Türk Siyaseti ve Türkiye Siyasi Tarihi - Video Projesi - Türk ve İslam Tarihi - Türk Dna'sı

AYDK'nun Bozma Kararından Sonraki Son Karar

Burada Deniz Gezmiş, Yusuf Arslan ve Hüseyin İnan'ın İdam Gecesindeki Anıları ve Kararları hakkında önemli başlıklar bulabilirsiniz.

AYDK'nun Bozma Kararından Sonraki Son Karar

Mesajgönderen TurkmenCopur » 30 Eyl 2011, 00:25

AYDK'nun Bozma Kararından Sonraki Son Karar

SON KARAR


Askeri Yargıtay Daireler Kurulunun bozma kararı üzerine dava yeniden görülmeye başlanmış, daireler kurulu kararına karşı yasal açıdan direnme yetkisi bulunmadığından, bu karara uyulmuş ve daireler kurulu kararı doğrultusunda karar verilmiştir.

3/7/972 gün ve 97/167-93 sayılı bu kararda sanıkların ifadeleri özetlendikten sonra «Netice ve Hüküm» bölümünde şöyle denilmiştir:

NETİCE VE HÜKÜM:


1. Sanıklardan Mustafa Yalçıner, Metin Güngörmüş, Ahmet Erdoğan ve Hacı Tonak'a müsnet «Türkiye Cumhuriyeti Teşkilâtı Esasiye Kanunu'nun tamamını veya bir kısmını tağyir ve tebdil veya ilgaya ve bu kanunla ceşekkül etmiş olan Büyük Millet Meclisi'ni İskata veya vazifesini yapmaktan men'e cebren teşebbüs» etmek suçu Mahkeme Kurulunca sabit görüldüğünden, eylemlerine uyan TCK'nın 146/1. maddesi uyarınca ÖLÜM CEZASI İLE CEZALANDIRILMALARINA, ancak bu sanıkların suçları daha önce haklarında ÖLÜM CEZASI verilip bu cezaları infaz edilmiş olan Deniz Gezmiş ve iki arkadaşının ve jandarma ile müsademede ölen Sinan Cemgil ile Alparslan özdoğan'ın eylemleri ile kıyaslandığında, bu suçlarının gaye suçun - Anayasayı ihlâl - işlenmesi bakımından aynı ağırlıkta bulunmaması hususu takdiri cezayı azaltıcı sebep kabul edilerek cezalarının TCK'nın 59. maddesi uyarınca MÜEBBEDEN AĞIR HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMALARINA;

TCK'nın 31 maddesi gereğince ceza süresi kadar kamu haklarından yasaklanmalarına, aynı kanunun 33. maddesi gereğince ceza süresi içinde kanuni mahcuriyet altında bulundurulmalarına, Sanıkların tutuklama sebep ve süreleri gözetilerek tutuk hallerinin devamına,

2. Sanık Recep Sakın, Osman Arkış, Semih Orcan, Ercan öztürk, Mehmet Asal, Cengiz Baltacı, Atilla Keskin, Mehmet Nakipoğlu ve Metin Yıldırımtürk'ün «Türkiye Cumhuriyeti Teşkilâtı Esasiye Kanunu'nun tamamını veya bir kısmını tağyir ve tebdil veya ilgaya ve bu kanun ile teşekkül etmiş olan Büyük Millet Meclisi'ni İskata veya vazifesini yapmaktan men'e cebren teşebbüs» etmek suçuna fer'an maddî fail olarak iştirak ettikleri Mahkeme Kurulunca sabit görüldüğünden ve bu suçun işlenmesinin ülkede meydana getirdiği huzursuzluk, sosyal, ekonomik ve siyasal olumsuzluğun etkisi takdiri cezayı arttırıcı sebep sayılması ile eylemlerine uyan TCK'nın 146/3. maddesi gereğince ve takdiren ONBEŞ'ER SENE SÜRE İLE AĞIR HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMALARINA,

Sanıkların işledikleri fiil ve kişilikleri gözetilerek haklarında TCK'nın 59. maddesinin uygulanmasına yer olmadığına,
TCK'nın 146/3. maddesi gereğince kamu hizmetlerinden sürekli olarak yasaklanmalarına,
Bu kanunun 33. maddesi uyarınca ceza süresi içinde kanunî mahcuriyet altında bulundurulmalarına.

TCK'nın 173/3. maddesi gereğince sanık Osman Arkış'ın Balıkesir, Ercan Öztürk'ün Konya, Semih Orcan'ın Bolu. Recep Sakın'ın Afyon, Metin Yıldırımtürk'ün Van, Mehmet Asal'ın Muğla, Cengiz Baltacı'nın Çankırı, Mehmet Nakipoğlu'nun Kırşehir ve Atilla Keskin'in Kütahya'da BEŞ'ER SENE genel gözetim altında bulundurulmalarına.

