Türk Siyaseti ve Türkiye Siyasi Tarihi - Video Projesi - Türk ve İslam Tarihi - Türk Dna'sı

Büyük Selçuklu İmparatorluğu Kronolojisi

Burada Büyük Selçuklu İmparatorluğu hakkında konular bulabilirsiniz

Büyük Selçuklu İmparatorluğu Kronolojisi

Mesajgönderen TurkmenCopur » 17 Ara 2010, 18:41

Büyük Selçuklu İmparatorluğu Kronolojisi

392: Bizans imparatorluğu'nun Kuruluşu.

874: Samanoğulları Devleti'nin Kuruluşu.

875-885: Oğuz Yabgu'su ile Selçuk'un babası Dukak'ın birbirini yaralamaları ve barışmaları.

Takr. 900: Selçuk'un dünyaya gelişi.

910: Şii Fatımi Devleti'nin Kuruluşu.

921: Abbasi Halifesi el Muktedir'in içinde ünlü seyyah ibn Fadlan'ın da bulunduğu bir elçilik heyetini Bulgarlar nezdine göndermesi.

922: ibn Fadlan'ın Oğuzlar ülkesinden geçişi.

925-30: Selçuk'un Cend havalisine gelişi.

932: Büveyhoğulları Devleti'nin Kuruluşu. Karahanlılar Devleti'nin Kuruluşu.

962: Gazneliler Devleti'nin Kuruluşu.

977: Nuh II. nin Samanoğulları Devleti hükümdarı olması.

985: Samanoğulları Devleti'nin Buhara yakınındaki Nur kasabasını Selçuklu Oğuzları'na otlak olarak vermesi.

987: Çağrı Bey'in doğuşu.

990: Tuğrul Bey'in doğuşu.

Mayıs 992: Karahanlılar hükümdarı Buğra Han'ın Buhara'yı işgali ve Nuh II.'nin paytahtını terk etmesi.

997: Nuh Il.'nin ölümü; yerine oğlu Mansur'un Samanoğulları hükümdarı olması.

999: Samanoğulları hükümdarı Mansur'un, kumandanlarından Faik ve Bey Tüzün tarafından azledilmesi. Horasan'ın tamamının Gazneli Mahmud'un hakimiyetine geçmesi

23 Ekim 999: Buhara'nın Karahanlılar tarafından İkinci defa işgali.

1000: Samanoğulları prenslerinden Ebu İbrahim İsmail (Muntasır)'in, Karahanlılar İle yeniden mücadeleye girişmesi ve Buhara'ya dönmesi.

1003: Ebu İbrahim İsmail (Muntasır)'in Karahanlılar'dan İran'a Kaçması; burada Gazneliler'e mağlup olduktan sonra yardım temini için Oğuz
Türkleri nezdine gitmesi; Oğuzlar'ın Subaşı Tekin kumandasındaki Karahanlı ordusunu mağlup etmeleri.

1004: Oğuzlar'ın Samanoğulları Devleti'ne son defa yardım etmeleri; Karahanlılar'ın bozguna uğratılması

1005: Samanoğulları Devleti'nin yıkılışı.

1007: Selçuk'un ölümü.

1016: Karahanlı prenslerinden Ali Tekin'in Buhara'daki ilk hakimiyeti. Çağrı Bey'in Batı seferi.

1020-21: Karahanlı hükümdarı Arslan Han'a esir düşmüş olan Ali Tekin'in kaçıp. Buhara'ya gelmesi ve buraya hakim olması.

1025: Karahanlı hükümdarı Kadir Han-Gazneli Mahmud buluşmasında alınan karar gereğince Selçuklu Başbuğu Arslan Yabgu'nun Gazneli Mahmud tarafından hile İle esir ve Kalencer kalesinde hapis edilmesi.
Tuğrul ve Çağrı Beyler'in Selçuklu ailesi reisi olmaları.
Tuğrul Bey ile Çağrı Bey'in başbuğluğunu kabul etmiyen Kızıl, Boğa, Yağmur ve Göktaş Beyler'in Gazneli Mahmud'dan Horasan'a geçmeye müsaade etmesini istemeleri; isteklerinin kabul edilerek, Horasan'a geçmeleri.

1028: Oğuzlar-Türkmenler tarafından rahatsız edilen Horasan halkının şikayeti üzerine, Gazneli Mahmud'un, Horasan Valisi Arslan Cazib'i acizlikle suçlaması. Horasan'dan kovulan Türkmenler'in Buveyhoğulları hükümdarı Ebu'l-Fevaris tarafından kabul edilmeleri.

