1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

Gazneliler Devleti'nin Bir İç Siyaset Meselesi

MesajGönderilme zamanı: 16 Ara 2010, 23:29
gönderen TurkmenCopur
I. GAZNELİLER DEVLETİ'NİN BİR İÇ SİYASET MESELESİ OLARAK SELÇUKLULAR

Şimdiye kadar verdiğimiz izahatla Selçuklular'ın, bir dış siyaset meselesi olarak Gazneliler Devleti'nin türlü meseleleri arasındaki yerini tayine uğraştık. Bu arada onların diğer devletlerle münasebetlerini ve rollerini belirtmeğe çalıştık. Bu arada Maveraünnehr Karahanlıları Devleti'nin ve Harezmşah'ların iç siyasetinde oynadıkları rolleri anlattık.

Bu andan itibaren Selçuklular karşımıza sadece Gazneliler Devleti'nin bir iç siyaset meselesi olarak çıkmakta-dırlar. Görülüyor ki, Gazneliler Devleti tarihi bakımından, Selçuklular'ın bundan önceki hayat ve faaliyetleri ile bu andan itibaren olan hayat ve faaliyetleri tamamiyle farklıdır.

Öte yandan, bu andan itibaren sürdükleri hayat bizzat Selçuklular tarihi bakımından da özellik taşımaktadır. Şimdiye kadar onlar, topraklarında yaşadıkları devletlerin umumiyetle ya müttefikleri olarak, veyahut yardımcıları olarak bulunuyorlardı. Bundan böyle ise Selçuklular, Gazneliler Devleti arazisine, hem izinsiz girmişler, hem de bu devletle dostça münasebet halinde yaşamamışlardır. Bu bakımdan da, buraya daha önce gelmiş olan Türkmenler'den farklı bir siyaset takip etmişlerdir. Sonra Selçuklular, kuracakları devletin merkezini teşkil edecek coğrafi sahaya artık inmiş bulunuyorlardı.

Bu suretle, gördüğümüz gibi, doğuda, batıda vatan aradıktan sonra onlar gezgincilikten kurtulmuşlardı. Öte yandan, Selçuklular meselesi basitleşmiş bulunuyordu. Daha önceki hayat ve faaliyetleri karışık, anlaşılması ve izahı güç safhalar arzediyorlardı. Bu güçlük, haklarında verilen bilginin azlığından ileri geldiği gibi, bizzat hadiselerin karışık olmasından da ileri geliyordu. Bu sebepledir ki, şimdiye kadar hadiseleri kesintisiz izah etmekte güçlük çektik. Boşlukları mukayese, tefsir ve istidlal yollariyle doldurmağa çalıştık. Bu andan itibaren daha sağlam temeller üzerinde yürümek imkanını bulacağız. Selçuklular'ın hayat ve faaliyetlerini, gelişmelerini aralıksız takip etmek mümkün olacaktır.

Şu halde gerek Oğuzlar tarihi bakımından, gerekse Gazneliler Devleti tarihi bakımından Horasan'a daha önce gelmiş Türkmenler'in tarihi ile Selçuklular'ın tarihi bu andan itibaren birleşmektedir. Bu itibarla Selçuklular'in Horasan'daki hayat ve faaliyetinin aldığı şekil ve yön hakkında bilgi vermeden önce, Horasan'a ilk geçtikleri tarihten bu zamana kadar Türkmenler'in, devletin bir iç meselesi olarak Gazneliler arazisi içindeki hayat ve faaliyetlerini görelim.

Kaynakça
Kitap: BÜYÜK SELÇUKLU İMPARATORLUĞU TARİHİ Cilt : I KURULUŞ DEVRİ
Yazar: Mehmet Altay KÖYMEN