Tutuklama sebep ve süreleri gözetilerek tutuk hallerinin devamına,

Nezarette ve tutuklu geçen günlerinin mahkûmiyetlerinden indirilmesine,

3. Sanık Mustafa Çubuk'un «Türkiye Cumhuriyeti Teşkilâtı Esasiye Kanunu'nun tamamını veya bir kısmını tağyir, tebdil veya ilgaya ve bu kanun ile teşekkül etmiş olan Büyük Millet Meclisi'ni İskata veya vazifesini yapmaktan men'e cebren teşebbüs» etmek suçuna fer'an maddi fail olarak iştirak ettiği.

Mahkeme Kurulunca sabit görüldüğünden ve bu suçu işlemesinin ülkede meydana getirdiği husursuzluk ve sosyal-ekonomik ve siyasal olumsuzluğun etkisi takdiri cezayı arttırıcı sebep sayılmasiyle ve.sanığın diğer feri maddî faillerin durumuna nazaran fiilinin daha az vahim olduğu ve Nurhak dağlarında gerilla için toplanma esnasındaki yardımından başka herhangi bir eyleminin bulunmaması cezanın arttırılmasında ölçü alınmak ve cezanın şahsileştirilmesi de gözetilerek eylemine uyan TCK'nın 146/3. maddesi gereğince, takdiren ONİKİ SENE SÜRE İLE AĞIR HAPİS. CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA;

Ancak, sanığın duruşmalardaki iyi hal ve davranışı lehine takdiri cezayı azaltıcı sebep sayılarak cezasının TCK'nın 59. maddesi gereğince 1/6'sınm indirilerek ON SENE SÜRE İLE AĞIR HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

TCK'nın 146/3. maddesi gereğince, kamu hizmetlerinden sürekli olarak yasaklanmasına,
Bu kanunun 33. maddesi gereğince ceza süresi içinde kanuni mahcuriyet altında bulundurulmasına,
Aynı kanunun 173/3. maddesi uyarınca ceza süresinin 1/3'ü olan ÜÇ SENE DÖRT AY SÜRE İLE MARAŞ'TA genel gözetim altında bulundurulmasına.
Tutuklu sebep ve süresi gözetilerek tutuk halinin devamına.
Nezaret ve tutuklu geçen" süresinin mahkûmiyetinden indirilmesine.

4. Sanık Mete Ertekin'in «Türkiye Cumhuriyeti Teşkilâtı Esasiye Kanununun tamamını veya bir kısmını tağyir ve tebdil veya ilgaya ve bu kanun ile teşekkül etmiş olan Büyük Millet Meclisi'ni İskata veya vazifesini yapmaktan men'e cebren teşebbüs» etmek suçuna fer'an maddî fail olarak iştirak ettiği Mahkeme Kurulunca sabit görüldüğünden ve bu suçu işlemesinin ülkede meydana getirdiği huzursuzluk, sosyal, ekonomik ve siyasal olumsuzluğun etkisi takdiri cezayı arttırıcı sebep sayılarak ve sanığın dört Amerikalı'nın kaçırılması olayında Anayasayı ihlâl suçunun aslî faillerinin fiillerini kolaylaştırmak tarzında ortaya çıkan yardımcı hareketlerde bulunduğu, sanığın bu eylemden önce ve sonrakilere yardımının bulunmaması, cezanın arttırılmasında ölçü alınmak ve cezanın şahsileştirilmesi de gözetilerek eylemine uyan TCK'nın 146/3. maddesi gereğince takdiren ONİKİ SENE SÜRE İLE AĞIR HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Ancak sanığın duruşmalarınca gösterdiği iyi hal ve davranışı lehine takdiri cezayı azaltıcı sebep* sayılarak cezanın TCK'nın 59. maddesi gereğince 1/6'smın indirilerek ON SENE SÜRE İLE AĞIR HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

TCK'nın 146/3. maddesi uyarınca sürekli olarak kamu hizmetlerinden yasaklanmasına,
Bu kanunun 33. maddesi gereğince ceza süresi içinde kanunî mahcuriyet altında bulundurulmasına,
TCK'nın 173/3. maddesi gereğince ceza süresinin 1/3'ü olan ÜÇ SENE DÖRT AY İLE BİLECİK'TE genel gözetim altında bulundurulmasına,
Tutuklama sebep ve süresi gözetilerek tutuk halinin devamına,
Nezaret ve tutuklu geçen süresinin mahkûmiyetinden indirilmesine,

5. Sanık Kor Koçalak'ın «Türkiye Cumhuriyeti Teşkilâtı Esasiye Kanunu'nun tamamını veya bir kısmını tağyir ve tebdil veya ilgaya ve bu kanunla teşekkül etmiş olan Büyük Millet Meclisi'ni İskata veya vazifesini yapmaktan men'e cebren teşebbüs» etmek suçunu işleyen ve bu sanıkların fiillerinin mahiyetini bildiği halde onların Sevim Onursal'ın evinde saklanmasını temin ettiği Mahkeme Kurulunca sabit görüldüğünden ve bu fiili ile sanıkların yakalanmasına engel olarak bu eylemlerinden sonra da adam kaçırmak ve kır gerillasına başlama gibi eylemlere başlamalarına ve bu eylemler nedeniyle vatandaşlar arasında ortaya çıkan sosyal, ekonomik ve siyasal olumsuz etkilerin meydana gelmesini arttırmağa sebep olmuş bulunması takdiri cezayı arttırıcı sebep sayılarak eylemine uyan TCK'nın 169. maddesi gereğince takdiren DÖRT SENE SÜRE İLE AĞIR HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA;

Ancak, sanığın duruşmalarda gösterdiği iyi hal ve davranışı, ikrarı ve kendiliğinden teslim olması lehine takdiri cezayı azaltıcı sebep sayılarak, cezasının TCK'nın 59..maddesi gereğince 1/6'sınm indirilerek ÜÇ SENE DÖRT AY SÜRE İLE AĞIR HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

TCK'nın 173/3. maddesi gereğince ceza süresinin 1/3'ü olan BİR SENE BİR AY ON GÜN SÜRE İLE ESKİŞEHİR'DE genel gözetim altında bulundurulmasına,
Tutuklama sebep ve süresi gözetilerek tutuk halinin devamına, Nezaret ve tutuklulukta geçen günlerinin mahkûmiyetinden indirilmesine, 6. Sanık Sevim Onursal'ın «Türkiye Cumhuriyeti Teşkilâtı Esasiye Kanunu'nun tamamını veya bir kısmını tağyir ve tebdil veya ilgaya ve bu kanun ile teşekkül etmiş olan Büyük Millet Meclisi'ni İskata veya vazifesini yapmaktan men'e cebren teşebbüs etmek» suçundan sapıklar ölüm cezasına mahkûm edilip bu cezalan infaz edilmiş bulunan Deniz Gezmiş ve iki arkadaşının eylemlerinden biri olan İş Bankası Emek Şubesi'nin soyulmasından sonra sığındıkları Olca Altınay'ın evinden sonra bu sanıkların Kor Kocalak tarafından evine getirilmesine rıza göstermesi ve evinin anahtarını bu maksat için Kor Koçalak'a vermesi, ertesi gün evine geldiğinde anılan sanıkları görerek onlara yiyecek temin ettiği, bu eve çilingir, taksi şoförü ve kapıcıyı çağırıp sanıklar tarafından bağlanmalarına zemin hazırladığı, böylece suç işleyenleri suçlu olduklarını bilerek sakladığı Mahkeme Kurulunca sabit görüldüğünden ve sanıkların bu hareketi ile yakalanmalarını geciktiren, bunların adam kaçırma ve kır gerillası eylemlerine girişmelerine imkân hazırlaması takdiri cezayı arttırıcı sebep sayılmakla ve sanığın bu fiilinin diğer sanık Kor Koçalak'ın fiili ile devamlılık ve yardım hareketlerinin çokluğu bakımından daha hafif bulunması ile cezanın şahsileştirilmesi de gözetilerek eylemine uyan TCK'nın 296. maddesi gereğince takdiren ÜÇ SENE SÜRE İLE HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA;

Sanığın kendiliğinden teslim olması, duruşma boyunca gösterdiği iyi hal ve davranışı, ikrarı, lehine takdiri cezayı azaltıcı sebep sayılarak cezasının TCK'nın 59. maddesi gereğince 1/6'sı-nın indirilerek İKİ SENE ALTI AY SÜRE İLE HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
Tutuklama sebep ve süresi gözetilerek tutuk halinin devamına,
Nezaret ve tutuklu geçen günlerinin mahkûmiyetinden indirilmesine,

7. Sanıklar tarafından suçta kullanılan veya kullanılmak maksadıyla hazırlanan Askeri Savcılık emanetinde bulunan silâh, mermi ve diğer eşyanın TCK'nın 36. maddesi gereğince MÜSADERESİNE;

Suçta elde edilen Askerî Savcılık emanetinde bulunan paraların İş bankası ilgili şubesine verilmesine,

8. Sanıkların savunma dilekçesi ve sözlü savunma tutanaklarından suret çıkarılarak herhangi bir suç unsuru varsa gereğinin yapılması için Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı'na gönderilmesine,

Askerî Yargıtay yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.

Bu karar Askeri Savcılar Hâkim Yarbay Keramettin Çelebi, Hâkim Yüzbaşı Baki Tuğ ve tutanak kâtibi sivil memur Halil Kurt hazır oldukları halde sanıkların yüzüne karşı, ve sanıklardan Sevim Onursal ile Kor Kocalak vekilinin yüzüne karşı, diğer sanık vekillerinin yokluğunda açıkça okunup kanun yol ve süresi anlatıldı. 3.7.1972.

Başkan Üye üye
Ali ELVERDİ Cemil SEZGİN Mustafa GÜZEL
Tuğgeneral Hâkim Yarbay Hâkim Yüzbaşı
(1944-104) (1950-P-10)


Kaynakça
Kitap: IDAM GECESI ANILARI VE KARARLAR. GEZMIS, ARSLAN, INAN
Yazar: Halit Çelenk
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Dön Deniz Gezmiş, Arslan ve İnan'ın İdam Gecesindeki Anıları ve Kararları

Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir