1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

Müderrislik Menşurları

MesajGönderilme zamanı: 26 Ara 2010, 22:31
gönderen TurkmenCopur
Müderrislik menşurları

XLI inci vesika Ilhani veziri Şemseddin Muhammed Cüveyni tarafından Nahcivan'da bulunan Azerbaycan atabeglerinin inşa ettirdiği medresenin Efdaleddin ve oğullarına şart kılınan tedris vazifesinin evladından Kıvameddin'e tefvizine dairdir. Salih talebeyi manevi evlat bilmesi, talebenin fazla cedele kapılmaması, haftada bir gün onları toplayarak münazara yapması ve ayda bir gün de her dersten imtihana tabi tutması ve onların derslerinde tembellik göstermemeleri, hocalarına hürmette kusur etmemeleri bildirilmektedir.

XLII inci vesika Türkistan'da Otrar şehrine mensup Seraceddin Ahmed'in Aksaray'da Muzafferiye medresesi müderrisliğine tayinine dairdir. Talebeye irşad kapılarını açması ve her ay onları yoklaması, talebe'nin hocalarını babalarından daha aziz tutmaları, vakıfın şartları gereğince, eski müderrisler gibi maaşım evkafı hasılatından alması ve medresenin talebe ve müstahdemleri de bu vakıfların gelirinden hisselerine tesahüp etmeleri, Muzafferiye medresesi mütevelli, mülazım, muhassil (tahsildar) ve talebesinin Seraceddin Ahmed'i bu tevkii hümayuna göre mezkur medresenin müderrisi bilerek ona hürmetlerini arttırmaları emredilmektedir. Aksaray'daki Muzafferiye medresesi bugün harap bir vaziyette mevcuttur. Kılıçarslan'ın inşa ettirip askeri bir üs haline getirdiği, medrese ve zaviyelerle bezediği Aksaray'da bulunan bu medresenin de onun tarafından inşa edildiğini tahmin ederken bu hüviyeti dolayısiyle şehrin Dar uz-zafer unvanı ile Muzafferiye adı arasında bir münasebet olduğunu sanıyorum. Niğdeli Kadı Ahmed Aksaray'ın Anadolu'da teferrüdü sebepleri arasında ülemasını zikreder Vesikanın tarihi olmadığı gibi müderris hakkında da malumatımız bulunmadığından menşurun hangi zamana ve sultana ait olduğunu tayin etmek mümkün değildir.

Kaynakça
Kitap: TÜRKİYE SELÇUKLULARI
Yazar: OSMAN TURAN