salurlar, Cuneli kabileleri 430 hanelik birkaç köyde oturuyorlar ve başlarında Keremoğulları vardı.
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Re: KARAMAN VE YÖRESİNDEKİ TÜRK BOYLARI

Mesajgönderen TurkmenCopur » 15 Ara 2010, 20:41

Atçekenler

Bunlar da Karaman Türkmenleri idiler. Ova illerinde oturuyorlardı. Önce Selçukilere sonra Karamanlılara tabi olarak, Konya'nın kuzey-batı kısmında kuzey-doğu kısmına kadar alan yerlerde oturuyorlardı. Genel olarak tarımcılık koyunculuk yapmakla beraber, aynı zamanda cins at yetiştirmekte de meşhur olmuşlardır. Ata meraklı emirlere, saraylara ve orduya at yetiştirirler ve satarlardı. Köylerine kadar gelip kendilerini ziyaret eden, ayranlarını içen sultanlara ve vezirlere cins at hediye etmekten çekinmezlerdi. Bu sebeple sultanlar, vezirler ve devlet ricali tarafından sevilir ve sayılırlardı. Kabile başkanlarına atadan kalma "bey" denirdi. Konya'nın Kuzeyinde de Tuz Gölü'nden Akşehir'e kadar uzanan geniş ovada başka Türkmen kabileleri (köyleri) ile komşu olarak otururlardı. Sanırım hala böyledir.

Kesif olarak oturdukları mıntıkalardan biri, Şereflikoçhisar'ın ve Tuz Gölü'nün güneyindeki, eskiden sancak merkezi olup ve hala ismi değiştirilmemiş olan "Eski-il : İşkil" idi. Konya'ya bağlı olan "Eşme-kaya" kasabası da bu mıntıkaya dahildir. Bu mıntıkada Atçekenler, Bayburtoğulları ve Turgutoğulları köyleri ile komşu olarak oturuyorlardı. Bilindiği gibi Turgutoğulları ve Bayburtoğulları, Karaman Türkmenleri arasında ve Karamanoğulları tarihinde, sık sık ismi geçen kabilelerdir. Atçekenlerin" en kesif oldukları yerlerden biri de Aksaray ve çevresi idi. Bu çevredeki "Kazancalı Köyü 33 haneli, Elgenviran Köyü 100 haneli, Kızviran Köyü 80 haneli, Aralık Köyü 15 haneli, Böğrü Delik Köyü 42 haneli" idi. Sair beş Atçeken köyleri toplam olarak 300 haneli köylerdi.

Atçekenlerin kalabalık bir kısmı da Kadınhanı, Ilgın'dan Akşehir'in doğusunda kalan Ova-il köylerinde ve Aladağ mıntıkasında, Turgutoğulları köyleriyle beraber oturuyorlardı. Karaman'ın kuzeyindeki Ova-il de Karadağ yamaçlarında, kalabalık Bayburtoğulları köyleri vardı. Bunların arasında Tatarlar, Celayirler, Kara Tatarlar, Kuş-Timur kabileleri ve İlhanı Sülenmiş kabileleri köyleri, Hoçentli, Davutlu, Kureyişli, Melih-Şah, Turgutoğulları kabileleri (köyleri) vardı. Bunların arasında ayrıca Karaman civarında Bey-dili, Kayalı, Varsekli, Peçenekli köyleri de vardı.

Aksaray ve çevresinde kesif bir halde, Hacı Bektaş-i Veli ile beraber gelmiş ve iskan edilmiş olan "Bektaşlı köyleri, Tapduklu köyleri" vardı. Halen bu köylerden birisi, "Tapduk Emre Köyüdür." Tapduk Emre de burada medfundur.

Ş. Koçhisar'da, kalabalık kısmı İçel'de ve Bozkır ilçesinde bulunan "Bozkırlılar" ile "Boz-Doğanlı" kabilelerinden bazı kollar ile, "Cüneyidli, Celayirli, Urun-kuşlu" kabileleriyle beraber Koçhisar ve çevresinde oturuyorlardı.
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Re: KARAMAN VE YÖRESİNDEKİ TÜRK BOYLARI

Mesajgönderen TurkmenCopur » 15 Ara 2010, 20:41

Varsaklar

Varsaklar, Karaman Türkmenlerindendir. Karamanoğulları ile beraber gelmişlerdir. Karamanoğullarına, tabi, samimiyetle onlara sadık, Karamanoğllarının kültür ve askeri kaynağı idiler. Cengaver, silahşor bir kabile idiler. Varsaklar, güneyde Silifke, Tarsus ve Mersin ile doğuda Gülek Boğazı, kuzeyde Bor, Ulukışla, Ereğli ve Karaman sınırları içinde kalen Toros Dağları'nda oturuyorlardı. Tarihçiler, bu mıntıkaya (Bulgar, Bol-kar) dağlan derler. Oldukça geniş bir mıntıka olan bu dağlık bölgede Varsaklar, başlıca yedi büyük kabile olarak yaşıyorlardı. Ama mesela, yalnız Ulaş Varsakları kalabalık yedi kabile halinde idi. Yalnız Bayındır kabilesi, Kırk kabileden müteşekkil idi. 40 kabilenin cümlesi 835 x 5 = 4175 kişi eder. Bu 4175 nüfus yalnız Bayındırların miktarıdır. Ortalama bir hesapla Varsakların nüfusu 20-25000 kadardı, denebilir. Bayındırların kabilesinin, 700 kışililik bir kolu da, Silifke'ye bağlı Teke Köyü'nde oturuyordu.

Varsak beylerinin arasında Ulaş Kabilesi'nin beyi olan Uğuz (Oğuz) Bey, pek meşhurdur. Oğuz Bey, 1468/1470'de Rumi Mehmed Paşa'yı feci şekilde mağlup etmiş, Rumi Paşa'nın Karaman ve Ereğli'den topladığı altın ve gümüş avaneyi, ordunun ağırlıklarını, ordu hazinesini nasıl ele geçirdiğini, alınan ganaimi kabilesi halkına nasıl dağıttığını biliyoruz.

Varsaklar, yukarıda da temas ettiğimiz gibi Salur kabilesindendirler. "Salurlar", Oğuz Han'ın, Dağ Han adındaki küçük oğullarından biri ve "altın ok" bulanlardandır. Büyük kardeşlerine, "altın yay" bulanlara tabidirler. Kitab-ı Dede Korkut'a adı geçen, Salur Kazan'ın babası Ulaş Bey olduğu yazılıdır. Varsaklar, Karamanoğulları ile yakın akrabadırlar. Varsak beylerinin bir kısmının adını, tarih belli olmamakla beraber, Şikari tarihinde bulmak mümkündür. Bazıları; Boğaoğlu, Akbaşoğlu. Alvanoğlu, Sörnekoğlu, Egdiroğlu, Özmenoğlu, Adalıoğlu, Ulu (Ulaş) oğlu, Oğuzbeyoğlu, Emiroğlu'dur. Meşhur Ertena Bey'in ölümünden sonra torunu Esan Bey'e bağlı bazı Esenli kabileleri de, Varsaklar'a sığınıp buralara yerleşmişlerdir.
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Re: KARAMAN VE YÖRESİNDEKİ TÜRK BOYLARI

Mesajgönderen TurkmenCopur » 15 Ara 2010, 20:41

Karkın

Selçukiler ve özellikle Karamanoğulları devrinde ve yalnız Orta Anadolu'da kesif bir şekilde 60-65 Karkınlı köyü vardı. 80-85 Karkınlı köyünün her birinde, ortalama olarak 3000-3500 nüfus oturuyordu. Bu, 65 x 3500 = 227.500 nüfus demektir.

Karkınlılar da Oğuz Han'ın "altın yay" bulunan oğullarından, Yıldız Han'ın oğullarından birinin adıdır ve Karkın kabilesinden gelen bir kabiledir. Karamanoğulları ile yakın akrabadırlar. Altın yay geleneğinden dolayı, devlet kurma ve idare etme siyasi ve askeri salahiyetlere sahip idiler. Kalabalık Karkın kabilesi, Dulkadiroğulları ülkesinde az, fakat XIII. Asırda yukarıda da temas ettiğimiz gibi Karaman, Konya, Aksaray, Kırşehir ve Niğde, yani Orta Anadolu'da daha kalabalık köylerde oturuyorlardı. Genel olarak tarım, hayvancılıkla uğraşıyorlardı. Aralarında mutasavvıf, şeyh ve baba ismiyle anılan münevver din adamları da yetişiyordu.

Niğde uzun zaman Karamanlıların elinde kalmıştır. Niğde'nin içinde ve çevresinde Karamanoğulları ile akraba kabileler vardı. Yahyalı ve Akbaşlı kabileleri (Kibanlar Avşar'dır) vardı, Aladağlı ve Salur kabileleri vardı. Aladağlıların bir kısmı da Karaman-Hadim arasında Aladağ mıntıkasında oturuyordu. Halen de oturuyorlar. Niğde'de ve çevresinde bir de Pehlivanlı Kabilesi vardı. Şehirde oturanlardan vergi alınır, köylerde oturan Pehlivanlı ve diğer kabilelerden, üretim vergisi alınmazdı. Pir Ahmet (1466¬1472) ve Kasım Beyler (1472-1483) de eski sistemi aynen kabul etmişlerdi. Küherçilenin, keten tohumunun, bezir tohumunun, tiftik "ağnamın yapı taşlarının ham maddelerini üreten" köylerden vergi alınmazdı. Fakat, kiiherçile, keten, bezir yağı imal edenlerden işlenmiş taşları satanlardan, halı kilim yapıp satanlardan, kazanç vergisi alınırdı. Bereketli, Halatlı, İsaklı, İbrahim Hacılı, Varsaklı, Dündarlı, Yapşihanlı, Üçerli vs. gibi köyler de aynı statüye sahip idiler.
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26


Dön Anadolu Selçuklu İmparatorluğu Bölümü

Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 3 misafir