20 Ocak 1029: Çağrı Bey'in oğlu'nun (Alp Arşlan'ın) doğuşu.

30 Nisan 1030: Gazneli Mahmud'un ölümü.

1030: Selçuklular'in Buhara hükümdarı Ali Tekin'in kumandanlarından Alp Kara ile savaşları.
Mesud'un tahta çıkması ve Humartaş kumandasındaki Oğuzlar'ı güneye, Mekran'a sevk etmesi.
Kasım 1030 Harezm eyaletinin muhtar valisi Altıntaş'ın, babası Mahmud'un yerine yeni tahta çıkan Mesud'a başında bulunduğu devletin takip edeceği dış siyasete dair tavsifleri.

1031: Gazneli Mesud'un, devlet erkanını toplaması, Oğuzlar'a karşı yeni bir ordunun sevkedilmesi.

1032: Gazneli Mesud'un Selçuklular'a ve Ali Tekin'e karşı harekete geçmesi.
Harezmşah Altıntaş'ın Ali Tekin'e hücumu. Buğra Han'ın Karahanlı hükümdarı olarak tahta geçmesi.
Arslan Yabgu'nun esirlikte ölmesi.

1033: Balhan Türkmenleri'nin saldırılarının Gazne'de duyulması.

1034: Gazneli Mesud adına okunan hutbenin Harezmşah Harun tarafından kesilmesi.
Selçuklular'ın - Gazneli Mesud'a karşı -Harezmşah Harun ve Ali Tekin ile ittifak etmeleri. Cend hakimi Şahmelik'in Selçuklular'a baskın yapması.
Gazneli Mesud'u meşgul eden üç mesele (Irak Türkmenleri, Harezm ve Hindistan).
Mesud'un Türkmenler üzerine yürümek gayesiyle Gazne'den ayrılması ve Bust'a gelmesi. Türkmenler'in çekilmeleri ve Mesud'un Serahs'a gelmesi.
Hacib Bey Tekin'in Türkmen 1er tarafından öldürülmesi.

1035: Gazneli divanında yapılan toplantıda Mesud'un ve devlet erkanının Merv'e yapılacak hareket için karar alması. Serahs'tan hareket eden Mesud'un Nişapur'a gelmesi, vezir ve diğer devlet erkanı ile yaptığı toplantı.
Ali Tekin'in ölümü.
Harezmşah Harun'un Gazneliler tarafından tertip edilen bir suikast neticesinde öldürülmesi.
Harun'un yerine kardeşi İsmail (Handan)'in geçirilmesi.
Horasan'a giren Selçuklular'ın Gazneliler'e karşı ilk zaferleri ve kurultay akdetmeleri (Temmuz 1035). Selçuklular'la Gazneliler arasında elçileşmeler ve anlaşma.

Ocak 1036: Selçuklular'ın anlaşmayı bozmaları.
Selçuklu-Harezmşah İsmail (Handan) İttifakı (Selçuklular ile Harezmşah arasında elçilerin gidip geldiği haberlerinin Gazne'ye gelişi: 3 Haziran 1036).

20 Şubat 1036: Subaşı kumandasında bir Gazne ordusunun Selçuklular'a karşı harekete geçmesi.

12 Kasım 1036: Selçuklular'ın gönderdikleri elçilik heyetinin Bust'da Mesud tarafından kabul edilmesi.

18 Kasım 1036:
Elçilik heyetinin Horasan'a doğru yola çıkması

24 Kasım 1036: Çağrı Bey Davud'un 4000 Türkmen atlısı ile Gur üzerinden Gazne'ye yürüdüğüne dair Mesud'a bir rapor gelmesi.

13 Ocak 1037: Mesud'a Türkmenler'in memleketin her tarafına yayıldıklarına dair raporlar gelmesi.

27 Eylül 1037: Mesud'un Selçuklular'a karşı takip edilecek siyaseti kararlaştırmak üzere devlet erkanını huzurunda toplantıya çağırması.

14 Mart 1038: Mesud'un Hindistan'a yaptığı seferden faydalanan Selçuklular'ın Horasan'dan başka Cuzcan şehirlerinden Talikan ve Faryab'a akınlar yaptıklarına dair mektuplar alması.

19 Nisan 1038: Mesud'un zoru ile Selçuklular'la savaşa karar veren Subaşı'nın bu husus için Gazne hükümdarından ferman talep etmesi.

30 Nisan 1038: Selçuklular'a karşı meydan muharebesi vermesi için Mesud'un sefer kumandam Subaşı'ya ferman vermesi.

10 Haziran 1038: Selçuklular'ın Subaşı'yı mağlup ettiği haberinin Gazne'ye gelmesi (Savaş tarihi muhtemelen 20 Mayıs 1038).

11 Ağustos 1038: İbrahim Yınal'in, zaferden sonra, 200 kişilik bir kuvvetle Nişapur'a geldiğine ve şehir halkı ile şehrin teslimi için müzakerelerde bulunmasına dair Horasan Sahib-i Berid'inin gönderdiği mektubun Gazne'ye gelişi.

14 Nisan 1038: Merv'de Çağrı Bey adına «Melikül-müluk (Melikler Meliki) unvanı ile ilk defa hutbe okunması.
Mayıs 1038 Nişapur'da Tuğrul Bey adına «Sultan-u'l-muazzam» (Büyük Sultan) unvanı ile, ilk defa hutbe okunması.

8 Ocak 1039: Çağrı Bey Davud'un kuvetli bir askeri kıta ile Cuzcanan üzerine yürüdüğüne dair Gazneliler Devleti vazirinin Çağaniyan'dan gönderdiği mektubun Gazne'ye gelmesi.

6 Mart 1039: Çağrı Bey Davud'un Tuğrul Bey nezdine Nişapur'a geldiğine ve 40 gün kaldıktan sonra Sorahs'a döndüğüne dair buradan Mesud'a mektuplar gelmesi.

9 Mart 1039: Çağrı Bey'in kuvvetli ve techizatlı bir ordu ile Talikan'a geldiğine dair diğer bir mektubun gelmesi. 16 Mart 1039 Çağrı Bey'in Faryab'a geldiği, buradan Şuburkan'a geldiğine dair diğer bir mektubun gelmesi.

18 Mart 1039: On Türkmen atlısının Mesud'un ikamet ettiği bahçenin yanına kadar sokularak, 4 Hind piyadesini öldürmeleri; Kunduz'dan Mesud'a ait bir fili sürüp götürmeleri.

19 Mart 1039: Çağrı Bey Davud'un hacibi Altı'nın 2000 atlı ile Belh kapısına kadar sokulması.

21 Mart 1039: Çağrı Bey Davud'un Şuburkan'dan Ulya-abad geldiğine dair Mesud'a ulaşan haber.

7 Nisan 1039: Mesud ile Çağrı Bey Davud'un Ulya-abad'da karşılaşmaları ve Selçuklu başbuğunun mağlup olması.
14 Mayıs 1039 Mesud'un Belh'ten Serahs'a hareket etmesi.

27 Mayıs 1039: Mesud'a Talikan"da Tuğrul'un Çağrı'nın yanına Nişapur'dan Serahs'a geldiğine dair casuslarının haberler getirmeleri.

13 Haziran 1039: Selçuklu ordusu öncülerinin Ta1hab yakınında görünmeleri.

22 Haziran 1039: Mesud'un ordusunu savaş düzenine sokarak harekete geçmesi.

1 Temmuz 1039: Mesud'un Serahs'a varışı.

Ağustos 1039: Mesud'un Herat'a varışı.

Eylül 1039: Mesud'un Selçuklular'a karşı alınacak tedbirler için devlet erkanı ile hergün toplantılar yapması.

9 Kasım 1039: Selçuklular'la savaş için hazırlıklarını tamamlayan Mesud'un Herat'dan Buşenc tarafına hareket etmesi.

28 Kasım 1039: Mesud'un Tuğrul Bey üzerine gönderdiği kuvvetlerin Ilabuşan'a gelmesi; Tuğrul Be y'in burasını, Gazne ordusunun gelişinden bir az önce terk etmesi.

18 Ocak 1040: Mesud'un başlıca ot kıtlığından dolayı Selçuk-1 u 1 a r'ı takipten vaz geçerek N e s a'dan N i ş a p A r'a dönmesi.

16 Mart 1040: Mesud'un Selçuklular'ı takip için Tus'a doğru Nişapur'u terk etmesi.

5 Mayıs 1040: Erzak kıtlığı yüzünden Mesu d'un Tus'dan Serahs tarafına hareket etmesi (Yolda hayvanların ölmesi).

14 Mayıs 1040: Mesud'un ve ordusunun Serahs'a varışı; burasının savaşla alınması.

16 Mayıs 1040: Mesud'un (Serahs'ı) terk ederek, Merv İstikametinde yola çıkması.

22 Mayıs 1040: Gazne ordusu Serahs'ı terk edince, Selçuklu kuvvetlerinin 4 taraftan hücuma geçmeleri.

23 Mayıs 1040: Gazneliler'le Selçuklular arasında Dandanakan Meydan Muharebesi ve Selçuklular'ın zaferi.
Büyük Selçuklu İmparatorlugu'nun Kurulması.

Kaynakça
Kitap: BÜYÜK SELÇUKLU İMPARATORLUĞU TARİHİ Cilt: I KURULUŞ DEVRİ
Yazar: Mehmet Altay KÖYMEN
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Dön Büyük Selçuklu İmparatorluğu Bölümü

Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir